Odsetki ustawowe za zwłokę od opłat eksploatacyjnych wspólnoty mieszkaniowej a CIT

Stan faktyczny

Wspólnota Mieszkaniowa osiąga przychody z tytułu z odsetek ustawowych za zwłokę od opłat eksploatacyjnych. Spółdzielnia Mieszkaniowa X, będąca zarządcą wspólnot mieszkaniowych, pyta więc, czy ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego odsetek ustawowych za zwłokę od opłat eksploatacyjnych, które zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Stanowiska organów podatkowych są bowiem w tej kwestii rozbieżne.

 

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących aktów prawnych:

  Zwolnienie podatkowe

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy).

Zasoby mieszkaniowe

Przez „zasoby mieszkaniowe", o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumie się nie tylko lokale mieszkalne, ale także pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdującego się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. Do zasobów tych należą więc, oprócz lokali mieszkalnych, również tego rodzaju pomieszczenia jak np. strychy, klatki schodowe, pomieszczenia administracji osiedlowej, garaże oraz osiedlowe warsztaty konserwacyjno-remontowe.

 

Charakter dochodów z odsetek ustawowych za zwłokę od opłat eksploatacyjnych

Związane z tego rodzaju lokalami, pomieszczeniami czy urządzeniami przychody (np. czynsze, opłaty, odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowisko takie przyjęte zostało również w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r. (nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82), zawierającej wyjaśnienia dotyczące art.17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W interpretacji tej zapisano, iż nie tylko czynsze od lokali mieszkalnych, ale także „odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat" stanowią kategorię przychodów osiąganych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Źródłem powstania zarówno opłat eksploatacyjnych (czynszów) od lokali mieszkalnych, jak i odsetek za zwłokę od nieterminowych ich wpłat, są bowiem posiadane przez Spółdzielnię Mieszkaniową X zasoby mieszkaniowe. Naliczanie odsetek za zwłokę przez Spółdzielnię ma na celu zdyscyplinowanie lokatorów do terminowego uiszczania czynszów, a tym samym działania w tym zakresie związane są z prawidłowym gospodarowaniem tych zasobów.

Wymienione wyżej przychody są przychodami osiąganymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a więc nie będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody z tytułu odsetek za opóźnienie w regulowaniu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne nie stanowią natomiast dochodów z pozostałej działalności. Niewłaściwe jest zatem stanowisko niektórych organów podatkowych nieuznające przychodu osiągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową z tytułu odsetek za opóźnienie w regulowaniu czynszów od lokali mieszkalnych, za przychód osiągnięty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Osiągnięty dochód z powyższego tytułu, jako uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy). Innymi słowy dochód z odsetek ustawowych za zwłokę od opłat eksploatacyjnych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego, gdyż odsetki ustawowe za zwłokę od opłat eksploatacyjnych stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne