Nowelizacja budżetu na 2021 r.

18 października br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. Dochody budżetu państwa wzrosną o 78,5 mld zł w porównaniu z pierwotnie przyjętą ustawą budżetową na 2021 r. i wyniosą 483 mld zł. Wydatki wyniosą 523,5 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2021 r. wyniesie 40,5 mld zł. i będzie o ponad połowę mniejszy od zakładanego w ustawie budżetowej na 2021 r.

Porady prawne

Co przyjęto w nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r.?

- "Dane z wykonania budżetu państwa w ostatnich miesiącach i aktualne prognozy wskazują, że w 2021 r. dochody budżetu państwa będą znacznie wyższe niż pierwotnie planowaliśmy. To wynik przede wszystkim szybkiego odbicia gospodarczego, które przekłada się m.in. na wyższe wpływy podatkowe. Dlatego konieczna była nowelizacja budżetu na ten rok, tak by móc dalej wspierać wzrost gospodarczy Polski. Jest to budżet proinwestycyjny, ponieważ inwestycje są jednym z motorów wzrostu gospodarczego" – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

- "Dzięki zwiększonym dochodom budżetu państwa możemy zrealizować rządowe priorytety przy równoczesnym zmniejszeniu o ponad połowę deficytu budżetowego" – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza.

W nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. przyjęto:

 • dochody budżetu państwa na poziomie 483 mld zł (w ustawie budżetowej planowane były na poziomie 404,5 mld zł);
 • wydatki budżetu państwa na poziomie 523,5 mld zł (w ustawie budżetowej na rok 2021 planowane były w kwocie 486,8 mld zł);
 • deficyt budżetu państwa na koniec 2021 r. nie większy niż 40,5 mld zł.

Zwiększenie środków w 2021 r.

W wyniku nowelizacji budżetu więcej pieniędzy trafi m.in. na:

Zdrowie
Dodatkowe 800 mln zł otrzyma Narodowy Fundusz Zdrowia na sfinansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz 200 mln zł na zwiększenie subwencji dla uczelni medycznych.

Wsparcie dla niepełnosprawnych
Dodatkowe 800 mln zł trafi do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania mające poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych oraz nowych programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON. Dodatkowe 200 mln zł na wsparcie osób niepełnosprawnych trafi też do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Bufor dla jednostek samorządu terytorialnego
W celu wsparcia samorządów w realizacji zadań własnych, JST otrzymają dodatkowe środki w wysokości 12 mld zł, z czego 8 mld zł na realizacje zadań własnych i 4 mld zł na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.

Drogi i koleje
Planowane jest zwiększenie wydatków o ok. 10,1 mld zł na drogi i kolej, w tym na drogi – ponad 3,6 mld zł oraz kolej – 6,4 mld zł. Przyspieszenie inwestycji na drogach ma szczególne znaczenie dla rozwoju Polski lokalnej, jako wsparcie samorządów w realizacji inwestycji przede wszystkim na drogach gminnych i powiatowych, a zwiększone wydatki na kolej przyczynią się do rozwoju nowoczesnych i ekologicznych form transportu.

Obronę narodową
Wydatki na obronę narodową zaplanowane w wysokości 51,8 mld zł zostaną zwiększone o 6,3 mld zł, tj. do kwoty 58,1 mld zł (wzrost o 12,2%). Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na kontynuację procesu modernizacji i zwiększenia zdolności operacyjnych wojska.

Zwiększenie funduszu motywacyjnego dla pracowników państwowej sfery budżetowej
Ok. 2,7 mld zł trafi na fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Środki te będą mogły być wykorzystane w 2021 i 2022 r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową
Dodatkowe 2,7 mld zł na bieżące funkcjonowanie oraz na inwestycje Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Inwestycje w nauce wyższej
Dodatkowy 1 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje.

Rolnictwo
O około 650 mln zł zwiększone zostaną środki z przeznaczeniem m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz na pomoc finansową udzielaną przez ARiMR.

Kulturę
Zwiększone zostaną środki o ok. 795 mln zł na realizację priorytetowych zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Założenia makroekonomiczne

 • Wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,9 proc. (wobec wzrostu w wysokości 4,0 proc. prognozowanego w pierwotnej ustawie budżetowej)
 • Stopa bezrobocia 6,0 proc. na koniec 2021 r.
 • Wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5 proc (wobec spadku o 0,7 proc zakładanego pierwotnie).
 • Wzrost przeciętnej płacy w gospodarce o 7,4 proc. (wobec 3,4 proc. zakładanych pierwotnie).
 • Inflacja w ujęciu średniorocznym wyniesie 4,3 proc. (wobec planowanego wstępnie poziomu 1,8 proc.).

Co przewiduje ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021? 

Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.U. poz. 190). W ocenie Rady Ministrów nowelizacja budżetu na rok 2021 jest konieczna z uwagi na to, że wyniki gospodarki w drugiej połowie 2021 r. okazały się lepsze od oczekiwań. Konstruując projekt nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto, iż PKB zwiększy się w 2021 r. o 4,9%.

W treści ustawy nowelizującej ustalono łączną kwotę dochodów budżetu państwa w wysokości  482.985.154 tys. zł, z tego: 424.840.000 tys. zł – stanowią dochody podatkowe, 55.554.001 tys. zł – stanowią dochody niepodatkowe, 2.591.153 tys. zł – stanowią środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi. Limit wydatków uległ powiększeniu do kwoty 523.492.865 tys. zł. Deficyt budżetu państwa ustalono na dzień 31 grudnia 2021 r. na kwotę nie większą niż 40.507.711 tys. zł. Kwotę rezerwy ogólnej budżetu państwa zwiększono do 600.000 tys. zł. W treści nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 ustalono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 560.466.093 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości  513.093.536 tys. zł tys. zł. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustalono na kwotę 47.372.557 tys. zł.

Pozostałe zmiany w części tekstowej ustawy budżetowej obejmują m.in.:

 1. zmianę limitu wydatków określonych jednostek sektora finansów publicznych;
 2. ustalenie, iż przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów i pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 100.000.000 tys. zł;
 3. ustalenie limitu środków na wynagrodzenia dla służby cywilnej w wysokości 10.666.146 tys. zł; 
 4. ustalenie limitu środków na szkolenia dla służby cywilnej w wysokości 50.401 tys. zł;
 5. wskazanie, iż prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 104,3%; 
 6. ustalenie, iż kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wynosi 232.900 tys. zł;
 7. wskazanie, iż prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5.548 zł. Zmiany w części załącznikowej ustawy budżetowej obejmują zmiany załączników nr 1-14.

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne