Opłaty dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Prawa geologicznego i górniczego

Przedsiębiorca, który uzyskał koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – uzyskał decyzję inwestycyjną, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla, musi wnosić odpowiednie opłaty.


Jakie opłaty dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przewiduje Prawo geologiczne i górnicze?

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na:

  1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża wnosi opłatę na zasadach określonych w art. 133 ww. ustawy,
  2. wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – uzyskał decyzję inwestycyjną, wnosi opłatę eksploatacyjną na zasadach określonych w art. 134 ww. ustawy,
  3. podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla wnosi opłatę na zasadach określonych w art. 135 ww. ustawy.

Jak rozlicza się należne opłaty?

Wymagania dotyczące opłat wymienionych w ww. punkcie 2 i 3 określa art. 137 przywołanej ustawy. Przewiduje on, że przedsiębiorcy prowadzący te działalności co pół roku przedkładają organowi koncesyjnemu i wierzycielom informację dotyczącą opłaty:

  • za wydobytą kopalinę z wyłączeniem węglowodorów,
  • wydobyte węglowodory,
  • podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji,
  • podziemne składowanie odpadów,
  • podziemne składowanie dwutlenku węgla

- zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie druków informacji dotyczących opłat z zakresu Prawa geologicznego i górniczego.

Przedsiębiorca samodzielnie ustala wysokość należnej opłaty za okres rozliczeniowy (półrocze) i wnosi ją na rachunki bankowe podmiotów wskazanych w art. 137 ust. 3 ww. ustawy.

Stawki opłat wymienionych w ww. punkcie 1, 2 i 3 podlegają corocznej waloryzacji i są ogłaszane w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Do ustalenia opłaty eksploatacyjnej przyjmuje się stawki określone na dany rok kalendarzowy w obwieszczeniach Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku przedłożenia informacji organowi koncesyjnemu oraz wierzycielom.

Wzory druków informacji dotyczących opłat do pobrania:

Wzór druku informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę z wyłączeniem węglowodorów

Wzór druku informacji dotyczącej opłaty za wydobyte węglowodory

Wzór druku informacji dotyczącej opłaty za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji

Wzór druku informacji dotyczącej opłaty za podziemne składowanie odpadów

Wzór druku informacji dotyczącej opłaty za podziemne składowanie dwutlenku węgla

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: