Nowelizacja budżetu na 2021 r.

Nowelizacja budżetu na 2021 r.

Większe wpływy i dobra sytuacja finansowa budżetu

21 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. Dochody budżetu państwa wzrosną o 78,5 mld zł w porównaniu z pierwotnie przyjętą ustawą budżetową na 2021 r. i wyniosą 483 mld zł. Wydatki wyniosą 523,4 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2021 r. wyniesie 40,4 mld zł. i będzie o ponad połowę mniejszy od zakładanego w ustawie budżetowej na 2021 r.

 - "Dane z wykonania budżetu państwa w ostatnich miesiącach i aktualne prognozy wskazują, że w 2021 r. dochody budżetu państwa będą znacznie wyższe niż pierwotnie planowaliśmy. To wynik przede wszystkim szybkiego odbicia gospodarczego, które przekłada się m.in. na wyższe wpływy podatkowe. Dlatego konieczna jest nowelizacja budżetu na ten rok, tak by móc dalej wspierać wzrost gospodarczy Polski. Będzie to budżet proinwestycyjny, ponieważ inwestycje są jednym z motorów wzrostu gospodarczego"  – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

- "Dzięki zwiększonym dochodom budżetu państwa możemy zrealizować rządowe priorytety przy równoczesnym zmniejszeniu o ponad połowę deficytu budżetowego" – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Porady prawne

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. przyjęto:

  • Dochody budżetu państwa na poziomie 483 mld zł (w ustawie budżetowej planowane były na poziomie 404,5 mld zł).
  • Wydatki budżetu państwa na poziomie 523,4 mld zł (w ustawie budżetowej na rok 2021 planowane były w kwocie 486,8 mld zł).
  • Deficyt budżetu państwa na koniec 2021 r. nie większy niż 40,4 mld zł.

Zwiększenie środków w 2021 r.

W wyniku nowelizacji budżetu więcej pieniędzy trafi m.in. na:

Zdrowie

Dodatkowe 800 mln zł otrzyma Narodowy Fundusz Zdrowia na sfinansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz 200 mln zł na zwiększenie subwencji dla uczelni medycznych.

Wsparcie dla niepełnosprawnych

Dodatkowe 800 mln zł trafi do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania mające poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych oraz nowych programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON. Dodatkowe 200 mln zł na wsparcie osób niepełnosprawnych trafi też do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Bufor dla jednostek samorządu terytorialnego

W celu wsparcia samorządów w realizacji zadań własnych, JST otrzymają dodatkowe środki w wysokości 12 mld zł, z czego 8 mld zł na realizacje zadań własnych i 4 mld zł na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.

Drogi i koleje

Planowane jest zwiększenie wydatków o ok. 10,1 mld zł na drogi i kolej, w tym na drogi – ponad 3,6 mld zł oraz kolej – 6,4 mld zł. Przyspieszenie inwestycji na drogach ma szczególne znaczenie dla rozwoju Polski lokalnej, jako wsparcie samorządów w realizacji inwestycji przede wszystkim na drogach gminnych i powiatowych, a zwiększone wydatki na kolej przyczynią się do rozwoju nowoczesnych i ekologicznych form transportu.

Obronę narodową

Wydatki na obronę narodową zaplanowane w wysokości 51,8 mld zł zostaną zwiększone o 6,3 mld zł, tj. do kwoty 58,1 mld zł (wzrost o 12,2%). Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na kontynuację procesu modernizacji i zwiększenia zdolności operacyjnych wojska.

Zwiększenie funduszu motywacyjnego dla pracowników państwowej sfery budżetowej

Ok. 2,7 mld zł trafi na fundusz motywacyjny dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Środki te będą mogły być wykorzystane w 2021 i 2022 r.

Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

Dodatkowe 2,7 mld zł na bieżące funkcjonowanie oraz na inwestycje Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Inwestycje w nauce wyższej

Dodatkowy 1 mld zł zostanie przeznaczone na inwestycje. .

Rolnictwo

O około 650 mln zł zwiększone zostaną środki z przeznaczeniem m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz na pomoc finansową udzielaną przez ARiMR.

Kulturę

Zwiększone zostaną środki o ok. 672 mln zł na realizację priorytetowych zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Założenia makroekonomiczne

  • Wzrost PKB w ujęciu realnym o 4,9 proc. (wobec wzrostu w wysokości 4,0 proc. prognozowanego w pierwotnej ustawie budżetowej)
  • Stopa bezrobocia 6,0 proc. na koniec 2021 r.
  • Wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5 proc (wobec spadku o 0,7 proc zakładanego pierwotnie).
  • Wzrost przeciętnej płacy w gospodarce o 7,4 proc. (wobec 3,4 proc. zakładanych pierwotnie).
  • Inflacja w ujęciu średniorocznym wyniesie 4,3 proc. (wobec planowanego wstępnie poziomu 1,8 proc.).

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika