Nowe przepisy winiarskie

Nowe regulacje

7 marca 2022 roku weszła w życie ustawa z 2 grudnia 2021 roku o wyrobach winiarskich (Dz.U. z 2022 r. poz. 24). Zastąpiła ona ustawę z 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. z 2020 r. poz. 1891).

Dodatkowo w obrocie prawnym będzie ustawa o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina, której bazą jest ustawa z 12 maja 2011 r. 

Nowe przepisy są odpowiedzią na wiele zmian dotyczących rynku wina wprowadzonych na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym, wprowadzeniem nowego podziału kompetencji organów kontrolnych a także innym zakresem nowej regulacji.

Porady prawne

Co się zmieniło?

Nowa ustawa o wyrobach winiarskich m.in.:

 • upraszcza i ujednolica zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich;
 • w przypadku producentów niewielkich ilości win owocowych jakościowych, cydru i perry (jakościowego, lodowego) oraz miodu pitnego jakościowego  umożliwia wykorzystywanie owoców lub miodu pochodzących z zakupu oraz zwiększa maksymalny limit produkcji ze 100 hl do 1000 hl;
 • wprowadza zasady znakowania fermentowanych napojów winiarskich w zakresie ich nazw;
 • wprowadza nowe kategorie (np. cydr i perry lodowe) oraz zwiększa wymagania stawiane niektórym fermentowanym napojom winiarskim.

Dodatkowo reguluje organizację rynku wina nieuregulowanych w przepisach wspólnotowych, w tym m.in.:

 • określa właściwości organów;
 • precyzuje obowiązki producentów wina;
 • określa zasady ewidencjonowania upraw winorośli położonych na terytorium RP;
 • ujednolica zasady certyfikacji wina rocznikowego i odmianowego;
 • wskazuje Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako organu prowadzącego rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich oraz ewidencję winnic;
 • wskazuje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organ wyznaczony do kontaktów z Komisją Europejską w zakresie funkcjonowania rynku wina.

Założenia ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich

Celem ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich jest kompleksowa regulacja zagadnień związanych z produkcją i rynkiem wyrobów winiarskich.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich wprowadza rozwiązania polegające na:

 • dostosowaniu polskich regulacji do aktualnie obowiązujących przepisów unijnych odnoszących się do wyrobów i rynku wyrobów winiarskich, w szczególności zmienionych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tego rozporządzenia;
 • harmonizacji przepisów dotyczących wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych napojów winiarskich;
 • poprawie czytelności przepisów obecnie zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2020 r. poz. 1891) - zwanej dalej „ustawą winiarską z 2011 r.”, w celu ich dostosowania do potrzeb rynku (z uwagi na szeroki zakres niezbędnych zmian w organizacji rynku wina przyjętych w Unii Europejskiej ustawodawca nie zdecydował o nowelizacji ustawy winiarskiej z 2011 r. Ustawa ta pozostanie jednak w systemie prawnym, otrzymując tytuł: „o oznaczeniach geograficznych win oraz aromatyzowanych produktów sektora wina”, obejmując swoim zakresem jedynie zasady i tryb rejestracji nazw pochodzenia oraz oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich pozyskanych z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
 • powiązaniu nazw kategorii fermentowanych napojów winiarskich z przepisami horyzontalnymi dotyczącymi znakowania środków spożywczych w celu uproszczenia struktury przepisów w prawodawstwie krajowym (obecnie informacje dotyczące znakowania fermentowanych napojów winiarskich są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
 • wprowadzeniu kategorii napojów, które pozwolą na lepsze dostosowanie się producentów do wymagań rynku, w szczególności utworzenie kategorii cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych;
 • zwiększeniu konkurencyjności wyrabianych przez drobnych producentów cydru, cydru jakościowego, cydru lodowego, perry, perry jakościowego, perry lodowego, wina owocowego jakościowego oraz miodu pitnego jakościowego z surowców uzyskanych głównie we własnym gospodarstwie przez:
  • zwiększenie limitu produkcji z maksymalnie 100 hektolitrów w skali roku do maksymalnie 1000 hektolitrów w skali roku,
  • umożliwienie produkcji takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub liczby pni pszczelich,
  • umożliwienie zakupu, do 50% wagowo, surowców do wyrobu takich napojów w województwie, w którym jest prowadzony wyrób tych napojów lub powiatach sąsiadujących z tym województwem,
  • umożliwienie wyrobu takich napojów poza składem podatkowym;
 • wprowadzeniu uproszeń i zniesieniu niektórych obciążeń administracyjnych w stosunku do obecnie obowiązujących uregulowań związanych z gromadzeniem danych statystycznych w zakresie rynku wina;
 • zniesieniu wymogu posiadania przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych głównie we własnym gospodarstwie planu obiektów budowlanych przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich;
 • doprecyzowaniu, że obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozlewu wyrobów winiarskich wprowadzonych do obrotu w opakowaniach zbiorczych, takich jak kegi lub beczki, w miejscu prowadzenia sprzedaży detalicznej tych wyrobów;
 • uproszczeniu systemu certyfikacji wina odmianowego i wina rocznikowego;
 • utworzeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów między organami kontrolnymi w ramach sektora wina w celu przyspieszenia wymiany informacji oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla producentów wina;
 • uproszczeniu i ujednoliceniu zasad wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich przez wprowadzenie przepisów obligujących do umieszczenia wzoru wniosku o wpis do tego rejestru na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (obecnie przedsiębiorcy są zobligowani do opracowywania takich wniosków na podstawie przepisów ustawy winiarskiej z 2011 r., co generuje problemy interpretacyjne);
 • przekazaniu prowadzenia rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (rejestr działalności regulowanej) Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (obecnie rejestr ten jest prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Przepisów ustawy nie stosuje się do wyrobów winiarskich, które zostały wyrobione domowym sposobem na użytek własny i które nie są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu.

Ustawa weszła w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 39, który wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (art. 39 ustawy reguluje kwestie związane z dostępem do danych zawartych w rejestrze, ewidencji winnic oraz innych danych zgromadzonych na podstawie przepisów rozdziału czwartego ustawy „organizacja rynku wina”, które będą gromadzone w systemie teleinformatycznym).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zmiany w oznaczaniu wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Zmiany w oznaczaniu wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Na czym polegają zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy?Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. Zmiany polegają na:wprowadzeniu nowych wzorów banderol: z dniem 1 stycznia 2009 r. na wyroby tytoniowe, z dniem 1 marca 2009 r. na wyroby spirytusowe (...)

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Wymagania dla towarów wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej

Towary, które są wprowadzane do obrotu na rynku unijnym, muszą spełniać określone wymagania. Przeczytaj jakie zasady obowiązują, jeśli chcesz sprzedawać towary w państwach członkowskich Unii Europejskiej – na jednolitym rynku. ##baner## Jednolity rynek towarów Podstawą funkcjonowania jednolitego rynku towarów jest swoboda przepływu towarów. Jest ona jedną (...)

Zmiany w przepisach o wyrobach winiarskich

Zmiany w przepisach o wyrobach winiarskich

Nowe przepisy umożliwiają producentom win owocowych markowych, cydrów, perry i miodów pitnych markowych uzyskanych ze świeżych owoców z własnego gospodarstwa zlecanie ich rozlewu innym przedsiębiorstwom. Dzięki nowelizacji wymienione wyroby winiarskie będą mogły być produkowane bez konieczności posiadania urządzeń do ich rozlewu i pomieszczeń spełniających (...)

Produkcja wina

Produkcja wina

Jakie nowe przepisy dotyczą rynku wina?Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina obowiązuje od 27 marca 2009 r.Czemu służą nowe przepisy? Zmiany ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina są spowodowane koniecznością implementacji zmian (...)

Wyższa akcyza na używki

Wyższa akcyza na używki

Nowelizacja przepisów przewiduje 10-procentowy wzrost stawek podatku akcyzowego na napoje alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie), wyroby tytoniowe (papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki), susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. ##baner## Co przewiduje ustawa z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy (...)

Banderole na alkohol ważne do końca roku

Banderole na alkohol ważne do końca roku

Ministerstwo Finansów przedłużyło o 10 miesięcy ważność znaków akcyzy naniesionych na wyroby spirytusowe lub winiarskie - donosi Gazeta Prawna. Ich termin ważności upłynie dopiero po dniu 31 grudnia 2010 roku. Pozwoli to producentom, importerom, hurtownikom, podmiotom dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz podmiotom prowadzącym sprzedaż detaliczną na (...)

Sprowadzanie towarów z innych państw UE a akcyza

Sprowadzanie towarów z innych państw UE a akcyza

W prezentowanej sprawie około 70 osób prywatnych utworzyło grupę o nazwie „koło miłośników wina”. W imieniu koła B. F. Joustra co roku zamawia wino we Francji na użytek własny i pozostałych członków grupy. Na jego zlecenie wino to jest następnie odbierane we Francji przez niderlandzkie przedsiębiorstwo transportowe, które transportuje je do Niderlandów celem dostarczenia (...)

Będzie można bez ograniczeń produkować wino gronowe...

Będzie można bez ograniczeń produkować wino gronowe...

Jakie przepisy mają dotyczyć branży winiarskiej?Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Dotyczy on zniesienia limitu produkcji wina gronowego oraz ograniczeń sadzenia winorośli w Polsce, rozszerzenia liczby odmian winorośli, z których będzie można produkować wino gronowe; umożliwienia (...)

Nowe zadania IJHARS na rynku wina

Nowe zadania IJHARS na rynku wina

Z dniem 8 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.Akt ten umożliwia małym przedsiębiorcom produkcję wina gronowego uzyskanego z winogron pochodzących z upraw własnych, bez konieczności prowadzenia składu podatkowego. Zawiera (...)

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

  Zasada niedopuszczalności pomocy publicznej wyrażona w Traktacie wprowadzającym Wspólnotę Europejska, czyli w akcie prawnym uznanym za aktualną konstytucję zjednoczonej Europy, wynika z ogólnego kapitalistycznego założenia, że wszelka interwencja Państwa w gry wolnego rynku może się tylko źle skończyć – zachwieje wolną konkurencję, wpłynie na wymianę handlową (...)

W jakich przypadkach nie trzeba rejestrować firmy?

W jakich przypadkach nie trzeba rejestrować firmy?

Prowadzisz bloga, sprzedajesz projekty graficzne, a może prowadzisz drobną sprzedaż przez internet? Jeśli zaczynasz to robić regularnie i w sposób zorganizowany, to zazwyczaj musisz zarejestrować działalność gospodarczą. Wyjątkiem od tej zasady jest tzw. działalność nierejestrowa. Działalność nierejestrowa (niewymagająca rejestracji w CEIDG) Jeśli prowadzi się drobną działalność (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podział majątku według nowych przepisów

Podział majątku według nowych przepisów

Czy w sprawie o podział majątku dorobkowego małżonków, złożonej przed wejściem nowej ustawy w życie, można uwzględnić nowe zasady kodeksu z dnia 20 stycznia 2005r? W dniu 20 stycznia 2005 (...)

Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

Ze względu na określone problemy z zamówieniami pracodawca chce skrócić czas pracy do 4 dni i odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie. Firma posiada regulamin pracy i wynagrodzenia. Czy pracodawca może (...)

Obiekty pomocnicze według KŚT

Obiekty pomocnicze według KŚT

W 1993 kupiłem stare obiekty po SKR. Obiekty rozbudowałem, zmieniłem sposób użytkowania na restaurację z hotelem. W 1996 r. przyjąłem obiekty w środki trwałe, stosując indywidualną przyśpieszoną (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Komornik a konto bankowe

Komornik a konto bankowe

Komornik z US zajął moje konto bankowe, na które wpływała moja emerytura obciążona alimentami na dzieci oraz komornikiem SKOK. Pozostaje mi obecnie około 980 zł. Obecnie możliwe jest że będę (...)

Stawki podatku akcyzowego przy imporcie alkoholu

Stawki podatku akcyzowego przy imporcie alkoholu

W celu obliczenia zabezpieczenia celnego potrzebujemy stawki podatku akcyzowego na poszczegolne alkohole. Proszę o podanie wysokosci stawek akcyzowych na nastepujace produkty: wodka, spirytus, wino, piwo, (...)

Przewóz alkoholu na terytorium UE

Przewóz alkoholu na terytorium UE

Przekraczam często granicę czesko-polską i niemiecko-polską. Kupuję alkohol spirytus, whisky, wódkę , wino i piwo. Ile litrów alkoholu w różnych postaciach mogę przewieźć przez granicę? Osoba (...)

Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty na pokładzie statku. Jakie (...)

Zezwolenie na alkohol

Zezwolenie na alkohol

Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie? Przedsiębiorca rozpoczynający (...)

FORUM PRAWNE

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

nowe przepisy o eksmisji

nowe przepisy o eksmisji Jak wyglądają te nowe przepisy o eksmisji ? Będzie można wyrzucić rodzinę na bruk? czy senat przyjął ustawę? Wprowadzone przepisy zaostrzają zasady eksmisji w stosunku (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

nowe przepisy dla roweżystów

nowe przepisy dla roweżystów witam, wchodzą nowe przepisy dając większą swobodę cyklistom. Powstaną dla nich specjalne śluzy i pasy ruchu. Ale za to zmotoryzowani będą karani za utrudnianie (...)

Nowe przepisy spadkowe

Nowe przepisy spadkowe wg nowych przepisów, ja jako córka nie zaplacę podatku od spadku, po 01.01.2007. Tylko że podatek płaci sie w urzędzie skarbowym, po otrzymaniu od niego zawiadomienia. Mój (...)

Oświadczyny

Oświadczyny Mam problem, chcę się oświadczyć. Mam plan, pierścionek tylko chciałbym aby wino, które trzymamy od kąd się znamy zagrało rolę pierwszoplanową. I tu moje pytanie jakby je umiejscowić (...)

prowadzenie samochodu po piwie niskoprocentowym

prowadzenie samochodu po piwie niskoprocentowym Jak myślicie, czy mogę wypić piwo niskoprocentowe i spokojnie wsiąść za kółko? Żywiec ma takie piwo 1,1% to była by fajna opcja na jakąś impreze, (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

Problem z kupującym

Problem z kupującym Witam jako osoba prywatna sprzedaje różne rzeczy na portalu aukcyjnym olx nie dawno sprzedałem 2 telefony oczywiście z usterkami 1 telefon miał problem z włączeniem się bo (...)

Podział majątku

Podział majątku Komu należy się dom wybudowany na działce nalężącej do jednego ze współmałżonków (niezamieszkały). Jak spłacić drugą stronę stronę wg czego? Nakładów, aktualnej wartości? (...)

legalna produkcja wina ?

legalna produkcja wina ? Łatwiej będzie sprzedać trunek z przydomowej winnicy! Nowe ustawy dają możliwości produkowania trunku z winogron nie tylko przez przedsiębiorców, ale i przez rolników! (...)

Reklamacja butów - zwrot gotówki

Reklamacja butów - zwrot gotówki Witam, moja narzeczona kupiła z koncem listopada kozaki za ca. 300 pln. Po niecałym miesiącu zareklamowaliśmy je, bo skóra zaczęła się łuszczyć i pękać mimo (...)

Wyrób alkoholu

Wyrób alkoholu Niedawno przeczytałem w świerzo wydanej (2002) książce "Domowe piwa, cydry, wina, miody, nalewki" autorstwa pana Nowickiego, że produkcja alkoholu (pędzenie bimbru) na własne (...)

sklep internetowy

sklep internetowy Witam Obecnie rezyduję w Anglii i rozważam założenie sklepu internetowego w ramach portalu Allegro zajmującego się sprzedażą towarów zakupionych na wyspach. Posiadałbym zatem (...)

Porady prawne