5.1.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedzialność pełnomocnika przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna

Stan faktyczny

Jak w świetle art. 32 punkt 1 i 2 ustawy z  1981 roku o przedsiębiorstwie państwowym przedstawia się odpowiedzialność pełnomocników dyrektora przedsiębiorstwa, jeśli działali w ramach posiadanych pełnomocnictw? Czy dyrektor jako organ może podpisać samodzielnie umowy bez względu na jej wartość, czy też musi być druga osoba, pełnomocnik? Jakie konsekwencje ponosi ta osoba działająca w ramach posiadanych pełnomocnictw? Czy są wyroki dotyczące tych tematów?

Opinia prawna 

Porady prawne

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami),

 • Ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 112, poz. 981 ze zmianami).

Na wstępie należy wskazać, iż ustawa o przedsiębiorstwach państwowych nie reguluje w całości zagadnień dotyczących reprezentacji przedsiębiorstwa przez pełnomocnika ustanowionego przez organy przedsiębiorstwa. A zatem w sprawach nie uregulowanych konieczne jest sięgnięcie do przepisów kodeksu cywilnego. Przepisy dotyczące pełnomocnictwa zawarte są w art. 95- 109 kodeksu cywilnego.

Art. 98  kc ze względu na zakres umocowania rozróżnia trzy rodzaje pełnomocnictw:

 • pełnomocnictwo ogólne,

 • pełnomocnictwo rodzajowe,

 • pełnomocnictwo szczególne.

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu, tj. do dokonywania takich czynności prawnych, które są zgodne z zasadami prawidłowego zarządzania i  gospodarki. Pełnomocnictwo rodzajowe obejmuje umocowanie do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju, np. do sprzedawania nieruchomości. Pełnomocnictwo rodzajowe nie jest dopuszczalne, jeżeli ustawa wymaga pełnomocnictwa szczególnego.

Pełnomocnictwo szczególne zawiera umocowanie do dokonania określonej czynności prawnej, np. darowizny nieruchomości. Obowiązuje generalna zasada, że pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie, z wyjątkiem dwóch przypadków określonych w art. 98 k.c., a mianowicie:

 • jeżeli pełnomocnictwo zawiera umocowanie do dokonania czynności prawnej, dla której pod rygorem nieważności przewidziana jest forma szczególna, to wówczas pełnomocnictwo powinno być także sporządzone w tej samej formie,

 • jeżeli dla określonych kategorii pełnomocnictw ustawa wymaga określonej formy - pełnomocnictwo ogólne pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Pełnomocnicy przedsiębiorstwa państwowego zgodnie z art. 51.1 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z dnia 25 września 1981 roku są ustanawiani i odwoływani przez dyrektora. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna, w szczególności pracownicy przedsiębiorstwa jak i osoba prawna.  Stosunek pomiędzy mocodawca a pełnomocnikiem określa zakres umocowania i decyduje o tym czy mamy do czynienia
z pełnomocnictwem ogólnym, szczególnym, czy rodzajowym. Co do granic umocowania to wiąże się z tym zakres czynności, które mogą być podejmowane przez pełnomocnika.

Należy wskazać, iż mocodawcą jest, więc przedsiębiorstwo państwowe, a nie dyrektor. Pełnomocnictwo nie wygasa, więc po rozwiązaniu stosunku prawnego pomiędzy dyrektorem a przedsiębiorstwem (odwołaniem, śmiercią, itp.). Jedynie likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstwa (łączenie, podział) powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. 

Zgodnie z art. 51.2 udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Odpowiadając na pierwsze postawione pytanie należy rozróżnić dwie sytuacjeę dotyczące odpowiedzialności pełnomocnika.

 • Pełnomocnik przy dokonywaniu czynności w imieniu przedsiębiorstwa może przekroczyć zakres umocowania. W takim przypadku lub działania w ogóle bez umocowania, wystąpi stan bezskuteczności zawieszonej czynności. Zgodnie z art. 103 k.c. ważność takich oświadczeń woli zależeć będzie od ich potwierdzenia przez dyrektora działającego w imieniu przedsiębiorstwa. Skuteczność umowy zawartej przez rzekomego pełnomocnika jest, więc zawieszona do czasu, gdy nie nastąpi jej potwierdzenie przez mocodawcę. Odmowa potwierdzenia lub bezskuteczny upływ terminu, wyznaczonego przez druga stronę czynności powodują bezwzględną nieważność czynności. Zgodnie z § 3 ww. artykułu w braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego,
  co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania. Obowiązek rzekomego pełnomocnika zwrotu świadczeń i naprawienia szkody jest niezależny od winy,
  a więc istnieje także wtedy, gdy pełnomocnictwo było nieważne, a pełnomocnik o tym nie wiedział. Jeśli chodzi o odpowiedzialność rzekomego pełnomocnika względem swojego mocodawcy zastosowanie będą miały przepisy o prowadzeniu spraw bez zlecenia, które unormowane są w art. 752 k.c. Od prowadzącego wymagana jest należyta staranność, w zależności
  od charakteru prowadzonych spraw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

  Co to jest kontrakt menedżerski? Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Zarządca (osoba, której powierzono zarząd) zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia pewnych założonych efektów np. modernizacji przedsiębiorstwa. (...)

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

  Zakres reprezentacji spółki przez wspólnika komandytowego  Komandytariusz może reprezentować spółkę na podstawie udzielonego mu zwykłego pełnomocnictwa cywilnego lub prokury (art. 118 § 1 Kodeksu spółek handlowych - dalej: KSH). Zakres umocowania pełnomocnictwa (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja (...)

Spółka akcyjna w organizacji

Spółka akcyjna w organizacji

Spółka w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywana. Spółka akcyjna w organizacji jest więc podmiotem prawa funkcjonującym w obrocie gospodarczym. Spółka akcyjna w organizacji może więc prowadzić działalność (...)

Kiedy można zawrzeć umowę z samym sobą?

Kiedy można zawrzeć umowę z samym sobą?

Czy pełnomocnik może "sam z sobą" dokonywać czynności prawnej? Co do zasady podmioty prawa cywilnego mogą działać przez pełnomocników. Źródłem umocowania jest w tym przypadku oświadczenie woli reprezentowanego (mocodawcy) - tzw. pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo ogólne (...)

Podstawy ogłoszenia upadłości

Podstawy ogłoszenia upadłości

Instytucję upadłości wprowadzono do systemu prawa, aby zabezpieczyć interesy wierzycieli danego podmiotu, gdy pojawia się możliwość, że nie otrzymają zwrotu należnych im wierzytelności. Postępowanie upadłościowe dąży do szybkiego zaspokojenia wierzycieli i ochrania zwłaszcza niektóre (...)

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości?

Postępowania o ogłoszenie upadłości nie wszczyna się z urzędu, należy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek w sądzie. Prawo określa krąg podmiotów uprawnionych do złożenia takiego wniosku, a spośród nich wskazuje na podmiot, który ma obowiązek taki wniosek złożyć. (...)

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

  Na czym tak naprawdę polega przedstawicielstwo? Czy organ spółki z o. o.  jest przedstawicielem tej osoby? Nie jest, ponieważ jego działalność nie polega na zastępstwie, lecz na działalności samej spółki. Warto wiedzieć, że wyróżnia się zastępstwo bezpośrednie, (...)

Odpowiedzialność małżonka i osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika

Odpowiedzialność małżonka i osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika

W pewnych sytuacjach odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podatnika mogą  ponosić solidarnie także inne osoby - tzw. osoby trzecie. Zasady odpowiedzialności Solidarna odpowiedzialność oznacza, że organy podatkowe mogą dochodzić należności podatkowych - w całości lub w dowolnych (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

  Co to jest pełnomocnictwo? Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie (...)

Zakładanie i zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

Zakładanie i zasady funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej

    Spółka komandytowo-akcyjna stanowi swoiste połączenie cech spółek osobowych (komandytowej) i kapitałowych (akcyjnej). Kodeks spółek handlowych ukształtował ją jako spółkę osobową, skutkiem czego jest pozbawiona osobowości prawnej. Jednocześnie taka (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Jak klasyfikuje się prawa komandytariusza? Prawa i obowiązki przyznane lub obciążające komandytariusza służą realizacji jego statusu w spółce. Podział ich w oparciu o model klasyczny, oparty na wyodrębnieniu praw korporacyjnych i majątkowych, został poddany krytyce z tego względu, (...)

Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek

Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek

Art. 116 Ordynacji podatkowej ustanawia odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań spółki. Odpowiedzialność ta dotyczy również członków zarządów (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Jak uzyskać zaświadczenie od organu podatkowego?

Gdzie szukać przepisów o zaświadczeniach? Zasady wydawania zaświadczeń zostały określone przede wszystkim w dziale VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ponadto Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez (...)

Jak założyć spółkę komandytową?

Jak założyć spółkę komandytową?

Umowa spółki komadytowej Umowa spółki komandytowej do niedawna mogła zostać zostać zawarta  wyłącznie w formie aktu notarialnego. Umowa spółki komandytowej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawarcie umowy spółki komandytowej (...)

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Czego dotyczą zmiany? 1 października br. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Reguluje ona zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia z powodu niewypłacalności (...)

Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

  W procedurze cywilnej istnieją dwa podstawowe tryby postępowanie - proces (postępowanie procesowe) i postępowanie nieprocesowe. Ponadto w każdym z tych trybów przepisy przewidują tzw. postępowanie odrębne: W procesie: postępowanie w sprawach małżeńskich, w (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpowiedzialność pełnomocnika

Odpowiedzialność pełnomocnika

Mocodawca właścicielka firmy ustanowiła pełnomocnika w osobie swojego męża, który w oparciu o pełnomocnictwo ogólne miał umocowanie w banku i kierował w jej imieniu firmą. Do mnie zwróciła się ta firma, bym pomógł jej nawiązać współpracę z firmą w Rosji lub Białorusi, czym się (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika

Odpowiedzialność pełnomocnika

Jaki jest zakres odpowiedzialności pełnomocnika za czynności podjęte w imieniu mocodawcy, które zostały przedsięwzięte z naruszeniem przepisów kodeksu karnego? Pełnomocnik, który w imieniu mocodawcy podjął czynności z przekroczeniem jego zakresu uprawnień, naruszając przepisy karne, odpowiada, (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika spółki

Odpowiedzialność pełnomocnika spółki

Spółka z o.o. decyzją zarządu ustanowiła pełnomocnika, który reprezentuje spółkę w umowach z członkami zarządu (umowach o pracę, umowach najmu samochodu itp.). Jaki jest zakres jego odpowiedzialności prawnej i finansowej przed spółką oraz przed urzędami? Pełnomocnik działa w imieniu (...)

Przedawnienie roszczeń w stosunku do adwokata

Przedawnienie roszczeń w stosunku do adwokata

Adwokat nieprawidłowo napisał kasację do Sądu Najwyższego. Sąd odrzucił kasację podając w uzasadnieniu, że kasacja nie zawiera argumentów uzasadniających jej rozpoznanie. Adwokat złożył na tę decyzję zażalenie do Sądu Najwyższego. Klient złożył uzupełnienie zażalenia, bo nie (...)

Pełnomocnictwo a odpowiedzialność pełnomocnika

Pełnomocnictwo a odpowiedzialność pełnomocnika

Czy udzielając pracownikowi pełnomocnictwa w sprawach związanych z działalnoscią gospodarczą można dokonać zapisu o odpowiedzialności materialnej , prawnej lub innej za wykonywane czynności w ramach pełnomocnictwa? Pełnomocnictwo nie zobowiązuje pełnomocnika do działania, daje mu ono jedynie (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika wspólników spółki

Odpowiedzialność pełnomocnika wspólników spółki

Powołany pełnomocnik, będący także udziałowcem jednej z założycielskich spółek z o.o., miałby w praktyce całkowitą swobodę w kierowaniu działalnością owej spółki cywilnej dwóch spółek z o.o. Podejmowałby na zasadach wyłączności wszelkie decyzje dotyczące bieżącej działalności (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika do doręczeń

Odpowiedzialność pełnomocnika do doręczeń

Musiałem upoważnić znajomą mi osobę do odbioru doręczeń i korespondencji sądowych. Z powodu nie dosłania mi korespondencji nie dotrzymałem terminu 7 dniowego i co spowodowało niekorzystny dla mnie przebieg sprawy. Jaka jest odpowiedzialność prawna osoby podejmującej się odbioru doręczeń (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika podczas kontroli

Odpowiedzialność pełnomocnika podczas kontroli

Mam pełnomocnictwo od klienta - spółki z o.o. do reprezentowania spółki podczas kontroli podatkowych, skarbowych, składania wyjaśnień, podpisywania protokołów z kontroli. Dostałam wezwanie z urzędu skarbowego do okazania dokumentów dotyczących spółki. Nie wszystkie z nich posiadam. Spółka, (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika w spółce z o.o.

Odpowiedzialność pełnomocnika w spółce z o.o.

Ponieważ jestem jedynym właścicielem i zarazem jedynym członkiem zarządu w spółce z o.o. ustanowiłem notarialnie tzw. pełne pełnomocnictwo dla osoby, która podczas mojej nieobecności mnie zastępuje. Pełnomocnictwo to daje pełne umocowanie do podpisywania umów, zawierania zobowiązań, (...)

Oświadczenie podpisane przez pełnomocnika

Oświadczenie podpisane przez pełnomocnika

Podpisany został akt notarialny założenia spółki z o. o. Udzielono aktem notarialnym pełnego pełnomocnictwa trzeciej osobie - księgowej do dokonania wszystkich czynności związanych ze zgłoszeniem spółki do KRS. Czy składane do KRS oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady (...)

Odpowiedzialność profesjonalnego pełnomocnika

Odpowiedzialność profesjonalnego pełnomocnika

Nasz pełnomocnik w sprawie apelacyjnej z niezrozumiałych dla nas przyczyn nie podjął żadnych czynności (nie złożył pisemnej odpowiedzi na apelację ani na rozprawie apelacyjnej nie przedstawił żadnej argumentacji). Efekt - przegrana sprawa. To była sprawa gospodarcza, którą w pierwszej (...)

Odpowiedzialność adwokata za nieprawdziwe zarzuty

Odpowiedzialność adwokata za nieprawdziwe zarzuty

Otrzymałem pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej, napisany przez pełnomocnika mojej żony - adwokata. W pozwie tym znajdują sie treści nieprawdziwe, będące w moim odczuciu pomówieniami i fałszywymi oskarżeniami, których celem jest chyba jedynie wpłynięcie na decyzje sądu. Wiem, (...)

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika

W spółce z o. o. prezes (zarząd jest jednoosobowy) udzielił pełnomocnictwa notarialnego osobie spoza spółki do sprzedaży nieruchomości należącej do spółki. Kto ponosi odpowiedzialność za tę transakcję? Czy prawa nabywcy mogą być w tej sytuacji bardziej zagrożone? Spółka z (...)

Odpowiedzialność prezesa zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność prezesa zarządu za długi spółki

Czy istnieją jakieś instrumenty prawne chroniące przed odpowiedzialnością za zobowiązania wobec skarbu państwa przez prezesa zarządu spółki z o.o.? Chodzi o odpowiedzialność własnym majątkiem prywatnym. Odpowiedzialność osób takich, jak prezes zarządu spółki z o.o. określa ustawa (...)

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Pełnomocnik strony przeciwnej w doręczonym sądowi piśmie procesowym, znieważył powoda i pomówił go o czyny naganne, nie będąc do tego uprawnionym. Sąd podczas rozprawy jawnej odczytał to pismo. Jako oskarżyciel prywatny wystąpiłem do sądu rejonowego z prywatnym aktem oskarżenia. Sąd (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika

Odpowiedzialność pełnomocnika

Mocodawca właścicielka firmy ustanowiła pełnomocnika w osobie swojego męża, który w oparciu o pełnomocnictwo ogólne miał umocowanie w banku i kierował w jej imieniu firmą. Do mnie zwróciła się ta firma, bym pomógł jej nawiązać współpracę z firmą w Rosji lub Białorusi, czym się (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika

Odpowiedzialność pełnomocnika

Jaki jest zakres odpowiedzialności pełnomocnika za czynności podjęte w imieniu mocodawcy, które zostały przedsięwzięte z naruszeniem przepisów kodeksu karnego? Pełnomocnik, który w imieniu mocodawcy podjął czynności z przekroczeniem jego zakresu uprawnień, naruszając przepisy karne, odpowiada, (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika spółki

Odpowiedzialność pełnomocnika spółki

Spółka z o.o. decyzją zarządu ustanowiła pełnomocnika, który reprezentuje spółkę w umowach z członkami zarządu (umowach o pracę, umowach najmu samochodu itp.). Jaki jest zakres jego odpowiedzialności prawnej i finansowej przed spółką oraz przed urzędami? Pełnomocnik działa w imieniu (...)

Przedawnienie roszczeń w stosunku do adwokata

Przedawnienie roszczeń w stosunku do adwokata

Adwokat nieprawidłowo napisał kasację do Sądu Najwyższego. Sąd odrzucił kasację podając w uzasadnieniu, że kasacja nie zawiera argumentów uzasadniających jej rozpoznanie. Adwokat złożył na tę decyzję zażalenie do Sądu Najwyższego. Klient złożył uzupełnienie zażalenia, bo nie (...)

Pełnomocnictwo a odpowiedzialność pełnomocnika

Pełnomocnictwo a odpowiedzialność pełnomocnika

Czy udzielając pracownikowi pełnomocnictwa w sprawach związanych z działalnoscią gospodarczą można dokonać zapisu o odpowiedzialności materialnej , prawnej lub innej za wykonywane czynności w ramach pełnomocnictwa? Pełnomocnictwo nie zobowiązuje pełnomocnika do działania, daje mu ono jedynie (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika wspólników spółki

Odpowiedzialność pełnomocnika wspólników spółki

Powołany pełnomocnik, będący także udziałowcem jednej z założycielskich spółek z o.o., miałby w praktyce całkowitą swobodę w kierowaniu działalnością owej spółki cywilnej dwóch spółek z o.o. Podejmowałby na zasadach wyłączności wszelkie decyzje dotyczące bieżącej działalności (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika do doręczeń

Odpowiedzialność pełnomocnika do doręczeń

Musiałem upoważnić znajomą mi osobę do odbioru doręczeń i korespondencji sądowych. Z powodu nie dosłania mi korespondencji nie dotrzymałem terminu 7 dniowego i co spowodowało niekorzystny dla mnie przebieg sprawy. Jaka jest odpowiedzialność prawna osoby podejmującej się odbioru doręczeń (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika podczas kontroli

Odpowiedzialność pełnomocnika podczas kontroli

Mam pełnomocnictwo od klienta - spółki z o.o. do reprezentowania spółki podczas kontroli podatkowych, skarbowych, składania wyjaśnień, podpisywania protokołów z kontroli. Dostałam wezwanie z urzędu skarbowego do okazania dokumentów dotyczących spółki. Nie wszystkie z nich posiadam. Spółka, (...)

Odpowiedzialność pełnomocnika w spółce z o.o.

Odpowiedzialność pełnomocnika w spółce z o.o.

Ponieważ jestem jedynym właścicielem i zarazem jedynym członkiem zarządu w spółce z o.o. ustanowiłem notarialnie tzw. pełne pełnomocnictwo dla osoby, która podczas mojej nieobecności mnie zastępuje. Pełnomocnictwo to daje pełne umocowanie do podpisywania umów, zawierania zobowiązań, (...)

Oświadczenie podpisane przez pełnomocnika

Oświadczenie podpisane przez pełnomocnika

Podpisany został akt notarialny założenia spółki z o. o. Udzielono aktem notarialnym pełnego pełnomocnictwa trzeciej osobie - księgowej do dokonania wszystkich czynności związanych ze zgłoszeniem spółki do KRS. Czy składane do KRS oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady (...)

Odpowiedzialność profesjonalnego pełnomocnika

Odpowiedzialność profesjonalnego pełnomocnika

Nasz pełnomocnik w sprawie apelacyjnej z niezrozumiałych dla nas przyczyn nie podjął żadnych czynności (nie złożył pisemnej odpowiedzi na apelację ani na rozprawie apelacyjnej nie przedstawił żadnej argumentacji). Efekt - przegrana sprawa. To była sprawa gospodarcza, którą w pierwszej (...)

Odpowiedzialność adwokata za nieprawdziwe zarzuty

Odpowiedzialność adwokata za nieprawdziwe zarzuty

Otrzymałem pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej, napisany przez pełnomocnika mojej żony - adwokata. W pozwie tym znajdują sie treści nieprawdziwe, będące w moim odczuciu pomówieniami i fałszywymi oskarżeniami, których celem jest chyba jedynie wpłynięcie na decyzje sądu. Wiem, (...)

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika

W spółce z o. o. prezes (zarząd jest jednoosobowy) udzielił pełnomocnictwa notarialnego osobie spoza spółki do sprzedaży nieruchomości należącej do spółki. Kto ponosi odpowiedzialność za tę transakcję? Czy prawa nabywcy mogą być w tej sytuacji bardziej zagrożone? Spółka z (...)

Odpowiedzialność prezesa zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność prezesa zarządu za długi spółki

Czy istnieją jakieś instrumenty prawne chroniące przed odpowiedzialnością za zobowiązania wobec skarbu państwa przez prezesa zarządu spółki z o.o.? Chodzi o odpowiedzialność własnym majątkiem prywatnym. Odpowiedzialność osób takich, jak prezes zarządu spółki z o.o. określa ustawa (...)

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Pełnomocnik strony przeciwnej w doręczonym sądowi piśmie procesowym, znieważył powoda i pomówił go o czyny naganne, nie będąc do tego uprawnionym. Sąd podczas rozprawy jawnej odczytał to pismo. Jako oskarżyciel prywatny wystąpiłem do sądu rejonowego z prywatnym aktem oskarżenia. Sąd (...)

Kompetencje biegłych sądowych i adwokata

Kompetencje biegłych sądowych i adwokata

Przed laty lekarze orzekli, że umieram i zostało mi kilkanaście dni życia. Cały swój majątek (m.in. mieszkanie) przepisałem na najbliższą rodzinę. Nie umarłem, lecz po długim pobycie w szpitalu nie miałem gdzie wrócić, bo pochowano mnie za życia. Nie przepisałbym mieszkania, gdybym (...)