Podmiot inwestujący według ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Podmiot inwestujący według ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak należy rozumieć zwrot "podmiot inwestujący", o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 29 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Porady prawne

Interpretacja pojęcia "podmiot inwestujący"

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych przez "podmiot inwestujący" rozumieć należy podmiot:  

1. który w ramach działalności gospodarczej wykonuje głównie co najmniej jedną z następujących czynności lub operacji na rzecz lub w imieniu innych osób:

  • obrót instrumentami rynku pieniężnego, czekami, wekslami, certyfikatami depozytowymi, instrumentami pochodnymi,
  • obrót walutą,
  • obrót pochodnymi instrumentami walutowymi, instrumentami pochodnymi na stopę procentową i indeksowymi instrumentami pochodnymi,
  • obrót zbywalnymi papierami wartościowymi lub towarowymi kontraktami terminowymi typu future,
  • zarządzanie indywidualnym i zbiorowym portfelem aktywów,
  • inne formy inwestowania, administrowania lub zarządzania aktywami finansowymi lub środkami pieniężnymi, lub
 2. którego przychody brutto przypadają głównie na inwestowanie lub reinwestowanie aktywów finansowych lub obrót aktywami finansowymi, jeżeli jest zarządzany przez inny podmiot będący instytucją depozytową, instytucją powierniczą, zakładem ubezpieczeń lub podmiotem inwestującym, o którym mowa w lit. a;

Powyższa definicja stanowi implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz.Urz. UE L 359 z 16.12.2014, str. 1; dalej: Dyrektywa). Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy interpretacja pojęcia podmiot inwestujący następować powinna w sposób spójny z definicją instytucji finansowej zawartej w rekomendacjach Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Financial Action Task Force; dalej: „FATF”; zobacz rekomendacje FATF).

Podobnie w Komentarzu OECD do standardu automatycznej wymiany informacji podatkowych (zobacz komentarz OECD do standardu automatycznej wymiany informacji podatkowych) wskazane zostało, że termin podmiot inwestujący (ang. investment entity) powinien korespondować z terminem instytucji finansowej (ang. financial institution) opisanym w rekomendacjach FATF stanowiących część Międzynarodowych Standardów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz Proliferacji.

Wskazany sposób interpretacji pojęcia podmiot inwestujący wpisuje się w logikę rozwiązań legislacyjnych zwartych w Ustawie o wymianie informacji podatkowych, gdzie poprzez odesłanie do ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723 i 1075) następuje faktyczne nawiązanie do międzynarodowych standardów FATF (zgodnie z uzasadnieniem ustawy o AML Celem przyjętych przepisów jest m.in. dostosowanie europejskich regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do wymogów wynikających ze znowelizowanych zaleceń Financial Action Task Force …).

Takie odesłania znaleźć można m.in. w art. 27 ust 2 ustawy o wymianie informacji podatkowych (możliwość wykorzystania rejestrów prowadzonych na potrzeby procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), art. 61 Ustawy o wymianie informacji podatkowych (wykorzystanie informacji zgromadzonych na podstawie procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla celów weryfikacji rachunków istniejących), art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy o wymianie (odwołanie się do definicji beneficjenta rzeczywistego dla celów zdefiniowania osoby kontrolującej).

W myśl art. 24 ust. 1 pkt 29 ustawy o wymianie informacji podatkowych podmiotem inwestującym może być m.in. firma inwestycyjna wykonująca czynności polegające na: przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; wykonywaniu zleceń, o których mowa powyżej, na rachunek dającego zlecenie; zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; oferowaniu instrumentów finansowych; organizowaniu alternatywnego systemu obrotu oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które wykonują czynności polegające na: zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Podmiotem inwestującym może być także fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, podmioty prowadzące działalność kantorową, przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), ETF (exchange traded funds), fundusze private equity.

 W oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 29 ppkt b ustawy o wymianie informacji podatkowych, jako podmiot inwestujący zaklasyfikować można m.in. alternatywne fundusze inwestycyjne, trusty, jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji.

Ostateczna kwalifikacja zgodnie z celem Dyrektywy...

Pojęcie podmiot inwestujący zdefiniowane w art. 24 ust. 1 pkt 29 ustawy o wymianie powinno być zawsze intepretowane zgodnie z celem Dyrektywy. Ostateczna kwalifikacja danego podmiotu jako podmiotu inwestycyjnego wymaga weryfikacji w sposób indywidualny oraz w odniesieniu do konkretnego przypadku, na co wskazują m.in. zawarte w definicji sformułowania o charakterze niedookreślonym „wykonuje głównie co najmniej jedną z następujących czynności lub operacji” oraz „którego przychody brutto przypadają głównie na inwestowanie lub reinwestowanie”.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648);
  • dyrektywa Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz.Urz. UE L 359 z 16.12.2014, str. 1);
  • ustawa o wymianie informacji podatkowych, gdzie poprzez odesłanie do ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075).

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika