Poszukiwanie majątku przez komornika

Wierzyciel musi więc wskazać komornikowi, w jaki sposób - a więc i z czego - ma być prowadzona egzekucja. Musi zatem wiedzieć, czy i jaki majątek posiada jego dłużnik. Czasem zdobycie takich informacji jest trudne.

Czy można wnioskować o egzekucję "z całego majątku dłużnika"?

Przepisy o egzekucji wymagają bowiem, by we wniosku lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazane było świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji (art. 797 k.p.c.). Wskazanie we wniosku tylko rodzaju egzekucji bez określenia jej sposobu nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 797 (por. orzeczenie SN z 25 kwietnia 1955 r., IV CZ 72/55, OSN 1956, nr III, poz. 69). Nie spełnia ich też żądanie "prowadzenia egzekucji z całego majątku dłużnika" - tak nie można sformułować wniosku. Ponadto komornik nie może prowadzić egzekucji ze składników majątku dłużnika, które nie zostały wskazane we wniosku.

Jeżeli wniosek wierzyciela nie będzie spełniał wymogów z art. 797 k.p.c., wówczas komornik wezwie wierzyciela do uzupełnienia wniosku w terminie tygodniowym od doręczenia wezwania. Jeśli w tym terminie wierzyciel braków nie uzupełni (czyli np. nie wskaże, z jakich rzeczy ma być prowadzona egzekucja), wniosek zostanie zwrócony i nie wywoła żadnych skutków.

Czy poszukiwaniem majątku może zająć się komornik?

Wierzyciel musi zatem posiadać informacje o majątku dłużnika. Nie zawsze uzyskanie takich informacji jest łatwe. Pomocą może być tu poszukiwanie majątku przez komornika. Możliwość taką przewiduje art. 797[1] k.p.c.

Czy komornik może odmówić poszukiwań?

Jakkolwiek sam przepis mówi o "zleceniu" poszukiwania majątku dłużnika, nie będzie to umowa zlecenie. Komornik jest organem państwowym i z wierzycielem łączą go stosunki o charakterze publiczno-prawnym. Nie jest natomiast kontrahentem wierzyciela. Dlatego też, jeśli wierzyciel zleci komornikowi poszukiwanie majątku, to komornik ma obowiązek się tego podjąć.

Problem wynagrodzenia komornika

Do grudnia 2007 roku istniał problem z wynagrodzeniem komornika, gdyż żaden przepis nie regulował tej kwestii. Obecnie obowiązuje już art. 53a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zgodnie z którym:

  • w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika komornik pobiera od wierzyciela opłatę stałą w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, komornik zwraca wniosek zawierający zlecenie. Należy zwrócić uwagę, iż ta opłata jest pobierana bez względu na to, czy komornik cokolwiek odnajdzie.

  • w razie odnalezienia majątku dłużnika komornik pobiera kolejną opłatę stałą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata ta ulega zmniejszeniu o kwotę opłaty pobranej "na wstępie".

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika

Wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego. W związku z czym, co do zasady, wszczyna on to postępowanie, składając wniosek egzekucyjny, w którym wskazuje dłużnika, jego majątek oraz określa sposoby egzekucji. Jednakże często na przeszkodzie w przeprowadzeniu skutecznego postępowania egzekucyjnego, stoi brak wiedzy wierzyciela o majątku dłużnika, co implikuje konieczność (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład tego majątku wchodzi. To przedmiot częstych sporów między małżonkami, którzy często (...)

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Jeżeli istnieje między małżonkami rozdzielność majątkowa, to czy masz powody obawiać się komornika? W systemie rozdzielności majątkowej istnieją jedynie dwa majątki: majątek osobisty żony i majątek osobisty męża, a zatem nie występuję w ogóle majątek wspólny. Każdy z małżonków swoim majątkiem osobistym może zarządzać zupełnie swobodnie, dokonywać (...)

Wyjawienie majątku - pomoc w postępowaniu egzekucyjnym (stan prawny aktualny do dnia 4 lutego 2005 r.)

Wyjawienie majątku - pomoc w postępowaniu egzekucyjnym (stan prawny aktualny do dnia 4 lutego 2005 r.)

Wyjawienie majątku ma charakter pomocniczego środka egzekucji. Z cała pewnością nie prowadzi ono bezpośrednio do zaspokojenia wierzyciela. Posiada jednak inną cechę będącą w egzekucji sporą zaletą – dzięki przeprowadzeniu postępowania o wyjawienie majątku możliwe jest stworzenie warunków do zaspokojenia wierzyciela. Mówiąc inaczej – w takim postępowaniu dłużnik zmuszony (...)

Pobór i egzekucja podatków

Pobór i egzekucja podatków

Zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne organy egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków, uregulowane zostały w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – zwana dalej "ustawą". Egzekucją należności pieniężnych zajmują się (organy wymienione (...)

Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

Postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległych podatków

Zalegając z podatkami musisz liczyć się z tym, iż zostaną one z Ciebie „ściągnięte” przymusowo, czyli w tym wypadku w drodze egzekucji. Nie będzie to jednak egzekucja „typowa”, ale regulowana przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. To tam zostały ustalone zasady postępowania oraz środki przymusu, jakie mogą być stosowane przez administracyjne (...)

Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

Postępowanie egzekucyjne nie jest postępowaniem, od którego już „nie ma ratunku”. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje oprócz możliwości jego zawieszenia także jego umorzenie. Oczywiście jest to możliwe w ściśle określonych wypadkach, gdyż umorzenie tak zaawansowanego postępowania, w którym mieliśmy już do czynienia z ingerencją komornika, musi (...)

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (stan prawny obowiązujący do dnia 4 lutego 2005 r.)

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (stan prawny obowiązujący do dnia 4 lutego 2005 r.)

Egzekucja świadczeń niepieniężnych obejmuje wykonanie tytułów wykonawczych, które zawierają różne obowiązki, jest to: wydanie rzeczy ruchomej, wydanie nieruchomości, statku albo opróżnienie pomieszczenia, złożenie oznaczonego oświadczenia woli, wykonanie czynności, zaniechanie czynności i nieprzeszkadzanie czynności wierzyciela.   Na czym polega (...)

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości do długi, sformalizowany i kosztowny sposób egzekucji. Aby możliwie przyspieszyć egzekucję z nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia uproszczonej egzekucji z nieruchomości. Jednak ten sposób egzekucji nie dotyczy wszystkich występujących w obrocie prawnym nieruchomości. W jakich przypadkach może być prowadzona uproszczona (...)

Sądowe postępowanie egzekucyjne - konsekwencja nie do uniknięcia?

Sądowe postępowanie egzekucyjne - konsekwencja nie do uniknięcia?

W postępowaniu cywilnym można wyróżnić 2 zasadnicze rodzaje egzekucji: egzekucję świadczeń pieniężnych oraz egzekucję świadczeń niepieniężnych. W praktyce można spotkać jeszcze egzekucję celem zniesienia współwłasności, która w rzeczywistości jest tylko sposobem zniesienia współwłasności nieruchomości przy zastosowaniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc w trybie zarządzenia tymczasowego na czas trwania procesu o rozwód. Zasądzono  koszty utrzymania (...)

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym ze sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Składa się ona z dwóch etapów: z zajęcia wynagrodzenia za pracę, z podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Kto przeprowadza egzekucję z wynagrodzenia za pracę? Egzekucję taką przeprowadza komornik, w rewirze którego ma miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu dłużnik będący osobą fizyczną. (...)

Jakie opłaty może pobierać komornik?

Jakie opłaty może pobierać komornik?

Komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i inne czynności, których dokonuje. W zależności od rodzaju spraw są to opłaty bądź stosunkowe bądź stałe. W jakich wypadkach komornik pobiera opłaty stosunkowe? W przypadku, gdy przedmiotem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika jest egzekucja świadczeń pieniężnych, komornik pobiera opłaty stosunkowe. (...)

Tytuł wykonawczy - twoja podstawa do wszczęcia egzekucji

Tytuł wykonawczy - twoja podstawa do wszczęcia egzekucji

  Egzekucję można wszcząć na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Uzyskanie tytułu wykonawczego poprzedzone jest jednak pewną procedurą.   Co to jest tytuł egzekucyjny? Tytułami egzekucyjnymi są: orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed (...)

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

  Przeciwko komu może być prowadzona egzekucja przez zarząd przymusowy? Egzekucja przez zarząd przymusowy może być skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Ten sposób egzekucji polega na zaspokajaniu egzekwującego wierzyciela z dochodu uzyskiwanego z prowadzonej działalności (...)

Pełnomocnictwo trzeba przedłożyć w formie papierowej

Pełnomocnictwo trzeba przedłożyć w formie papierowej

Wierzyciel uzyskał nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Był reprezentowany przez radcę prawnego, który następnie złożył za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosek o wszczęcie egzekucji. Komornik wezwał radcę o przedłożenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Pełnomocnik tego nie uczynił, dlatego Komornik zwrócił wniosek. Sprawa na skutek (...)

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

  Zasadą postępowania egzekucyjnego jest, iż wszczyna się je na wniosek wierzyciela, który jest kierowany do komornika. Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony zarówno w formie pisemnej jak i ustnej (do protokołu). We wniosku o wszczęcie egzekucji powinno być wskazane świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Przez sposób (...)

Zmiany w przepisach dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Zmiany w przepisach dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1306) wprowadza od 31 grudnia 2014 r. zmiany dotyczące m. in. regulacji prawnej postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Ustawodawca (...)

Zarządzenia tymczasowe i postanowienia sądu - stan prawny aktualny do dnia 30 wrzesnia 2003 r.

Zarządzenia tymczasowe i postanowienia sądu - stan prawny aktualny do dnia 30 wrzesnia 2003 r.

  W momencie, gdy złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości i odpowiada warunkom, jakie nakłada na niego prawo upadłościowe, sąd jest zobowiązany do rozstrzygnięcia tego wniosku. Rozstrzygnięcia dokonuje się w postępowaniu, a sąd jest związany miesięcznym terminem instrukcyjnym na dokonanie tego rozstrzygnięcia. Postępowanie, którego celem jest wydanie postanowienia (...)

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Czego dotyczą zmiany? 1 października br. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Reguluje ona zasady, zakres i tryb ochrony roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia z powodu niewypłacalności pracodawcy, a także zasady pokrywania ze środków FGŚP świadczeń pracowników zatrudnionych (...)

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości konsumenckiej będą miały osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami. Co dzieje (...)

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Jak przebiega konsumenckie postępowanie upadłościowe? W tego typu „sprawach konsumenckich" postępowanie upadłościowe prowadzi się w zasadzie według przepisów o postępowaniu upadłościowym, z uwzględnieniem odrębnych ureglowań zawartych w art 4911-49123 Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich ma głównie funkcję oddłużeniową -  prowadzi (...)

Nieskuteczna egzekucja komornicza

Nieskuteczna egzekucja komornicza

Projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji budzi poważne obawy przedsiębiorców zrzeszonych w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan) odnośnie ich potencjalnego negatywnego wpływu na efektywność egzekucji komorniczej w Polsce.  PKPP Lewiatan od lat, konsekwentnie, występuje do Ministra Sprawiedliwości, a także do innych właściwych organów (...)

List w sprawie nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

List w sprawie nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Poniżej przedstawiamy treść listu wysłanego do Ministra Sprawiedliwości Andrzeja Czumy dotyczącego zmian w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan) z niepokojem przyjęła informację o przyjętym w dniu 10 marca 2008 r. przez Radę Ministrów projekcie ustawy zmieniającej ustawę o komornikach sądowych i egzekucji, a (...)

PKPP Lewiatan wzywa do reformy egzekucji komorniczej w Polsce

PKPP Lewiatan wzywa do reformy egzekucji komorniczej w Polsce

Jeden z poważniejszych problemów w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce to brak możliwości skutecznego i szybkiego egzekwowania długów. Potwierdza to wiele firm członkowskich PKPP Lewiatan, które skarżą się zwłaszcza na jakość i efektywność egzekucji komorniczej. Przedsiębiorcy potwierdzają przede wszystkim rażąco niską skuteczność egzekucji komorniczej. (...)

Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

Co to jest umowa zlecenie? W umowie zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Zobowiązanie biorącego zlecenie polega na świadczeniu określonych czynności prawnych, i to w sposób pozwalający mu na samodzielne organizowanie odpowiednich działań (np. Kowalski zawarł z Nowakiem umowę zlecenie, w której (...)

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna

Na czym polega umowa agencyjna? Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu. Regulacja ta przesądza, iż stronami tej umowy mogą być tylko profesjonaliści. (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

17 marca i 3 lipca 2017 r. 2017 r. i Ministerstwo Finansów objaśniło zasady stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r.   Dlaczego warto poznać objaśnienia resortu finansów w sprawie odwrotnego obciążenia VAT?   Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa (...)

Jak dostać refundowane środki pomocnicze i ortopedyczne?

Jak dostać refundowane środki pomocnicze i ortopedyczne?

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny; pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określa załącznik (...)

Umowa spedycji

Umowa spedycji

  Spedycja spełnia pomocniczą, ale ważną rolę w przewozie przesyłki. Obejmuje wiele różnych czynności faktycznych i prawnych, które potrzebne są do prawidłowego dokonania przewozu. Wykonanie tych czynności należy w zasadzie do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw spedycyjnych. Umowa spedycji została ukształtowana w kodeksie cywilnym jako odrębna umowa nazwana. Przepisy (...)

Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli i innych osób

  Upadłość konsumencka a interesy wierzycieli Upadłość konsumenta zazwyczaj powoduje, iż wierzyciele nie odzyskają części swych należności. Jednak nowe postępowanie przyspieszy wierzycielom dochodzenie ich należności. Dotąd, zależnie od tytułu wierzytelności i jej zabezpieczenia, wierzyciel zazwyczaj musiał dochodzić swoich roszczeń poprzez uzyskanie tytułu egzekucyjnego (...)

Wymuś na dłużniku wykonanie orzeczonej czynności, czyli egzekucja świadczeń niepieniężnych

Wymuś na dłużniku wykonanie orzeczonej czynności, czyli egzekucja świadczeń niepieniężnych

Jak przebiega egzekucja, gdy obowiązkiem dłużnika jest dokonanie określonej czynności? Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi może określać obowiązek wykonania przez dłużnika określonej czynności. Może nią być np. namalowanie określonego obrazu, wybudowanie budynku, wykonanie urządzenia, zaprzestanie działalności gospodarczej w określonym punkcie handlowym. Ze względu (...)

Rozdzielność majątkowa na żądanie wierzyciela małżonka

Rozdzielność majątkowa na żądanie wierzyciela małżonka

Zgodnie Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rozdzielność majątkowa może być wprowadzona albo przez umowę majątkową małżeńską (często zwaną intercyzą), albo na mocy orzeczenia sądu. Do dnia 20 stycznia 2008 roku w obu tych przypadkach do ustanowienia rozdzielności zawsze potrzebna była wola samych małżonków - w przypadku umowy oczywiście ich obojga, w przypadku orzeczenia (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym. Nie stoi on w sprzeczności z kwotowym ograniczeniem jej do wysokości (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości

W czasie rozprawy dłużnik wygadał się, że ma gospodarstwo rolne w odległym regionie Polski, kilkaset km od jego miejsca zamieszkania. Podał nazwę tej miejscowości. Z innego źródła dowiedziałem (...)

Wyjawienie majątku przez dłużnika

Wyjawienie majątku przez dłużnika

Zleciliśmy kancelarii komorniczej egzekucję należności. W związku z tym, że działania komornika był mało skuteczne, za pośrednictwem komornika zwróciliśmy się do wierzyciela o wyjawienie swego (...)

Wskazanie sposobów poszukiwania majątku

Wskazanie sposobów poszukiwania majątku

Chciałbym zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Nie wiem jak w praktyce komornik poszukuje majątku, więc nie chciałbym, żeby skończyło się na wpłacie zaliczki i wysyłce paru listów (...)

Poszukiwanie majątku dłużnika

Poszukiwanie majątku dłużnika

Mam dwie sprawy, w których dłużnicy są właścicielami samochodu, ale komornicy odpisali mi, że "samochodu nie odnaleziono" i czekają, aż ja je znajdę. Czy komornik nie ma prawa wezwać dłużnika (...)

Koszty ponoszone przez komornika.

Koszty ponoszone przez komornika.

Wierzyciel może zlecić poszukiwanie majątku komornikowi. z tego, co zauważyłem komornicy pobierają za to stałą opłatę. Zapytania do różnych podmiotów realizowane są w ramach zaliczki na korespondencję. (...)

Wszczęcie egzekucji komorniczej

Wszczęcie egzekucji komorniczej

W dniu 5 kwietnia 2005 roku otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez sąd rejonowy. 10 października sąd rejonowy stwierdził uprawnienie do egzekucji mojej osobie. Dłużnik (...)

Sądowa egzekucja ZUS i US z nieruchomości

Sądowa egzekucja ZUS i US z nieruchomości

W planie podziału z egzekucji z nieruchomości nic nie otrzymałem, ponieważ pierwszeństwo uzyskał ZUS i KRUS. ZUS jako wierzyciel egzekwujący, a KRUS biorący udział w planie podziału. Nie przedstawili (...)

Egzekucja z nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości

Prowadzę egzekucję z nieruchomości dłużnika poprzez komornika,nieruchomość jest po drugiej licytacji na którą się nikt nie zgłosił, ja nie mogę przejąć tej nieruchomości bez zapłaty wadium (...)

Egzekucja długu z majątku członków spółki jawnej

Egzekucja długu z majątku członków spółki jawnej

Spółka jawna w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej zamówiła i otrzymała towar za który od ponad roku nie płaci. W międzyczasie do zakładu dłużnika wszedł komornik. Czy można się (...)

Czy ogłoszenie upadłości załatwi sprawę z wierzycielami?

Czy ogłoszenie upadłości załatwi sprawę z wierzycielami?

Prowadzę firmę. Od roku czasu nie mogę wyjść z długów. Obecnie mam na głowie komornika. Czy jeżeli ogłoszę upadłość, a cały majątek zostanie sprzedany, czy to rozwiąże moją sprawę? (...)

Wskazanie sposobu egzekucji

Wskazanie sposobu egzekucji

Komornik ma tytuł wykonawczy na moje nazwisko. Czy komornik może prowadzić egzekucję z całego mojego majątku? Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, rozpoczęcie egzekucji następuje (...)

Akt notarialny a egzekucja

Akt notarialny a egzekucja

Aktowi notarialnemu o częściowy podział majątku dorobkowego, w wyniku którego dłużnik jest mi winien określoną kwotę, nadano klauzulę wykonalności. Czy mogę skierować sprawę bezpośrednio (...)

Wskazanie sposobu egzekucji

Wskazanie sposobu egzekucji

Wystosowaliśmy wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika. W odpowiedzi wskazuje on, iż komornik nie jest obligowany przepisami prawa do ustalania z urzędu składników majątkowych dłużnika. Czy (...)

Egzekwowanie alimentów

Egzekwowanie alimentów

Sąd przyznał mi alimenty na dwójkę dzieci od 1 sierpnia 2002 płatne do 20 każdego miesiąca. Jaka jest dalsza procedura postępowania? W pierwszej kolejności należy czekać aż strona zobowiązana (...)

Uzyskanie nakazu zapłaty a postępowanie egzekucyjne

Uzyskanie nakazu zapłaty a postępowanie egzekucyjne

Czy mogę wszcząć postępowanie egzekucyjne po uzyskaniu nakazu zapłaty? Po uzyskaniu nakazu zapłaty, powód może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. (...)

Egzekucja w postępowaniu cywilnym

Egzekucja w postępowaniu cywilnym

W jaki sposób wszczynana jest egzekucja sądowa, kto ją prowadzi, jaki jest przebieg tego postępowania? Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy (...)

Prawo wyboru innego komornika niż właściwy

Prawo wyboru innego komornika niż właściwy

Posiadam wyrok z klauzulą wykonalności przeciwko mojemu dłużnikowi - osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Nie mogę się jednak dodzwonić do właściwego komornika. Czy sprawę (...)

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie egzekucji

W jaki sposób złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji? Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Czynności egzekucyjne (...)

Wyjawienie majątku przed sądem

Wyjawienie majątku przed sądem

Dłużnik stawił się przed sądem na wyznaczoną rozprawę w sprawie wyjawienia majątku. Mam jednak wątpliwości co do tego, czy na pewno wyjawił majątek w całości i czy powiedział prawdę. Czy (...)

Przedmiot skargi pauliańskiej

Przedmiot skargi pauliańskiej

Zgodnie z art. 527 k.c. wierzyciel jest chroniony przed działaniami dłużnika wyzbywającego się majątku. Np. córka dłużnika, która by nawet kupiła za cenę rynkową nieruchomość od ojca może (...)

Ogłoszenie upadłości przez firmę jednoosobową

Ogłoszenie upadłości przez firmę jednoosobową

Jest to mała firma. Konkretnie kiosk handlowy. Osoba go prowadząca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą na zasadzie Wpisu do ewidencji. Rozlicza się z fiskusem na podstawie księgi przychodów (...)

Oddalenie wniosku o upadłość-koszty postępowania

Oddalenie wniosku o upadłość-koszty postępowania

Wierzyciel składa do sądu - bez wiedzy dłużnika, wniosek o upadłość dłużnika. Sąd oddala wniosek z uwagi na brak podstaw do wszczęcia postępowania upadłościowego. Kto opłaca to postępowanie (...)

Informacje o majątku dłużnika

Informacje o majątku dłużnika

Skierowaliśmy opatrzony klauzulą wykonalności nakaz zapłaty do egzekucji. Wiemy że dłużnik posiada nieruchomości i samochody, znamy nr rejestracyjne nie znamy nr działek i ksiąg wieczystych, (...)

Zaliczka na czynności komornika

Zaliczka na czynności komornika

Zleciłem komornikowi wszczęcie postępowania egzekucyjnego poprzez zajęcie wierzytelności dłużnika i wszelkiego majątku ruchomego w miejscu zamieszkania, które wskazałem. Komornik oczekuje zaliczki (...)

Wysokość opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika

Wysokość opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika

Wierzyciel ponosi koszty związane ze zleceniem komornikowi poszukiwania majątku, najpierw zaliczkę, potem "znaleźne". Czy w razie skutecznej egzekucji są one przerzucane na dłużnika? Czy opłata (...)

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Jakie konsekwencje wiążą się z wypowiedzeniem umowy zlecenia? Czy można wypowiedzieć umowę zlecenia zawartą na czas oznaczony? Kto może wypowiedzieć umowę? Na wstępie należy wskazać na istotę (...)

Fiducjarne nabycie własności nieruchomości

Fiducjarne nabycie własności nieruchomości

Fiducjarne nabycie własności nieruchomości - według literatury umowa zlecenia nabycia nieruchomości dla dającego zlecenie nie przenosi własności i nie wymaga formy aktu notarialnego. To jak dokumentowana (...)

Czy pracodawca może wyciągnąć jakieś skutki z rozwiązania umowy zlecenie bez wykonania tego, do czego się zobowiązałem lub przed terminem jej wygaśnięcia?

Czy pracodawca może wyciągnąć jakieś skutki z rozwiązania umowy zlecenie bez wykonania tego, do czego się zobowiązałem lub przed terminem jej wygaśnięcia?

Postanowiłem zatrudnić się jako rachmistrz spisowy, odbyłem już kurs i jutro mam podpisać umowę. Z tego co się dowiadywałem ma być to umowa zlecenie. Czy taką umowę można rozwiązać w każdej (...)

Charakterystyka umowy zlecenia jako podstawy zatrudnienia

Charakterystyka umowy zlecenia jako podstawy zatrudnienia

Jakie aspekty prawne charakteryzują umowę zlecenia jako podstawę zatrudnienia? Jest to jedna z najczęściej stosowanych form zatrudnienia, obok umowy o pracę. Z punktu widzenia osoby zatrudniającej (...)

Rodzaje umów agencyjnych

Rodzaje umów agencyjnych

Zgodnie z art. 758 k.c. agent może zawierać umowy z klientami na rzecz dającego zlecenie i/lub w imieniu dającego zlecenie. Jakie skutki prawne dla agenta wywołuje zawarcie z klientem umowy na rzecz (...)

FORUM PRAWNE

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

alimenty - jak się pozbyć komornika

alimenty - jak się pozbyć komornika Płace zasądząne mi alimenty dla syna w wysokości 200 zł miesiecznie i przez trzy lata nie zapłaciłem 3 raty (trzech miesięcy) i w dniu wczorajszym dostałem (...)

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!!

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!! Szanowni Państwo, zauważyłem, że stale przewija się przez to forum ten sam temat. Ponieważ jestem ojcem dwojga dzieci, które niezmiernie (...)

KOMORNIK

KOMORNIK Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy związek z żoną.Pieniążki na alimenty (...)

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA

PARANOJA -PŁACĘ ALIMENTY SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ NA KOMORNIKA Witam. Otóż mam kurioalną sprawę w sądzie zresztą nie pierwszą ale ta już przewyższa wszsytko. Głupota sądu łagodnie ujmując (...)

KOMORNIK:Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. co robić?

KOMORNIK:Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. co robić? Witam, proszę o pomoc: w dniu dzisiejszym otrzymałam pismo od komornika dot. zawiadomienia o wszczęciu egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego (...)

Jak odzyskać pieniądze? Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Co dalej?

Jak odzyskać pieniądze? Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Co dalej? Proszę o pomoc lub cenne wskazówki.Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Z wyroku dowiedziałam sie, że firma (spółka jawna) (...)

EGZEKUCJA KOMORNICZA PO 6 LATACH - POMOCY!!!!!!!!!!!!!

EGZEKUCJA KOMORNICZA PO 6 LATACH - POMOCY!!!!!!!!!!!!! Witam Wszystkich i proszę o bardzo pilną pomoc. Wierzyciel - Polska Telefonia Komorkowa Dziś tj 07.04.2008 otrzymałem pismo od Komornika z Warszawy (...)

zniesienie egzekucji komorniczej

zniesienie egzekucji komorniczej poszukuje informacji na temat zawieszenia egzekucji komorniczej Przy tak precyzyjnie zadanym pytaniu pewnie jeszcze chwilę poszukasz. mrozowskim Sprecyzuj pytanie, bo (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Jak uratować majątek dłużnika przed egzekucją

Jak uratować majątek dłużnika przed egzekucją 1 Pozbaw wykonalności tytuł wykonawczy 2 Broń wspólnego majątku małżeńskiego 3 Spłać dług przed przybiciem na licytacji 4 Dopilnuj, aby komornik (...)

podział majątku a alimenty

podział majątku a alimenty Jestem po rozwodzie. Chcę zrobić podział majątku mieszkanie własnościowe i samochód. po podziale chcę spłacić byłego męża . Czy z jego części pieniędzy będę (...)

Zajęcie części domu wielorodzinnego przez bank

Zajęcie części domu wielorodzinnego przez bank Witam. Problem wygląda tak. Moja mama ma dług w wysokości 8000 zl którego niestety nie może spłacić. Mieszka w domu wielorodzinnym gdzie właścicielką (...)

Budowlańcy wyłudzający zaliczki

Budowlańcy wyłudzający zaliczki Nigdy nie przypuszczałam, że wykażę się głupotą w sprawie, która jest oczywista. Otóż w ubiegłym roku wraz z mężem podjęliśmy decyzję o budowie domu jednorodzinnego. (...)

Odzyskiwanie długów

Odzyskiwanie długów Nasza firma zajmuje się windykacją należności, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, na terenie całej RP. Naszym celem jest skuteczność w działaniu, a nie tylko wystawianie (...)

dobry adwokat

dobry adwokat Dobry wieczór, poszukuję dobrego adwokata w Gdańsku, ewentualnie w okolicach Trójmiasta, który jest specjalistą od rozwodów i podziału majątku Też korzystałem z usług pana Igora (...)

Zdrada żony i rozwod

Zdrada żony i rozwod Witam, piszę tutaj bo jestem bezradny mimo pomocy prawnika nie wiem w jakim miejscu jestem ani w jakim będę za jakiś czas mianowicie sprawa dotyczy zdrady dlugotrwalej której (...)

umowa ustna

umowa ustna Umowa ustna o wykonanie prac budowlanych Jaki czas po wykonaniu usługi można dochodzić roszczeń-i czy można zmienić cenę wcześniej ustaloną przez obie strony? (betalis) MAM TEN SAM (...)

Prawo meldunkowe

Prawo meldunkowe Proszę o wyjaśnienie relacji pomiędzy miejscem zameldowania na pobyt stały a miejscem stałego pobytu wynoszącym ponad 183 dni w roku. Jakie akty prawne to normują? Sprawa dotyczy (...)

Porady prawne