Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie częściowego współponoszenia kosztów pobytu i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania przez obywateli Ukrainy. Uszczelnione zostaną także przepisy dotyczące pobierania pomocy finansowej przez uchodźców wojennych.

##baner##

Współponoszenie kosztów zakwaterowania i wyżywienia

Nowa ustawa zakłada, że od 1 marca 2023 r. uchodźcy, których pobyt w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania przekroczył 120 dni, będą pokrywać 50 proc. kosztów pomocy. Będzie to jednak nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Z kolei od 1 maja 2023 r. uchodźcy, których pobyt przekroczy 180 dni, będą pokrywać 75 proc. kosztów, ale nie więcej niż 60 zł dziennie na osobę.

Jednocześnie przewidziano szereg wyjątków od tej reguły. Chodzi o to, aby osoby, które nie mają możliwości na usamodzielnienie się, mogły nadal bezpłatnie korzystać z pomocy. W kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem nie będą partycypować m.in. osoby niepełnosprawne, osoby w wieku emerytalnym, kobiety w ciąży, a także opiekujące się dziećmi do pierwszego roku życia, czy sprawujące opiekę nad minimum trójką dzieci. W szczególnych przypadkach wojewoda oraz inne organy przewidziane w ustawie będą mogły wyłączyć z ponoszenia kosztów osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. 

W ramach nowych rozwiązań wprowadzono także zapis dotyczący uzależnienia możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania – w okresie dłuższym niż 120 dni od przybycia do Polski – od posiadania numeru PESEL.

Dookreślenie zasad wypłaty świadczeń rodzinnych dla uchodźców

Nowelizacja uszczelnia także przepisy dotyczące świadczeń, z jakich mogą korzystać uchodźcy z Ukrainy, tj. „500+”, „300+” czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. 

W ustawie zapisano, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie otrzymywał dane z rejestru Straży Granicznej dotyczące daty każdorazowego wjazdu i wyjazdu z Polski obywatela Ukrainy. Dzięki temu rozwiązaniu ZUS będzie mógł wstrzymać wypłatę świadczeń wobec osób, które opuściły Polskę.

Kontynuowanie wsparcia finansowego dla samorządów

Ustawa zakłada również kontynuowanie wsparcia finansowego dla samorządów w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy w naszym kraju. Chodzi m.in. o koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, uczniami oraz zapewnieniem korzystania z wychowania przedszkolnego. Wsparcie finansowe będzie także dotyczyło publicznych szkół policealnych, szkół dla dorosłych oraz branżowych szkół II stopnia, w których kształcą się słuchacze z Ukrainy, przybyli do Polski w związku z wojną.

Ustawa wejdzie w życie w dniu następującym po ogłoszeniu z wyjątkiem części zapisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Obowiązek partycypacji w kosztach pobytu dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, wejdzie w życie 1 marca 2023 r.

Co dokładnie przewiduje ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju oraz niektórych innych ustaw?

Celem ustawy jest zmiana obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także zmiana szeregu innych ustaw (ustawa nowelizuje 20 innych ustaw). W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że dotychczasowe stosowanie ustawy przyniosło doświadczenia wskazujące na potrzebę kolejnej nowelizacji ustawy polegającej na doprecyzowaniu niektórych jej przepisów, zmianie części przyjętych rozwiązań, a także uzupełnieniu jej o nowe regulacje.

W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

1.      przewidziano brak możliwości korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przez osoby, które korzystają z ochrony czasowej na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE;

2.      zrezygnowano z zakreślania terminu na zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP, gdy wjazd nie został zarejestrowany przy przekraczaniu granicy; dotychczas ustawa przewidywała termin 90-dniowy. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że z uwagi na to, że dotychczasowe przepisy nie wskazywały skutków niedotrzymania powyższego terminu, utrzymywanie go jest niecelowe gdyż stanowi źródło wątpliwości organów gmin co do możliwości dokonania czynności rejestracji;

3.      określono 30-dniowy termin, licząc od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem dalszego pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP za legalny;

4.      umożliwiono pozyskiwanie danych o dacie i miejscu przekroczenia granicy zewnętrznej w rozumieniu przepisów UE, niebędącej granicą RP, jeżeli wjazd na terytorium Polski nie nastąpił bezpośrednio z terytorium Ukrainy;

5.      usankcjonowano na poziomie ustawowym dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (dostępny w ramach publicznej aplikacji mobilnej diia.pl) jako dokument pobytowy, objęty zakresem definicji wynikającej z art. 2 pkt 16 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen). Dokument ten na podstawie art. 39 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia 2016/399 został wraz z jego wzorem przekazany Komisji Europejskiej. W związku z tym przekazaniem stał się dokumentem pobytowym w rozumieniu tego rozporządzenia, co skutkuje m.in. tym, że uprawnia jego posiadacza, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy zewnętrznej obszaru Schengen, jak również do wielokrotnego przekraczania granic wewnętrznych i do pobytu na terytoriach innych państw obszaru Schengen zgodnie z art. 21 ust. 1 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach;

6.      dodano przepis stanowiący podstawę prawną dla ministra właściwego do spraw informatyzacji do unieważnienia dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz certyfikatu wydawanego z tym dokumentem, na skutek zdarzeń, które stanowią rezultat utraty przez obywatela Ukrainy uprawnienia pobytowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, albo rezultat ustalenia, że cudzoziemiec, któremu nadano numer PESEL na podstawie art. 4 ustawy, znajduje się poza zakresem przepisów ustawy, bowiem jest obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo na skutek odnotowania w rejestrze PESEL zgonu obywatela Ukrainy;

7.      zmieniono zasady udzielania pomocy świadczonej przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty publiczne w ramach tzw. zakwaterowania zbiorowego o regulacje wprowadzające partycypację obywateli Ukrainy w kosztach wyżywienia i zakwaterowania oraz określające maksymalny okres świadczenia pomocy. Ponadto ustawa przewiduje uzależnienie możliwości korzystania ze zbiorowego zakwaterowania, w okresie dłuższym niż 120 dni, a przed upływem 180 dni od dnia wjazdu na terytorium RP od posiadania numeru PESEL. Po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele Ukrainy będą mieli zapewnioną pomoc (zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe), w przypadku posiadania numeru PESEL oraz pokrycia z góry, 50% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagana partycypacja w ww. kosztach będzie wzrastała, 75% kosztów udzielonej pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie. Ustawa przewiduje również katalog osób, do których nie będą miały zastosowania ww. zasady. Dotyczy to m.in. osób niepełnosprawnych, osób starszych (60 lat kobiety/65 lat mężczyźni),  kobiet w ciąży, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej im udział w kosztach pomocy;

8.      wprowadzono szereg przepisów, mających na celu uszczelnienie procesu weryfikacji uprawnienia do świadczeń socjalnych wypłacanych obywatelom Ukrainy. Ustawa wprowadziła m.in. przepisy umożliwiające uzyskiwanie z rejestru Straży Granicznej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz przez organy właściwe i wojewodów realizujących świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, daty/historii przekraczania granicy przez obywatela Ukrainy, tj. zarówno daty każdorazowego wjazdu, jak i wyjazdu z Polski. Ponadto wprowadzona została możliwość wstrzymywania wypłaty określonych świadczeń socjalnych w przypadku opuszczenia przez obywateli Ukrainy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9.      doprecyzowano przepisy dotyczące refundacji kosztów kształcenia. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że polskie uczelnie przyjmujące Polaków studiujących dotychczas na terytorium Ukrainy zgłaszały wątpliwości dotyczące braku doprecyzowania, za jaki okres osoby studiujące dotychczas w uczelni na terytorium Ukrainy mają przedkładać dokumenty będące podstawą określenia wysokości opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem. Ustalenie jednolitego okresu pobrania poniesionej opłaty jest także niezbędne do określenia dla uczelni wysokości refundacji kosztów za kształcenie w Polsce od roku akademickiego 2022/2023. Zaproponowane wskazanie pierwszego semestru roku akademickiego 2021/2022 jako punktu odniesienia do określania wysokości opłaty za studia oraz poziomu odniesienia do refundacji przez ministra nadzorującego daje gwarancję, że wszystkie osoby studiujące na ukraińskiej uczelni przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego wniosły tą opłatę i będą w stanie przedłożyć w polskiej uczelni stosowne potwierdzenie. Ponadto uzupełnienia wymagał wykaz dokumentów przedkładanych do nadzorującego ministra we wniosku o refundację. Projektowana zmiana uzupełnia ten przepis oraz doprecyzowuje, jakie dokumenty musi przedłożyć uczelnia w konkretnym przypadku refundacji;

10.  wprowadzono zmiany w zakresie przepisów normujących gospodarkę finansową Funduszu Pomocy, katalog realizowanych zadań oraz obowiązki informacyjne beneficjentów środków Funduszu. Zgodnie z treścią dodanych regulacji jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do przeznaczania odsetek od środków z Funduszu zgromadzonych na wydzielonych rachunku na realizację przypisanych Funduszowi zadań. Niewykorzystane środki będą podlegać zwrotowi na rachunek, z którego je otrzymano, z wyjątkiem niewykorzystanych odsetek od środków z Funduszu zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki samorządu terytorialnego, które mają być przekazywane na rachunek właściwego wojewody. Z powyższymi regulacjami koresponduje przepis określający nowe źródło przychodów Funduszu, którym mają być odsetki od środków Funduszu pozostające na wydzielonych rachunkach bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków Funduszu.

Kolejna grupa zmian wprowadzonych do regulacji dot. Funduszu Pomocy polega na rozszerzeniu katalogu zadań, na które mogą być przeznaczane środki Funduszu. W myśl dodanych regulacji ze środków tych będzie można realizować trzy nowe kategorie zadań, tj.:

  • finansowanie zadań Polskiego Czerwonego Krzyża, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, realizowanych przez Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań, przewidziane w konwencjach międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych oraz o ochronie osób cywilnych podczas wojny;
  • na realizację zadań związanych z integracją społeczną;
  • finansowanie lub dofinansowanie budowy, modernizacji, wyposażania i utrzymania przejść granicznych z Ukrainą.

W przypadku wskazanych wyżej zadań, środki Funduszu będą mogły być przeznaczone na zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na ich realizację od dnia 24 lutego 2022 r. Ustawa statuuje także podstawę prawną do finansowania ze środków Funduszu zadań z zakresu zarządzania, w tym zabezpieczenia obiektów historycznych lub zabytkowych oraz digitalizacji obiektów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Ukrainie. Przekazanie środków na powyższe cele ma następować na podstawie umowy zawartej między ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a Fundacją Solidarności Międzynarodowej. Przekazane środki finansowe nie będą stanowić przychodu tej Fundacji. Środki na powyższe cele, niewykorzystane do dnia 30 listopada 2023 r., będą podlegać zwrotowi do Funduszu do dnia 31 grudnia 2023 r.;

11.  zapewniono wojewodom szerszy dostęp do danych z ewidencji małoletnich również w innych celach niż tylko kontrola wykonywania zadań przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W uzasadnieniu do ustawy wskazano, że w praktyce wojewodowie mogą wykonywać szereg innych działań w stosunku do dzieci wpisanych do ewidencji małoletnich, takich jak np. organizacja transportu tych dzieci, czy też kontrola wykonywania zadań przez inne podmioty niż powiatowe centra pomocy rodzinie i z tego względu zasadne jest umożliwienie dostępu wojewodom do ewidencji małoletnich w celu wykonywania wszelkich ustawowych zadań; 

12.  umożliwiono obywatelom Ukrainy uzyskanie decyzji uznających nabyte przez nich w Ukrainie kwalifikacje do wykonywania górniczych zawodów regulowanych;

13.  uchylono wyłączenie obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w zakresie zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy żywnościowej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na potrzeby Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;

14.  przewidziano likwidację instytucji zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego obywatelom Ukrainy w trybie uproszczonym;

15.  zwiększono także w 2023 r. środki finansowe w celu wsparcia zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny. W dotychczasowym brzmieniu ustawa statuowała podstawę prawną do zwiększenia w roku 2022 części budżetowych, których dysponentami są ministrowie uprawnieni do zakładania i prowadzenia placówek oświatowych o dodatkowe środki finansowe w celu wsparcia tych zadań, w szkołach prowadzonych przez tych ministrów. W wyniku wprowadzonej zmiany zwiększenie to będzie mogło nastąpić również w roku 2023. Ustawa stwarza ponadto podstawy prawne do przekazania w roku 2023 jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wsparcie będzie mogło nastąpić poprzez zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o środki pochodzące z budżetu państwa, bądź poprzez przekazanie środków z Funduszu Pomocy. Przy podziale wskazanych wyżej dodatkowych środków nie będą uwzględniani obywatele Ukrainy kształcący się w niepublicznych szkołach podstawowych dla dorosłych, niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, niepublicznych branżowych szkołach II stopnia lub niepublicznych szkołach policealnych. Jednocześnie ustawa stanowi, że prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, niepubliczne szkoły podstawowe dla dorosłych, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych, niepubliczne branżowe szkoły II stopnia oraz niepubliczne szkoły policealne nie otrzymają dotacji określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych na uczniów będących obywatelami Ukrainy. Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 30 września 2023 r., będą zobowiązane zwrócić środki z Funduszu niewykorzystane do dnia 31 sierpnia 2023 r., na rachunek tej jednostki. Jednostki samorządu terytorialnego zostały również uprawnione do otrzymania w roku 2023 środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy. Wnioski w tym zakresie mają być składane do wojewodów;

16.  dodano przepisy umożliwiające dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki albo osobie kierującej inną formą wychowania przedszkolnego skreślenie z listy uczniów dziecka albo ucznia, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, jeżeli spełnione będą łącznie dwa warunki:

  • dziecko albo uczeń nie zamieszkuje już na obszarze gminy, w której jest położone przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła lub placówka, oraz
  • dziecko albo uczeń przestało uczęszczać na zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce; w tym przypadku chodzi o nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka albo ucznia w okresie dwóch miesięcy na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce. 

Ponadto ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, dokonuje zmian w szeregu innych ustaw. Główne zmiany dotyczą: 

1.      w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej umożliwienia wykorzystania funduszy pochodzących z Unii Europejskiej (od Agencji Unii Europejskiej do spraw Współpracy Organów Ścigania (Europol) oraz Europejskiego Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) a także Komisji Europejskiej w ramach finansowanych projektów) na finansowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez Policję i Straż Graniczną;

2.      w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wydłużenia okresu, w którym będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty wytworzenia lub cenę nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych określonym podmiotom na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. W myśl dodanego przepisu epizodycznego możliwość ta będzie dotyczyć darowizn przekazanych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Podobnie jak w roku ubiegłym kosztem uzyskania przychodów w 2023 r. będą także koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. na rzecz określonych w ustawie podmiotów. Kolejne zmiany również mają charakter epizodyczny i polegają na:

  • wyłączeniu w 2023 z przychodów wartości darowizn oraz nieodpłatnych świadczeń na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, otrzymanych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez określonych w ustawie podatników;
  • zwolnieniu z PIT pomocy humanitarnej otrzymanej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy po dniu 23 lutego 2022 r. przybyli z terytorium Ukrainy, na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych.

Ustawa stanowi także, że do dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o CIT nie zalicza się wydatków odpowiadających wysokości poniesionych kosztów wytworzenia lub cenie nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn na przeciwdziałanie skutkom działań wojennych w Ukrainie, jak również kosztów poniesionych z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Wskazane powyżej przepisy wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

3.      w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej doprecyzowania, że zaświadczenie o korzystaniu przez cudzoziemca z ochrony czasowej uprawnia jego posiadacza, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy, a także wprowadza podstawę prawną do wydania takiego zaświadczenia dla dziecka cudzoziemca urodzonego na terytorium RP w okresie obowiązywania ochrony czasowej;

4.      w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, upraszczają procedurę udostępniania danych z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np. organom administracji publicznej, państwowym jednostkom organizacyjnym, sądom);

5.      w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, wymogów do skorzystania z bezzwrotnej pomocy finansowej. Dotychczas, jako jedne z wymogów uzyskania pomocy finansowej wskazane było, że nieruchomości muszą być własnością organizacji pożytku publicznego, samorządu lub skarbu państwa. W zmianach do ustawy dopuszczone zostało dofinasowanie również nieruchomości będących własnością organizacji pozarządowych, oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej;

6.      w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, wprowadzenia możliwości współpracy KZN z organizacją pozarządową lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu tworzenia wspólnych przedsięwzięć, w szczególności o charakterze społecznym lub z zakresu ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego;

7.      w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia rodzinnych domów pomocy i mieszkań chronionych o organizacje pozarządowe nie posiadające statusu organizacji pożytku publicznego; 

8.      w ustawie z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, uznania, że pomoc finansowana ze środków Funduszu Pomocy udzielana przewoźnikom kolejowym w związku z uruchomieniem dodatkowego transportu kolejowego dla obywateli Ukrainy, nie stanowi pomocy publicznej wymagającej notyfikacji Komisji Europejskiej;

9.      w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, umożliwienia pozyskania z bazy danych SIO przez dedykowaną funkcjonalność systemu teleinformatycznego, dyrektorom publicznych szkół podstawowych, w związku z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodach tych szkół, informacji o spełnieniu obowiązku szkolnego; gminom, w związku z kontrolą spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na jej terenie, informacji o spełnieniu obowiązku nauki. Zmiana dotyczy wszystkich uczniów w polskim systemie oświaty, w tym także uczniów z Ukrainy przybyłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r.. Data wejścia w życie zmian w ustawie o systemie informacji oświatowej została określona na dzień 1 września 2023 r., co jest związane z możliwością uruchomienia technicznej funkcjonalności w SIO umożliwiającej dyrektorom szkół sprawdzenie spełniania obowiązku szkolnego;

10.  w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, umożliwienia pielęgniarkom i położnym uzupełnienia kształcenia zawodowego do poziomu kształcenia, zgodnego z wymaganiami unijnymi. Po ukończeniu tego kształcenia pielęgniarki i położne będą mogły wykonywać swój zawód bez określenia czasu, miejsca i zakresu czynności. Obecnie pielęgniarki i położne mogą wykonywać zawód w Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w decyzji wydanej przez Ministra Zdrowia. Warunkiem przystąpienia do uzupełnienia ww. kształcenia jest posiadanie przez pielęgniarkę lub położną zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w art. 35a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz zatrudnienie w zawodzie pielęgniarki lub położnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowa regulacja przyczyni się do zwiększenia liczby aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych w polskim systemie ochrony zdrowia oraz zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych;

11.  w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, budowy urządzeń służących zabezpieczeniu odcinka granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską (Obwodem Kaliningradzkim). W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że zabezpieczenie ww. odcinka granicy państwowej jest planowane w formie systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych (ochrona perymetryczna granicy państwowej). W związku z powyższym uwzględniono w składzie Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej dodatkowych członków – organów administracji rządowej właściwych miejscowo dla odcinka granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską. Skład Zespołu uzupełniono o Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (albo upoważnionego przez niego zastępcę), Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (albo jego zastępcę) oraz Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej (albo jego zastępcę);

12.  w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wprowadzenia rozwiązania, że w sytuacji, w której nie ma możliwości pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem zarządu przez osobę lub podmiot, wobec których ustanawiany jest zarząd, koszty te ponosi Skarb Państwa i są one finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki; wprowadzono możliwość przejęcia własności środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych podmiotów wpisanych na listę sankcyjną, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony ważnego interesu publicznego, ochrony interesu ekonomicznego państwa lub ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa państwa, także przez inne podmioty niż Skarb Państwa (wyrażenie zgody na przejęcie własności przez taki podmiot następuje w formie pisemnej); określono, że w przypadku przejęcia własności na rzecz Skarbu Państwa odszkodowanie wynikające z przejęcia własności akcji lub udziałów, może być finansowane ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych; określono, że zbycie środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem lub przejecie ich własności, ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, natomiast nabywca, Skarb Państwa lub inny podmiot, na rzecz którego następuje przejecie własności, nie odpowiada osobiście ani rzeczowo za zobowiązania osoby lub podmiotu, wobec których zarząd został ustanowiony lub wobec których orzeczono o przejęciu własności; zmieniono organ uprawniony do nakładania kar pieniężnych za wprowadzanie na terytorium RP węgla z Federacji Rosyjskiej i Białorusi z Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz uchylono przepisy umożliwiające wystąpienie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku nałożenia powyższych kar. 

W przepisach przejściowych i dostosowujących ustawy przewidziano m.in. regulację, zgodnie z którą w roku 2023 do dotacji udzielanej na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (dla niesamorządowych szkół publicznych i niepublicznych) nie stosuje się przepisu art. 43 ust. 5 (wyrównywanie – zwiększanie kwoty dotacji) tej ustawy w odniesieniu do ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

Wejście w życie

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkiem:

1)      art. 1:

a)      pkt 3 lit. b tiret pierwsze, który wchodzi w życie w terminie określonym w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 34,

b)      pkt 6 w zakresie dodawanego art. 10 ust. 8, który wchodzi w życie w terminie określonym w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 35,

c)      pkt 8:

– lit. a oraz lit. b w zakresie dodawanych ust. 17a oraz 17c–17f, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2023 r.,

– lit. b w zakresie dodawanego ust. 17b, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.,

d)     pkt 9 lit. c i d, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.,

e)      pkt 9 lit. e, pkt 10, pkt 21 lit. a–c i f, pkt 31 lit. a i c oraz pkt 32, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.,

f)       pkt 21 lit. g i h, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.;

2)      art. 4, art. 5, art. 7 oraz art. 20 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.;

3)      art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.;

4)      art. 13, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

5)      art. 17, który wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2023 r.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to przede wszystkim uelastycznienie rynku pracy, większe możliwości korzystania z kursów nauki języka polskiego, a także tworzenie punktów przedszkolnych dla dzieci z Ukrainy. (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja trafi do podpisu prezydenta Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa trafi do podpisu prezydenta.  W czwartek Sejm odrzucił poprawki Senatu do tej ustawy. ##baner## Jakie zmiany przewiduje? Nowelizacja przewiduje (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom

Nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom

Nowelizacja weszła w życie W piątek, 15 kwietnia br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została przygotowana przez MSWiA we współpracy z innymi (...)

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Nawet jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa, możesz prowadzić w Polsce firmę. Przeczytaj, w jakiej formie to zrobić i czego będziesz potrzebować do rejestracji działalności gospodarczej. Kto może założyć w Polsce firmę? Obywatel Ukrainy, który: przebywa w Polsce legalnie i posiada numer (...)

Częściowe zniesienie wiz dla Ukraińców

Częściowe zniesienie wiz dla Ukraińców

Ukraina latami zmagała się z podjęciem decyzji, z którą z sąsiedzkich potęg – Rosją, czy UE, nawiązać bliższe kontakty. Wejście w życie handlowej części umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE w 2016 roku, a niedawno zielone światło Parlamentu Europejskiego i Rady UE dla zniesienia (...)

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Chcesz zatrudnić w swojej firmie obywatela Ukrainy? W związku z trwającą na Ukrainie wojną, wprowadzone zostały szczególne przepisy, które ułatwiają obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce. Sprawdź, na czym polega ogólny dostęp do rynku pracy dla obywateli (...)

Zakres czynności świadczonych przez pomocnika rolnika z Ukrainy

Zakres czynności świadczonych przez pomocnika rolnika z Ukrainy

Szerszy zakres czynności świadczonych przez pomocnika rolnika - obywatela Ukrainy Od dnia 28 stycznia 2023 r. pomocnik rolnika, będący obywatelem Ukrainy w okresie legalnego pobytu na terytorium Polski, może wykonywać w gospodarstwie rolnika wszystkie czynności związane z prowadzeniem działalności (...)

Zmiany w pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną

Zmiany w pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego (...)

Łatwiejszy zakup sprzętu ochronnego w Polsce oraz jego wywóz i tranzyt na Ukrainę

Łatwiejszy zakup sprzętu ochronnego w Polsce oraz jego wywóz i tranzyt na Ukrainę

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, zostały przedłużone do końca 20213 r. uproszczone zasady nabywania sprzętu ochronnego (...)

Termin na złożenie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Termin na złożenie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Tylko 14 dni na złożenie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy w sytuacji niewypełnienia tego obowiązku dotychczas Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poinformował, że 8 czerwca 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę (...)

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o RKO w języku ukraińskim (formularz RKO-U) (...)

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy

Zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje również opiekunom tymczasowym dzieci z Ukrainy. Opiekun tymczasowy to osoba, która na podstawie postanowienia polskiego sądu sprawuje pieczę nad dzieckiem (małoletnim obywatelem Ukrainy), które przebywa (...)

Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich potrzebujących

Nieodpłatna pomoc prawna dla wszystkich potrzebujących

Głównym celem ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw jest poszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy, wprowadzenie usprawnień w zakresie organizacji systemu punktów, (...)

500+ na nowy okres świadczeniowy

500+ na nowy okres świadczeniowy

Od kiedy składać wnioski o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy?  Od 1 lutego 2023 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. ##baner## Wnioski o (...)

Ułatwienia w edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy

Ułatwienia w edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy

W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie, w dniu 12 marca br. została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzone przepisy stanowią rozwinięcie już istniejących regulacji, a ich celem jest ułatwienie kształcenia uczniów (...)

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Czego dotyczy projektowana ustawa?  Wreszcie Sejm zajął się projektem ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym. Projekt ten reguluje zasady, warunki i tryb przyznawania i udzielania przez państwo, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

Rozliczenie dochodów uzyskanych w 2021 roku z zatrudnienia w Polsce - ważne dla rezydentów podatkowych Ukrainy (polskich nierezydentów) Obowiązki wobec polskiego urzędu skarbowego zależą od tego: w jaki sposób zostałeś zatrudniony i jak są kwalifikowane Twoje (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany w ustawie o finansach publicznych Nowe przepisy w ustawie o finansach publicznych dotyczą m.in. udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym. Ustawa uchyla przepisy w zakresie dokumentów audytowych, udostępnianych w trybie dostępu do informacji publicznej, (...)

Umowa o pomocy przy zbiorach a PIT

Umowa o pomocy przy zbiorach a PIT

Minister Finansów przedstawił objaśnienia podatkowe z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie obowiązków ciążących na rolnikach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zawartą umową o pomocy przy zbiorach. Poniżej najważniejsze wyjaśnienia w nich zawarte. Czego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Jestem właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów ciężarowych i osobowych i eksportem poza granice UE. Dużo pojazdów sprzedaję obywatelom Ukrainy. Poniższe pytania zostały zasygnalizowane (...)

Jednoosobowa firma cudzoziemca

Jednoosobowa firma cudzoziemca

Na jakich warunkach i według jakich przepisów prawnych obywatel Ukrainy może uruchomić w Polsce firmę jednoosobową wykonującą usługi w zakresie sprzątania biur i mieszkań? Czy może taka firma (...)

Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

Ślub cywilny z obcokrajowcem i pobyt w Polsce

Chcę wziąć ślub cywilny z obywatelką Ukrainy. Po ślubie chcemy zamieszkać w Polsce. Ona jest po rozwodzie i ma syna w wieku 17 lat (studiuje), w kwietniu 2008 r. będzie miał 18 urodziny. Czy jest (...)

Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta

Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta

Statut gminy X w części udostępniania obywatelom informacji publicznej jest sprzeczny z ustawą, Art. 106 ust.1 ww. statutu umożliwia wójtowi fizyczne ograniczenie dostępu do informacji publicznej (...)

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Kto jest uprawniony do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego i jaki jest tryb załatwiania związanych z tym formalności ? Zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego regulują przepisy ustawy z dnia (...)

Zawiadomienie o zawarciu małżeństwa

Zawiadomienie o zawarciu małżeństwa

Niedawno zawarłam związek małżeński poza granicami kraju (Niemcy). Chciałabym się dowiedzieć czy istnieje możliwość aby wszelkie formalności (czyli zawiadomienie U.S.C. o zawarciu związku, (...)

Darowizna dla fundacji

Darowizna dla fundacji

1. Fundacja w drodze darowizny staje się właścicielem nieruchomości magazynowo-przemysłowej. Na darowanej nieruchomości ustalona jest hipoteka kaucyjna. W celu pozyskania środków na cele statutowe (...)

Ustalenie ojcostwa i alimenty dziecka poczętego

Ustalenie ojcostwa i alimenty dziecka poczętego

Jestem w piątym miesiącu ciąży. Ojcem dziecka jest obywatel Ukrainy, którego poznałam w mojej miejscowości (podjął prace na budowie). W sierpniu został deportowany z Polski za nielegalny pobyt (...)

Alimenty a praca w Wielkiej Brytanii

Alimenty a praca w Wielkiej Brytanii

Czy jeżeli ojciec dziecka i mój mąż mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii a wraz z nim ja oraz dziecko, mogę wystąpić o alimenty w Wielkiej Brytanii czy też muszę to zrobić w Polsce? Jakie są (...)

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Jestem właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów ciężarowych i osobowych i eksportem poza granice UE. Dużo pojazdów sprzedaję obywatelom Ukrainy. Poniższe pytania zostały zasygnalizowane (...)

Jednoosobowa firma cudzoziemca

Jednoosobowa firma cudzoziemca

Na jakich warunkach i według jakich przepisów prawnych obywatel Ukrainy może uruchomić w Polsce firmę jednoosobową wykonującą usługi w zakresie sprzątania biur i mieszkań? Czy może taka firma (...)

Ustalenie ojcostwa i alimenty dziecka poczętego

Ustalenie ojcostwa i alimenty dziecka poczętego

Jestem w piątym miesiącu ciąży. Ojcem dziecka jest obywatel Ukrainy, którego poznałam w mojej miejscowości (podjął prace na budowie). W sierpniu został deportowany z Polski za nielegalny pobyt (...)

Alimenty a praca w Wielkiej Brytanii

Alimenty a praca w Wielkiej Brytanii

Czy jeżeli ojciec dziecka i mój mąż mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii a wraz z nim ja oraz dziecko, mogę wystąpić o alimenty w Wielkiej Brytanii czy też muszę to zrobić w Polsce? Jakie są (...)

Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

Ukrainiec studiuje na polskiej uczelni publicznej. Chcemy go zatrudnić na umowę zlecenia. Nie będzie to praktyka zawodowa, tylko wielomiesięczna, ciągła umowa zlecenia. Czy zatrudnienie studenta (...)

Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia

Ukrainiec studiuje na polskiej uczelni publicznej. Chcemy go zatrudnić na umowę zlecenia. Nie będzie to praktyka zawodowa, tylko wielomiesięczna, ciągła umowa zlecenia. Czy zatrudnienie studenta (...)

Status uchodźcy a studia

Status uchodźcy a studia

W jaki sposób cudzoziemiec, który w Polsce otrzymał status uchodźca i wcześniej miał bardzo dobre wyniki w nauce u siebie w kraju, może podjąć studia w Polsce? Ustawa o szkolnictwie wyższym rozróżnia (...)

Status uchodźcy a studia

Status uchodźcy a studia

W jaki sposób cudzoziemiec, który w Polsce otrzymał status uchodźca i wcześniej miał bardzo dobre wyniki w nauce u siebie w kraju, może podjąć studia w Polsce? Ustawa o szkolnictwie wyższym rozróżnia (...)

FORUM PRAWNE

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Chciałbym się dowiedzieć jakie zmiany mają zostać wprowadzone. Czy ktoś orientuje sie w tym tenacie? Bardzo prosze o pomoc, mam trudności (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów Projekt nowelizacji został wczoraj przyjęty przez Radę Ministrów. :)

Zapalenie papierosa na ulicy-kara??

Zapalenie papierosa na ulicy-kara?? Witam w poniedziałek wiem,że wchodzi ustawa o zakazie palieni w miejscach publicznych: parki, przystanki, szkoły , restauracje, a co z paleniem na ulicy, chodzi mi (...)

Utrata świadczeń za odmowę odbycia stażu

Utrata świadczeń za odmowę odbycia stażu witam, wyczytałam, że nowelizacja ustawy o pomocy społecznej pozwala teraz na odebranie świadczeń z pomocy społecznej jeśli nie zgodzę się na podjęcie (...)

Zona z Filipin

Zona z Filipin Poznałem cudnej urody Filipinkę i chce wziąść z nią ślub. Mianowice co muszę zrobić by poślubić ją w Polsce. Nie mam własnego mieszkania tylko mieszkam z rodzicami, 11 lutego (...)

Cudzoziemiec problem z pobytem

Cudzoziemiec problem z pobytem Dzień dobry, postaram się dokładnie przedstawić problem z jakim boryka się mój pracownik - Cudzoziemiec (obywatel Ukrainy). Jest na terytorium RP od około 1,5roku. (...)

Jak długo sąd ma czas na podjęcie decyzji o terminie i rodzaju rozprawy?

Jak długo sąd ma czas na podjęcie decyzji o terminie i rodzaju rozprawy? Jak długo sąd ma czas na podjęcie decyzji o terminie i rodzaju rozprawy? Witam proszę o pomoc w sprawie. 21 stycznia 2016 (...)

Zona z Filipin

Zona z Filipin Poznałem cudnej urody Filipinkę i chce wziąść z nią ślub. Mianowice co muszę zrobić by poślubić ją w Polsce. Nie mam własnego mieszkania tylko mieszkam z rodzicami, 11 lutego (...)

Cudzoziemiec problem z pobytem

Cudzoziemiec problem z pobytem Dzień dobry, postaram się dokładnie przedstawić problem z jakim boryka się mój pracownik - Cudzoziemiec (obywatel Ukrainy). Jest na terytorium RP od około 1,5roku. (...)

Jak długo sąd ma czas na podjęcie decyzji o terminie i rodzaju rozprawy?

Jak długo sąd ma czas na podjęcie decyzji o terminie i rodzaju rozprawy? Jak długo sąd ma czas na podjęcie decyzji o terminie i rodzaju rozprawy? Witam proszę o pomoc w sprawie. 21 stycznia 2016 (...)

SLUB Z UKRAINCEM

SLUB Z UKRAINCEM Hej....moj przyszly maz pochodzi z Ukrainy....slub dopiero planujemy.... czy formalnosci sa podobne jak w przypadku slubu z Filipinka ???????? Czy musi dostac nowa wize, Polska, przy (...)

WSTYD MI ZA WAS KOBIETY!!

WSTYD MI ZA WAS KOBIETY!! pomimo iz sama nią jestem...jak mozna wykańczać psychicznie ojca swojego dziecka, i osobe ktorą sie kocha badz kochalo!! mam podobna sytuacje z moim bratem ktory czasmi dziecka (...)

Pośrednictwo pracy - obywatel Ukrainy, a UE

Pośrednictwo pracy - obywatel Ukrainy, a UE Witam, chciałbym założyć pośrednictwo pracy na terytorium RP, które głównie polegałoby na pośrednictwie w zatrudnianiu obywateli Europy wschodniej (...)

Problem z uciążliwymi sąsiadami

Problem z uciążliwymi sąsiadami Dzień dobry, Mamy następujący problem - właściciel mieszkania pod nami prowadzi firmę i używa tego mieszkania jako hotel robotniczy dla swoich pracowników z (...)

Problem z uciążliwymi sąsiadami

Problem z uciążliwymi sąsiadami Dzień dobry, Mamy następujący problem - właściciel mieszkania pod nami prowadzi firmę i używa tego mieszkania jako hotel robotniczy dla swoich pracowników z (...)

Świadczenie rodzicielskie dla obywatelki Urainy

Świadczenie rodzicielskie dla obywatelki Urainy Witam. Mam wielką prośbę na pomoc w odpowiedzi na moje pytanie: Jestem żonaty. Moja partnerka jest obywatelką Ukrainy. Aktualnie spidziewamy się (...)

Wyjazd do Austrii wraz z partnerka

Wyjazd do Austrii wraz z partnerka Witam serdecznie, Z dniem 1 czerwca br. podejmuje prace w Austrii. Moj przyszly pracodawca zajmie sie prawnymi aspektami mojego pobytu w tym kraju. Problem, ktory mnie (...)

Fiskus chce opodatkować darmowe porady prawne!!

Fiskus chce opodatkować darmowe porady prawne!! Witam. Zapewne część z osób zainteresowanych tematem juz wie że fiskus ma zamiar opodatkować darmowe-nieodpłatne porady prawne. Zdaniem fiskusa podmiot (...)

Porady prawne