Nowe przepisy o obrocie węglem

Od 16 kwietnia 2022 r. obowiązuje zakaz wprowadzania na terytorium Polski węgla z Rosji i Białorusi. Ustawa wprowadziła też nowe obowiązki dla wszystkich przedsiębiorców sprzedających węgiel, niezależnie od kraju jego pochodzenia. Handlujesz węglem? Zapoznaj się z nowymi przepisami.

Jedną z sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś w związku z wywołaniem wojny jest zakaz sprowadzania węgla pochodzącego z tych krajów. W Polsce wprowadziła go ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, która weszła w życie 16 kwietnia. Nakłada ona też nowe obowiązki na wszystkie podmioty handlujące węglem w Polsce m.in. konieczność wskazywania kraju pochodzenia węgla przy każdej transakcji. Odpowiadając na pytania najczęściej zadawane przez przedsiębiorców, opublikowano na stronie uokik.gov.pl wyjaśnienia przepisów i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – zob. niżej, co z nich wynika.

Porady prawne

Czego dotyczy zakaz?

Zakaz dotyczy wprowadzania na terytorium Polski (bezpośredniego importu, tranzytu i przywozu z innych krajów) pochodzącego z Rosji lub Białorusi węgla o określonych kodach celnych (w tym m.in. brykietów, koksu, półkoksu). Obowiązuje od 16 kwietnia 2022 r.

Handel rosyjskim lub białoruskim węglem jest możliwy, ale tylko jeśli dany węgiel został wprowadzony na terytorium Polski przed 16 kwietnia 2022 r. i pod warunkiem, że przedsiębiorca posiada dokumenty, które to potwierdzają. Przy sprzedaży takiego węgla przedsiębiorca musi wskazać, skąd pochodzi węgiel i kiedy został wprowadzony na terytorium Polski.

Nowe obowiązki przedsiębiorców

Ustawa wprowadziła też nowe obowiązki dla wszystkich przedsiębiorców sprzedających węgiel niezależnie od kraju jego pochodzenia, w tym kopalni, składów węgla, hurtowni, sklepów. Ma to ułatwić kontrolę przestrzegania zakazu.

Podmioty wprowadzające lub przemieszczające węgiel na terytorium Polski muszą posiadać dokumenty potwierdzające: kraj pochodzenia węgla, datę wprowadzenia lub przemieszczenia go, a w przypadku węgla z Ukrainy - również region jego wydobycia. Każdy przedsiębiorca sprzedający węgiel ma m.in. obowiązek sporządzić i przekazać nabywcom takie informacje w formie oświadczenia. Zarówno dokumenty, jak i oświadczenia należy przechowywać przez 5 lat.

Kto egzekwuje przepisy?

Za egzekwowanie zakazu wprowadzania i przemieszczania na terytorium Polski węgla z Rosji i Białorusi odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa. Organy KAS mogą nałożyć karę pieniężną do 20 mln zł, a także dokonać zajęcia towaru i wystąpić o orzeczenie jego przepadku. Natomiast nadzorowana przez Prezesa UOKiK Inspekcja Handlowa kontroluje, czy i jak przedsiębiorcy sprzedający węgiel w Polsce wypełniają nowe obowiązki związane z dokumentowaniem jego pochodzenia. Za ich nieprzestrzeganie grożą sankcje, np. wojewódzki inspektor IH może nałożyć karę pieniężną do 10 mln zł.

Co dla przedsiębiorców wynika z przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zakresie kontroli obrotu węglem? 

Podstawowe informacje

Data wejścia w życie przepisów to 16 kwietnia 2022 r.

Przez "węgiel" rozumie się towary objęte pozycją Nomenklatury Scalonej (CN) 2701 (węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla) i 2704 (koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy),

Przestrzeganie zakazu określonego w art. 8 ustawy jest kontrolowane przez organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Kontrola obowiązków nałożonych na przedsiębiorców dokonujących obrotu węglem na terytorium RP jest prowadzona przez Inspekcję Handlową (IH).

Obrót węglem w rozumieniu ustawy to sprzedaż lub inna forma zbycia węgla na terytorium RP (art. 13 ust. 2 ustawy).

Art. 23 zawiera przepisy przejściowe dotyczące węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej albo Białorusi wprowadzonego lub przemieszczonego na terytorium RP przed 16 kwietnia 2022 r.

Zakres zakazu dotyczącego węgla (art. 8 ustawy)

Ustawa weszła w życie 16 kwietnia 2022 r. i określony w art. 8 ustawy zakaz wprowadzania na terytorium RP oraz przemieszczania węgla obowiązuje od 16 kwietnia 2022 r.

Zakazem objęty jest węgiel, czyli zgodnie z art. 8 ustawy – towary objęte pozycją 2701 albo 2704 Nomenklatury Scalonej (CN).

Zakaz dotyczy węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej albo Białorusi, bez względu na kraj, z którego węgiel został przywieziony - zgodnie z art. 8 ustawy, zakaz dotyczy:

1) wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

2) przemieszczania:

 1. między dwoma państwami przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zaczyna się i kończy poza tym terytorium,
 2. z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontrolę przestrzegania zakazu wykonują organy KAS (art. 9-12 ustawy).

W przypadku gdy wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej stwierdzi naruszenie zakazu, podejmuje działania określone w art. 13 ust. 10 i 11 ustawy, czyli powiadamia naczelnika urzędu celno-skarbowego i przekazuje niezwłocznie poświadczone za zgodność z oryginałem akta kontroli oraz w drodze postanowienia zabezpiecza węgiel na czas niezbędny do podjęcia działań przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, nie dłuższy niż 30 dni.

Obrót węglem pochodzącym z Federacji Rosyjskiej albo Białorusi

Od dnia 16 kwietnia 2022 r. zakazane jest wprowadzanie i przemieszczanie na terytorium RP węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej albo Białorusi (art. 8 ustawy). Osoby, które naruszają ten zakaz podlegają karze pieniężnej (art. 12 ustawy), a naczelnik urzędu celno-skarbowego dokonuje zajęcia towaru i występuje o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa (art. 11 i 12 ustawy). Sąd może orzec karę określoną w art. 15 ust. 1 i orzec przepadek towarów stanowiących przedmiot czynu zabronionego, choćby nie stanowiły one własności sprawcy (art. 15 ust. 4 ustawy). 

W przypadku gdy wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej stwierdzi naruszenie zakazu określonego w art. 8 ustawy, podejmuje działania określone w art. 13 ust. 10 i 11 ustawy, czyli powiadamia naczelnika urzędu celno-skarbowego i przekazuje akta kontroli oraz w drodze postanowienia zabezpiecza węgiel na czas niezbędny do podjęcia działań przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Z kolei węgiel pochodzący z Federacji Rosyjskiej albo Białorusi, który został wprowadzony lub przemieszczony na terytorium RP przed 16 kwietnia 2022 r., może być przedmiotem obrotu na terytorium RP, ale zgodnie z art. 23 ustawy przedsiębiorca jest obowiązany udokumentować ten fakt.

Zgodnie z art. 23 ustawy, przedsiębiorca magazynujący lub wprowadzający do obrotu węgiel pochodzący z Federacji Rosyjskiej albo Białorusi, który:

a) sam wprowadził lub przemieścił taki węgiel na terytorium RP - ma obowiązek posiadania i udostępniania organom KAS i IH dokumentów potwierdzających, że dokonał wprowadzenia lub przemieszczenia przed dniem wejścia w życie zakazu,

b) nabył taki węgiel przed dniem wejścia w życie tego zakazu od innego przedsiębiorcy – ma obowiązek posiadania i udostępniania organom KAS i IH dokumentów potwierdzających, że nabył węgiel przed dniem wejścia w życie zakazu.

Ustawa nie określa sposobu dokumentowania dla celów stosowania art. 23 ustawy. W celu potwierdzania daty zakupu węgla przed wejściem w życie zakazu przedsiębiorca może posłużyć się na przykład fakturą, a dla potwierdzenia wprowadzenia na terytorium RP – w szczególności dokumentami celnymi.

Osoba, która po dniu 16 kwietnia 2022 r. nabywa pochodzący z Federacji Rosyjskiej albo Białorusi węgiel, który został wprowadzony lub przemieszczony na terytorium RP przed wejściem w życie zakazu (przed 16 kwietnia 2022 r.), powinien otrzymać od przedsiębiorcy dokonującego obrotu węglem oświadczenie określające, że jest to węgiel pochodzący z Rosji lub Białorusi oraz zawierające informację o dacie wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium RP (zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy). Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące informacji przekazywanych przez przedsiębiorców dokonujących obrotu węglem po dniu 16 kwietnia 2022 r. zostały omówione w pkt 4 niniejszego opracowania. Należy zaznaczyć, że w przypadku, jeśli IH stwierdzi naruszenie obowiązków związanych z oświadczeniami, przedsiębiorca podlega karze zgodnie z art. 13 ust. 12 – 14 ustawy. W przypadku gdy organy KAS stwierdzą naruszenie zakazu dotyczącego wprowadzania lub przemieszczania na terytorium RP węgla pochodzącego z terytorium Federacji Rosyjskiej albo Białorusi, zostaną zastosowane kary opisane wyżej.

Obrót węglem pochodzącym z krajów innych niż Federacja Rosyjska albo Białoruś (w tym węgla polskiego) po dniu 16 kwietnia 2022 r.

W celu zapewnienia skutecznej kontroli przestrzegania zakazu dotyczącego węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi, ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek identyfikowania pochodzenia węgla znajdującego się na terytorium RP (nie tylko wprowadzanego do obrotu, ale także magazynowanego).

Węgiel wydobyty na terytorium Polski

Zgodnie z art. 13. ust. 2 ustawy, każdy przedsiębiorca dokonujący obrotu polskim węglem, jest obowiązany sporządzić i przekazać nabywcy informację o kraju pochodzenia węgla, a także dacie nabycia od kopalni.

Informację sporządza się w formie oświadczenia. Kwestie dotyczące oświadczeń zostały szczegółowo omówione niżej.

Węgiel wydobyty poza terytorium Polski

Niniejszy punkt nie dotyczy węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi – to zagadnienie zostało omówione wyżej. 

Zgodnie z art. 13. ust. 2 ustawy, każdy przedsiębiorca dokonujący obrotu węglem wydobytym poza terytorium Polski, jest obowiązany sporządzić i przekazać nabywcy informację o kraju pochodzenia węgla, dacie wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium RP oraz regionie wydobycia węgla w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina.

Informację sporządza się w formie oświadczenia. Kwestie dotyczące oświadczeń zostały szczegółowo omówione w pkt 4 niniejszego opracowania.

Przedsiębiorca, który jest pierwszym ogniwem w obrocie, czyli przedsiębiorca który wprowadził lub przemieścił węgiel na terytorium RP, ma dodatkowo obowiązek określony w art. 13 ust. 1 ustawy. Przedsiębiorca ten musi posiadać dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia węgla, datę wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium RP, a w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina, także region wydobycia.

Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać dokumenty przez okres 5 lat, licząc od daty wprowadzenia węgla na terytorium RP.

W momencie dokonania przez tego przedsiębiorcę sprzedaży lub zbycia w inny sposób węgla na terytorium RP (czyli wprowadzenia węgla do obrotu), przedsiębiorca jest obowiązany wykonać także obowiązek określony w art. 13 ust. 2 ustawy - sporządzić i przekazać nabywcy informację w formie oświadczenia.

Informację sporządza się w formie oświadczenia. Kwestie dotyczące oświadczeń zostały szczegółowo omówione poniżej.

Oświadczenia

Ogólne wyjaśnienia

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy, przez obrót węglem rozumie się sprzedaż lub inną formę zbycia węgla na terytorium RP. Od dnia 16 kwietnia 2022 r., każdy przedsiębiorca, który dokonuje obrotu węglem, niezależnie od kraju pochodzenia węgla, ma obowiązek sporządzić i przekazać nabywcy informację o kraju pochodzenia węgla a także:

 1. dacie wprowadzenia lub przemieszczenia na terytorium RP, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest RP;
 2. regionie wydobycia węgla i dacie wprowadzenia lub przemieszczenia na terytorium RP, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina;
 3. dacie nabycia od kopalni, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest RP.

Powyższy obowiązek dotyczy m.in. przedsiębiorców wprowadzających węgiel na terytorium RP, kopalni, przedsiębiorców dokonujących hurtowego obrotu węglem, przedsiębiorców prowadzących składy węgla, sprzedających węgiel w placówkach detalicznych (węgiel w opakowaniach jednostkowych).

Przedsiębiorca przekazuje informacje w formie oświadczenia. Zakres informacji objętych oświadczeniem określa art. 13 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym oświadczenie zawiera:

 1. numer identyfikacyjny oświadczenia, nadany przez przedsiębiorcę składającego oświadczenie,
 2. oznaczenie przedsiębiorcy składającego oświadczenie, jego siedziby i adresu oraz adresu punktu sprzedaży węgla, jeśli jest inny niż adres siedziby przedsiębiorcy,
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy składającego oświadczenie oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, albo numer identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa obcego,
 4. oznaczenie faktury wystawionej przez przedsiębiorcę składającego oświadczenie obejmującej węgiel, którego dotyczy oświadczenie,
 5. określenie kraju pochodzenia węgla,
 6. określenie daty wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium RP, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia nie jest RP,
 7. określenie regionu wydobycia węgla, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest Ukraina,
 8. datę nabycia od kopalni na terytorium RP, w przypadku węgla, którego krajem pochodzenia jest RP,
 9. datę i miejsce złożenia oświadczenia,
 10. podpis przedsiębiorcy składającego oświadczenie albo osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

Przedsiębiorca dokonujący obrotu węglem jest obowiązany do przechowywania kopii wydanych i otrzymanych oświadczeń przez okres 5 lat, licząc od daty ich wydania lub przekazania.

Wyjaśnienia dotyczące szczegółów

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczenie powinno być sporządzone i przekazane w momencie dokonywania każdej transakcji (sprzedaży lub innej formy zbycia), niezależnie od ilości sprzedawanego węgla (czyli sprzedaż nawet 1 worka węgla wymaga sporządzenia i przekazania nabywcy oświadczenia), a także niezależnie od formy potwierdzenia tej transakcji (niezależnie, czy dowodem dokonanej transakcji była faktura, czy paragon).

Oświadczenie może być wystawione i przechowywane w formie „papierowej” lub w formie dokumentu elektronicznego, jednak w przypadku formy elektronicznej, musi ono spełniać wymagania dla dokumentu elektronicznego, tj. powinno być podpisane.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 10, oświadczenie powinno być podpisane przez przedsiębiorcę składającego oświadczenie albo osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy. Do tego upoważnienia stosuje się ogólne zasady dot. reprezentowania przedsiębiorcy – ustawa nie wymaga np. notarialnego potwierdzenie upoważnienia.

Ustawa nie wymaga, aby oświadczenie było zawarte w odrębnym dokumencie, natomiast musi posiadać wszystkie elementy oświadczenia wymienione w art. 13 ust. 5, w tym także podpis.

Zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy, przedsiębiorca dokonujący obrotu węglem na terytorium RP jest obowiązany do przechowywania kopii wydanych i otrzymanych oświadczeń przez okres 5 lat, licząc od dnia ich wydania lub przekazania. Ustawa nie nakłada obowiązku kwitowania otrzymania oświadczenia przez nabywcę węgla.

Jeżeli przedsiębiorca, który nabył węgiel przed 16 kwietnia 2022 r., nie zna dokładnej daty, kiedy jego dostawca wprowadził lub przemieścił węgiel na terytorium RP albo nabył węgiel od kopalni na terytorium RP i nie udało mu się uzyskać tych informacji od dostawcy, to w wydawanym przez siebie oświadczeniu w pozycjach „określenie daty wprowadzenia lub przemieszczenia węgla na terytorium RP” (art. 13 ust. 5 pkt 6) albo „data nabycia od kopalni na terytorium RP” (art. 13 ust. 5 pkt 8) może użyć ogólnego określenia „przed 16 kwietnia 2022 r.” Niezależnie od tego, przedsiębiorca ma obowiązek posiadać i udostępniać na żądanie organów KAS i IH dokumenty potwierdzające, że węgiel został nabyty przed 16 kwietnia 2022 r. Organy Inspekcji Handlowej mają prawną możliwość i będą weryfikować tego rodzaju informacje, prowadząc kontrole także u dostawcy.

W przypadku, gdy przedsiębiorca kupuje węgiel z różnych krajów i sprzedaje dalej jako „mieszankę”, w oświadczeniu przedsiębiorca powinien wymienić wszystkie kraje pochodzenia węgla. Podobnie będzie w przypadku, gdy przedsiębiorca gromadzi na jednej hałdzie węgiel z różnych dostaw i od różnych dostawców (analogicznie – w przypadku obowiązku podania daty wprowadzenia lub przemieszczenia węgla lub daty nabycia węgla od kopalni).

W przypadku transakcji sprzedaży węgla, potwierdzanej paragonem, w oświadczeniu, w polu dot. oznaczenia faktury (art. 13 ust. 5 pkt 4), należy podać oznaczenie paragonu.

Ustawa nie wprowadza obowiązku, aby w oświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy znajdowała się informacja o jakości węgla.

Kontrole prowadzone przez IH

Zgodnie z przepisami ustawy, Inspekcja Handlowa prowadzi kontrolę obowiązków określonych w art. 13 i 23 ustawy i w związku z tym ma prawo żądać udostępnienia przez przedsiębiorcę dokumentów wymienionych w art. 13 ust. 1 oraz art. 23, jak również oświadczeń, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy.

Kontrole są prowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

Do kontroli prowadzonej na podstawie ustawy nie mają zastosowania następujące przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców:

 • art. 48 ust. 1 (kontrole są prowadzone bez wcześniejszego zawiadomienia kontrolowanego), 
 • art. 49 ust. 7 (w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli nie musi być wskazana nazwa przedsiębiorcy),
 • art. 50 (czynności kontrolne nie muszą być prowadzone w obecności przedsiębiorcy).

Ponadto, czasu prowadzenia kontroli wykonywanej na podstawie ustawy nie wlicza się do czasu trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym, o którym mowa w art. 55 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 13 ust. 13, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 000 000 zł.

Podstawa prawna:

Źródło: uokik.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą (...)

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym. UOKiK przygotował zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących nowych przepisów. Prezes UOKiK może interweniować w przypadku nieuczciwego wykorzystywania (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  Jak zmieniają się przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych? 13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  Wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych mają służyć ułatwieniu stosowania regulacji (...)

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców, działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – te i inne proprzedsiębiorcze rozwiązania przyjęła Rada Ministrów w pakiecie Konstytucji Biznesu. "Pakiet Konstytucji (...)

Zgoda na przejęcie kopalń Kompanii Węglowej

Zgoda na przejęcie kopalń Kompanii Węglowej

UOKiK wydał zgodę na zakup przez Węglokoks Kraj dwóch kopalń należących do Kompanii Węglowej. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. W wyniku transakcji Węglokoks Kraj ma nabyć część mienia Kompanii Węglowej w postaci zakładów górniczych: KWK Bobrek i KWK Piekary. Podstawą zgłoszenia zamiaru koncentracji jest przedwstępna (...)

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

11 marca przypada pierwsza niedziela z ograniczeniem handlu. W związku z wątpliwościami, które pojawiają się wśród przedsiębiorców oraz konsumentów przedstawiamy wyjaśnienia PIP i resortu pracy w tej sprawie. Nowe przepisy 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele. Zgodnie z nią w 2018 r. w każdym miesiącu, handlowe będą po dwie (...)

Kto będzie mógł handlować w niedziele?

Kto będzie mógł handlować w niedziele?

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni zakłada docelowo zakaz handlu we wszystkie niedziele, z wyjątkiem siedmiu w roku. Nowe prawo wprowadza zakaz handlu w niedziele etapami, a także przewiduje cały szereg wyłączeń: i co do dni, i co do branż, w których działalność jest prowadzona. Zgodnie z zapisami ustawy, od 1 marca 2018 r. handel w (...)

Ograniczenie handlu w niedziele

Ograniczenie handlu w niedziele

1 marca br. wchodzą w życie przepisy ograniczające handel w niedziele. Pierwsza niedziela bez handlu przypada 11 marca br. Zmiany wprowadzane są stopniowo. W 2018 r. w każdym miesiącu handlowe będą po dwie niedziele, w 2019 r. - po jednej na miesiąc, a od 2020 r. handlować będzie można siedem niedziel w roku. Nowe przepisy Od 1 marca obowiązywać będzie ustawa ograniczająca (...)

Ograniczenia handlu w niedziele a liczba sklepów

Ograniczenia handlu w niedziele a liczba sklepów

Stanowisko Ministerstwa Rodziny Spadek liczby sklepów rozpoczął się jeszcze przed wprowadzeniem ograniczenia handlu w niedziele, dlatego nie powinien być traktowany jako efekt zmian przepisów, a raczej jako długofalowa tendencja. Przepisy ograniczające handel w niedziele weszły w życie 1 marca 2018 roku. W ubiegłym roku zakupy można było zrobić (z wyjątkami (...)

Zakaz handlu w niedziele

Zakaz handlu w niedziele

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele wejdzie w życie 1 marca 2018 r. i właśnie od tego momentu w kolejnych miesiącach przyszłego roku będą dwie niedziele handlowe (pierwsza i ostatnia), w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu (ostatnia), a od 2020 r. zakaz handlu obowiązywał będzie już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). - W takiej postaci Sejm uchwalił kontrowersyjną (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina zamieszcza w swoim BIP informację, (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami i importerami lub spółkami wydobywczymi. Zawiera ona zwięzły opis postępowania (...)

Dystrybucja węgla przez gminy

Dystrybucja węgla przez gminy

Ustawa węglowa wchodzi w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina musiała zamieścić w swoim BIP informację, (...)

Sejm przyjął projekt ustawy o dodatku węglowym

Sejm przyjął projekt ustawy o dodatku węglowym

Sejm przyjął 22 lipca 2022 roku przepisy, które mają wesprzeć gospodarstwa domowe. Dodatek węglowy wyniesie 3 000 zł i zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Ma on zastąpić rekompensaty dla sprzedawców węgla. ##baner## Dla kogo? - "W Polsce, nadal 42% gospodarstw domowych korzysta z pieców (...)

NSA o podatku od nieruchomości

NSA o podatku od nieruchomości

Właściciele działki dostali nakaz zapłaty kilkadziesięciu tysięcy zł podatku od nieruchomości, bo na ich ziemi działa kopalnia węgla brunatnego, chociaż to nie oni czerpią korzyści z wydobycia. Kopalnia płaci im tylko za zajęcie gruntu. Gmina domagała się jednak od swoich mieszkańców podatku tak zdecydowanie, że sprawa trafiła ostatecznie do NSA. Z pomocą RPO obywatele (...)

Jakie kopalnie dostaną dotacje?

Jakie kopalnie dostaną dotacje?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów, przedłożony przez ministra aktywów państwowych. Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów?  Do końca 2027 r. przedłużone zostanie przekazywanie dotacji budżetowej dla kopalń (...)

Nowa inwestycja Kopalni „Bogdanka”

Nowa inwestycja Kopalni „Bogdanka”

6 czerwca 2008 roku Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad weźmie udział w uroczystym uruchomieniu szybu 2.2 w Cechowni w Stefanowie.Kopalnia "Bogdanka" osiąga najwyższy w Polsce stopień koncentracji wydobycia, a dla zwiększenia obecnej zdolności wydobywczej kopalni oddawany jest do eksploatacji szyb 2.2., który kończy istotny etap budowy pola Stefanów. Kopalnia "Bogdanka" (...)

ABW winna tragedii w kopalni Wujek?

ABW winna tragedii w kopalni Wujek?

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ABW. Według biura funkcjonariusze służb zignorowali zagrożenie życia i zdrowia ludzi. Zarzuty - sformułowane wobec ABW przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w zawiadomieniu przesłanym do Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego - brzmią poważnie. BBN twierdzi, że (...)

Papierosy będą droższe niż przewidywano

Papierosy będą droższe niż przewidywano

Za paczkę papierosów zapłacimy od przyszłego roku średnio 8,09 zł, czyli o 33 grosze więcej niż dotychczas. Wcześniej szacowano, że podwyżka wyniesie 16 groszy. Od 1 stycznia 2010 roku zapłacimy więcej nie tylko za papierosy. Podwyżka obejmie również węgiel, koks oraz niektóre oleje opałowe - wynika z opublikowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji (...)

Nowa ustawa o akcyzie

Nowa ustawa o akcyzie

Jakie przepisy regulują podatek akcyzowy?Z dniem 1 marca 2009 r. wejdzie w życie nowa ustawa o podatku akcyzowym. Zastąpi ona ustawę z 24 stycznia 2004 r.Jakie zmiany w stosunku do poprzednich przepisów wprowadza nowa ustawa?Dostosowuje ona polski system prawny do norm obowiązują­cych w UE. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie akcyzy na węgiel i koks od 1 stycznia 2012, zaś na gaz (...)

Ciepło będzie towarem luksusowym - planowana jest akcyza na węgiel

Ciepło będzie towarem luksusowym - planowana jest akcyza na węgiel

Ministerstwo Finansów znalazło kolejny sposób na wyciągnięcie pieniędzy z naszych kieszeni. W przyszłym roku chce wprowadzić akcyzę na węgiel i koks. Będzie zależeć od jakości węgla i wyniesie ok. 30 zł za tonę. (...) "I tak ciepło stanie się dobrem luksusowym. A to sygnał, że rządzący po prostu wymyślają nowe obciążenia dla obywateli" -  nie pozostawia złudzeń ekonomista (...)

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Dodatek przysługuje będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Zwolnienia od VAT

Zwolnienia od VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług i rozporządzenia wykonawcze bo niej przewidują tzw. zwolnienie podmiotowe oraz różne zwolnienia przedmiotowe od podatku od towarów i usług (VAT). Zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których (...)

Usługi elektroniczne a VAT

Usługi elektroniczne a VAT

Artykuł jest poświęcony VAT w handlu międzynarodowym – świadczeniu i nabyciu usług. Dowiedz się, kto rozlicza VAT od usług transgranicznych i jakie znaczenie ma miejsce świadczenia usług. ##baner## Jak ustalić miejsce świadczenia usług? Żeby prawidłowo rozliczyć VAT w zakresie usług transgranicznych, musisz ustalić miejsce świadczenia usług. To od niego zależy, w którym (...)

Import leków

Import leków

Koncerny farmaceutyczne gotowe są do rozmów z przedstawicielami rządu o rozwiązaniu sporu dotyczącego importu leków, bowiem zależy im na jego zakończeniu. Część spraw już się przedawniła.    Rząd uważa, że wskutek działalności importerów doszło do zawyżenia wydatków na refundację leków (czyli ich finansowanie ze środków publicznych), gdyż podstawę do jej (...)

Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

Faktury w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów – niezbędne elementy W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów faktura stwierdzająca tę dostawę powinna zawierać: numer podatnika dokonującego dostawy (numer VAT-UE) oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy (...)

Spór gazowy na forum Parlamentu

Spór gazowy na forum Parlamentu

  Sprawa sporu gazowego między Ukraina i Rosją oraz przerwania dostaw gazu do Unii Europejskiej była przedmiotem dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Informacje o aktualnej sytuacji przedstawił posłom wicepremier Czech, które przewodniczą w tym półroczu pracom Unii Europejskiej.  Według Alexandra Vondry, spór między rosyjskim Gazpromem i (...)

Debata w sprawie sytuacji w Gruzji

Debata w sprawie sytuacji w Gruzji

Po spotkaniu przywódców UE w Parlamencie Europejskim odbyła się debata, w której posłowie nawoływali do poszanowania integralności terytorialnej Gruzji, potępili nieproporcjonalną reakcję strony rosyjskiej oraz przekonywali do wzmocnienia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Wskazywano na konieczność zapewnienia niezależności energetycznej Europy. Cześć mówców (...)

UE-Rosja: Parlament określa warunki negocjowania nowej umowy o partnerstwie

UE-Rosja: Parlament określa warunki negocjowania nowej umowy o partnerstwie

Parlament Europejski przyjął rezolucję  w sprawie nowej umowy między UE a Rosją, której tekst powstał w oparciu o sprawozdanie posła Janusza Onyszkiewicza (ALDE, PL). Posłowie rekomendują działania, jakie UE powinna podjąć wobec Rosji w negocjacjach dotyczących nowej umowy o partnerstwie. Rada powinna wezwać Rosję m.in. do cofnięcia decyzji o uznaniu niepodległości gruzińskich (...)

Spór gazowy na forum Parlamentu

Spór gazowy na forum Parlamentu

  Sprawa sporu gazowego między Ukraina i Rosją oraz przerwania dostaw gazu do Unii Europejskiej była przedmiotem dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Informacje o aktualnej sytuacji przedstawił posłom wicepremier Czech, które przewodniczą w tym półroczu pracom Unii Europejskiej. Według Alexandra Vondry, spór między rosyjskim Gazpromem i ukraińskim (...)

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 przesłany do Komisji Europejskiej

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 przesłany do Komisji Europejskiej

30 czerwca 2008 r. Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 został przesłany do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, będzie stanowił kontynuację Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (...)

Białoruś częściowo znosi embargo

Białoruś częściowo znosi embargo

Od 27 kwietnia 2022 r. Białoruś umożliwiła wwóz m.in. z Polski wybranych owoców i warzyw, które dotychczas były objęte białoruskim embargiem obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.* Z listy towarów, których wwóz na Białoruś jest zakazany, usunięto: jabłka, gruszki, kabaczki, bakłażany, paprykę, sałaty zielone i mieszanki sałat, rukolę, rzepę, (...)

PE: Demokratyczny mandat parlamentu białoruskiego budzi wątpliwości

PE: Demokratyczny mandat parlamentu białoruskiego budzi wątpliwości

Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął rezolucję dotyczącą sytuacji na Białorusi. Nawiązując do wyników ostatnich wyborów parlamentarnych i odwołując się do raportu przygotowanego przez OBWE Parlament uważa, że wybory parlamentarne na Białorusi nie spełniły międzynarodowych norm demokratycznych, a demokratyczny mandat parlamentu białoruskiego (...)

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

23 czerwca 2008 r. został przesłany do zatwierdzenia do Komisji Europejskiej Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, będzie stanowił kontynuację Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC (...)

Białoruś/ Miedwiediew i Łukaszenka przeciw

Białoruś/ Miedwiediew i Łukaszenka przeciw "próbom rewizji wyników II wojny światowej"

Rosja i Białoruś "zdecydowanie potępiają wszelkie próby pisania na nowo historii i rewizji wyników II wojny światowej" - głosi deklaracja, podpisana w niedzielę w Brześciu przez prezydentów Dmitrija Miedwiediewa i Alaksandra Łukaszenkę.Prezydenci Rosji i Białorusi spotkali się w twierdzy brzeskiej w dniu, w którym przypada 67. rocznica ataku hitlerowskich (...)

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Sankcje Unii Europejskiej oraz Polski nałożone na Rosję w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

Dowiedz się, jakie sankcje wobec Rosji wprowadziła Unia Europejska oraz Polska, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Zobacz polską listę osób i podmiotów objętych sankcjami. Gdzie szukać informacji o sankcjach? Przepisy i akty prawne Zakres i charakter sanacji wobec Rosji dynamicznie się zmieniają - dokonując transakcji z Rosją musisz uwzględnić stan prawny obowiązujący (...)

Sankcje jako element działań i polityki UE w obszarze praw człowieka

Sankcje jako element działań i polityki UE w obszarze praw człowieka

Parlament przyjął sprawozdanie poświęcone ocenie sankcji jako instrumentu realizacji polityki unijnej w obszarze praw człowieka. W sprawozdaniu zawarte zostały zalecenia dotyczące przejrzystej, spójnej i skutecznej polityki sankcji. Posłowie opowiadają się za wykorzystywaniem sankcji finansowych przeciwko liderom reżimów i karaniem za świadome wyrządzanie szkód w środowisku (...)

Towary objęte sankcjami UE w związku z wojną na Ukrainie

Towary objęte sankcjami UE w związku z wojną na Ukrainie

Rada Unii Europejskiej rozszerzyła pakiet sankcji gospodarczych wobec Federacji Rosyjskiej i Białorusi w związku z rosyjską inwazją na terytorium Ukrainy. Sankcje sektorowe obejmują zakaz wywozu z Unii Europejskiej (UE) do Rosji określonych towarów i mają na celu m.in. ograniczenie dostępu do kluczowych technologii. Sankcje nałożone na Białoruś dotyczą m.in. zakazu eksportu (...)

Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

Zapłata podatku VAT - teraz i według projektowanej nowelizacji

W naszym systemie podatkowym przywiązuje się dużą wagę do wykonania przez podatnika wielu sformalizowanych czynności. Zaniechanie spełnienia określonych obowiązków może prowadzić do poważnych konsekwencji. Wiedza dotycząca tych powinności jest szczególnie ważna w aspekcie podatku VAT. W artykule omówiono również przygotowywane zmiany, jakie wynikają ze znajdującego się w Sejmie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Na jednym z serwisów aukcyjnych zakupiłem używany laptop. Sprzęt nie był tani, bowiem zapłaciłem za niego 3000 zł. Sprzedawca dał gwarancję że sprzęt jest w 100% sprawny. Niestety okazało (...)

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

Rejestracja samochodu zakupionego przez syna w USA

Mojemu synowi, przebywającemu w USA, zleciłem zakup dla mnie i za moje środki finansowe samochodu. Samochód został przez syna nadany statkiem, będę mógł go odebrać w porcie Bremerhaven w Niemczech. (...)

Przejście pracownika ze spółki matki do córki

Przejście pracownika ze spółki matki do córki

Zatrudniony byłem w oddziale spółki matki w dziale księgowym. Po pewnym czasie z oddziału została wyodrębniona spółka córka. Spółka córka przejęła pracowników oddziału. W związku z trwaniem (...)

Sezonowa sprzedaż napojów

Sezonowa sprzedaż napojów

Chciałbym rozpocząć działalność polegającą na sezonowej sprzedaży napojów na ulicach większych miast Polski. Niekoniecznie zawsze w tym samym miejscu, na przykład, z samochodu lub \"z ręki\". (...)

Handel złomem

Handel złomem

Firma zajmuje się zakupem i sprzedażą złomu stalowego. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jakie są zasady rozliczania faktur VAT zakupu i sprzedaży złomu? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? (...)

Opłata targowa

Opłata targowa

Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na zewnątrz tylko klienci, jak ich (...)

Handel motorami

Handel motorami

Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprowadzania używanych motocykli i skuterów od osób fizycznych z Niemiec i firm z Niemiec, a następnie sprzedawać je w Polsce w (...)

Handel motocyklami

Handel motocyklami

Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprowadzania używanych motocykli i skuterów od osób fizycznych z Niemiec i firm z Niemiec, a następnie sprzedawać je w Polsce w (...)

Prawa osoby oskarżonej

Prawa osoby oskarżonej

W ubiegłym roku w maju przydarzyła mi się (jak się niedawno okazało) straszna przygoda. Jestem właścicielem samochodu dostawczego Żuk. Samochodem tym rozwożę węgiel na zamówienie do prywatnych (...)

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Wpis do CEIDG a przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej

Jaki kod Polskiej Klasyfikacji Działalności powinien zawierać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli przedmiotem działalności jest sprzedaż opału? (...)

Akcyza na wyroby węglowe

Akcyza na wyroby węglowe

Prowadzimy skład opałowy (PKPiR + vat). W marcu musimy zapłacić pierwszą akcyzę od wyrobów węglowych za m-c styczeń. Mamy kłopot z wyliczaniem tej akcyzy. Jest to nowość - i robimy to pierwszy (...)

Skład węgla na nieruchomości sąsiedniej

Skład węgla na nieruchomości sąsiedniej

Sąsiad na działce obok (ogólne przeznaczenie budowlane jak to na wsi) założył skład z węglem. Problem jest z tym, że dowozi czasami 2 tiry węgla na tydzień przez co przejeżdża blisko granicy, (...)

Stawka ryczałtowa

Stawka ryczałtowa

Rozpoczynam działalność w zakresie handlu opałem (węgiel brunatny) opodatkowaną na podstawie ewidencji ryczałtowej. Jaką stawkę przyjąć - czy jest to 3%? Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. (...)

Interes prawny w postępowaniu administracyjnym

Interes prawny w postępowaniu administracyjnym

Moja działka zlokalizowana jest na terenie parku krajobrazowego. Sąsiadującą z moją działkę wykupiła firma, która chce zrealizować na niej przedsięwzięcie, które będzie oddziaływać na środowisko. (...)

Rekultywacja gruntów po działalności górniczej

Rekultywacja gruntów po działalności górniczej

Posiadam koncesje na wydobycie kopaliny pospolitej (piasku) która kończy się w 2008 r. Muszę przeprowadzić rekultywację. Do tego celu chce wykorzystać ziemie i gruz. Jakie dokumenty i pozwolenia (...)

Sprzedaż bonów towarowych a podatek VAT

Sprzedaż bonów towarowych a podatek VAT

Firma prowadzi działalność handlową, w zakresie handlu artykułami spożywczymi. Realizuje również bony kopalniane, które stanowią ok 50% jej obrotu. Fizycznie wygląda to tak, iż pracownik kopalni (...)

Szkody górnicze

Szkody górnicze

Interesuje mnie zakup działki na obszarze, na którym kiedyś były prowadzone prace podziemne, górnicze.Czy kopalnia ponosi odpowiedzialność za szkodę wywołaną nie tylko pracami prowadzonymi na (...)

Podwyższanie wartości działki przez urząd skarbowy

Podwyższanie wartości działki przez urząd skarbowy

W styczniu 2007 roku zakupiłam 2 działki budowlane o powierzchniach 1500 m2 i 1600 m2, za które zapłaciłam 105 tys. zł. Obecnie Urząd skarbowy wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

Import samochodów

Import samochodów

Sprowadzam samochód z USA jako spółka z o.o.; po opłaceniu cła i wykupieniu tablic rejestracyjnych "tranzytowych" w Niemczech jadę tym samochodem do Polski. Należny podatek płacę w Polsce. W momencie (...)

Import towarów

Import towarów

Firma z Norwegii wynajmowała w Polsce lokal na potrzeby swojej działalności. Firma ta przywiozła z Norwegii komputery i użytkowała je w Polsce. Po kilku miesiącach firma ta założyła polską spółkę (...)

Szkolenie zagraniczne a import usług

Szkolenie zagraniczne a import usług

Pracownik spółki z o.o. (spółka to VAT-owiec UE) uczestniczył w szkoleniu w Wielkiej Brytanii. Spółka otrzymała za szkolenie fakturę od zagranicznej firmy (która posiada ważny nr VAT UE na terenie (...)

Pozwany mający siedzibę w Rosji

Pozwany mający siedzibę w Rosji

Wierzycielem jest firma w B. w Polsce, dłużnikiem jest firma w Rosji (której właścicielem jest skarb państwa Rosji). Roszczenie wynika z przekazania zaliczki na towar, którego dłużnik nie dostarczył (...)

Umowy o ekstradycji

Umowy o ekstradycji

Z jakimi państwami Polska nie ma podpisanej umowy o ekstradycji? Obecnie Polska ma podpisane umowy dotyczące ekstradycji z następującymi państwami: Arabska Republika Egiptu, Australia Austria Belgia, Białoruś Francja, Indie, Irak, Jugosławia, Korea (...)

Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Czy trzeba zgłosić do Ministra Gospodarki oddział firmy zagranicznej (Rosja) i jakie są potrzebne dokumenty? Oddział przedsiębiorcy zagranicznego zgłasza się do Krajowego Rejestru Sądowego, a (...)

Księgowanie zasilenia konta

Księgowanie zasilenia konta

W jaki sposób księgować zasilenie przez jednostkę macierzystą (Rosja) oddziału. W jakiej formie to zasilenie ma być przekazywane? Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej reguluje m.in. zasady (...)

Repatriacja z Białorusi

Repatriacja z Białorusi

Jestem obywatelem Białorusi pochodzenia polskiego. Skończyłem studia wyższe w Polsce. Wiem że w ustawie istnieje zapis iż obywatele azjatyckich krajów oraz azjatyckiej części Rosji mogą się (...)

Koszty hotelu w delegacji zagranicznej

Koszty hotelu w delegacji zagranicznej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - pełna księgowość. Pracownik przebywał na delegacji zagranicznej Białoruś - Rosja. Pobyty w hotelu ma potwierdzone rachunkami. Czy koszty hoteli (...)

Eksport towarów przez rolnika

Eksport towarów przez rolnika

Rolnik ryczałtowy zajmujący się produkcją kwiatów chce eksportować swoje produkty. Kraj dostawy - Białoruś. Jaki dokument sprzedaży należy wystawić? Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o podatku (...)

FORUM PRAWNE

handel

handel Moja sprawa polega na tym ze raz bylem oskarzony o handel i posiadanie dostalem 1,5 roku na 4 lata w zawiasach i 4 lata kuratora teaz niebawem bd mial druga sprawe bo typ ktory nigdy nie robil ze (...)

Gdzie zglosić nielegalny handel dopalaczami w internecie?Znam nazwe strony na ktorej odbywa sie handel,pod

Gdzie zglosić nielegalny handel dopalaczami w internecie?Znam nazwe strony na ktorej odbywa sie handel,pod Gdzie zglosić nielegalny handel dopalaczami w internecie?Znam nazwe strony na ktorej odbywa (...)

Auto handel - czy jest możliwość pominąć kasę fiskalną?

Auto handel - czy jest możliwość pominąć kasę fiskalną? Witam! Myślę nad otworzeniem własnej działalności, konkretnie chodzi o auto handel. Chciałbym się dowiedzieć czy w przypadku takiego (...)

czy ja pójdę do więzienia???

czy ja pójdę do więzienia??? Witam, chciałbym przedstawić swoj problem, i licze na Waszą pomoc. Otóż mniej wiecej rok temu zostalem zatrzymany przez policje. Znalezli oni u mnie mala torebke z (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

akcyza na węgiel

akcyza na węgiel ej, jak to jest ze przed nowym rokiem kupowałem węgile w markiecie bez problemu a teraz koles mi musi go podawac i jeszcze musze jakies druki z pół godziny wypelniać na to.... To (...)

ile wynosi ekwiwalent pieniężny za węgiel dla emerytów w 2013r?

ile wynosi ekwiwalent pieniężny za węgiel dla emerytów w 2013r? ile wynosi ekwiwalent pieniężny za węgiel dla emerytów w 2013r?

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zamiast projektować leki działające na dany nowotwór, można zmienić nowotwór tak, aby stał się wrażliwy na istniejące (...)

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Naukowcy z Mayo Clinic odkryli nową przyczynę odporności na leczenie nowotworu (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Odszkodowanie za dom ze szkód górniczych

Odszkodowanie za dom ze szkód górniczych Witam. Mam następujący problem- odziedziczyłem po babci dom zniszczony ze względu na eksploatację górnicza pod nim. Widoczne są spękania oraz bardzo mocne (...)

Perfect Trade - kolejny upadek parabanku.

Perfect Trade - kolejny upadek parabanku. Nie tak dawno temu głośno było a Amber Gold, w miedzy czasie UOKiK ostrzegał przed innymi instytucjami min. Perfect Trade który oferował udział w zyskach (...)

emerytura pomostowa - ile lat pracy w ciężkich warunkach ?

emerytura pomostowa - ile lat pracy w ciężkich warunkach ? Witam mam pytanie, dotyczy brata mojego ojca. Człowiek ten pracował w bardzo dziwnych miejscach. Kopalnia, wyrąb lasu, spławianie drewna, (...)

Rozwod, a kredyt hipoteczny w przypadku utraty pracy i terenu objetego ochronem zloz naturalnych. Skomplikowana sytuacja rodzinna

Rozwod, a kredyt hipoteczny w przypadku utraty pracy i terenu objetego ochronem zloz naturalnych. Skomplikowana sytuacja rodzinna Witam, Bardzo prosze o pomoc i porade. Wnosze pytanie w imieniu mojej (...)

AKCJE PRACOWNICZE - KUPIĘ! CAŁA POLSKA - 721-792-502

AKCJE PRACOWNICZE - KUPIĘ! CAŁA POLSKA - 721-792-502 KUPI AKCJE PRACOWNICZE KAŻDĄ ILOŚĆ : - ENERGA - ENEA - PGE Energia - PGE Górnictwo i Energetyka - Kopalnia Bogdanka - Zawsze najwyższe (...)

Jak postępować z nieletnimi złodziejami?

Jak postępować z nieletnimi złodziejami? Czy ochroniarz musi jakoś inaczej, łagodniej postępować z nieletnimi przestępcami? Nie może np. używać pałki albo gazu lub kajdanek? Pałki można (...)

Pożyczka prywatna

Pożyczka prywatna Jakiś czas temu brakowało mi pięniędzy i uzyskałam je w formie pożyczki prywatnej. Czy będę musiała płacić jakiś podatek od tego lub osoba udzielająca? Pożyczkobiorca, (...)

Dlaczego mobbing narusza godność osobistą pracownika??

Dlaczego mobbing narusza godność osobistą pracownika?? Dlaczego mobbing narusza godność osobistą pracownika?? Dlaczego mobbing narusza godność osobistą pracownika?? kara bo tak koks

jak zaksięgować import usług?

jak zaksięgować import usług? jak zaksięgować import usług?

Faktura wewnętrzna - import usług

Faktura wewnętrzna - import usług Firma polska eksportuje towar do Bułgarii. Transport zapewnia odbiorca bułgarski, na koszt Firmy polskiej, której wystawia fakture transportową. Firma polska wystawia (...)

Porady prawne