Opinia dot. zmian w ustawie o doradztwie podatkowym

20.4.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Poniżej przedstawiamy opinię PKPP Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw.


Projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym przewiduje w punkcie 15 zmiany do art. 21 ust. 1, które likwidują zakaz wykonywania przez doradcę podatkowego zawodu w spółce komandytowo-akcyjnej. W ocenie PKPP Lewiatan jest to zmiana w dobrym kierunku, gdyż taką możliwość rozszerzenia wykonywania zawodu doradcy podatkowego o tę formę działalności prawno-organizacyjnej przewiduję dyrektywa usługowa. Jednak wydaje się również istotne, by wprowadzić do art. 27 zmiany, które dawałyby osobom posiadającym uprawnienia doradcy podatkowego, możliwość świadczenia usług na rzecz firm, w których są zatrudnieni, bez konieczności zawieszenia wykonywania zawodu (w obecnym stanie prawnym takie zawieszenie jest obligatoryjne).

Dlatego też proponujemy w art. 27 ust. 1 dodać pkt. 3 w brzmieniu:
3) „osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotem innym niż podmioty, o których mowa w pkt 2, pod warunkiem że doradztwo podatkowe świadczy wyłącznie na rzecz tego podmiotu."

Uzasadnienie:
Celem proponowanej zmiany jest umożliwienie wykonywania czynności doradztwa podatkowego doradcom podatkowym zatrudnionym na umowę o pracę przez podmiot, który sam nie jest uprawniony do świadczenia takiego doradztwa innym podmiotom. Zakres wykonywanych czynności byłby jednak bardzo zawężony - jedynie do doradztwa na rzecz swojego pracodawcy. Doradcę takiego dotyczyłyby wszystkie pozostałe prawa i obowiązki nałożone przez ustawę. Efektem proponowanej zmiany byłoby zbliżenie statusu doradcy podatkowego zatrudnionego w firmie „niedoradczej" (wykonującego pracę wyłącznie na rzecz swojego pracodawcy) do statusu radcy prawnego.
Jednocześnie proponujemy, by taka „forma" wykonywania zawodu doradcy podatkowego podlegała obowiązkowi informacyjnemu, tzn. by każdy doradca, zatrudniony na umowę o pracę był zobowiązany do złożenia oświadczenia do Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ponadto fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz wynikające z tego podporządkowanie organizacyjne nie pozbawiałoby doradcy niezależności w wykonywaniu swojego zawodu. Tą niezależność gwarantować ma zawarcie w umowie określonych standardowych klauzul przyjętych przez samorząd doradców podatkowych. Ponadto należy również pamiętać, że niezależność wykonywania zawodu doradcy będzie wiązała się nadal z ustawowym obowiązkiem ubezpieczenia w zakresie OC, pomimo istnienia stosunku pracy pomiędzy doradcą a pracodawcą.

Jednocześnie PKPP Lewiatan uważa, iż nie właściwe jest stosowanie do ww. formy wykonywania zawodu doradcy podatkowego odpowiedzialności za szkodę na zasadach analogicznych jakie przewiduje kodeks pracy. Gdyby jednak doradca zatrudniony u pracodawcy na umowę o pracę wybrał tę formę odpowiedzialności za wykonywane obowiązki, zastosowanie do niego miałby obowiązujące przepisy dające możliwość zawieszenia wykonywania zawodu na czas nieokreślony oraz brak obowiązku ubezpieczenia OC.

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupowanie w Chinach i sprzedaż w Polsce

23.5.2018 przez: irytujacytyp

Restrukturyzacja firmy

10.1.2018 przez: 07Humbert