25.9.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Prezydencka wersja reformy sądownictwa

Prezydent przedstawił projekt ustawy o Sądzie Najwyższym

 Prezydencki projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym jest przedstawiany w roku, w którym Sąd Najwyższy obchodzi stulecie swojego istnienia. To dobry moment, aby zaproponować zreformowaną strukturę organizacyjną oraz zakres kompetencji Sądu Najwyższego. Pozwoli to  lepiej realizować wyznaczone Sądowi Najwyższemu, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, zadania związane ze sprawowaniem nadzoru judykacyjnego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych oraz urzeczywistniać poczucie sprawiedliwości społecznej.

Głównym celem projektu jest odbudowanie zaufania pomiędzy obywatelami i organami wymiaru sprawiedliwości. Proponowane rozwiązania mają przede wszystkim zapewnić realizację zasady sprawiedliwości społecznej oraz transparentność działalności Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy ma być wzorem dobrej współpracy z obywatelami i przykładem włączania czynnika społecznego w działalność wymiaru sprawiedliwości.

Podstawowe kierunki reform

W porównaniu do regulacji zawartych w obecnie obowiązującej ustawie o Sądzie Najwyższym, projekt wprowadza  przede wszystkim cztery grupy rozwiązań nowatorskich:

  1. instytucję korygującą prawomocne orzeczenia sądowe, w postaci skargi nadzwyczajnej;

  2. udział ławników, jako czynnika społecznego, w niektórych postępowaniach prowadzonych przed Sądem Najwyższym oraz inne rozwiązania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;

  3. zmianę struktury Sądu Najwyższego w związku z przyznaniem Sądowi Najwyższemu nowych kompetencji oraz zmiany dotyczące statusu sędziego Sądu Najwyższego;

  4. rozwiązania  zwiększające efektywność postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz włączenie do postępowań dyscyplinarnych osób niepochodzących z tych środowisk zawodowych.

Skarga nadzwyczajna

Zgodnie z proponowanymi zmianami, od każdego prawomocnego orzeczenia sądowego kończącego postępowanie w sprawie będzie można wnieść skargę nadzwyczajną, jeżeli:

  1. orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji;

  2. orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;

  3. zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.  

Skargę nadzwyczajną będzie mógł wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, grupa co najmniej 30 posłów lub 20 senatorów, oraz – w zakresie swojej właściwości – Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznik Finansowy. Skarga nadzwyczajna grupy posłów lub senatorów wnoszona będzie przez Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu, który, oprócz wskazanego przez grupę posłów lub senatorów przedstawiciela, będzie mógł upoważnić pracownika Kancelarii Sejmu lub Senatu, adwokata lub radcę prawnego do jej popierania.

Ławnicy oraz inne zmiany na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

W postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przed Sądem Najwyższym oraz w sprawach ze skarg nadzwyczajnych orzekać będą składy sędziowsko-ławnicze. W związku z powyższym, w projekcie ustawy uregulowano sposób wyboru oraz zasady funkcjonowania ławników Sądu Najwyższego. Zaproponowano, by ławników wybierał Senat Rzeczypospolitej Polskiej spośród kandydatów zgłaszanych przez obywateli – bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji społecznych. Liczbę ławników Sądu Najwyższego określać będzie Kolegium Sądu Najwyższego. Ławnicy Sądu Najwyższego będą wybierani na czteroletnią kadencję. Zasady ich funkcjonowania będą analogiczne do zasad obowiązujących obecnie w odniesieniu do ławników w sądach powszechnych.

Projekt zawiera także szereg rozwiązań mających gwarantować transparentność działania Sądu Najwyższego. Wynika to z przyjętego przez projektodawcę założenia, że kontrola społeczna jest najlepszym gwarantem prawidłowego funkcjonowania sądów.

Realizując to założenie, projekt ustawy obliguje Sąd Najwyższy do niezwłocznego publikowania wszystkich swoich orzeczeń wraz z uzasadnieniami w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Sądu Najwyższego. W Biuletynie Informacji Publicznej będą też publikowane informacje o dodatkowym zatrudnieniu oraz innym zajęciu zarobkowym sędziów Sądu Najwyższego. Na stronach internetowych obywatele będą również mogli zapoznać się z rozstrzygnięciami w sprawach dyscyplinarnych.

Zmiany w zakresie struktury Sądu Najwyższego

Dla realizacji nowych, niezwykle ważnych ustrojowo funkcji, projekt ustawy wyodrębnia dwie nowe Izby Sądu Najwyższego – Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbę Dyscyplinarną.

Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przypisano przede wszystkim rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych. Przejmie ona również sprawy z zakresu prawa publicznego, rozpatrywane dotychczas przez Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

Izba Dyscyplinarna natomiast, z uwagi na swoją rolę, zyskuje szczególny status wśród Izb Sądu Najwyższego, tak aby w sposób niezakłócony mogła realizować zadania, od których w dużej mierze zależy poziom zaufania obywateli do władzy sądowniczej.

Ponadto, w Sądzie Najwyższym będą funkcjonować, tak jak obecnie, Izba Cywilna, Izba Karna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany w zakresie statusu sędziów Sądu Najwyższego

Zaproponowane przepisy mają przede wszystkim na celu uproszczenie procedury wyłaniania kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, zapewnienie bezstronności procedury wyboru, zwiększenie zaangażowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tryb powoływania sędziów Sądu Najwyższego, jak również zapewnienie sędziom niezależności i wzmocnienie ich bezstronności w rozstrzyganiu spraw sądowych. Zmiany dotyczą również wieku, w którym sędziowie przechodzą w stan spoczynku. Ponadto, wprowadzają nowy, przyspieszony tryb uchylenia immunitetu w przypadku popełnienia przez sędziego najpoważniejszych przestępstw. 

Zgodnie z projektowaną regulacją, sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku, co do zasady, w wieku 65 lat. Wyjątek stanowi sytuacja, w której sędzia złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska, nie później niż na 6 miesięcy i nie wcześniej niż na 12 miesięcy, przed ukończeniem tego wieku. Elementem niezbędnym jest wówczas również przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego, że sędzia Sądu Najwyższego jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego. O możliwości dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego Sądu Najwyższego zadecyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który w tej sprawie będzie mógł zasięgnąć opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Zgoda na dalsze zajmowanie stanowiska udzielana będzie na okres 3 lat, nie więcej jednak niż dwukrotnie. 

Z uwagi na odmienną, od dotychczas obowiązującej, regulację dotyczącą wieku przejścia sędziego w stan spoczynku, projekt ustawy przewiduje przepis przejściowy, zgodnie z którym w ciągu trzech miesięcy od wejścia ustawy w życie sędziowie, którzy ukończyli lub ukończą w tym czasie 65 lat, przechodzą w stan spoczynku. Oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowie składają w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. 

Ponadto, zawarte w projekcie rozwiązania w zakresie przechodzenia przez sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku nawiązują do rozwiązań obowiązujących w systemie sądownictwa powszechnego, umożliwiając kobiecie będącej sędzią Sądu Najwyższego, przejście w stan spoczynku po osiągnięciu 60 roku życia. W takim przypadku przejście w stan spoczynku będzie następowało wyłącznie na wniosek zainteresowanej. 

Porady prawne

Zmiany w zakresie postępowania dyscyplinarnego

Sprawy dyscyplinarne sędziów Sądu Najwyższego będą rozpatrywane w pierwszej instancji przez  Sąd Najwyższy składający się z dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej oraz jednego ławnika, zaś w drugiej instancji przez Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów Izby Dyscyplinarnej i dwóch ławników.

Ustawa przewiduje również kompetencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec sędziów Sądu Najwyższego. Prezydent będzie mógł wyjść z inicjatywą powołania, z grona sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i wojskowych, Nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego. 

Projekt ustawy zawiera także zmiany w zakresie postępowania dyscyplinarnego w sądownictwie powszechnym, wojskowym oraz w prokuraturze, dostosowujące przepisy obowiązujących ustaw do zmian wynikających z utworzenia Izby Dyscyplinarnej.

Prezydent proponuje nowy mechanizm wyboru członków KRS

Jeśli w Sejmie nie uda się wybrać kandydatów do KRS większością 3/5 głosów, w kolejnym etapie każdy poseł będzie mógł zagłosować tylko na jednego kandydata. 

- "Ponieważ nie ma zgody na zmianę konstytucji, proponuję, by w wypadku, gdy nie uda się w Sejmie wybrać członków KRS większością 3/5 głosów, w kolejnym etapie każdy poseł mógł głosować tylko na jednego kandydata" - powiedział prezydent Andrzej Duda. 

Wcześniej zaproponował, aby w wypadku, gdyby Sejm nie wybrał członków KRS większością 3/5 głosów, wyboru dokonywał prezydent. Wymagałoby to zmiany konstytucji. Andrzej Duda zaznaczył, że w związku z tym, iż po konsultacjach z klubami parlamentarnymi okazało się, że zaproponowana przez niego zmiana w konstytucji, nie ma szans na uchwalenie, proponuje inne rozwiązanie dotyczące wyboru członków KRS. 

- "Jeżeli nie ma na to zgody w parlamencie, moja propozycja będzie taka, żeby w przypadku, jeżeli nie uda się wybrać (członków KRS) większością 3/5 głosów, głosowanie następowało w ten sposób, że jeden poseł ma jeden głos, tzn. każdy poseł może zagłosować tylko na jednego kandydata na sędziego do Krajowej Rady Sądownictwa" - oświadczył prezydent Duda na konferencji prasowej, po spotkaniach z przedstawicielami klubów. 

- "3/5 jako zasada, jako tryb podstawowy. W przypadku, gdyby nie udało się w terminie wybrać w ten sposób sędziów do KRS, będzie włączał się drugi tryb, taki, że każdy poseł ma jeden głos" - wyjaśnił prezydent. 

Jak uznał, "to w efekcie będzie powodowało multipartyjny wybór członków KRS".

- "Taka propozycja będzie ostatecznie w moim projekcie zmiany ustawy o KRS" - powiedział prezydent.

Prezydent zadeklarował: "moja propozycja będzie taka, żeby głosowanie – w przypadku, jeżeli nie uda się wybrać 3/5 głosów – następowało w ten sposób, że każdy poseł ma jeden głos, tzn. każdy poseł może zagłosować tylko na jednego kandydata na sędziego do Krajowej Rady Sądownictwa. To w efekcie będzie powodowało multipartyjny wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa i taka, proszę Państwa, propozycja będzie ostatecznie w moim projekcie zmiany Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Jeszcze raz powtarzam: 3/5 jako zasada, tryb podstawowy. W przypadku gdyby nie udało się w terminie wybrać w ten sposób sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, będzie włączał się drugi tryb ‒ taki, że każdy poseł ma jeden głos". 

Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski: Prezydent podpisze obie ustawy, jeśli efekt prac parlamentarnych będzie zadowalający

- "Pan Prezydent składa dziś propozycje partiom politycznym (...), żeby odbyć nad tymi projektami normalną, merytoryczną, spokojną dyskusje. Te poprzednie, jak pamiętamy z gorszących scen z komisji sejmowych, były poniżej standardu parlamentarnego" - powiedział Krzysztof Szczerski w TVP Info. Podkreślił, że Prezydent mówił wcześniej podczas spotkania z klubami parlamentarnymi, że "nie oczekuje od Sejmu, że będzie jego notariuszem, czyli że te ustawy przejdą bez poprawek i bez dyskusji". - "Pan Prezydent odda teraz te projekty partiom do dyskusji parlamentarnej" - dodał minister. - "Na końcu złoży ten podpis (...), jeśli oceni efekt prac parlamentarnych jako zadowalający" - oświadczył.

Oświadczenie Prezydenta RP w sprawie projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa 

"Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich moich Rodaków zainteresowanych tą niezwykle ważną dla Polski sprawą! 

Jak Państwo doskonale wiedzą, dwa miesiące temu zdecydowałem o tym, że nie podpiszę dwóch spośród trzech ustaw reformujących polskie sądownictwo. Podpisałem Ustawę zmieniającą ustawę o ustroju sądów powszechnych, natomiast nie zgodziłem się podpisać Ustawy o Sądzie Najwyższym i nie zgodziłem się podpisać Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.  Obiecałem wówczas, że przygotuję w ramach uprawnień prezydenckich – prawa do inicjatywy ustawodawczej – prezydenckie projekty w tym zakresie, które będą usuwały i zmieniały te elementy, z którymi się nie zgodziłem. Jednym z nich była ogromna władza Prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości nad Sądem Najwyższym. Była też kwestia 3/5, jeżeli chodzi o wybieranie w polskim Sejmie sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, którzy będą tam orzekali, rozstrzygali, decydowali o kandydatach na stanowiska sędziowskie.  Ta obietnica została zrealizowana, proszę Państwa. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć: to jest gotowy prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, razem z uzasadnieniem, w pełni ukończony, który – poza wskazanym elementem, poza tymi zmianami dotyczącymi Prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości – wprowadza jedną, bardzo zasadniczą zmianę o charakterze prospołecznym. Zmianę, którą obiecywałem w trakcie kampanii wyborczej, którą zaproponował swego czasu znany wszystkim Państwu Janusz Wojciechowski, który przez wiele lat zajmował się trudnymi sprawami ludzi skrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości ‒ a mianowicie coś, co w tym projekcie zostało nazwane skargą nadzwyczajną.  Możliwość wniesienia skargi od każdego prawomocnego orzeczenia ‒ czyli nawet jeżeli będzie to orzeczenie wydane przez sąd rejonowy, okręgowy, apelacyjny czy najwyższy. Jeżeli ktoś czuje się skrzywdzony tym orzeczeniem, będzie mógł się ubiegać o wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Po to, żeby właśnie trudne sprawy ludzkie tych, którzy mają głębokie poczucie krzywdy na skutek orzeczeń polskich sądów, mogły być załatwiane, jeszcze raz rozpoznane.  Dlaczego uważam, że jest to rzecz niezwykle potrzebna? Proszę Państwa, mam nie tylko doświadczenie prezydenckie czy doświadczenie prezydenckiego biura, tzw. Dudapomocy, do którego zgłasza się mnóstwo ludzi z wielkim poczuciem krzywdy. Mam także doświadczenie kilku lat prowadzenia biura poselskiego, bo przecież byłem posłem na Sejm. Zgłaszali się do mnie ludzie z różnymi swoimi sprawami i wiem, że takich spraw, którym towarzyszy wielkie poczucie krzywdy, jest w Polsce bardzo dużo. Trzeba, żeby była możliwość wniesienia środka odwoławczego, żeby była możliwość jeszcze raz zbadania tych kwestii, w których obywatele mają poczucie krzywdy – temu właśnie służy ta nowa instytucja.  Jest ona związana także z utworzeniem dodatkowej Izby w Sądzie Najwyższym. Będzie to Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Taka Izba ‒ jeżeli ten projekt zostanie uchwalony przez Sejm ‒ będzie w Sądzie Najwyższym stworzona i właśnie ona będzie się tymi skargami nadzwyczajnymi zajmowała. Kto będzie wnosił skargi nadzwyczajne? Oczywiście obywatele, ale zaistnieje podmiot pośredni, tzn. będą one wnoszone za pośrednictwem szeregu podmiotów, m.in. Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta.  Prawo do wniesienia skargi nadzwyczajnej będzie miało także 20 senatorów i 30 posłów poprzez – odpowiednio – Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu. Dlaczego? Właśnie dlatego, że do posłów i senatorów też zgłaszają się skrzywdzeni ludzie. Chcę, żeby mieli oni szansę na to, aby ich sprawy zostały rozpoznane. To jest realizacja niezwykle ważnego postulatu programowego. Dziwię się, że w tym poprzednim, zawetowanym przeze mnie projekcie Ustawy o Sądzie Najwyższym to rozwiązanie się nie znalazło.  Oczywiście w Sądzie Najwyższym będzie utworzona także Izba Dyscyplinarna – to niezwykle ważne, aby sprawy dyscyplinarne były załatwiane przez sądy w sposób transparentny. Odpowiednie przepisy dotyczące transparentności tych spraw także są zawarte w moim projekcie Ustawy o Sądzie Najwyższym.  Proszę Państwa, zmianie ulega również sposób przenoszenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Nie będzie takiej sytuacji – bo ja się z tym nie zgadzam – że wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego jednego dnia są z sądu de facto relegowani. To nie jest rozwiązanie, które ja – jako Prezydent Rzeczypospolitej – mogłem zaakceptować. Proponuję takie rozwiązanie, jakie zostało przyjęte we wszystkich sądach powszechnych: 65 lat i przejście w stan spoczynku, oczywiście z możliwością wystąpienia do Prezydenta Rzeczypospolitej o to, aby orzekać dłużej.  I Prezydent Rzeczypospolitej, czyli ten, który powołuje sędziów, będzie tutaj decydował, czy sędzia może dłużej orzekać, czy nie. To oczywiście kwestie obiektywne, związane także ze stanem zdrowia, m.in. sprawnością sędziego. Myślę, że Prezydent Rzeczypospolitej jest tutaj odpowiednią osobą, żeby te kwestie rozstrzygać. Powtarzam: skoro powołuje sędziów – to jest decyzja prezydenta ‒ to również i to, czy sędzia będzie mógł orzekać dłużej, powinno pozostać decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej.  Proszę Państwa, to tak w dużym skrócie, jeśli mówimy o Ustawie o Sądzie Najwyższym. To są te podstawowe elementy, które zostały zmienione i wprowadzone jako nowe. Powtarzam: po prostu upatruję sprawiedliwości społecznej w skardze nadzwyczajnej. Cieszę się, że mogłem jako prezydent ten element wprowadzić, wierzę, że spotka się z absolutną aprobatą wszystkich stron sceny politycznej, bo chyba wszyscy rozumiemy, że takie rozwiązanie obywatelom jest potrzebne.  I jeszcze jeden element, też dla mnie ważny: chcę, aby został wprowadzony do Sądu Najwyższego ‒ w sprawach dyscyplinarnych i właśnie w sprawach skarg nadzwyczajnych ‒ przy orzekaniu element społeczny, tzn. ławnicy. Żeby byli obecni przedstawiciele społeczeństwa i widzieli, w jaki sposób załatwia się sprawy dyscyplinarne, żeby w tym uczestniczyli i żeby uczestniczyli w załatwianiu skarg nadzwyczajnych, gdy rzeczywiście chodzi o ludzi skrzywdzonych – temu się trzeba bacznie przyglądać, więc czynnik społeczny jest tutaj potrzebny. Przedstawicieli społeczeństwa do Sądu Najwyższego wybierałby Senat spośród kandydatów zgłoszonych m.in. przez organizacje pozarządowe. To poddaję posłom i senatorom pod rozwagę ‒ taka jest moja propozycja w tej ustawie.  Natomiast bardziej skomplikowana jest sprawa – chociaż wydawało się, że tak nie będzie – z Ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ta ustawa, proszę Państwa, również jest przygotowana. Ale pojawiło się w przestrzeni medialnej i podczas moich konsultacji dość istotne zastrzeżenie ze strony zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Nowoczesnej: a mianowicie mowa o mojej propozycji, którą chcę zgłosić, aby – bo przecież głównie o to chodzi ‒ członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wybierani spośród sędziów byli wybierani w Sejmie większością 3/5 głosów. Po co? Mówiłem to, gdy wnosiłem ten pomysł, ten projekt ustawy do Sejmu.  Chodzi mi o to, żeby to nie był wybór jednopartyjny, że sędziowie powinni być wybierani taką większością, o której można mówić, że jest większością ponadpartyjną. Że to nie jedna partia decyduje o tym, kto będzie sędzią w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ja to rozwiązanie absolutnie i zdecydowanie podtrzymuję. Ono jest zawarte w tym projekcie ustawy – uważam, że tak po prostu musi być dla porządku, dla pewnego komfortu także i sędziów, którzy będą wybierani do Krajowej Rady Sądownictwa, jak również dla samej procedury wyboru sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa i powołaniu go później na urząd sędziowski – jak Państwo wiedzą, tej nominacji dokonuje prezydent.  Natomiast pojawiły się głosy, że jest potrzebny mechanizm zabezpieczający. Wiedzą Państwo ‒ partie kłócą się ze sobą w parlamencie, to nie jest żadna nowość. Potrzebny jest mechanizm zabezpieczający, który spowoduje, że po prostu będzie zachowana ciągłość władzy, że sędziowie będą wybrani. Bo jeżeli się okaże, że parlament nie jest w stanie wyłonić tych 3/5, które będą mogły wybrać tych kandydatów, wówczas oznaczałoby to, że Krajowa Rada Sądownictwa nie będzie mogła pracować.  Zaproponowałem taki mechanizm, że w przypadku gdy w terminie dwóch miesięcy Sejm nie wybierze większością 3/5 głosów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, wówczas tego wyboru spośród kandydatów zgłoszonych Sejmowi – podkreślam to bardzo mocno: spośród kandydatów zgłoszonych Sejmowi – będzie dokonywał Prezydent Rzeczypospolitej. I tutaj zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Nowoczesna podniosły, że to rozwiązanie jest sprzeczne z Konstytucją. Ja oczywiście nie chcę, żeby pojawiły się jakiekolwiek rozwiązania, co do których będą wątpliwości, czy one są zgodne z Konstytucją, czy nie. I w związku z tym mam taką propozycję: przygotowałem projekt zmiany Konstytucji, który pozwoli Prezydentowi Rzeczypospolitej w sposób niewątpliwy tych nominacji do Krajowej Rady Sądownictwa w takiej sytuacji dokonać.  Ale ponieważ – jak wszyscy wiedzą – Konstytucja przewiduje, że zmiana Konstytucji może nastąpić wyłącznie większością 2/3 głosów w polskim Sejmie, to zapraszam dzisiaj przedstawicieli klubów parlamentarnych na godz. 16 na konsultacje w tej sprawie. Jeżeli będzie zgoda, jeżeli to zostanie zaakceptowane i w związku z tym będę miał pewność, że ta propozycja zostanie uchwalona, wówczas złożę tę ustawę z odpowiednim zapisem. Jeżeli nie ‒ będziemy mieli problem, będzie potrzebne inne rozwiązanie. Szanowni Państwo, to jest moja propozycja.  Dodam jeszcze, że chciałbym, żeby również do Krajowej Rady Sądownictwa kandydaci byli zgłaszani przez ludzi – były zresztą takie postulaty w trakcie tych konsultacji, debaty na temat tych ustaw, także we wnioskach, które były do mnie zgłaszane na piśmie jako do prezydenta. I proponuję w związku z tym, żeby kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, sędziów – powtarzam jeszcze raz – mogło zgłaszać 2 tys. obywateli i aby mogły zgłaszać ich także środowiska sędziowskie. To jest moja, jako prezydenta, propozycja.  Proszę Państwa, zakładam, że konsultacje, które dzisiaj się odbędą z przedstawicielami klubów parlamentarnych, będą miały charakter konstruktywny tak jak do tej pory. Zresztą chcę bardzo serdecznie podziękować za wszystkie konsultacje, które do tej pory się odbyły – bo to były dobre konsultacje. Dziękuję przedstawicielom klubów parlamentarnych, którzy byli u mnie w tej sprawie – to były bardzo dobre rozmowy. Jestem wdzięczny za wszystkie propozycje, które zostały mi zgłoszone, część z nich uwzględniłem w moich projektach. Dziękuję także prawnikom, którzy mnie wspierali i którzy zgłosili do mnie swoje propozycje. Jestem za to bardzo wdzięczny. Biuro Prawa i Ustroju na czele z panią minister Anną Surówką-Pasek wykonało naprawdę bardzo ciężką pracę, żeby te projekty prezydenckie przygotować ‒ także jestem im za to ogromnie wdzięczny.  I wierzę, proszę Państwa, że ta reforma – prawdziwa reforma – Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa o dużym wymiarze prospołecznym, właśnie takim prosprawiedliwościowym, m.in. poprzez tę niezwykle ważną instytucję skargi nadzwyczajnej ‒ że ona zostanie dokonana, że polski parlament te propozycje przyjmie.  Dziękuję bardzo." 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wiceprezes TSUE nakazał Polsce zawieszenie stosowania przepisów o Sądzie Najwyższym

Wiceprezes TSUE nakazał Polsce zawieszenie stosowania przepisów o Sądzie Najwyższym

19 października 2018 r. ukazało się postanowienie wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-619/18 - Komisja przeciwko Polsce. Wynika z niego, że Polska zostaje zobowiązana natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dotyczących obniżenia wieku (...)

Reforma sądownictwa gotowa

Reforma sądownictwa gotowa

Ustawy reformujące sądownictwo trafią do Prezydenta Senat przyjął bez poprawek przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która jest inicjatywą poselską. Obie ustawy (...)

Co z reformą sądownictwa?

Co z reformą sądownictwa?

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zdecydował o zawetowaniu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i zapowiedział przygotowanie w ciągu dwóch miesięcy własnych projektów dotycząceych tych instytucji. Prezydent podpisał natomiast (...)

Fundamentalna reforma sądownictwa w drodze

Fundamentalna reforma sądownictwa w drodze

Nowe, sprawne sądy? Szybsze postępowanie przed sądem i rozprawy on-line, w których można brać udział również przez smartfon, radykalne ograniczenia biurokracji i stanowisk funkcyjnych, równomierne rozłożenie pracy między sędziów – tak mają wyglądać polskie (...)

Reforma sądownictwa do podpisu Prezydenta

Reforma sądownictwa do podpisu Prezydenta

Do podpisu Prezydenta RP trafiły 2 ustawy: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa o Sądzie Najwyższym. Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw? Nowelizacja, uchwalona z (...)

Udana reforma sądownictwa administracyjnego

Udana reforma sądownictwa administracyjnego

Reforma sądownictwa administracyjnego okazała się udana. Sprawy są załatwiane szybciej, mniej jest zaległości i skarg na przewlekłość. Taki wniosek płynie z informacji o działalności sądów administracyjnych w 2007 r. Przedstawił ją prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. (...)

Sędziowie przeciwni rządowej reformie sądownictwa

Sędziowie przeciwni rządowej reformie sądownictwa

Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości chcą, by projekt ustawy został wycofany z Sejmu. Powód? Według sędziów ich środowiska albo nie brały udziału w konsultacjach przy tworzeniu projektu, albo ich uwagi zignorowano – pisze Gazeta Wyborcza. Zdaniem sędziów dokument (...)

Pełnomocnictwo sprzed reformy sądownictwa administracyjnego

Pełnomocnictwo sprzed reformy sądownictwa administracyjnego

Pełnomocnictwo wystawione przed reformą sądownictwa administracyjnego, wskazujące jedynie na Naczelny Sąd Administracyjny, jest ważne przed sądem wojewódzkim. Taki wyrok ogłosił 28 lipca Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi dewelopera, który odliczył VAT wynikający z faktur (...)

Na czym polega reforma sądownictwa?

Na czym polega reforma sądownictwa?

Sędzia popełniający przestępstwo i złapany na gorącym uczynku musi się liczyć z przerwą w pracy. Jeśli nie zarządzi jej prezes sądu, będzie mógł to zrobić minister sprawiedliwości. (...)W dodatku możliwe ma być udzielenie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej (...)

Tysiące procesów będzie trzeba zacząć od nowa?

Tysiące procesów będzie trzeba zacząć od nowa?

Wszystko przez nadchodzącą rewolucję w sądownictwie, którą zapowiedział minister Jarosław Gowin.Jak informuje dziennik Rzeczpospolita, takie zagrożenie wynika z planowanej na 1 stycznia reformy przygotowanej przez ministra sprawiedliwości. Przez reformę ma zniknąć 79 najmniejszych (...)

Siedziby i obszary właściwości prokuratur w Trybunale Konstytucyjnym

Siedziby i obszary właściwości prokuratur w Trybunale Konstytucyjnym

O zbadanie zgodności rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z Ustawą o prokuraturze i z konstytucją wnioskuje Prokurator Generalny. Wnioskodawca argumentuje, że rozporządzenie ministra z 25 marca 2010 roku w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także (...)

Pierwsze spotkanie Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan

Pierwsze spotkanie Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan

Półtora miesiąca temu weszła wżycie reforma sądownictwa polubownego. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie arbitrów niedawno powołanego Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan. Lista zawiera dziesiątki nazwisk z prawniczej śmietanki. (...)A więc sprawy pracownicze - tu jednak zapis na arbitraż (...)

Nie najlepsze systemy prawne

Nie najlepsze systemy prawne

Długie okresy oczekiwania, słabość egzekucji i korupcja są w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej normą W USA i Europie Zachodniej ludzie utyskują na koszty postępowania sądowego i związaną z nim biurokrację, lecz na ogół ufają sądom na tyle, by zwracać się do nich o rozstrzygnięcie (...)

Będzie reforma sądownictwa dyscyplinarnego dla adwokatów

Będzie reforma sądownictwa dyscyplinarnego dla adwokatów

Powołanie naczelnego rzecznika dyscyplinarnego i sądów niezależnych od izb adwokackich zakłada projekt przepisów przygotowany przez samorząd. Jego celem jest zagwarantowanie większej niezależności organom dyscyplinarnym. Chodzi też o usprawnienie postępowań dzięki ograniczeniu możliwości (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - (...)

Reforma Krajowej Rady Sądownictwa

Reforma Krajowej Rady Sądownictwa

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Proponowana nowelizacja ma przede wszystkim na celu demokratyzację wyboru sędziów do KRS, co ma wzmocnić jej prestiż. Mają zmienić się zasady ich powoływania do (...)

Komisja Europejska podjęła działania w obronie praworządności w Polsce

Komisja Europejska podjęła działania w obronie praworządności w Polsce

Komisja Europejska podjęła szereg nowych działań, aby chronić praworządność w Polsce Komisja uzasadniła swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w Polsce w zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz. W jej ocenie (...)

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Szybsze i sprawniejsze sądy? Reforma procesu karnego Przewlekłość procesów jest przyczyną dramatów wielu Polaków, którzy nie mogą doczekać się sprawiedliwości przed sądem. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało reformę Kodeksu postępowania karnego. (...)

Skutki reformy sądownictwa

Skutki reformy sądownictwa

Dziś jest najlepszy moment na gruntowną reformę zawodu sędziego. Wczoraj odbyła się konferencja KRS poświęcona reformie zawodu sędziego. Nie wszystkim uczestnikom podoba się pomysł, aby asesorzy stali się sędziami grodzkimi. Wielu jest zdania, że reforma powinna być głębsza. – (...)

Reforma sądownictwa gotowa

Reforma sądownictwa gotowa

Ustawy reformujące sądownictwo trafią do Prezydenta Senat przyjął bez poprawek przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która jest inicjatywą poselską. Obie ustawy (...)

Co z reformą sądownictwa?

Co z reformą sądownictwa?

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zdecydował o zawetowaniu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i zapowiedział przygotowanie w ciągu dwóch miesięcy własnych projektów dotycząceych tych instytucji. Prezydent podpisał natomiast (...)

Fundamentalna reforma sądownictwa w drodze

Fundamentalna reforma sądownictwa w drodze

Nowe, sprawne sądy? Szybsze postępowanie przed sądem i rozprawy on-line, w których można brać udział również przez smartfon, radykalne ograniczenia biurokracji i stanowisk funkcyjnych, równomierne rozłożenie pracy między sędziów – tak mają wyglądać polskie (...)

Reforma sądownictwa do podpisu Prezydenta

Reforma sądownictwa do podpisu Prezydenta

Do podpisu Prezydenta RP trafiły 2 ustawy: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa o Sądzie Najwyższym. Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw? Nowelizacja, uchwalona z (...)

Udana reforma sądownictwa administracyjnego

Udana reforma sądownictwa administracyjnego

Reforma sądownictwa administracyjnego okazała się udana. Sprawy są załatwiane szybciej, mniej jest zaległości i skarg na przewlekłość. Taki wniosek płynie z informacji o działalności sądów administracyjnych w 2007 r. Przedstawił ją prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. (...)

Sędziowie przeciwni rządowej reformie sądownictwa

Sędziowie przeciwni rządowej reformie sądownictwa

Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości chcą, by projekt ustawy został wycofany z Sejmu. Powód? Według sędziów ich środowiska albo nie brały udziału w konsultacjach przy tworzeniu projektu, albo ich uwagi zignorowano – pisze Gazeta Wyborcza. Zdaniem sędziów dokument (...)

Pełnomocnictwo sprzed reformy sądownictwa administracyjnego

Pełnomocnictwo sprzed reformy sądownictwa administracyjnego

Pełnomocnictwo wystawione przed reformą sądownictwa administracyjnego, wskazujące jedynie na Naczelny Sąd Administracyjny, jest ważne przed sądem wojewódzkim. Taki wyrok ogłosił 28 lipca Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi dewelopera, który odliczył VAT wynikający z faktur (...)

Na czym polega reforma sądownictwa?

Na czym polega reforma sądownictwa?

Sędzia popełniający przestępstwo i złapany na gorącym uczynku musi się liczyć z przerwą w pracy. Jeśli nie zarządzi jej prezes sądu, będzie mógł to zrobić minister sprawiedliwości. (...)W dodatku możliwe ma być udzielenie zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej (...)

Tysiące procesów będzie trzeba zacząć od nowa?

Tysiące procesów będzie trzeba zacząć od nowa?

Wszystko przez nadchodzącą rewolucję w sądownictwie, którą zapowiedział minister Jarosław Gowin.Jak informuje dziennik Rzeczpospolita, takie zagrożenie wynika z planowanej na 1 stycznia reformy przygotowanej przez ministra sprawiedliwości. Przez reformę ma zniknąć 79 najmniejszych (...)

Siedziby i obszary właściwości prokuratur w Trybunale Konstytucyjnym

Siedziby i obszary właściwości prokuratur w Trybunale Konstytucyjnym

O zbadanie zgodności rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z Ustawą o prokuraturze i z konstytucją wnioskuje Prokurator Generalny. Wnioskodawca argumentuje, że rozporządzenie ministra z 25 marca 2010 roku w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także (...)

Pierwsze spotkanie Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan

Pierwsze spotkanie Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan

Półtora miesiąca temu weszła wżycie reforma sądownictwa polubownego. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie arbitrów niedawno powołanego Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan. Lista zawiera dziesiątki nazwisk z prawniczej śmietanki. (...)A więc sprawy pracownicze - tu jednak zapis na arbitraż (...)

Nie najlepsze systemy prawne

Nie najlepsze systemy prawne

Długie okresy oczekiwania, słabość egzekucji i korupcja są w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej normą W USA i Europie Zachodniej ludzie utyskują na koszty postępowania sądowego i związaną z nim biurokrację, lecz na ogół ufają sądom na tyle, by zwracać się do nich o rozstrzygnięcie (...)

Będzie reforma sądownictwa dyscyplinarnego dla adwokatów

Będzie reforma sądownictwa dyscyplinarnego dla adwokatów

Powołanie naczelnego rzecznika dyscyplinarnego i sądów niezależnych od izb adwokackich zakłada projekt przepisów przygotowany przez samorząd. Jego celem jest zagwarantowanie większej niezależności organom dyscyplinarnym. Chodzi też o usprawnienie postępowań dzięki ograniczeniu możliwości (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - (...)

Reforma Krajowej Rady Sądownictwa

Reforma Krajowej Rady Sądownictwa

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. Proponowana nowelizacja ma przede wszystkim na celu demokratyzację wyboru sędziów do KRS, co ma wzmocnić jej prestiż. Mają zmienić się zasady ich powoływania do (...)

Komisja Europejska podjęła działania w obronie praworządności w Polsce

Komisja Europejska podjęła działania w obronie praworządności w Polsce

Komisja Europejska podjęła szereg nowych działań, aby chronić praworządność w Polsce Komisja uzasadniła swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w Polsce w zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz. W jej ocenie (...)

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Zmagań resortu sprawiedliwości z niesprawnością sądów ciąg dalszy

Szybsze i sprawniejsze sądy? Reforma procesu karnego Przewlekłość procesów jest przyczyną dramatów wielu Polaków, którzy nie mogą doczekać się sprawiedliwości przed sądem. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało reformę Kodeksu postępowania karnego. (...)

Skutki reformy sądownictwa

Skutki reformy sądownictwa

Dziś jest najlepszy moment na gruntowną reformę zawodu sędziego. Wczoraj odbyła się konferencja KRS poświęcona reformie zawodu sędziego. Nie wszystkim uczestnikom podoba się pomysł, aby asesorzy stali się sędziami grodzkimi. Wielu jest zdania, że reforma powinna być głębsza. – (...)

Reforma cofnięta. Utworzą na nowo 41 sądów rejonowych

Reforma cofnięta. Utworzą na nowo 41 sądów rejonowych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał wczoraj nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Celem przyjętych zmian jest złagodzenie skutków tzw. reformy struktury sądownictwa polegającej na likwidacji 79 sądów rejonowych. Wejście w życie ustawy spowoduje, że zostanie utworzonych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Orzeczenia wydawane przez Sąd Najwyższy, do którego skierowano skargę kasacyjną

Orzeczenia wydawane przez Sąd Najwyższy, do którego skierowano skargę kasacyjną

Jakie orzeczenia może wydać Sąd Najwyższy, do którego skierowano skargę kasacyjną? Należy wskazać na treść art. 398 z ind. 14 k.p.c., który stanowi, że Sąd Najwyższy oddala skargę (...)

Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

Prawo oraz orzecznictwo jest w ciągłe modyfikowane i zmieniane. Wciąż nowelizacje i zmiany w orzecznictwie. Dochodzi do sytuacji, że nie można zakończyć sprawy wzorując się na uchwale, która (...)

Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

Dostałem wypowiedzenie pracy, uzasadnieniem według mojego pracodawcy, było to że likwiduje moje stanowisko pracy. Miesiąc po moim zwolnieniu dostałem informację od mojego znajomego który pracował (...)

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Słyszałem, że w umowach ubezpieczyciele zwalniają się z odpowiedzialności za kradzież samochodu, jeśli użytkownik pozostawił w samochodzie dokumenty. Nie widzę związku pomiędzy pozostawieniem (...)

Odmowa przyjęcia kasacji

Odmowa przyjęcia kasacji

Kiedy Sąd Najwyższy może odmówić przyjęcia kasacji ? Od wydanego przez sąd drugiej instancji wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym (...)

Skład sądu

Skład sądu

W niektórych sprawach sądowych skład orzekający Sądu składa się z sędziego i towarzyszących mu ławników. W jakich sytuacjach prawo nakazuje obecność ławników na rozprawie karnej lub cywilnej (...)

Czy po rozwodzie oboje małżonkowie powinni spłacać zaciągnięty kredyt?

Czy po rozwodzie oboje małżonkowie powinni spłacać zaciągnięty kredyt?

Pół roku temu wziąłem rozwód z moją żoną bez orzeczenia o winie, oraz bez podziału majątku. Podczas naszego małżeństwa, razem wzięliśmy parę kredytów, między innymi na samochód oraz (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Jakie są zasady zwalniania nauczyciela kontraktowego w przypadku zmian organizacyjnych w szkole? Zagadnienie to zostało uregulowane w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty nauczyciela, zgodnie z którą (...)

Stawka osobistego zaszeregowania w wynagrodzeniu pracownika

Stawka osobistego zaszeregowania w wynagrodzeniu pracownika

Jak należy interpretować stawkę osobistego zaszeregowania w wynagrodzeniu pracownika? W wyroku z 25 kwietnia 1985 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że przez stawkę osobistego zaszeregowania w rozumieniu (...)

Uznanie rozwodu sporządzonego w Tajlandii

Uznanie rozwodu sporządzonego w Tajlandii

Mieszkam na stałe za granicą w Wielkiej Brytanii. Chciałbym uzyskać od sądu polskiego uznanie rozwodu zawartego za granicą, dokładnie w Tajlandii. Moja żona była Tajką, byliśmy małżeństwem (...)

Bezzasadna apelacja

Bezzasadna apelacja

Pewna osoba w trakcie procesu cywilnego otrzymała pełnomocnika z urzędu z uwagi na małe zarobki. Sąd wydał w trakcie procesu postanowienie wstępne. Osoba ta nie godzi się z tym postanowieniem. (...)

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

W raz z innymi udziałowcami chcielibyśmy odwołać prezesa. Podejrzewamy że bezprawnie wypłacił on sobie kwotę w wysokości 30 tys złotych. Problem polega na tym że prezes na bank nie podpisze (...)

pozew o eksmisję

pozew o eksmisję

Lokal, który zakupiłem na licytacji zajmują poprzedni lokatorzy bez tytułu prawnego. Chcę ich wyeksmitować. Czy pozew należy nazwać: o eksmisję, czy: o opróżnienie lokalu z osób i rzeczy. Czy (...)

Orzeczenia wydawane przez Sąd Najwyższy, do którego skierowano skargę kasacyjną

Orzeczenia wydawane przez Sąd Najwyższy, do którego skierowano skargę kasacyjną

Jakie orzeczenia może wydać Sąd Najwyższy, do którego skierowano skargę kasacyjną? Należy wskazać na treść art. 398 z ind. 14 k.p.c., który stanowi, że Sąd Najwyższy oddala skargę (...)

Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

Prawo oraz orzecznictwo jest w ciągłe modyfikowane i zmieniane. Wciąż nowelizacje i zmiany w orzecznictwie. Dochodzi do sytuacji, że nie można zakończyć sprawy wzorując się na uchwale, która (...)

Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

Pracodawca zwolnił mnie ze względu na likwidację stanowiska.

Dostałem wypowiedzenie pracy, uzasadnieniem według mojego pracodawcy, było to że likwiduje moje stanowisko pracy. Miesiąc po moim zwolnieniu dostałem informację od mojego znajomego który pracował (...)

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Słyszałem, że w umowach ubezpieczyciele zwalniają się z odpowiedzialności za kradzież samochodu, jeśli użytkownik pozostawił w samochodzie dokumenty. Nie widzę związku pomiędzy pozostawieniem (...)

Odmowa przyjęcia kasacji

Odmowa przyjęcia kasacji

Kiedy Sąd Najwyższy może odmówić przyjęcia kasacji ? Od wydanego przez sąd drugiej instancji wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym (...)

Skład sądu

Skład sądu

W niektórych sprawach sądowych skład orzekający Sądu składa się z sędziego i towarzyszących mu ławników. W jakich sytuacjach prawo nakazuje obecność ławników na rozprawie karnej lub cywilnej (...)

Czy po rozwodzie oboje małżonkowie powinni spłacać zaciągnięty kredyt?

Czy po rozwodzie oboje małżonkowie powinni spłacać zaciągnięty kredyt?

Pół roku temu wziąłem rozwód z moją żoną bez orzeczenia o winie, oraz bez podziału majątku. Podczas naszego małżeństwa, razem wzięliśmy parę kredytów, między innymi na samochód oraz (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Jakie są zasady zwalniania nauczyciela kontraktowego w przypadku zmian organizacyjnych w szkole? Zagadnienie to zostało uregulowane w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty nauczyciela, zgodnie z którą (...)

Stawka osobistego zaszeregowania w wynagrodzeniu pracownika

Stawka osobistego zaszeregowania w wynagrodzeniu pracownika

Jak należy interpretować stawkę osobistego zaszeregowania w wynagrodzeniu pracownika? W wyroku z 25 kwietnia 1985 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że przez stawkę osobistego zaszeregowania w rozumieniu (...)

Uznanie rozwodu sporządzonego w Tajlandii

Uznanie rozwodu sporządzonego w Tajlandii

Mieszkam na stałe za granicą w Wielkiej Brytanii. Chciałbym uzyskać od sądu polskiego uznanie rozwodu zawartego za granicą, dokładnie w Tajlandii. Moja żona była Tajką, byliśmy małżeństwem (...)

Bezzasadna apelacja

Bezzasadna apelacja

Pewna osoba w trakcie procesu cywilnego otrzymała pełnomocnika z urzędu z uwagi na małe zarobki. Sąd wydał w trakcie procesu postanowienie wstępne. Osoba ta nie godzi się z tym postanowieniem. (...)

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

W raz z innymi udziałowcami chcielibyśmy odwołać prezesa. Podejrzewamy że bezprawnie wypłacił on sobie kwotę w wysokości 30 tys złotych. Problem polega na tym że prezes na bank nie podpisze (...)

pozew o eksmisję

pozew o eksmisję

Lokal, który zakupiłem na licytacji zajmują poprzedni lokatorzy bez tytułu prawnego. Chcę ich wyeksmitować. Czy pozew należy nazwać: o eksmisję, czy: o opróżnienie lokalu z osób i rzeczy. Czy (...)

Osoby uprawnione do pochówku zmarłego

Osoby uprawnione do pochówku zmarłego

Zmarł mój ojciec. Jestem jego jedynym dzieckiem z pierwszego małżeństwa. Ojciec z moją matką mieli ślub cywilny i kościelny. Rozwiedli się, oczywiście rozwód mieli tylko cywilny. Ojciec umierając (...)

FORUM PRAWNE

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej Czy istnieje przepis regulujący zasady wypłacania ryczałtu za nocleg w podróży służbowej samochodem ciężarowym (TIR)w którym to kabina jest wyposażona (...)

Kradzież, włamanie

Kradzież, włamanie Duży sklep. Między klientami przemyka się pewien powiedzmy pan, znajduje przytulny kącik i tam czeka do zamknięcia owego przybytku. Gdy już nikogo nie ma wychodzi i "bierze (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

kasacja wyroku - jazda pod wpływem alkoholu

kasacja wyroku - jazda pod wpływem alkoholu za jazde pod wplywem alkoholu zostalem skazany na 10 miesiecy ograniczenia wolnosci na 1 2 miesiecy zakaz prowadzenia pojazdów mech. 20 godz pracy na (...)

Indywidualne ogrzewanie w bloku

Indywidualne ogrzewanie w bloku Co powinienem zrobić, aby odłączyć się od CO i wykonać indywidualne ogrzewanie w bloku ( czwarte piętro, ostatni użytkownik CO) wspólnoty mieszkaniowej. Jak przedstawiają (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej Czy istnieje przepis regulujący zasady wypłacania ryczałtu za nocleg w podróży służbowej samochodem ciężarowym (TIR)w którym to kabina jest wyposażona (...)

Kradzież, włamanie

Kradzież, włamanie Duży sklep. Między klientami przemyka się pewien powiedzmy pan, znajduje przytulny kącik i tam czeka do zamknięcia owego przybytku. Gdy już nikogo nie ma wychodzi i "bierze (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

kasacja wyroku - jazda pod wpływem alkoholu

kasacja wyroku - jazda pod wpływem alkoholu za jazde pod wplywem alkoholu zostalem skazany na 10 miesiecy ograniczenia wolnosci na 1 2 miesiecy zakaz prowadzenia pojazdów mech. 20 godz pracy na (...)

Indywidualne ogrzewanie w bloku

Indywidualne ogrzewanie w bloku Co powinienem zrobić, aby odłączyć się od CO i wykonać indywidualne ogrzewanie w bloku ( czwarte piętro, ostatni użytkownik CO) wspólnoty mieszkaniowej. Jak przedstawiają (...)

sprawa o alimenty na matkę

sprawa o alimenty na matkę Witam!! mam problem mój były mąż płaci alimenty na naszego syna w chwili obecnej nasza sytuacja się zmieniła nie mam pracy czy mogę zażądać od niego alimentów i (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

Wyrok skazujący-Co robić ? Problem z Sądem

Wyrok skazujący-Co robić ? Problem z Sądem Witam ! Mam następujący problem, dlatego pisze tutaj na forum ponieważ prosiłbym was o rady i pomoc, co mógłbym zrobić w mojej sprawie. Natomiast (...)

Porady prawne