19.1.2015

Magdalena Frytek

Magdalena Frytek

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - problem nieuzasadnionej aktualizacji opłaty rocznej

Utrzymujące się od kilku lat wysokie ceny na rynku nieruchomości sprawiają, że przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem nieruchomości gruntowych, już na pierwszym etapie planowanej inwestycji muszą dysponować znacznymi środkami finansowymi. Fundusze przeznaczone na rozwój przedsięwzięcia w pierwszej kolejności uszczuplone zostaną bowiem o koszt nabycia odpowiedniej nieruchomości.

Porady prawne

Zachęcającą alternatywę dla inwestorów stanowi użytkowanie wieczyste. Jest to prawo rzeczowe, które w strukturze prawa cywilnego ulokowane zostało pomiędzy prawem własności a ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Przedmiotem tego prawa mogą być grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków (art. 232 i n. KC). Ustawa nie przewiduje ograniczeń w zakresie katalogu podmiotów uprawnionych z tytułu użytkowania wieczystego, prawo to może być zatem przyznane zarówno osobom fizycznym, osobom prawnym jak również jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Użytkowanie wieczyste, przysługujące zasadniczo przez okres 99 lat, ma niewątpliwie słabszy charakter niż prawo własności gruntu, jakkolwiek silniejsze jest od stosunków obligacyjnych, a sens jego ustanowienia wyraża się przede wszystkim w znacznym obniżeniu wyjściowych kosztów planowanej inwestycji.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste wiąże się z koniecznością regulowania przez uprawnionego stosownych opłat, a to tzw. pierwszej opłaty oraz opłat rocznych. Pierwsza opłata należna jest w wysokości od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. W przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, opłata ta musi zostać wniesiona jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia stosownej umowy, w innych przypadkach zaś dopuszcza się możliwość rozłożenia tej kwoty na oprocentowane raty.
Tym samym zamiast 100% wartości nieruchomości, jak ma to miejsce w przypadku nabycia nieruchomości gruntowej, użytkownik wieczysty stanie przed koniecznością uregulowania jednie niewielkiej części tej kwoty. Pozostała suma kompensowana będzie w postaci opłat rocznych. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w wysokości 1% ceny nieruchomości w przypadku jej przeznaczenia na cele mieszkaniowe, realizację urządzeń infrastruktury technicznej i inne cele publiczne, 2% ceny w stosunku do nieruchomości oddanych na działalność turystyczną, 3% zaś w przypadku pozostałych nieruchomości gruntowych. Opłaty roczne płatne są z góry za dany rok w terminie do dnia 31 marca.

Aktualizacja opłaty rocznej

Z inicjatywy właściwego organu lub też na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej wszczynana jest procedura aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Przez właściwy organ należy rozumieć tu, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu zaś do nieruchomości stanowiących własność gminy, powiatu czy województwa – odpowiednio organ wykonawczy gminy, powiatu lub województwa. Aktualizacja opłaty dopuszczalna jest zasadniczo w przypadku zmiany wartości nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego, nie częściej jednak niż raz na trzy lata. Nową opłatę roczną ustala się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej w odniesieniu do wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

Aktualizacja opłaty rocznej musi się odbyć zgodnie ze stosowną procedurą. Wypowiedzenie dotychczasowej opłaty wraz z propozycją jej nowej wysokości należy doręczyć użytkownikowi wieczystemu do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok w którym miałaby obowiązywać nowa stawka. Jednocześnie organ obowiązany jest wskazać użytkownikowi wieczystemu przyjęty sposób obliczenia nowej opłaty. Aktualizacji dokonuje się w oparciu o wartość nieruchomości określaną w formie sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego. Użytkownicy wieczyści nie są jednak bezradni wobec działań podejmowanych w takiej sytuacji na ich niekorzyść. Przejawem ochrony ich interesu jest chociażby nałożony na organ obowiązek uwzględnienia, w ramach pisemnego wypowiedzenia opłaty, pouczenia użytkownika wieczystego o możliwości i sposobie zakwestionowania zainicjowanej aktualizacji (art. 78 u.g.n.).

Ustalenie niezasadności aktualizacji opłaty rocznej

Biorąc pod uwagę wysokie ceny obowiązujące na rynku nieruchomości, nawet stosunkowo niewielka zmiana wartości jednostkowej ustalonej na potrzeby aktualizacji opłaty rocznej (np. wartości 1 m2 powierzchni), może mieć ogromne przełożenie na finalne koszty, ponoszone przez użytkownika wieczystego. Aktualizacja opłaty odczuwalna jest tym bardziej w sytuacji, gdy nieruchomość obejmuje dużą powierzchnię, a prowadzona na gruncie działalność gospodarcza okazuje się niewystarczająco dochodowa. Taka sytuacja może wywołać zdecydowany, uzasadniony opór. Użytkownik wieczysty uprawniony jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona, albo że jest uzasadniona w innej wysokości. Podstawą do podważenia aktualizacji opłaty może być w pierwszej kolejności niezastosowanie się przez organ do opisanej w ustawie procedury. Nawet dopełnienie formalnych przesłanek wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej nie przesądza jednak definitywnie o jej zasadności.

Wartość nieruchomości dla potrzeb przedmiotowej procedury określana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. Zasady obliczania wartości nieruchomości będącej podstawą naliczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2109). W ramach sporządzanej wyceny rzeczoznawca musi dokonać analizy rynku nieruchomości, ustalić właściwy dla danej nieruchomości rodzaj rynku, jego obszar i okres badania, wybrać odpowiednie podejście do wyceny oraz metodę i techniki szacowania nieruchomości.

Rzeczoznawcy obowiązani są przy tym do stosowania ujednoliconych standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Mimo, że nie stanowią one przepisów obowiązującego prawa, to są wyrazem dobrych praktyk stworzonych przez stowarzyszenie rzeczoznawców majątkowych w oparciu o doświadczenia w wycenie nieruchomości. Znajdują one ponadto faktyczne zakotwiczenie w przepisach obowiązującego prawa, jak chociażby w art. 4 pkt 14 u.g.n. Błędy i niedokładności pojawiające się na każdym z poszczególnych etapów wyceny, jak również sprzeczność działania rzeczoznawcy z metodyką dokonywania wyceny zaprezentowaną w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny dają użytkownikowi wieczystemu pole do polemiki z organem, a tym samym możliwość podważenia zasadności wypowiedzenia przez organ obowiązującej dotychczas wysokości opłaty rocznej. Wniosek do samorządowego kolegium odwoławczego nie wyczerpuje przy tym przewidzianej prawem ochrony użytkownika wieczystego. Biorąc pod uwagę cywilistyczny charakter instytucji użytkowania wieczystego, to sąd powszechny uznany został za właściwy do rozpoznania sprawy w przypadku przeświadczenia jednej ze stron, o nieprawidłowości rozstrzygnięcia wydanego na skutek wniosku o ustalenie niezasadności aktualizacji opłaty rocznej (art. 80 u.g.n.). Właściwemu organowi jak również użytkownikowi wieczystemu przysługuje tym samym prawo wniesienia sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego. Wskutek sprzeciwu akta sprawy, wraz ze sprzeciwem kierowane są do właściwego sądu, wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona, lub że jest uzasadniona w innej wysokości zaś zastępuje pozew.

Podsumowanie

Użytkowanie wieczyste stanowi korzystne rozwiązanie dla podmiotów, które planując rozwinąć działalność gospodarczą z wykorzystaniem nieruchomości gruntowych nie mają jednocześnie potrzeby, a tym bardziej wolnych środków na inwestycję w postaci nabycia prawa własności gruntu. Należy jednak pamiętać, że obciążenia finansowe związane z prawem użytkowania wieczystego w postaci opłat rocznych nie są niezmienne, podlegają bowiem aktualizacji w stosunku do zmian wartości nieruchomości. Jednocześnie operaty szacunkowe sporządzane przez rzeczoznawców majątkowych na zlecenie właściwych organów, a stanowiące podstawę przedmiotowych zmian, w praktyce rzadko okazują się bez zarzutu. Wycena niejednokrotnie dokonywana jest zbyt dowolnie i ogólnikowo. Biorąc przy tym pod uwagę stosunkowo wysokie ceny nieruchomości, dopuszczalność dokonywania aktualizacji opłaty rocznej co trzy lata oraz długofalowy skutek wypowiedzenia takiej opłaty, nie należy dopuścić do sytuacji, w której rzeczona zmiana dokonywana będzie bez należytej kontroli. Pamiętać bowiem należy, że zgodnie z art. 78 ust. 3 u.g.n. to na właściwym organie spoczywa ciężar udowodnienia, że zaistniały przesłanki uprawniające do aktualizacji opłaty rocznej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się bowiem właścicielami gruntów. Grunt to własność - (...)

Czym jest użytkowanie wieczyste?

Czym jest użytkowanie wieczyste?

Użytkowanie wieczyste to prawo o charakterze dość mocno zbliżonym do prawa własności, jednak nie tożsame z nim. W pewien sposób przypomina także ograniczone prawa rzeczowe. Czy użytkowanie wieczyste może zostać ustanowione na każdym gruncie? Właściwie nie, bowiem użytkowanie wieczyste może zostać ustanowione na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa położonych (...)

Jakie grunty w użytkowaniu wieczystym staną się własnością 1 stycznia 2019 r.?

Jakie grunty w użytkowaniu wieczystym staną się własnością 1 stycznia 2019 r.?

W myśl nowej ustawy z mocy prawa – 1 stycznia 2019 r. – prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostanie przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Tym samym 2,5 mln Polaków, którzy są właścicielami domów lub mieszkań, a jednocześnie użytkownikami wieczystymi (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed wejściem zmian w życie.   W jakich dziedzinach nie będzie się stosowało przepisów (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów a pomoc publiczna Art. 14  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: Ustawa) stanowi, że przepisy tej (...)

Zmiany w przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Zmiany w przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Nowelizacja ustawy o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów ma wesprzeć obywateli w uzyskaniu prawa własności nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (domki jednorodzinne, mieszkania w budynkach wielolokalowych, w których co najmniej połowa lokali (...)

Grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe w użytkowaniu wieczystym przejdą na własność

Grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe w użytkowaniu wieczystym przejdą na własność

Właściciele lokali nie będą zaskakiwani podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste. Wysokość opłat przekształceniowych, które zastąpią gwałtownie zwiększające się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, będzie przewidywalna. Efektem przyjętej przez rząd ustawy jest wyeliminowanie dotychczasowych problemów z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (...)

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

  Od 13 października 2005 r. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 1 stycznia 2008 roku została ona istotnie znowelizowana. Kto może wystąpić z żądaniem odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności?  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o (...)

Taniej będzie można przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Taniej będzie można przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te powinny spowodować zwiększenie zainteresowania przekształceniem wieczystego użytkowania we własność.  Na czym polega rezygnacja, w odniesieniu do osób, które (...)

Zmiany w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

Zmiany w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

MIiR będzie rekomendował przyjęcie części poprawek poselskich do zgłoszonego w ubiegłym roku senackiego projektu nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dobre zmiany w ustawie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność rekomendowane przez MIiR Na (...)

Ile trwa i kiedy się kończy użytkowanie wieczyste?

Ile trwa i kiedy się kończy użytkowanie wieczyste?

Pojęcie użytkowania wieczystego   Użytkowanie wieczyste jest prawem na rzeczy cudzej, niemniej zostało ono ukształtowane jako swoiste prawo pośrednie pomiędzy prawami rzeczowymi ograniczonymi (np. prawo użytkowania), a prawem własności. Użytkowanie wieczyste jest bliższe prawu własności niż ograniczonym prawom rzeczowym, a zakres uprawnień użytkownika wieczystego ukształtowany (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty sądowe a opłaty sądowe Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach (...)

W pierwszym roku więcej czasu na opłatę przekształceniową

W pierwszym roku więcej czasu na opłatę przekształceniową

Użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe stali się właścicielami. Nie ma więc już opłaty za użytkowanie wieczyste, a termin na opłatę przekształceniową w pierwszym roku to 29 lutego 2020 r. Jeśli nie otrzymaliśmy jeszcze zaświadczenia i mamy wątpliwości, czy do przekształcenia ustawowego doszło, to warto upewnić się w urzędzie. Opłatę można (...)

Określanie wartości nieruchomości w związku z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Określanie wartości nieruchomości w związku z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Czego dotyczy wyrok SN? Wyrokiem z 14 października 2022 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną pozwanego Skarbu Państwa w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Wyjaśnił przy tym reguły określania wartości nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste oraz zasady aktualizacji opłaty rocznej z tytułu (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich spraw lepiej jest poczekać, a z jakimi przyśpieszyć. Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z (...)

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna - aktualne stawki 2018

Taksa notarialna to maksymalna wysokość opłaty pobieranej przez notariusza za dokonanie określonej czynności notarialnej. Stawki taksy ustalane są drogą rozporządzenia przez ministra i obowiązują na terenie całego kraju.  Opłaty notarialne zróżnicowane są w zależności od wartości przedmiotu danej czynności prawnej oraz od rodzaju czynności. Wysokość taksy (...)

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

    Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu terytorialnego posiadają środki na ich wykup. Nierzadkie są też sytuacje, gdy osoby prywatne chciałyby przyspieszyć moment wykupu ich nieruchomości, bądź wręcz przeciwnie (...)

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

Rozliczenie odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu PIT za 2018 r.

Kiedy odpłatne zbycie nieruchomości jest opodatkowane? Podatnik, który w roku podatkowym dokonał odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów - (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia. Dowiedz się, jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy - co robi rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. (...)

Jaki jest termin na złożenie sprzeciwu do sądu powszechnego od SKO?

Jaki jest termin na złożenie sprzeciwu do sądu powszechnego od SKO?

4 grudnia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa dotyczące czternastodniowego, nieprzywracalnego terminu na wniesienie sprzeciwu do sądu powszechnego od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (...)

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego określa się wartość nieruchomości. Wycena nieruchomości może być dokonywana dla różnych celów (np. w celu ustalenia wysokości odszkodowania, przy udzielaniu kredytu hipotecznego, w trakcie spraw sądowych albo w celach podatkowych). ##baner## Kto dokonuje wyceny nieruchomości? Określaniem wartości nieruchomości (...)

Reforma użytkowania wieczystego

Reforma użytkowania wieczystego

Projekt w przygotowaniach Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy prace nad nowym, rynkowym modelem odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu – przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i obywatelom. Nowe przepisy mają przyczynić się do zwiększenia aktywności inwestorów. Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami to kontynuacja procesu głębokiej (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

W dniu 05 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy przekształceniowej z dniem 1 stycznia 2019 roku na mocy przepisów prawa - użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (...)

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało materiał pomocniczy dla gmin w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, tzn. niewiążące stanowisko wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku ustalania opłat (...)

Zmiana zagospodarowania przestrzennego a decyzja o rencie planistycznej - opinia prawna

Zmiana zagospodarowania przestrzennego a decyzja o rencie planistycznej - opinia prawna

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe (PPU) od 1993 roku posiadało dwie działki na prawach wieczystego użytkowania. Uchwałą z dnia listopada 2001 roku radni na wniosek PPH dokonali zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z funkcji usług podstawowych na funkcję mieszkalną, usługową, handlową, administracyjną. Jedna z działek została sprzedana w lipcu 2002 roku, a więc przed upływem (...)

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności?

Od 13 października 2005 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zastąpiła ona ustawę z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz ustawę z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa od paru miesięcy trwają prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Pierwotnie wejście w życie nowych przepisów zapowiadano na styczeń 2017 r.. Później wskazywano na lipiec 2017 r.. Z obecnie przekazywanych informacji wynika, iż będzie (...)

Jaka opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność?

Jaka opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność?

Na rozpatrzenie czekają dziesiątki tysięcy wniosków o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Niektóre od 1998 r. Opłata za przekształcenie będzie w tych wypadkach ustalana wedle ówczesnej wyceny nieruchomości przyjętej dla celów opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, jeśli aktualizacja opłaty miała miejsce nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od dnia (...)

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie sławetna ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadziła ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów,  w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami.  Zasadniczym celem ustawy było (...)

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Szczegóły nowego pakietu przeciwsuszowego Kończy się przygotowywanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koncepcja ta wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą planowanych opłat z tytułu utraconej retencji, zwanym „podatkiem od zabetonowania”. Jednak projekt to coś więcej – zawiera cały pakiet działań, które ułatwią zatrzymywanie (...)

Można będzie łatwiej przekształcić użytkowanie wieczyste we własność...

Można będzie łatwiej przekształcić użytkowanie wieczyste we własność...

Do sejmu wpłynął projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Na podstawie tego aktu zostałaby stworzona możliwość dla pewnych podmiotów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W projekcie tym dopuszcza się szeroką możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (...)

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości, udziałów i akcji przez cudzoziemców

Jakie są zasady nabywania przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów i akcji? Nabycie przez cudzoziemca prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów czy akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi nieruchomości (...)

Jak tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Jak tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Z dniem 31 lipca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta przewiduje wiele zmian w prawie spółdzielczym, w tym m.in. dotyczące opłat za mieszkanie. Jakie prawa będą mieli członkowie spółdzielni mieszkaniowej? Nowelizacja wyodrębnia prawa (...)

Jak tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Jak tanio wykupić mieszkanie spółdzielcze?

Z dniem 31 lipca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta przewiduje wiele zmian w prawie spółdzielczym, w tym m.in. dotyczące opłat za mieszkanie. Jakie prawa będą mieli członkowie spółdzielni mieszkaniowej? Nowelizacja wyodrębnia prawa (...)

Zmiany korzystne dla pożyczkobiorców!

Zmiany korzystne dla pożyczkobiorców!

Czego dotyczy nowa ustawa? 20 lutego br. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona antylichwiarskie zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące odsetek maksymalnych. Ponadto modyfikuje zasady udzielania kredytów konsumenckich. Nowe przepisy stosuje się tylko do czynności prawnych (...)

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami

Opłaty za grunty pokryte wodami są ponoszone raz w roku, a nowa najwyższa stawka za 1 m2 za grunty wykorzystywane dla działalności usługowej zadeklarowanej przez przedsiębiorcę uległa zmniejszeniu z 12,19 zł do 8,90 zł. Najniższa stawka wynosi natomiast 0,01 zł za 1 m2 na rok za użytkowanie gruntów pod nieodpłatne kąpieliska i tory wodne.  Do kogo (...)

Leasing a podatek dochodowy od osób prawnych

Leasing a podatek dochodowy od osób prawnych

Zasady opodatkowania leasingu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron („finansujący”), oddaje do odpłatnego używania albo używania (...)

Nowości w gospodarce nieruchomościami

Nowości w gospodarce nieruchomościami

Jakie zmiany w gospodarce nieruchomościami? Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw mają zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. W najnowszej nowelizacji chodzi o doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości (...)

Bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego

Bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ważne dla właścicieli po przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. 31 grudnia 2019 r. upłynął termin do wydania przez organ zaświadczenia. Czy powinienem podejmować jakiekolwiek działania? Przekształcenie następuje z mocy prawa, co oznacza, że dotychczasowi użytkownicy wieczyści (...)

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy został uregulowany w przepisach dotyczących podatku dochodowego dopiero z dniem 1.10.2001 r. Nie oznacza to jednak, że wcześniej przepisy podatkowe milczały na temat rozliczeń leasingowych. Do dnia uregulowania umowy leasingu w ustawach o podatkach dochodowych, obowiązywało bowiem rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6.04.1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwrot opłaty rocznej

Zwrot opłaty rocznej

Użytkownik wieczysty sprzedał prawo użytkowania wieczystego osobie fizycznej, po czym zwrócił się do właściciela nieruchomości o zwrot części opłaty rocznej, proporcjonalnie do czasu trwania (...)

Ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie

Ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie

Przedsiębiorstwo państwowe w 1991 r. sprzedało na mocy aktu notarialnego pawilon z prawem użytkowania wieczystego do gruntu, które wpisano do prowadzonej księgi wieczystej. Burmistrz pobierał opłatę (...)

Zmiana stawki procentowej użytkowania wieczystego

Zmiana stawki procentowej użytkowania wieczystego

W związku z realizacją wniosku o ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego położonego na gruncie objętym prawem użytkowania wieczystego, na skutek uwłaszczenia nastąpiło przejęcie, (...)

Wypowiedzenie warunków użytkowania gruntu

Wypowiedzenie warunków użytkowania gruntu

Mam działkę w wieczystym użytkowaniu. W grudniu 2004 UM wypowiedział mi warunki proponując nowe. Zrobił to jednak z błędem (chyba mają bałagan). Błąd polega na tym, że jest zły adres korespondencyjny, (...)

Obniżka stawki procentowej oplaty za użytkowanie

Obniżka stawki procentowej oplaty za użytkowanie

W 1999 r. z Urzędem Gminy zawarłam umowę w formie aktu notarialnego na okoliczność nieodpłatnego przeniesienia własności garażu i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat, w którym (...)

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

W 2002 r. nabyłem notarialnie od Developera lokal mieszkalny w nowowybudowanym budynku wielorodzinnym, w którym dwa lokale są przeznaczone na działalność usługową, a pozostałych 15 to typowe lokale (...)

Żądanie opłaty za użytkowanie wieczyste on najemcy

Żądanie opłaty za użytkowanie wieczyste on najemcy

Wynajmujemy od spółdzielni mieszkaniowej lokal biurowy i magazynowy. Spółdzielnia na początku każdego roku kalendarzowego obciąża nas opłatą za użytkowanie wieczyste za cały rok. Czy spółdzielnia (...)

Przedawnienie opłaty rocznej za użytkowanie

Przedawnienie opłaty rocznej za użytkowanie

W 1991 roku spółka zawarła umowę z Urzędem Miasta w X, na użytkowanie wieczyste gruntu. Przez ostatnie 3 lata uprawniony do przyjęcia świadczenia za użytkowanie nie występował o nie. Czy może (...)

Przejęcie nieruchomości przez gminę za długi

Przejęcie nieruchomości przez gminę za długi

Wójt gminy ustanowił hipotekę na nieruchomości dłużnika, który był wieczystym użytkownikiem gruntu gminy, a następnie przejął ją za zobowiązania wobec gminy za kwotę równą wartości naniesień (...)

Przekształcenie użytkowania wieczystego a VAT

Przekształcenie użytkowania wieczystego a VAT

Zamierzam przekształcić prawo użytkowania działki w prawo własności w oparciu o ustawę z dnia 25 lipca 2005 roku. Czy w świetle uchwały NSA z dnia 08 stycznia 2007 roku dotyczącej opodatkowania (...)

Opłata za wieczyste użytkowanie

Opłata za wieczyste użytkowanie

Gmina - zgodnie z wnioskiem zainteresowanej strony - w 2012 roku dokonała odpłatnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności. W decyzji o przekształceniu została (...)

Użytkowanie wieczyste a prawo własności

Użytkowanie wieczyste a prawo własności

Czym różni się użytkowanie wieczyste od prawa własności? Prawo własności jest prawem szerszym niż prawo użytkowania wieczystego. Według obecnie obowiązujących poglądów użytkowanie wieczyste (...)

Darowizna domu a użytkowanie wieczyste

Darowizna domu a użytkowanie wieczyste

Czy sprzedając lub przekazując w formie darowizny córce dom mieszkalny, położony na gruncie należącym do gminy z prawem wieczystego użytkowania, jednocześnie przenoszę to prawo (wieczystego użytkowania (...)

Podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste

Podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste

Jaki jest tryb odwołania się od podwyższenia opłaty za użytkowanie wieczyste? Sposób postępowania w przedmiocie podwyższenia stawki opłaty za użytkowanie wieczystej oraz sposób zakwestionowania (...)

Przekształcone użytkowanie wieczyste we własność

Przekształcone użytkowanie wieczyste we własność

Czy właściciel gruntu (jednostka samorządu terytorialnego) może odmówić użytkownikowi wieczystemu wykupu oddanego mu w użytkowanie gruntu. Użytkownik ma grunt na 99 lat, płaci roczne opłaty (...)

Jednorazowa opłata za użytkowanie wieczyste

Jednorazowa opłata za użytkowanie wieczyste

Prawo wieczystego użytkowania nabyliśmy w roku 1997 i otrzymaliśmy wówczas ustne zapewnienie, że opłata z tytułu wieczystego użytkowania została uiszczona za cały okres tegoż użytkowania. Do (...)

Przekształcenie odrolnionej działki w rolną

Przekształcenie odrolnionej działki w rolną

Decyzją prezydenta miasta zezwolono na odrolnienie - "wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych" klasy III b o powierzchni 0,0993 ha stanowiących działkę, a przewidzianych pod budowę domu (...)

Sprzedaż mieszkania i cele mieszkaniowe

Sprzedaż mieszkania i cele mieszkaniowe

W roku 2005 r. zakupiłem wraz obecną żoną mieszkanie na rynku wtórnym za kwotę 150000 zł, z wkładem własnym 30000 zł oraz kredytem w wysokości 120000 zł. W 2006 r. zawarliśmy związek małżeński, (...)

Przekształcenie użytkowania w prawo własności

Przekształcenie użytkowania w prawo własności

Czy gmina wydając decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (...)

Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania

Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania

W 2010 roku kończy się moja umowa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność gminy. W 2006 roku wystąpiłem do gminy z wnioskiem o przekształcenie wieczystego użytkowania we własność (...)

Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

Kto ustala opłaty za dzierżawę wieczystą gruntów i na jakiej podstawie? Na wstępie zakładamy, że pod pojęciem dzierżawa wieczysta rozumieją Państwo użytkowanie wieczyste. Za oddanie nieruchomości (...)

Ograniczenia prawa użytkowania wieczystego

Ograniczenia prawa użytkowania wieczystego

Z jakimi ograniczeniami należy się liczyć nabywając grunt będący w użytkowaniu wieczystym? Prawo użytkowania wieczystego jest ograniczonym prawem rzeczowym ustanawianym na czas określony od 40 (...)

Opłata adiacencka i planistyczna

Opłata adiacencka i planistyczna

Mam zamiar odrolnić (zmienić z rolnej na budowlaną) działkę oraz dokonać jej podziału na mniejsze działki. Jakie opłaty są związane z taką operacją? Kiedy naliczane są opłaty adiacenckie (...)

Przekształcenie użytkowania a koszty operatu

Przekształcenie użytkowania a koszty operatu

Będąc użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność gminną zwróciłem się z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w oparciu (...)

Wydatki na nabycie gruntów a VAT

Wydatki na nabycie gruntów a VAT

Czy można odliczyć podatek VAT z faktur związanych z kosztem zakupu gruntu (tytułem taksy notarialnej, opłat, itd). Kupujący, który jest podatnikiem VAT, nabył nieruchomość w ramach działalności (...)

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Od moich dziadków dostałem w spadku dom. Zamierzałem go sprzedać, jednakże rok temu wybudowano przed nim farmę wiatrakową. Od tego czasu nie mogę znaleźć nabywcy, wszyscy rezygnują. Powód: (...)

Przekształcenie użytkowania we własność w KW

Przekształcenie użytkowania we własność w KW

Proszę o informację, w jaki sposób należy ujawnić w księdze wieczystej zmianę prawa użytkowania wieczystego budynku i gruntu na prawo własności. Jakie dokumenty powinno złożyć się w sądzie (...)

Pomoc publiczna przedsiębiorcom

Pomoc publiczna przedsiębiorcom

Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1459 ze zm.) użytkownicy wieczyści są zobowiązani do uiszczenia właścicielowi opłaty. Przy ustalaniu (...)

Opłata adiacencka w przypadku podziału działki

Opłata adiacencka w przypadku podziału działki

Na jakiej podstawie można wymagać od właściciela działki wniesienia opłaty adiacenckiej w przypadku podziału tej działki? Zgodnie z art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w wyniku (...)

Przekształcenie użytkowanie wieczystego nieruchomości w prawo własności

Przekształcenie użytkowanie wieczystego nieruchomości w prawo własności

Jak wygląda przekształcenie użytkowanie wieczystego nieruchomości w prawo własności? Jaka jest procedura zapłaty za taką nieruchomość? Na początku musi Pan złożyć wniosek o takie przekształcenie. (...)

FORUM PRAWNE

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna Szanowni Państwo! Art. 12 ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994r. reguluje udziały członków wspólnoty w pożytkach i kosztach części wspólnej. (...)

Użytkowanie wieczyste - opłaty rosną nawet o 1000 % !!!

Użytkowanie wieczyste - opłaty rosną nawet o 1000 % !!! Na 2011 rok gminy wyznaczyły podwyżki opłat za użytkowanie wieczyste. Właściciele mieszkań i garaży otrzymują od gmin pisma z informacją (...)

opłata roczna za rtv i radio za 2011 roku

opłata roczna za rtv i radio za 2011 roku Witam Ile wynosi kwota za roczny abonament RTV i radio w roku 2011?W jaki sposób sie opłaca?Z góry dziękuję

roczna opłata za abonament rtv 2011

roczna opłata za abonament rtv 2011 Witam Ile wynosi roczna opłata za abonament RTV w roku 2011?Z góry dziękuję za informacje

Abonament RTV za cały rok

Abonament RTV za cały rok Witam Ile wynosi kwota za całoroczny abonament za rok 2011?W jaki sposób mozna to opłacic?Z góry dziekuje za informacje Witam Interesuje mnie ile wynosi roczny (...)

Wezwanie do zapłaty za wieczyste użytkowanie po latach

Wezwanie do zapłaty za wieczyste użytkowanie po latach Witam, bardzo proszę o odpowiedź :) Po 6 latach dostałam od urzędu wezwanie do zapłaty za 2010 rok. W latach poprzednich urząd nie wysyłał (...)

Umowa najmu mieszkania a wieczyste użytkowanie, sasiedzenie i prawo własności

Umowa najmu mieszkania a wieczyste użytkowanie, sasiedzenie i prawo własności Moja mama otrzymał była głownym najemcą mieszkania kwaterunkowego od 1962 r. W mieszkaniu tym ja zamieszkuję od urodzenia (...)

Wieczyste użytkowanie

Wieczyste użytkowanie W 2001 roku kupiłem budyneczek postawiony na działce rolnej. Sprzedający był wieczystym użytkownikiem gruntu od 1992 roku. Chciałbym uporządkować swoje sprawy, stąd dwa (...)

wieczyste użykowanie komórki

wieczyste użykowanie komórki witam mam taki probem posiadam mieszkanie ( wspólnota mieszkaniowa) do tego na wieczyste użytkowanie są komórka na wygiel, piwnica i strych. Od jakiegoś czasu ze ściany (...)

Miejsce na cmentarzu na stałe użytkowanie czy 20 lat ?

Miejsce na cmentarzu na stałe użytkowanie czy 20 lat ? Z góry przepraszam, ale nie wiem czy pisze w dobrym dziale, choć ten wydał mi się najwłaściwszy. Do tego przepraszam jeżeli jest to drugi (...)

opłata za wieczyste urzytkowanie

opłata za wieczyste urzytkowanie Witam. Jestem właścicielem wyodrębnionego mieszkania w nowowybudowanym bloku przez spółdzielnię mieszkaniową. Mam akt notarialny i wpis do księgi wieczystej z (...)

Wieczyste użytkowanie, wspólnota, podział gruntu

Wieczyste użytkowanie, wspólnota, podział gruntu Witam. Rodzice kupili mi mieszkanie w domu wielorodzinnym 17 lat temu. Jednak zaraz po uzyskaniu pełnoletności wyjechalam zza granicę i mieszkania (...)

Wyłączność korzystania z wjazdu i działki

Wyłączność korzystania z wjazdu i działki Witam serdecznie! To mój pierwszy post tutaj więc proszę o wyrozumiałość. Opiszę mój problem. Rok temu kupiłem od gminy połowę domu a połowę (...)

Uprzejmie proszę o opinię prawną do poniższej sprawy: W protokole uzgodnień nabycia udziału w

Uprzejmie proszę o opinię prawną do poniższej sprawy: W protokole uzgodnień nabycia udziału w Uprzejmie proszę o opinię prawną do poniższej sprawy: W protokole uzgodnień nabycia udziału w nieruchomości (...)

Moja żona w czasie trwania małżeństwa dostała od swoich rodziców jako darowiznę dom.Po roku wykupiła

Moja żona w czasie trwania małżeństwa dostała od swoich rodziców jako darowiznę dom.Po roku wykupiła Moja żona w czasie trwania małżeństwa dostała od swoich rodziców jako darowiznę dom.Po (...)

Przekształcenie

Przekształcenie Witam Posiadam wieczyste użytkowanie na działke mieszkalno-usługową. W jaki sposób mogę ją przekształcić na samą mieszkalną Z góry dziękuje za pomoc

współwłasność domu - z rodziną to najlepiej na zdjęciu...

współwłasność domu - z rodziną to najlepiej na zdjęciu... Witam Postaram się krótko opisać sytuację: Kilka lat temu mój ojciec przepisał dom wraz z działką za mnie i mojego brata (po połowie) (...)

scalenie majątku

scalenie majątku Po śmierci mojej mamy/ w 1989r/ jej częśc majątku oddziedzczyła moja siostra i brat. Po pewnym czasie brat zrzekł sie swojej częsci na ojca. Siostra jest w posiadaniu 2/6 masy (...)

Przekształcenie mieszkania spółdzieczego na własnościowe

Przekształcenie mieszkania spółdzieczego na własnościowe W 1999 r. przekształciłam mieszkanie spółdzielcze na własnościowe, podpisując jedynie umowę ze spółdzielnią mieszkaniową i wpłacając (...)

Porady prawne