Opinia zabezpieczająca - czy warto się o nią ubiegać?

Gdzie uregulowane są opinie zabezpieczające?

Od dnia 15 lipca 2016 r. obowiązują przepisy umożliwiające Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej stosowanie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wprowadzona procedura przewiduje również możliwość wystąpienia do Szefa KAS o wydanie opinii zabezpieczającej.

Szczegółowe warunki stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania zostały określone w Ordynacji podatkowej, w szczególności w Dziale IIIa tej ustawy. W sprawach zaś nieuregulowanych w tym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy art. 14b Ordynacji podatkowej (dot. trybu wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego) § 4 i 5, art. 14c (dot. elementów interpretacji indywidualnej) § 4, art. 14d (dot. terminu do wydania interpretacji indywidualnej)  § 2 i 3, art. 14e (dot. zmiany interpretacji indywidualnej) § 1 pkt 2 i § 2–4, art. 14f (dot. opłaty od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej) § 3, art. 14i (dot. publikowania interpretacji ogólnych i indywidualnych) § 2–5, art. 14o (dot. niewydania interpretacji indywidualnej w ustawowym terminie), art. 20g (dot. wyjaśnienia wątpliwości organu) § 3, art. 120 (tj. zasadę praworządności, art. 123 (tj. zasadę czynnego udziału stron w postępowaniu), art. 125 (tj. zasadę szybkości postępowania), art. 126 (dot. formy załatwiania spraw podatkowych), art. 129 (tj. zasadę jawności postępowania podatkowego dla stron), art. 130 (dot. wyłączenia pracownika organu od udziału w postępowaniu podatkowym), art. 135 (dot. oceny zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych w sprawach podatkowych), art. 140 (dot. niezałatwienia sprawy przez organ we właściwym terminie), art. 143 (dot. delegacji kompetencji organu podatkowego), art. 165 (dot. wszczęcia postępowania podatkowego) § 3 i 3b, art. 165a (dot. postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania), art. 168 (dot. formy i trybu wnoszenia podań), art. 169 (dot. braków formalnych podania lub braku opłaty) § 1–2 i 4, art. 170 (dot. obowiązku przekazania podania organowi właściwemu), art. 171 (dot. podania dotyczącego kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy), art. 189 (dot. wyznaczenia stronie terminu do przedstawienia dowodu) § 3, art. 197 (dot. powołania biegłego) § 1 i 3, art 213–215 oraz przepisy działu IV rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16 i 23.

Porady prawne

Po co ubiegać się o opinię zabezpieczającą?

Zgodnie z art. 119y § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, Szef KAS wydaje opinię zabezpieczającą, jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności nie ma zastosowania art. 119a tej ustawy (tj. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania). Ostatni z przywołanych przepisów określa przesłanki kwalifikujące daną czynność jako unikanie opodatkowania oraz uprawnienia organu podatkowego w przypadku stwierdzenia unikania opodatkowania.

Instytucja opinii zabezpieczających ma na celu zminimalizowanie skutków związanych z wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Narzędzie to umożliwia podatnikom poznanie stanowiska administracji podatkowej odnośnie planowanych lub podjętych już czynności, do których potencjalnie zastosowanie może znaleźć klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Uzyskanie opinii zabezpieczającej daje podatnikowi gwarancję, że do przedstawionej przez niego czynności nie znajdzie zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Zgodnie bowiem z  art. 119b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie stosuje się do podmiotu, który uzyskał opinię zabezpieczającą - w zakresie objętym opinią, do dnia doręczenia uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej.

Wniosek o wydanie opinii 

Zainteresowany może zwrócić się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydanie opinii zabezpieczającej. Zainteresowani mogą też wystąpić ze wspólnym wnioskiem.

Wniosek o wydanie opinii może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej. 

Minimalny zakres informacji wymaganych wobec wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej określa art. 119x § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Powinien on zawierać dane istotne z punktu widzenia skutków podatkowych czynności, w tym w szczególności:

 • dane identyfikujące wnioskodawcę;
 • wskazanie podmiotów dokonujących czynności;
 • opis czynności wraz ze wskazaniem związków, o których mowa w przepisach dot. cen transferowych, występujących pomiędzy podmiotami,
 • wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć;
 • wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności;
 • określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących rezultatem czynności objętych wnioskiem;
 • przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

Do wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej może być załączona dokumentacja dotycząca czynności, w szczególności oryginały lub kopie umów lub ich projektów.

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej niespełniający wymogów określonych w powyższycm wyliczeniu lub innych wymogów określonych przepisami prawa pozostawia się bez rozpatrzenia.

W tym zakresie brak jest podstaw do wydania aktu wykonawczego określającego formularz, na którym zainteresowany składałby wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zwrócić się o wyjaśnienie wątpliwości co do danych zawartych we wniosku lub zorganizować spotkanie uzgodnieniowe w celu wyjaśnienia tych wątpliwości.

Złożenie wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej nie stanowi jednak przeszkody do prowadzenia czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej.

Wniosek o wydanie opinii podlega opłacie w wysokości 20.000 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

Wpłty należy dokonać na następujący rachunek:

Nazwa posiadacza rachunku:

Ministerstwo Finansów

Departament Finansów i Księgowości

00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12

Nazwa banku

Narodowy Bank Polski O/O Warszawa

Nr rachunku bankowego

10 1010 1010 0038 2522 3100 0000

Opłata podlega zwrotowi w przypadku:

 • wycofania wniosku – w połowie (w razie wycofania wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej umarza się postępowanie);
 • uiszczenia jej w kwocie wyższej niż należna – w odpowiedniej części.

Zwrot nienależnie uiszczonej opłaty następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej. 

Koszty postępowania w zasadzie obciążają wnioskodawcę.

Kiedy Szef KAS wyda opinię zabezpieczającą?

Jak wspomniano, Szef KAS wydaje opinię zabezpieczającą, jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności określonej we wniosku nie mają zastosowania przepisy dot. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku przez Szefa KAS (art. 119zb § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa), z wyłaczeniem jednak pewnych okresów.

Opinia zabezpieczająca zawiera w szczególności:

 1. wyczerpujący opis czynności, której dotyczył wniosek;
 2. ocenę, że do czynności nie ma zastosowania przepis art. 119a (normujący skutki czynności dokonanej w celu uniknięcia opodatkowania);
 3. pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia natomiast wydania opinii zabezpieczającej, jeżeli przedstawione we wniosku okoliczności wskazują, że do czynności ma zastosowanie art. 119a (określający skutki czynności dokonanej w celu uniknięcia opodatkowania). Odmawiając wydania opinii zabezpieczającej, wskazuje się okoliczności świadczące o tym, że do czynności może mieć zastosowanie art. 119a (tj. klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania)Odmowa wydania opinii zabezpieczającej zawiera pouczenie o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Według art. 119b § 1, przepisu art. 119a Ordynacji podatkowej nie stosuje się:

 1. jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot z tytułu czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł, a w przypadku podatków, które nie są rozliczane okresowo – jeżeli korzyść podatkowa z tytułu czynności nie przekracza 100 000 zł; 
 2. do podmiotu, który uzyskał opinię zabezpieczającą – w zakresie objętym opinią, do dnia doręczenia uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej;
 3. do podmiotu, którego wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej nie został załatwiony w terminie, o którym mowa w art. 119zb (tj w terminie załatwienia wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej) – w zakresie objętym wnioskiem, do dnia doręczenia zmiany opinii zabezpieczającej;
 4. do podatku od towarów i usług oraz do opłat i niepodatkowych należności budżetowych;
 5. jeżeli zastosowanie innych przepisów prawa podatkowego pozwala na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

Zmiana opinii zabezpieczającej

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu zmienić wydaną opinię zabezpieczającą lub odmowę wydania opinii zabezpieczającej, jeżeli jest ona sprzeczna z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dotyczy to odpowiednio zmiany opinii zabezpieczającej wydanej w związku z zastosowaniem art. 14o Ordznacji podatkowej, tj. niewydaniem interpretacji indywidualnej w ustawowym terminie.

Opiniowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej

Nowe regulacje zakładają również możliwość niewydania interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje przypuszczenie, że mogą być one przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zasadność niewydania interpretacji indywidulanej w powyższym zakresie jest opiniowana przez Szefa KAS.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich spraw lepiej jest poczekać, a z jakimi przyśpieszyć. Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z (...)

Opinia zabezpieczająca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Opinia zabezpieczająca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Czego dotyczy opinia zabezpieczająca? 28 grudnia 2017 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą, w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w kontekście świadczenia pieniężnego uzyskanego przez pracownika z tytułu zawartej z pracodawcą „Umowy dotyczącej uczestnictwa w wyniku sklepu". Opinia dotyczy korzyści podatkowej w podatku (...)

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

"Plan dla wsi" - ochrona wsparcie i rozwój polskiego rolnictwa  Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce. Silne polskie rolnictwo w silnej polskiej gospodarce zakłada rządowy "Plan dla wsi". – „„Plan dla wsi”, to program, który już na samym wstępie, w momencie jego ogłoszenia, jest niepodważalnie (...)

Przepisy ratujące przedsiębiorców w kłopotach już wkrótce

Przepisy ratujące przedsiębiorców w kłopotach już wkrótce

Coraz bliżej zmian w ramach Polityki Nowej Szansy 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat dla przedsiębiorców w kłopotach - taki będzie efekt ustawy dot. Polityki Nowej Szansy. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli również uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie. Operatorem (...)

Jak wygląda wzorzec staranności zawodowej adwokata

Jak wygląda wzorzec staranności zawodowej adwokata

W dniu 14 marca 2012 roku Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną w sprawie z powództwa spółki z o.o. przeciwko adwokatowi o odszkodowanie z tytułu nieprawidłowego wypełnienia przez pozwaną weksla. Kluczową kwestią w sprawie była należyta staranność zawodowa adwokata. Sąd drugiej instancji zasądził odszkodowanie od pozwanej, a Sąd Najwyższy ostatecznie skargę kasacyjną (...)

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Określenie granic legalnej optymalizacji podatkowej - to cel wprowadzenia przepisów, które umożliwiają Ministrowi Rozwoju i Finansów stosowanie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Nowe regulacje obowiązują od 15 lipca 2016 r. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Klauzula znajduje zastosowanie w stosunku do czynności dokonanych przede wszystkim w celu (...)

Procedury podatkowe będą łatwiejsze. MF zmienia ustawę

Procedury podatkowe będą łatwiejsze. MF zmienia ustawę

Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, usprawniający i upraszczający procedury podatkowe. Projekt zakłada możliwość ustanawiania, drogą elektroniczną, pełnomocnika ogólnego do reprezentacji we wszystkich rodzajach spraw (...)

Usługi finansowe w dobie koronawirusa

Usługi finansowe w dobie koronawirusa

Dowiedz się, z jakimi problemami w dobie koronawirusa spotykają się klienci korzystający z usług finansowych i co na to radzi UOKiK. ##baner## Apel UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę, że aktualna, nadzwyczajna sytuacja wymaga spokojnego i odpowiedzialnego podejścia od wszystkich uczestników rynku. Niemożność realizowania umów nie jest wynikiem (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania w 2019 r. podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. W artykule przedstawiono zasady rozliczeń. Nowe przepisy Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Na czym polega metoda zaliczenia? Metoda zaliczenia (czyli metoda kredytu podatkowego, tax credit method, zwana też metodą odliczenia podatku zapłaconego za granicą) jest drugą, obok metody wyłączenia, metodą unikania podwójnego opodatkowania. Metoda ta polega na zaliczeniu podatku zapłaconego za granicą (w państwie, w którym znajduje się źródło dochodów) (...)

PIT-2 - kiedy warto go złożyć?

PIT-2 - kiedy warto go złożyć?

  PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Sprawdź, co się zmienia w 2022 roku. Zmiany wprowadzone przez "Polski Ład"  "Polski Ład" to podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (jej odpowiednik to 5100 zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek). Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej (...)

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. Co to jest skala podatkowa Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy określają jednak szereg warunków, których spełnienie spowoduje dopiero, iż (...)

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej i nowego zwolnienia

Podatnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, od początku 2019 r. mogą korzystać z nowej preferencji w PIT, z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Kwota odliczenia może wynieść nawet 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych we wszystkich budynkach, których podatnik (...)

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  Ministerstwo Finansów udostępniło podstawowe informacje na temat ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podajemy je niżej. Cel ustawy Według obowiązujących przepisów, Polacy pracujący za granicą, którzy podlegają nieograniczonemu (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów w sprawie odwrotnego obciążenia VAT?   Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego działania jest szybka identyfikacja nowo założonego podejrzanego rachunku bankowego i uniemożliwienie (...)

Szef KAS ostrzega przed prowadzeniem działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej...

Szef KAS ostrzega przed prowadzeniem działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej...

Informacja Szefa KAS na temat prowadzenia działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej Szef Krajowej Administracji Skarbowej, sprawując nadzór nad systemem stosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, analizuje między innymi wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, przekazywane przez Dyrektora Krajowej Informacji (...)

Darowizny znaków towarowych kwestionowane przez skarbówkę

Darowizny znaków towarowych kwestionowane przez skarbówkę

Szef KAS o opiniowaniu wniosków ORD-IN dotyczących darowizny znaków towarowych Szef Krajowej Administracji Skarbowej, sprawując nadzór nad systemem stosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, analizuje między innymi wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, przekazywane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy (...)

Wycofanie znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding) a PIT

Wycofanie znaku towarowego z działalności spółki osobowej (rebranding) a PIT

Szef KAS ostrzegł o pewnych wątpliwych podatkowo sytuacjach związanych z wycofaniem znaku towarowego z działalności spółki osobowej w ramach rebrandingu, które mogą skutkować zastosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. Informacja Szefa KAS Szef Krajowej Administracji Skarbowej sprawując nadzór nad systemem stosowania przepisów o przeciwdziałaniu (...)

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

1 marca 2017 r. ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jej utworzenie to reforma dotychczasowych 3 odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany te oznaczają połączenie tych 3 służb – umożliwią tym samym lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, (...)

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

W dniu 8 lipca 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie z dnia 30 maja 2018 roku, sygn. akt III SA/Wa 2226/17 w sprawie ze skargi na odmowę wydania opinii zabezpieczającej (sygn. akt II FSK 135/19). Znaczenie orzeczenia NSA Jak wskazuje resort finansów, tym wyrokiem NSA potwierdził ostatecznie prawidłowość decyzji uznającej model (...)

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Stan faktyczny:Zakupiłam przez internet towar - porcelanę. Po otworzeniu przesyłki okazało się towar znajdujący się w paczce jest zniszczony - potłuczona porcelana . Towar był zapakowany w zwykły karton bez odpowiednich zabezpieczeń, porcelana była jedynie owinięta gazetami, a na kopercie nie widniał żaden napis informujący, że przesyłka zawiera porcelanę. Nie mogłam otworzyć (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak uniknąć odpowiedzialności za długi siostry?

Jak uniknąć odpowiedzialności za długi siostry?

Odkąd pamiętam z moją siostrą zawsze były problemy. Jeszcze jak mieszkała z nami we wspólnym mieszkaniu, zaciągała kredyty na swoje zachcianki. Część zobowiązań spłacała, cześć musiała (...)

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Wypowiedziałam umowę człowiekowi któremu wynajmuję mieszkanie. Dałam mu do podpisania nową umowę na której widnieje podwyższony czynsz. Niestety lokator, ani nie chce podpisać nowej umowy, ani (...)

Akredytacja kuratora oświaty

Akredytacja kuratora oświaty

Kto może się starać o akredytację kuratora oświaty? Podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 u.s.o., mogą ubiegać się o akredytację kuratora oświaty. (...)

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Jak od strony prawnej wygląda sprzedaż odzieży i biżuterii markowych w Polsce? Interesuje mnie kwestia koncesji, pozwoleń oraz wykorzystywania znaków towarowych. Niniejsza opinia prawna zawiera (...)

Mycie samochodu w miejscu publicznym

Mycie samochodu w miejscu publicznym

Dowiedziałem się, że kwestia mycia samochodu w miejscu publicznym regulowana jest aktem prawa miejscowego. Teoretycznie może to oznaczać, że w jednym mieście można swobodnie robić coś, co jest (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie (...)

Zaniżenie i zawyżenie podatku VAT

Zaniżenie i zawyżenie podatku VAT

Co oznaczają pojęcia "podatek należny" i "podatek naliczony" w przypadku przepisów karnoskarbowych, mówiących, że karze podlega osoba zaniżająca podatek należny albo zawyżająca podatek naliczony. (...)

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Moja żona chce założyć w Polsce firmę. Jednocześnie pracuje w UK i tu zarabia. Czy za firmę w Polsce będzie płacić podatek tylko w Polsce? Czy będzie to zwykłe 19%, czy może angielskie dochody (...)

Faktury z innych państw UE

Faktury z innych państw UE

Firma jest płatnikiem podatku VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Nie ma nadanego numeru NIP europejskiego, choć w najbliższym czasie zamierza złożyć wniosek do US o nadanie takiego (...)

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Brak rejestracji VAT-R/UE dla WDT a stawka 0%

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT czynnym. Na podstawie złożonej Informacji VAT-R/UE, w której zadeklarował dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz dokonywanie importu usług, (...)

VAT od wyposażenia biurowego

VAT od wyposażenia biurowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (...)

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej (...)

Eksport z kasą fiskalną

Eksport z kasą fiskalną

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży wyrobów dla potrzeb budownictwa opodatkowanych stawką 22% VAT. Jestem płatnikiem podatku VAT i zgodnie z obowiązującymi (...)

FORUM PRAWNE

Adwokat - opieka naprzemienna - Łódź

Adwokat - opieka naprzemienna - Łódź Rozważam rozwód z żoną która mnie zdradza. Chce walczyc o dziecko. Wiem że w Polsce nie mam szans na wyłaczną opiekę ale chce spróbować opiekę naprzemienną. (...)

Dobry prawnik od rozwodu Wrocław

Dobry prawnik od rozwodu Wrocław Szukam dobrego adwokata zajmującego się rozwodami. kogo polecacie ? W sprawach rozwodowych ja bym doradził K Pawłowską ? kancelariapawlowska.pl/. Właściwa osoba (...)

sprawa rozwodowa - ADWOKAT ŁÓDŹ

sprawa rozwodowa - ADWOKAT ŁÓDŹ Poszukuję sprawdzonego prawnika do rozwodu z Łodzi Dobry sprawdzony a przede wszystkim skuteczny w rozwodach w Łodzi jest adwokat Jarosław Szkudlarek przyjmuje na (...)

Spadek adwokat Łódź

Spadek adwokat Łódź A ja miałem do czynienia z mec. Chróścielewskim. Bardzo szybko zainterweniował w mojej sprawie, terminowo, prodesjonalnie. Adwokat zna sie na prawie spadkowym i można z nim (...)

DOBRY ADWOKAT -Rozwód, PODZIAŁ MAJĄTKU

DOBRY ADWOKAT -Rozwód, PODZIAŁ MAJĄTKU Poszukuję najlepszego adwokata do rozwodu z winy, podziału majątku. Możecie mi kogośpolecić z gdańska lub okolic? Dużo czytałam o mecenasie Igor Klimkowski (...)

Prymat oświadczenia w protokole nad wyrokiem

Prymat oświadczenia w protokole nad wyrokiem Witam, Zamieściłem ten post w dziale prawo rodzinne i opiekuńcze bo dotyczy to wyroku rozwodowego ale tak naprawę zagadnienie jest uniwersalne. Tytułem (...)

Podatek od spadku - odziedziczona nieruchomość

Podatek od spadku - odziedziczona nieruchomość Odziedziczyłam po mamie 2/3 mieszkania własnościowego, o powiezchni 72 m2,jak mam obliczyć podatek, czy może nie muszę płacić podatku? Nie wiem (...)

progi podatkowe - wysokość, obliczanie podatku

progi podatkowe - wysokość, obliczanie podatku Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2011 roku wynosi: * Do kwoty 85.528 zł podatek wynosi 18% (minus kwota zmniejszająca podatek, tj. 556,02 zł). * (...)

Procedura sądowo-spadkowa. Podatek spadkowy od mieszkania dla II grupy spadkobierców.

Procedura sądowo-spadkowa. Podatek spadkowy od mieszkania dla II grupy spadkobierców. Proszę Szanownych Forumowiczów o informacje dotyczące spadkobrania mieszkania (należę do II grupy spadkobierców): 1. (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

nowy podatek katastralny

nowy podatek katastralny Słyszałem, że rząd chce wprowadzic nowy podatek tzw. katastralny, ma on udeżyć głównie w mieszkańców centów miast, o co dokładnie chodzi? Podatek katastralny to jeden (...)

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku Witam. Odziedziczyłam w spadku mieszkanie własnosciowe po babci, w którym jestem zameldowana od urodzenia. Czy chcac sprzedac mieszkanie (...)

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

Co dalej po otrzymaniu NIP

Co dalej po otrzymaniu NIP Witam! Moze niektórych zdziwi to pytanie, ale ja się w tym nie orientuje: Co dzieje się gdy wystąpie o NIP? Tzn czy muszę się rozliczać PITem (jeszcze się uczę) i na (...)

kto podatnik, kto małżonek?

kto podatnik, kto małżonek? kto podatnik, kto małżonek?

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne

Prowizja banku za zajęcie egzekucyjne Witam, Chciałem zasięgnąć opinii w związku z egzekucją z konta firmowego. Nie zapłaciłem jednego mandatu, zostało finalnie wszczęte postępowanie egzekucyjne. (...)

Porady prawne