5.1.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odwołanie w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

W jakich przypadkach przysługuje odwołanie?

Odwołanie przysługuje:

 • od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu,
 • w przypadku braku rozpatrzenia protestu w terminie.

Kto może wnieść odwołanie?

Podmiotami uprawnionymi do wniesienia odwołania są zainteresowani dostawcy lub wykonawcy, a także organizacje pracodawców i przedsiębiorców zrzeszające dostawców i wykonawców, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 r. nr 109 poz. 1158). Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 3 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub 7 dni od upływu terminu do jego rozpatrzenia, informując jednocześnie o tym zamawiającego (zamawiający rozpatruje protest najpóźniej w ciągu 7 dni od jego wniesienia).

Przekazanie informacji zamawiającemu powinno nastąpić równocześnie z wniesieniem odwołania, tak aby z uwagi na możliwość podpisania przez zamawiającego umowy, informacja ta była doręczona zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania. Równoważne ze złożeniem odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jest złożenie odwołania w przewidzianym terminie w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
Odwołanie nie jest jednak samoistnym środkiem odwoławczym, ponieważ prawo do jego wniesienia przysługuje tylko wtedy, gdy dostawca (wykonawca) złożył uprzednio protest lub przystąpił do postępowania protestacyjnego. Tak więc odwołanie zawsze musi być poprzedzone protestem.
 


Co powinno zawierać odwołanie?

Odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu powinno zawierać w szczególności:

 • imię i nazwisko lub (nazwę) firmę oraz adres odwołującego się,
 • imię i nazwisko lub (nazwę) firmę oraz adres zamawiającego,
 • określenie przedmiotu zamówienia,
 • datę wniesienia protestu,
 • zwięzłe przedstawienie zarzutów,
 • wniosek co do rozstrzygnięcia,
 • uzasadnienie faktyczne i prawne odwołania,
 • podpis wnoszącego odwołanie lub jego przedstawiciela albo pełnomocnika,
 • załączniki - kopię protestu i kopię rozstrzygnięcia protestu, jeżeli protest został rozpatrzony.

Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania powyższych warunków, Urząd wzywa uczestnika postępowania do niezwłocznego uzupełnienia tego braku. Do odwołania powinien być również dołączony dowód wniesienia wpisu.

Jaka jest wysokość wpisu i jak należy go wnosić?

Od wniesienia odwołania pobierany jest wpis. Wysokość wpisu uzależniona jest od podstawy, którą stanowi kwota bazowa ustalona w ustawie budżetowej na dany rok, na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, ze zm.), dla pracowników sfery budżetowej, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b) tej ustawy.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynosi, po zaokrągleniu do pełnego złotego, czterokrotność podstawy, która stanowi kwota bazowa.
Od 30 stycznia 2003 r. wysokość wpisu wynosi 5.423 zł

Wpis należy wpłacać na rachunek bankowy Urząd Zamówień Publicznych.

Odwołujący powinien dołączyć do odwołania dowód wniesienia wpisu. Sankcją braku dowodu wniesienia wpisu jest pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia. Zanim jednak do tego dojdzie, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wzywa odwołującego się do uzupełnienia braku dowodu wniesienia wpisu, w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. Co bardzo ważne, termin trzydniowy uznaje się za dotrzymany, jeżeli w tym terminie nastąpi wpłata lub zostanie obciążone na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych konto bankowe odwołującego się i jednoczesne doręczenie dowodu wniesienia wpisu do Urzędu.

Kto rozpatruje odwołanie?

Odwołanie rozpatruje zespół trzech arbitrów wybranych z listy arbitrów prowadzonej przez Prezesa Urzędu. Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, wszystkich trzech arbitrów wskazuje Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu wyznacza również przewodniczącego zespołu arbitrów, spośród wskazanych przez siebie arbitrów.

Należy jednak pamiętać, że do arbitrów zastosowanie ma art. 703 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, co oznacza, że nie może być arbitrem osoba, co do której istnieją przesłanki wyłączenia od postępowania, analogiczne do wyłączenia sędziego w postępowaniu cywilnym.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Kiedy zamawiający może odstąpić od zasad udzielania zamówień publicznych? Istnieją dwie grupy przypadków, kiedy możliwe jest udzielanie zamówień publicznych z pominięciem lub modyfikacją zasad przyznawania zamówień określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Pierwsza grupa przypadków (...)

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Arbiter w zamówieniach publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kto może zgłosić kandydatów do pełnienie funkcji arbitra? Na listę arbitrów mogą być wpisane wyłącznie te osoby, które zostały zgłoszone przez uprawnione do tego podmioty. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, kandydatów na arbitrów mogą zgłosić: Prezes Urzędu odwołanie, (...)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych jest przejawem zasady jawności i niezbędnym warunkiem prawidłowo przeprowadzonego postępowania. Prawidłowe ogłoszenie umożliwia osiągnięcie właściwych warunków konkurencji i wybór najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie stanowi formalne wszczęcie (...)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach zamówień publicznych w zakresie określonym ustawą. Z powyższego wynika, że nie ma domniemania kompetencji na rzecz Prezesa Urzędu. Jest on właściwy i kompetentny wyłącznie w sprawach określonych w ustawie (...)

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Czy możliwe jest wprowadzanie zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego? Ustawa o zamówieniach publicznych wprowadza zasadę zakazu wprowadzania zmian do zawartej i wykonywanej umowy. Zgodnie z jej przepisami zakazane są zmiany postanow umowa, zamówienie, wykonanie, zmiana umowy, (...)

Uprawnienia i obowiązki dostawcy (wykonawcy) w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Uprawnienia i obowiązki dostawcy (wykonawcy) w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Jakie są podstawowe uprawnienia dostawców (wykonawców)? Podstawowym uprawnieniem dostawców (wykonawców), jest możliwość wzięcia udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest interesujące dostawcę (wykonawcę) zamówienie publiczne. Do innych (...)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

W jakich wypadkach oferenci mają obowiązek wnieść zabezpieczenie? Ustawa czyni z żądania wniesienia zabezpieczenia uprawnienie zamawiającego. Jednak rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 lipca 2002 r. w pewnych wypadkach uprawnienie przekształca w obowiązek (...)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Zasada pisemności w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Pisemność dotyczy zarówno oświadczeń woli jak i oświadczeń wiedzy składanych w toku postępowania. Chodzi tu na przykład o oświadczenie wykonawcy o uprawnieniu do występowania w obrocie prawnym, o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania określonych w zamówieniu prac lub czynności, (...)

Preferencje krajowe w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Preferencje krajowe w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Jakie są dopuszczalne rodzaje preferencji krajowych? Dopuszczalne są tylko cztery rodzaje preferencji krajowych. Należą do nich: przeliczenie ceny oferty na potrzeby oceny ofert, obowiązek użycia do wykonania zamówienia, preferencje, krajowe, zamówienia, publiczne

Wadium - zabezpieczenie dla zamawiającego w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Wadium - zabezpieczenie dla zamawiającego w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Kiedy istnieje obowiązek wniesienia wadium? Ustawa nakłada na oferentów obowiązek wniesienia wadium w przypadku postępowań o zamówienia publiczne, których wartość przekracza 30.000 Euro. Dotyczy to wyłącznie postępowań prowadzonych w trybach przetargowych, a więc (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pokrewieństwo w zamówieniach publicznych

Pokrewieństwo w zamówieniach publicznych

Wykonawcą robót budowlanych jest krewny zamawiającego (wójta gminy). Wykonawca jest synem siostry matki zamawiającego. Czy takie pokrewieństwo z wójtem stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o zamówieniach publicznych? Czy przez określenie "osób wykonujących czynności w postępowaniach (...)

Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości

Ujawnienie stanu prawnego nieruchomości

Chcę sprawdzić stan prawny nieruchomości. Były to grunty mojej babci. W sądzie rejonowym na nazwisko babci nie ma żadnego wpisu. Poszukiwałam informacji w starostwie powiatowym. Uzyskałam odpowiedź, że od chwili założenia ewidencji gruntów, tj. od 1963 r. babcia wpisana była w jednostce (...)

Odprawa a wypowiedzenie umowy o pracę

Odprawa a wypowiedzenie umowy o pracę

Jeśli dostanę wymówienie miesięczne umowy na czas nieokreślony np. z dniem 1 marca, to jakie wynagrodzenie mi przysługuje? Tylko za marzec czy również dodatkowo jakieś inne np. odprawa? Pracownikowi, któremu wypowiedziano stosunek pracy przysługuje wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Jak (...)

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Chcielibyśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy dla chorego chłopczyka z naszego sąsiedztwa. Jego rodzicie nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia. Jak przeprowadzić taką akcję, żeby wszystko było w zgodzie z prawem? Opinia prawna Niniejsze opinia prawna zawiera analizę sytuacji (...)

Wyjście ze spółki cywilnej

Wyjście ze spółki cywilnej

Cztery lata temu wszedłem do spółki cywilnej, która już wcześniej istniała. Obecnie mam tam 40 % udziałów. Z powodu straty zaufania do wspólników postanowiłem odejść ze spółki. Chciałbym wiedzieć jak to wygląda prawnie. Czy będę odpowiedzialny za zobowiązania spółki? Oraz w jaki (...)

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Jak założyć w Polsce kasyno? Czy obywatel Niemiec może to zrobić?

Czy obywatel Niemiec może otworzyć własny biznes w Polsce? Konkretnie chodzi o kasyno. Prośba o jak najwięcej informacji na ten temat. Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności (...)