Będzie więcej weteranów działań poza granicami państwa?

Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa przewiduje modyfikację definicji weterana, polegającą na umożliwieniu ubiegania się o przyznanie tego statusu osobom przebywającym wielokrotnie na misjach krótszych niż 60 dni.

Co zakłada prezydencki projekt projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa?

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej złożył w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. 

Celem projektu jest modyfikacja definicji weterana, polegająca na umożliwieniu ubiegania się o przyznanie tego statusu osobom przebywającym wielokrotnie na misjach krótszych niż przewiduje obecnie obowiązująca ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 937).
Porady prawne

Obecnie statusu weterana nie mogą uzyskać osoby biorące udział, nawet kilkakrotnie, w misjach i kontyngentach trwających krócej niż 60 dni.

Teraz bowiem, zgodnie z art. 2 ww. ustawy, weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

  1. misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
  2. grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Tym samym statusu weterana nie mogą uzyskać osoby biorące udział, nawet kilkakrotnie, w misjach i kontyngentach, bądź wyjeżdżające w celu wykonywania zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, na okresy krótsze niż 60 dni.

Projekt ustawy przewiduje stosowną zmianę art. 2 pkt 1 ustawy, polegającą na wprowadzeniu dodatkowego sposobu określania udziału w działaniach poza granicami państwa, umożliwiającego ubieganie się o status weterana. 

Obok obowiązującego obecnie 60-dniowego okresu nieprzerwanej służby, proponuje się dodanie kryterium posiadania łącznie co najmniej 90 dni służby. Okres ten będzie ustalany w wyniku zsumowania okresów służby poza granicami państwa.

Takie rozwiązanie ma - zdaniem Prezydenta - pozwolić na rozszerzenie uprawnień wynikających z ustawy na uczestników misji zagranicznych, którzy brali udział w działaniach poza granicami państwa wielokrotnie, ale z uwagi na charakter i potrzeby misji, jednorazowy czas ich trwania nie przekraczał 60 dni.

Na gruncie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, sumowanie okresu służby uprawniającego do uzyskania statusu weterana jest już stosowane w sytuacji udziału w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej (art. 2 pkt 2 ustawy).

Proponowana nowelizacja jest efektem postulatów dotyczących potrzeby zmiany przepisów, w zakresie wskazanym w projekcie, pochodzących ze środowiska żołnierzy weteranów, przedstawionych Narodowej Radzie Rozwoju, będącej forum konsultacyjno-doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ona więc inicjatywą podjętą przez Prezydenta RP na podstawie rekomendacji Narodowej Rady Rozwoju.

Kiedy proponowane przepisy mają wejść w życie?

Projekt przewiduje, że nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne