7.4.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Procedura odprawy czasowej na granicy

Podstawowe zasady stosowania procedury 

Procedura odprawy czasowej wraz z procedurą końcowego przeznaczenia należy do jednej z kategorii procedur specjalnych, zwanej „szczególnym przeznaczeniem”.

W ramach procedury odprawy czasowej towary nieunijne przeznaczone do powrotnego wywozu mogą być objęte szczególnym przeznaczeniem na obszarze celnym Unii, z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych i nie podlegają:

 • innym należnościom określonym w odrębnych przepisach,
 • środkom polityki handlowej (o ile nie zakazują one wprowadzania towarów na obszar celny Unii lub ich wyprowadzania z tego obszaru).

Ta definicja odprawy czasowej wskazuje, że towary objęte procedurą muszą być:

 • przywiezione w określonym celu,
 • powrotnie wywiezione w określonym czasie, uzasadnionym ich wykorzystaniem,
 • identyfikowalne (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków).

O ile nie przewidziano inaczej, pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej udziela się pod warunkiem, że stan towarów objętych procedurą pozostaje taki sam (czyli towary nie są poddawane żadnym zmianom). Dopuszczalne są jednak naprawy i konserwacja, włączając przeglądy i regulacje lub środki mające na celu zachowanie towarów lub zapewnienie ich zgodności z wymogami technicznymi dla ich zastosowania w ramach procedury.

Porady prawne

Sposoby realizacji procedury odprawy czasowej 

Procedura odprawy czasowej może być realizowana z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych.

Całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych dotyczy tylko określonych kategorii towarów, wymienionych w RD.

W przypadku procedury realizowanej w tym trybie, w momencie objęcia towaru procedurą odprawy czasowej nie powstaje obowiązek uiszczenia należności przywozowych. Dług celny może jednak powstać (potencjalny długu celny), dlatego organ celny żąda złożenia zabezpieczenia na poczet mogących powstać należności celnych oraz podatkowych. Złożenie zabezpieczenia jest jednym z warunków udzielenia pozwolenia na stosowanie tej procedury. 

Z całkowitym zwolnieniem z należności celnych mogą być przywiezione następujące towary:

 • środki transportu, palety i kontenery, w tym akcesoria i wyposażenie (ruch wewnętrzny przestał być ograniczeniem do stosowania procedury, muszą być przestrzegane przepisy transportowe),
 • rzeczy osobistego użytku oraz sprzęt sportowy przywożone przez podróżnych,
 • materiały o charakterze socjalnym dla marynarzy,
 • materiały do pomocy w przypadku katastrof, sprzęt medyczny, chirurgiczny i laboratoryjny,
 • zwierzęta,
 • towary do użytku w strefach przygranicznych,
 • dźwięku, obrazu lub danych i materiały reklamowe,
 • wyposażenie zawodowe (w tym instrumenty muzyczne),
 • materiały pedagogiczne i wyposażenie naukowe,
 • opakowania,
 • formy, matryce, klisze drukarskie, rysunki, szkice, przyrządy do pomiarów, kontroli i testowania i inne podobne artykuły,
 • specjalne narzędzia i przyrządy,
 • towary używane do przeprowadzania testów lub poddawane testom,
 • próbki,
 • zastępcze środki produkcji,
 •  towary przeznaczone na imprezy lub do sprzedaży w określnych sytuacjach,
 • części zamienne, akcesoria i wyposażenie,
 • inne towary, które przywożone są okazjonalnie i na okres nieprzekraczający trzech miesięcy lub w szczególnych sytuacjach niewywierających skutku gospodarczego w Unii.

Częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych udzielane jest towarom przywożonym na czas określony, które:

 • nie są wymienione w katalogu towarów, które mogą być objęte całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, albo
 • są wymienione w tym katalogu, ale nie spełniają wszystkich określonych dla nich przepisami prawa warunków, albo
 • są przywożone do celów konsumpcyjnych.

Kwota należności celnych przywozowych do uiszczenia za towary objęte procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych wynosi 3% kwoty należności celnych przywozowych, która miałaby zostać zapłacona za te towary, gdyby zostały dopuszczone do obrotu w dniu, w którym zostały objęte procedurą odprawy czasowej.

Kwota ta należna jest za każdy miesiąc lub część miesiąca, w którym towary objęte były procedurą odprawy czasowej. Zwrot „rozpoczęty miesiąc” nie oznacza miesiąca kalendarzowego, lecz okres miesiąca liczony od pierwszej godziny pierwszego dnia tego okresu do ostatniej godziny dnia ostatniego miesiąca, który przypada na taką samą datę, jak dzień, w którym okres się rozpoczyna. Jeśli taki dzień nie występuje w danym miesiącu (bo miesiąc jest krótszy) okres kończy się z upływem ostatniej godziny ostatniego dnia tego miesiąca. Jeżeli okres objęcia procedurą zawiera część miesiąca, przy obliczaniu tych części bierze się pod uwagę miesiąc mający 30 dni. Przykładowo, jeśli objęcie procedurą nastąpiło 30 lipca a zostanie zakończone 10 sierpnia tego samego roku, okres uwzględniany do rozliczenia wynosi jeden miesiąc. Jeśli zaś zakończenie procedury nastąpi 31 sierpnia, okres do rozliczenia będzie wynosił 2 miesiące.

Zsumowaną należność za cały okres trwania procedury oblicza się w chwili zamknięcia procedury i pobiera się w trybie przewidzianym dla poboru należności celnych przywozowych.

Kwota należności celnych przywozowych do uiszczenia nie może być wyższa od tej, która miałaby zostać uiszczona gdyby towary te zostały dopuszczone do obrotu w dniu, w którym zostały objęte procedurą odprawy czasowej.

Karnet ATA i karnet CPD

W celu uproszczenia formalności celnych dotyczących odprawy czasowej stosowane są szczególne dokumenty: karnet ATA i karnet CPD.

Karnet ATA jest stosowany przy czasowym przywozie lub czasowym wywozie towarów pomiędzy państwami będącymi Stronami Konwencji ATA lub Konwencji stambulskiej, obecnie jest stosowany w 77 państwach. Dokument ten dotyczy wyłącznie towarów, które mogą być przywożone w procedurze odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności przywozowych.

Organy celne mogą przyjmować karnety ATA, jeżeli są one wydane przez zrzeszenie wydające, ustanowione w państwach będących stronami Konwencji ATA albo Konwencji stambulskiej.

Karnet CPD jest stosowany przy czasowym przywozie lub czasowym wywozie środków transportu pomiędzy państwami będącymi Stronami dwóch konwencji celnych dotyczących przewozu pojazdów drogowych oraz Konwencji stambulskiej.

Karnet CPD jest jednocześnie wnioskiem o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej, zgłoszeniem celnym i dokumentem zabezpieczającym należności przywozowe. Termin ważności karnetu wynosi 12 miesięcy. Karnet ten jest bardzo rzadko stosowany przy czasowym przywozie na obszar celny Unii, ponieważ unijne przepisy celne umożliwiają czasowy przywóz środków transportu bez dokumentów.

Pozwolenie na stosowanie procedury odprawy czasowej 

Stosowanie procedury odprawy czasowej uzależnione jest od udzielenia pozwolenia przez organ celny.

Warunki uzyskania pozwolenia 

Pozwolenie może być udzielone osobie spełniającej warunki określone w przepisach UKC (tj. unijnego kodeksu celnego), UKC-RD (tj. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446) i UKC-RW (tj. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447).

Warunki podmiotowe 

Pozwolenie na stosowanie procedury odprawy czasowej może być udzielone osobie, która użytkuje towary lub organizuje ich użytkowanie.

Zgodnie z art. 211 ust. 3 lit. a UKC jednym z warunków udzielenia pozwolenia jest posiadanie przez wnioskodawcę siedziby na obszarze celnym Unii. Warunek należy badać tylko dla wniosku w formie pełnej.

Z zasady korzystający z procedury ma siedzibę/miejsce zamieszkania poza obszarem celnym Unii (art. 250 ust. 2 lit. c UKC). Nie wyklucza się jednak, by z procedury w uzasadnionych przypadkach korzystały także osoby z Unii.

Osoba, której udzielane jest pozwolenie musi spełniać przesłanki pozwalające uznać, że zapewnia ona prawidłowy przebieg procedury. Weryfikacja kryteriów podmiotowych w tym zakresie następuje na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz załączonych dokumentach, a także po dokonaniu sprawdzenia w systemach wchodzących do Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego.

W przypadku odprawy czasowej towarów przez osoby fizyczne w formie czynności uznawanej za zgłoszenie, weryfikacja tych warunków będzie z oczywistych powodów uproszczona.

Warunki związane z kontrolą celną 

Organ celny udziela pozwolenia, jeśli może sprawować dozór celny bez konieczności stosowania środków administracyjnych niewspółmiernych do istniejącej potrzeby gospodarczej. Stwierdzenie, czy spełniona została ta przesłanka spoczywa nie na wnioskodawcy, lecz na organie celnym, który musi dokonać oceny zakresu przewidywanych obowiązków jakie powstaną w związku z koniecznością prowadzenia dozoru celnego procedury, której dotyczy wniosek.

Organ celny ocenia, czy nakłady finansowe, które będzie musiała ponieść w związku z tym administracja, nie są zbyt wysokie, w stosunku do oczekiwanych skutków gospodarczych związanych z korzystaniem przez podmiot z procedury specjalnej.

Warunek związany z identyfikacją towarów 

We wniosku konieczne jest wskazanie danych dotyczących identyfikacji przywożonych towarów. Zabezpieczeniem tożsamości towaru może być znak identyfikacyjny (określone symbole, numery, litery, itp.). Jeżeli brak jest takich znaków, zabezpieczeniem identyfikacji towarów może być opis towaru, fotografie, itp. W takim przypadku należy to odpowiednio zaznaczyć we wniosku.

Organy celne mogą wyrazić zgodę na zastosowanie procedury odprawy czasowej nie upewniając się, czy towary mogą zostać zidentyfikowane, jeżeli uwzględniając rodzaj towarów lub zamierzony sposób ich wykorzystania, brak środków identyfikacyjnych nie spowoduje nadużycia tej procedury.

Zabezpieczenie 

W przypadku objęcia towarów procedurą odprawy czasowej zabezpieczenie należności celnych jest obowiązkowe, z wyjątkiem:

 • zgłoszenia ustnego lub w formie innych czynności uznawanych za zgłoszenie celne,
 • wyraźnie oznakowanych materiałów wykorzystywanych w ruchu międzynarodowym przez przewoźników lotniczych, morskich, kolejowych lub pocztowych,
 • trwale oznakowanych pustych opakowań,
 • w przypadku gdy kolejny posiadacz pozwolenia obejmuje towary procedurą w tym samym celu co poprzedni, który stosował zgłoszenie ustne lub w formie innych czynności uznawanych za zgłoszenie celne.

Na mocy przepisów krajowych dotyczących podatku od towarów i usług, tj. art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021, poz. 685 ze zm.) zabezpieczenie kwoty tego podatku odbywa się w przypadkach i trybie stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych.

Jednakże na podstawie art. 7a-7e tej ustawy zabezpieczenie należności podatkowych nie jest wymagane, jeśli spełnione są określone w tych przepisach warunki. Podobne przepisy obowiązują dla podatku akcyzowego, dla którego także, o ile spełnione są określone prawem warunki, zabezpieczenie nie jest wymagane, zgodnie z art. 28 ust. 3-7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143).

Z obowiązku składania zabezpieczenia z mocy prawa zwolnione są organy publiczne, co oznacza nie tylko organy administracji publicznej (instytucje publiczne i samorządowe będące organami władzy państwowej lub samorządowej), ale też instytucje utworzone i nadzorowane przez te organy, które pełnią w państwie funkcje publiczne (np. muzea).

Organ celny może zwolnić z zabezpieczenia, jeśli kwota należności nie przekracza równowartości 1000 euro (kwota ta badana jest odrębnie dla należności celnych i podatkowych).

Formy pozwolenia

Pozwolenie na korzystanie procedury odprawy czasowej może być także wydane poprzez zwolnienie towarów do procedury na podstawie zgłoszenia celnego, które może mieć formę:

a)    zgłoszenia pisemnego (papierowego lub elektronicznego)

b)    karnetu ATA lub CPD,

c)    ustnego zgłoszenia,

d)    czynności uznawanej za zgłoszenie celne (art.141 ust. 1 UKC-RD).

Wniosek o udzielenie pozwolenia w pełnej formie 

Gdy procedura realizowana jest w Polsce, wniosek należy złożyć w formie elektronicznej, korzystając z usługi dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Dla wniosków ważnych w więcej niż jednym państwie UE, zwanych dalej „unijnymi” należy wypełnić formularz elektroniczny wniosku udostępniony przez Komisję Europejską za pośrednictwem unijnego portalu dla przedsiębiorców (Trader portal) i wysłać go do systemu Customs Decisions (CDS). 

Wniosek o wydanie pozwolenia w pełnej formie składa się do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce, w którym towary będą po raz pierwszy użyte.

Wniosek o udzielenie pozwolenia na podstawie zgłoszenia celnego („wniosek w formie skróconej”) 

Za wniosek o udzielenie pozwolenia może być uznane dokonanie zgłoszenia celnego do procedury odprawy czasowej. W takim przypadku pozwolenie jest udzielane poprzez zwolnienie towarów do procedury na podstawie tego zgłoszenia.

W przypadku sporządzenia wniosku za pomocą zgłoszenia celnego, w Polu 44 zgłoszenia celnego należy podać informacje na temat planowanego sposobu stosowania procedury (np. miejsce gdzie towary będą wykorzystywane). Informacje te podaje się przy użyciu odpowiednich kodów informacji dodatkowej (0PL05, 0PL06, 0PL07, 0PL08, 0PL09).  

Wniosek o udzielnie pozwolenia na podstawie zgłoszenia celnego składa się do urzędu celno-skarbowego (oddziału celnego) właściwego do przyjęcia zgłoszenia do procedury odprawy czasowej.

Przedstawicielstwo 

Zgłoszenie towarów do procedury odprawy czasowej może zostać złożone albo przez posiadacza pozwolenia (we własnym imieniu i na własną rzecz), albo przez jego przedstawiciela bezpośredniego (w imieniu i na rzecz posiadacza pozwolenia). Oznacza to, że przedstawicielstwo pośrednie nie jest możliwe w odniesieniu do zgłoszenia do procedury odprawy czasowej, ponieważ korzystający z tej procedury musi być posiadaczem pozwolenia na tę procedurę (czyli korzystający z procedury i posiadacz pozwolenia muszą być tą samą osobą). W przypadku zaś przedstawicielstwa pośredniego korzystający z procedury i posiadacz pozwolenia będą różnymi osobami.

Wniosek o udzielenie pozwolenia w formie karnetu ATA lub karnetu CPD 

Wniosek składa się na formularzu karnetu ATA lub karnetu CPD i wypełnia zgodnie z zasadami wypełniania tych dokumentów określonymi w Konwencji stambulskiej i wyjaśnieniach zawartych w formularzu karnetu.

Co do zasady właściwy dla wniosku w tej formie jest naczelnik granicznego urzędu celno-skarbowego (graniczny oddział celny), przez który towary są wprowadzane na obszar celny Unii. Właściwym do objęcia towarów procedurą odprawy czasowej może być także urząd wewnętrzny (oddział tego urzędu, uprawniony do obejmowania towarów procedurą odprawy czasowej), właściwy dla miejsca, w którym towary mają być wykorzystane, jeśli urząd graniczny nie jest w stanie sprawdzić, czy warunki objęcia procedurą zostały spełnione. W takiej sytuacji towary powinny być przewiezione do tego urzędu w procedurze tranzytu (z wykorzystaniem kart tranzytowych Karnetu ATA lub zgłoszenia celnego w NCTS2).

Pozwolenie jest udzielane poprzez przyjęcie karnetu ATA lub karnetu CPD.

Wniosek o udzielenie pozwolenia w formie ustnego zgłoszenia celnego 

Wniosek składa się poprzez ustne zgłoszenie celne. Dodatkowo należy dołączyć, w dwóch egzemplarzach, dokument, którego wzór został określony w załączniku nr 71-01 do UKC-RD.

Wniosek w takiej formie może być wykorzystany dla kategorii towarowych wymienionych w art. 136 UKC-RD ust. 1 lit. a-k, a także innych towarów, o ile zezwolą na to organy celne.

Właściwy dla wniosku jest naczelnik granicznego urzędu celno-skarbowego (graniczny oddział celny), przez który towary są wprowadzane na obszar celny Unii.

Pozwolenie jest udzielane poprzez zwolnienie towarów do procedury odprawy czasowej. Organ celny zatrzymuje jeden egzemplarz dokumentu dodatkowego a drugi potwierdza i wydaje zgłaszającemu.

Urząd objęcia procedurą powinien poinformować zgłaszającego o sposobie postępowania z dokumentem dodatkowym w celu zamknięcia procedury (opisane w rozdziale dotyczącym zamknięcia procedury).

Wniosek o wydanie pozwolenia w formie czynności uznawanej za zgłoszenie celne 

Jest to najbardziej uproszczona forma zgłaszania towarów do procedury, ponieważ nie jest wymagany żaden dokument pisemny. Wniosek (dorozumiany) składa się poprzez czynność uznawaną za zgłoszenie celne (art. 141 ust. 1 UKC-RD), np. przejście pasem zielonym lub "nic do zgłoszenia" w granicznym urzędzie celno-skarbowym (granicznym oddziale celnym), w którym istnieje system dwóch pasów.

Towary, które mogą być objęte takim wnioskiem to przykładowo:

 • rzeczy osobistego użytku i sprzęt sportowy przywożony przez podróżnych,
 • środki transportu, w tym także palety i kontenery,
 • majątek marynarzy, używany na statkach biorących udział w międzynarodowym ruchu morskim.

Właściwym dla wniosku w tej formie jest graniczny urząd celno-skarbowy (graniczny oddział celny), przez który towary są wprowadzane na obszar celny Unii.

Kontrola wykorzystania pozwolenia i stosowania procedury 

Urząd, który udzielił pozwolenia (kontrolny urząd celny), sprawuje kontrolę wykorzystania pozwolenia i to on koordynuje działania kontrolne mające na celu ustalenie, czy procedura została prawidłowo zamknięta.

Objęcie procedurą 

Objęcie towarów procedurą odprawy czasowej następuje poprzez złożenie zgłoszenia celnego.

Towary nieunijne powinny zostać zgłoszone do procedury w urzędzie celno-skarbowym wskazanym w pozwoleniu, jako urząd objęcia, jeżeli jest to pozwolenie wydane na podstawie wniosku w pełnej formie.

W przypadku pozwolenia w trybie skróconym, zgłoszenia o objęcie procedurą można dokonać w urzędzie celno-skarbowym, w którym dozwolone jest obejmowanie towarów procedurą odprawy czasowej. W przypadku ustnego zgłoszenia celnego lub czynności uznawanej za zgłoszenie celne zasadniczo towary są zgłaszane w granicznym urzędzie celno-skarbowym (oddziale celnym).

Termin pozostawania towaru pod procedurą 

Termin pozostawania towaru pod procedurą (termin, w którym towary objęte procedurą odprawy czasowej muszą zostać powrotnie wywiezione lub objęte kolejną procedurą celną) wynika z celu przywozu towaru i musi być wystarczająco długi, by został osiągnięty cel, jakim jest dopuszczone w drodze pozwolenia wykorzystanie tego towaru.

Z wyjątkiem szczególnych przypadków maksymalny okres na objęcie towarów w tym samym celu w ramach odpowiedzialności jednego posiadacza pozwolenia nie może przekroczyć 24 miesięcy nawet w przypadku gdy procedura została zamknięta przez objęcie towarów inną procedurą specjalną, a następnie towary zostały ponownie objęte procedurą odprawy czasowej.

Termin ten może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach, całkowity termin nie może jednak przekroczyć 10 lat, chyba, że ma miejsce nieprzewidziane zdarzenie.

Przepisy szczególne wprowadzają również krótsze okresy na zamknięcie procedury, np. 6 miesięcy dla prywatnych środków transportu lotniczego, 12 miesięcy dla kontenerów czy też 18 miesięcy dla prywatnych środków transportu śródlądowego lub morskiego.

Data rozpoczęcia stosowania procedury (objęcia towarów procedurą) nie może być wcześniejsza niż data wydania pozwolenia, z wyjątkiem pozwoleń z mocą wsteczną.

Terminem zamknięcia procedury jest termin powrotnego wywozu towarów albo uregulowania sytuacji towarów w inny sposób. Po uzgodnieniu z wnioskodawcą/posiadaczem pozwolenia, mając na uwadze czas potrzebny do wykorzystania towarów zgodnie z celem określonym we wniosku, organ celny w pozwoleniu określa ten okres w miesiącach.

Przeniesienie praw i obowiązków 

Prawa i obowiązki osoby uprawnionej do korzystania z odprawy czasowej mogą być przeniesione na inną osobę. Osoba ta musi spełniać warunki wymagane do korzystania z procedury, określone w przepisach prawa celnego. Osoba, na którą przenoszone są prawa i obowiązki nie staje się posiadaczem udzielonego wcześniej pozwolenia na stosowanie procedury, a jedynie uzyskuje uprawnienia do wykonania określonych operacji w odniesieniu do wskazanych konkretnie towarów oraz występowania w tym zakresie przed organami celnymi, bez konieczności obejmowania tych towarów procedurą na swoją rzecz.

Przeniesienie praw i obowiązków wymaga pozwolenia (zgody) organu celnego. Jest ono elementem pozwolenia na korzystanie z procedury. Jeżeli w wydanym pozwoleniu nie było zgody organu celnego na przeniesienie praw i obowiązków, zgoda taka może zostać udzielona później, tj. już na etapie korzystania z procedury, poprzez zmianę pozwolenia. W tym drugim przypadku posiadacz pozwolenia musi złożyć wniosek, z uwzględnieniem danych wskazanych w zał. A do UKC-RD, do naczelnika urzędu celnego, który wydał pozwolenie na stosowanie procedury odprawy czasowej. We wniosku należy wskazać zakres praw i obowiązków oraz wykaz towarów objętych procedurą.

Przeniesienie praw i obowiązków może dotyczyć wyłącznie towarów, które zostały objęte procedurą – całości albo części towarów, w tym także towarów objętych procedurą na podstawie wielu zgłoszeń celnych.

Przemieszczenie towarów

W procedurze odprawy czasowej dozwolone jest przemieszczenie towarów między różnymi miejscami wskazanymi w pozwoleniu pod warunkiem stosowania ewidencji. Muszą być w niej odnotowane aktualne informacje na temat tego, co się dzieje z towarami, to jest szczegóły dotyczące ich lokalizacji oraz informacje o ich przemieszczeniu (art. 179 ust. 1, w związku z art. 178 ust. 1 lit. e UKC-RD).

Zamknięcie procedury odprawy czasowej i rozliczanie procedury 

Procedura odprawy czasowej kończy się, gdy towary zostaną powrotnie wywiezione poza obszar celny Unii, objęte kolejną procedurą celną albo w inny sposób zostanie uregulowana ich sytuacja. Zakończeniem procedury może być zatem objęcie towaru m.in. procedurą składowania celnego, uszlachetniania czynnego albo dopuszczenia do obrotu.

Zamknięcie procedury poprzez powrotny wywóz następuje poprzez dokonanie odpowiednio ustnego zgłoszenia celnego lub czynności uznawanej za zgłoszenie celne, jeżeli objęcie procedurą nastąpiło w tej formie. Jeżeli zgłoszenie towaru do procedury nastąpiło z zastosowaniem formy pisemnej (zgłoszenie celne w formie elektronicznej, na dokumencie SAD lub karnet ATA) to zgłoszenie towaru do powrotnego wywozu następuje również w tej formie.

W przypadku gdy towary zostały objęte procedurą na podstawie dwóch lub więcej zgłoszeń celnych z zastosowaniem jednego pozwolenia, objęcie towarów nową procedurą jest uważane za jej zamknięcie dla towarów przywożonych objętych na mocy najwcześniejszego zgłoszenia celnego (zasada "fifo" – ang. first in first out).

W przypadku zamknięcia procedury, dla której pozwolenie wydane zostało w formie ustnej, urząd celno-skarbowy, który udzielił pozwolenia, tzw. urząd objęcia procedurą, jest jednocześnie kontrolnym urzędem celnym.

Przepisy nie przewidują specjalnego sposobu rozliczenia zamknięcia procedury odprawy czasowej. Jeżeli zgłoszenie celne do kolejnej procedury celnej stanowi zamknięcie procedury odprawy czasowej, to nie ma konieczności przedkładania organom celnym dodatkowych rozliczeń. Organ celny ma jednak uprawnienie do monitorowania procedury na podstawie art. 23 ust. 5 UKC.

Dług celny 

Dług celny od towarów objętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych powstaje w chwili zamknięcia procedury poprzez objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu.

Zastosowanie ma tu ogólna zasada obliczania należności przywozowych, zgodnie z art. 85 UKC. Kwota należności celnych przywozowych jest określana zgodnie z takimi zasadami obliczania należności celnych, jakie miały zastosowanie do danych towarów w chwili powstania w stosunku do nich długu celnego. Zatem elementy kalkulacyjne w takim przypadku są brane z dnia dopuszczenia do obrotu.

Dług celny powstaje również w wyniku niespełnienia warunków lub obowiązków, o których mowa w art. 79 UKC.

Dług celny od towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych powstaje w chwili objęcia takiego towaru procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych. Należności celne nie są w tej chwili pobierane przez organ celny. Następuje to na późniejszym etapie, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych”.

Podstawy prawne stosowania procedury odprawy czasowej – przepisy oraz wytyczne:

 

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str.1 ze zm.) – zwane dalej „UKC”,
 • rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1 ze zm.) – zwane dalej „UKC-RD”,
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558 ze zm.) – zwane dalej „UKC-RW”,
 • ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r., poz. 1382 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 422 ze zm.) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 170),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 338),
 • zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 42 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. 2019 r. poz. 130 ze zm.),
 • instrukcje, wytyczne, wyjaśnienia, w tym opracowany przez KE dokument TAXUD(a2)LG/dt z dnia 19 czerwca 2017 r. na temat przedstawicielstwa „Przedstawicielstwo celne w kontekście uproszczeń i niektórych procedur specjalnych”.

 

Źródło: mf.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Chcesz zatrudnić w swojej firmie obywatela Ukrainy? W związku z trwającą na Ukrainie wojną, wprowadzone zostały szczególne przepisy, które ułatwiają obywatelom tego kraju legalny pobyt i pracę w Polsce. Sprawdź, na czym polega ogólny dostęp do rynku pracy dla obywateli Ukrainy. Kto może legalnie pracować w Polsce? W Polsce może pracować obywatel Ukrainy, który: przebywa (...)

Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

Samochód osobowy z zagranicy wniesiony aportem do spółki z o. o. działającej w Polsce - opinia prawna

Podjęcie decyzji o przystąpieniu przedsiębiorcy zagranicznego do spółki z ograniczona odpowiedzialnością, prowadzącej działalność na terytorium RP wymaga przede wszystkim podjęcia przez tę spółkę uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Uchwała ta jest zasadniczo zmianą umowy spółki i wymaga formy aktu notarialnego, chyba, że podwyższenia kapitału dokonuje się na mocy (...)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Wniesienie aportem samochodu z zagranicy do spółki z o. o. działającej w Polsce – opinia prawna (stan prawny aktualny do 19 marca 2004 r.)

Stan faktyczny:Jakich formalności należy dopełnić i jakie opłaty ponieść chcąc, w drodze wniesienia aportem, przekazać samochód z Francji spółce z o.o. działającej w Polsce?Opinia prawnaPodwyższenie kapitałuPodjęcie decyzji o przystąpieniu przedsiębiorcy zagranicznego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (...)

Podstawowe aspekty praktyczne stosowania przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych

Podstawowe aspekty praktyczne stosowania przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych

Co to są tzw. „zwolnienie grupowe” Odpowiedzi na tak postawione pytanie trzeba szukać w Ustawie z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 r poz. 192 (dalej zwanej Ustawą). Ze zwolnieniem grupowym będziemy mieli do czynienia wtedy, kiedy (...)

Jakie są szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego dla małego podatnika?

Jakie są szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego dla małego podatnika?

Jakie szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego obowiązują również małego podatnika?  Ustawodawca określił wiele szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego, uzależnionych np. od terminu płatności czy chwili wykonania usługi. Dotyczą one bez wyjątku wszystkich podatników rozliczających podatek VAT na zasadach ogólnych. (...)

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Dowiedz się, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie (online) - wypełniając i wysyłając (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Jakie są zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego w VAT? Co do zasady, obowiązek podatkowy w zakresie podatku (...)

VAT 2014 r. Obowiązek podatkowy

VAT 2014 r. Obowiązek podatkowy

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieni się moment powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z nowymi zasadami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Ustawodawca sprecyzował co oznacza sformułowanie "wykonanie usługi" w kilku szczególnych przypadkach:   jeżeli usługi przyjmowane są częściowo - usługę uznaje się za wykonaną (...)

Co nieco o ustawie dotyczącej zwolnień grupowych, czyli o ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników od 1 stycznia 2004 r.

Co nieco o ustawie dotyczącej zwolnień grupowych, czyli o ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników od 1 stycznia 2004 r.

Co charakteryzuje ustawę o tzw. zwolnieniach grupowych obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.? Według ustawodawcy kolejna nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy była niewystarczająca, bądź wprost niemożliwa z uwagi na fakt, jak bardzo zmieniły się stosunki społeczne, w tym także prawne od roku 1989, (...)

Czy pracownikowi należy się odprawa? - opinia prawna

Czy pracownikowi należy się odprawa? - opinia prawna

      Problem:   Pracownik Jan K. był zatrudniony w firmie X, która oprócz niego zatrudniała 8 pracowników. Jan K. był zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony na pełny etat i pracował w firmie X od 10 lat. Firma X dokonała wypowiedzenia umowy Janowi K. oraz dwum innym pracownikom przy zachowaniu procedury zwolnień grupowych (brak porozummienia). (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Ile kosztuje postępowanie upadłościowe konsumenta?

Ile kosztuje postępowanie upadłościowe konsumenta?

  Z jakimi kosztami powinna liczyć się bankrutująca osoba prywatna? Generalnie koszty postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będą ponoszone według zasad ogólnych obowiązujących w postępowaniu upadłościowym prowadzonym według Prawa upadłościowego i naprawczego. Jednak w celu obniżenia tych kosztów (...)

W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna

W jaki sposób obcokrajowiec może podjąć zatrudnienie w Polsce - opinia prawna

Problem: Jaki warunki musi spełnić obcokrajowiec, aby móc podjąć zatrudnienie w Polsce? Czy takie same zasady dotyczą obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw nie będących jej członkami? Opinia prawna: Zasadą jest, że cudzoziemiec chcący pracować w Polsce musi uzyskać zezwolenie wojewody właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, wymóg ten stawia art. 87 zdanie pierwsze (...)

Znów deregulacja?

Znów deregulacja?

CO przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Teraz zajmuje się nim Sejm. Przewiduje on rozwiązania, które przyspieszą i usprawnią (...)

Turystyka po Europie

Turystyka po Europie

Imprezy TurystycznePrzepisy prawne dotyczące usług turystycznych w całej Europie ujednolicone są Dyrektywą 90/314/WE w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek Konsument wykupując imprezę turystyczną w biurze podróży za granicą ma takie same prawa jak ten, który wykupił ją w Polsce. W Polsce usługi turystyczne uregulowane są ustawą o z 29 sierpnia 1997 (...)

Gdzie należy dokonać odprawy celnej?

Gdzie należy dokonać odprawy celnej?

Polska spółka, która wywozi towary poza Wspólnotę, powinna potwierdzić eksport w ostatnim unijnym urzędzie. Tylko wtedy skorzysta ze stawki zerowej VAT Mogłaby to zrobić gdzieś po drodze, gdyby w grę wchodziła procedura tranzytu. (...)-Zgodnie z art. 15 (2) VI dyrektywy UE odpowiednim potwierdzeniem jest jedynie faktura lub inny dokument wystawiony przez urząd graniczny UE, w tym wypadku (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Korzystanie z samochodu użyczonego za granicą

Korzystanie z samochodu użyczonego za granicą

Mam rodzinę za granicą (w Niemczech). Z racji tego, że nie mam własnego samochodu, chciałbym pożyczyć środek transportu od moich krewnych. W Niemczech mieszka moja siostra z mężem, którzy chętnie (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam (...)

Płaca minimalna a składniki wynagrodzenia

Płaca minimalna a składniki wynagrodzenia

W Polsce jest ustalona przez prawo minimalna płaca, czyli dolna granica wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. W mojej instytucji w skład wynagrodzeń oprócz pensji wchodzą: -premia (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

Odprawa rentowa dla nauczycielki

Odprawa rentowa dla nauczycielki

Jestem 47-letnią nauczycielką przedszkolną z 26-letnim stażem pracy. Zły stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty o braku rokowań do zdolności zarobkowej sprawia, że przebywam (...)

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z o.o.

Reprezentuję spółkę z o. o. z udziałem kapitału zagranicznego, gdzie dwóch udziałowców to cudzoziemcy. Działalność firmy opiera się głównie na świadczeniu usług technicznych na terenie (...)

Podatek VAT w przypadku samochodu z USA

Podatek VAT w przypadku samochodu z USA

Kupiłem nowy samochód w USA. Został przewieziony do portu Bremerhaven w Niemczech. Tam tez zapłaciłem za niego 10% cła i 19% podatku VAT. Samochód został przewieziony do mojego miejsca zamieszkania (...)

Zarząd majątkiem przez syndyka

Zarząd majątkiem przez syndyka

W przypadku ogłoszenia upadłości w opcji likwidacyjnej, jak wygląda procedura odwołania zarządu przez syndyka, czy następuje to automatycznie, rozwiązania umowy z dotychczasowymi pracownikami (automatycznie?) (...)

Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

Zwolnienie z cła i VAT przy imporcie

Towar sprowadzony spoza UE podlega ocleniu i należy zapłacić w kraju od jego wartości podatek VAT. Nieraz jednak zamawiałem różnego rodzaju artykuły w sklepach głównie w USA, ale także w Hong-Kongu (...)

Podstawa obliczania akcyzy i VAT przy imporcie

Podstawa obliczania akcyzy i VAT przy imporcie

Nawiązując do mojego pytania z 18.04.2009 w sprawie sposobu ustalania wartości celnej sprowadzanego z USA samochodu osobowego, chciałbym uzyskać informację, czy art. 29 Rozporządzenia Rady EWG nr (...)

Cło na płytki ceramiczne z Chin

Cło na płytki ceramiczne z Chin

Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić? Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (...)

Import odzieży z USA

Import odzieży z USA

Chciałbym sprowadzać buty i ubrania sportowe z USA, a następnie odsprzedawać je w Polsce. Czy muszę płacić podatek VAT i/lub cło, jeśli osoby od których odkupuje te rzeczy nie wystawiają mi (...)

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Jako osoba fizyczna przesłałem zaliczkowo kwotę 15000 $ na zakup samochodu z USA (przelew na firmę handlową z prywatnego konta ROR). Oczekuję na dostawę uszkodzonego samochodu rocznik 2004/5, który (...)

Akcyza i VAT od importu samochodów osobowych

Akcyza i VAT od importu samochodów osobowych

Spółka sprowadziła z USA samochody osobowe do dalszej odsprzedaży. Cło i podatek VAT został zapłacony w Niemczech. Od jakiej wartości powinniśmy zapłacić akcyzę: czy tylko od wartości faktury, (...)

Cło na samochody zagraniczne

Cło na samochody zagraniczne

W jaki sposób i w zależności od czego naliczane jest cło na samochody sprowadzane z zagranicy? Od 2002 roku na pochodzące m.in. z krajów należących do Unii Europejskiej oraz CEFTA i sprowadzone (...)

Cło i VAT za prezent - laptop z USA

Cło i VAT za prezent - laptop z USA

Moja Kuzynka z USA chciałaby przesłać kurierem z zagranicy - mojemu synowi - jako prezent - nowego laptopa (komputer przenośny). Jakie cło i podatek VAT powinno się opłacić od takiego prezentu (...)

Odsprzedaż samochodu kupionego poza granicą Unii

Odsprzedaż samochodu kupionego poza granicą Unii

Polska firma sp z o.o. zakupiła samochód osobowy na aukcji w USA i stała sie jego właścicielem (faktura zakupu wystawiona przez amerykańską firmę). W przypadku sprzedaży tego auta innej polskiej (...)

Zakup maszyny za granicą

Zakup maszyny za granicą

Mam zamiar kupić tokarkę za granicą (konkretnie w Niemczech lub Austrii) za pośrednictwem Internetu. Wartość towaru od 1000 do 2000 Euro. W cenie maszyny jest podatek Mwst - jest to prawdopodobnie (...)

Wartość towarów z importu

Wartość towarów z importu

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

VAT przy imporcie towarów

VAT przy imporcie towarów

Firma dokonuje importu towarów. Czy podatek VAT przy imporcie nalicza się w identyczny sposób, jak przy zakupie (jako VAT należny), tzn. czy obie czynności różnią się w jakiś sposób formą opodatkowania? (...)

Pośrednik a cło

Pośrednik a cło

Mam znajomego w Chinach, który chciałby sprzedawać przedmioty do Polski poprzez Allegro, ale również przez prywatną stronę interentową. Ja miałbym coś w rodzaju agencji, która będzie odbierała (...)

Cło na monitory komputerowe

Cło na monitory komputerowe

Czy turysta wracający z USA do Polski musi płacić cło za monitor (płaski wartości ok. 800$ ) zakupiony do użytku własnego? Przywóz towarów na obszar celny Wspólnoty (Unii Europejskiej) podlega (...)

Cło i VAT przy wysyłce z USA

Cło i VAT przy wysyłce z USA

Wygrałem licytację na Allegro.pl, które przedmiotem był iPhone - cena 1.675 PLN. Po zakończeniu licytacji sprzedający zaproponował mi wysyłkę towaru z USA. Czy w przypadku wysyłki z USA jest (...)

Cło na monety bulionowe

Cło na monety bulionowe

Spółka z o.o. chce ulokować długoterminowo swoje nadwyżki finansowe w srebrnych i złotych monetach bulionowych (nie kolekcjonerskich, o wysokiej próbie 999 w przypadku srebra i 917 w przypadku złota). (...)

Import opon z USA

Import opon z USA

Sprowadzamy opony z USA. Jakie jest cło na import opon samochodowych z USA? Stawka celna na większość opon pneumatycznych, nowych, gumowych importowanych ze Stanów Zjednoczonych USA wynosi 4,50%. (...)

Obraz z USA

Obraz z USA

Chciałbym przewieść samolotem z USA do Polski XIX-wieczny obraz polskiego malarza. Czy będę musiał płacić cło lub inne podatki? Jeszcze nie wiem czy obraz zatrzymam do własnej kolekcji czy będę (...)

Import sztućców i dywanów z USA

Import sztućców i dywanów z USA

Chcemy importować z USA do Polski i EU srebrne sztućce będą to sztućce XIX i XVIII-wieczne, a także z lat 1930-tych. Drugą rzeczą są ręcznie tkane dywany stare i nowe. Jakie cło i VAT zapłacimy (...)

Zakup używanego traktora w Szkocji

Zakup używanego traktora w Szkocji

Chce kupić używany traktor w Szkocji, dostanę od nich fakturę (wydaną w Szkocji) i sam lub tamta firma dostarczy mi go do Polski. Czy w związku z tym muszę w Polsce (od zakupionego w Szkocji traktora) (...)

Przesyłka wartościowa z Kanady do Polski

Przesyłka wartościowa z Kanady do Polski

Kupiłem swojego czasu obiektyw do aparatu cyfrowego: AF-S Nikkor 28-70 mm f/2.0 d ED. Razem z innym sprzętem fotograficznym zabrałem obiektyw do USA. Przed powrotem do Polski, pożyczyłem obiektyw (...)

FORUM PRAWNE

kto ustala plan urlopowy

kto ustala plan urlopowy witam! Właśnie trwa sprzeczka między pracownikami w naszej firmie i każdy boi się iść do szefa, więc postanowiłam zapytać specjalistów. Kto ma prawo ustalać plan urlopowy (...)

Odprawa celna

Odprawa celna Dzień dobry. Zamówiony towar ze Stanów musi przejść odprawę celną. Jest to preparat zawierający ibutamoren, który służy do badań laboratoryjnych. Muszę wybrać rodzaj odprawy (...)

Cło

Cło Mam zamiar w najbliższym czasie kupić w USA sprzęt muzyczny, konkretnie gitarę i wzmacniacz, w sumie wartość sprzętu będzie wynosić ok. 3500 dolarów. Mam zamiar kupić to w sklepie internetowym (...)

VAT i cło

VAT i cło Jak to jest z Vatem za paczki z zagranicy.? Chce kupić towar na aliexpress na firmę do dalszej dystrybucji. Na fakturze za towar mam już wpisany VAT. Czy to znaczy, że nie muszę go już (...)

jakie cło ze szwajcarii?

jakie cło ze szwajcarii? jakie cło ze szwajcarii?

Cło na przesyłkę z USA

Cło na przesyłkę z USA Witam kuzyn ze stanów wysyła mi właśnie nową kurtkę, kupioną na ebayu w USA. Czy przy odbiorze będę zmuszony zapłacić cło/vat? Jeśli tak co w wypadku gdyby wysyłał (...)

cło za własny sprzęt fotograficzny?

cło za własny sprzęt fotograficzny? Witam, czy służby cywilne na lotnisku mogą nałożyć cło na mój aparat fotograficzny jeżeli nie zgłosiłam tego przy wylocie? Nikt nie oszczegał mnie przed (...)

ODPRAWA CELNA - (kiedy cło i vat )

ODPRAWA CELNA - (kiedy cło i vat ) witam mam pytanie odnośnie procedury odprawy celnej i związanego z tym podatku VATu towar zamawiany w chińskiej firmie ale nie jest sprowadzany bezpośrednio z (...)

vat/cło za zakupy z usa/angli - jak zapłacic?

vat/cło za zakupy z usa/angli - jak zapłacic? Witam. Chce sprowadzić instrument (kupić online) z usa/angli, powiedzmy, że jest warty 1000 dolarów/funtów bryt. Czy dokonując zakupów z dowolnego (...)

czy jest cło na pellet z ukrainy?

czy jest cło na pellet z ukrainy? czy jest cło na pellet z ukrainy?

Czy jest cło za cukier z Niemiec ??

Czy jest cło za cukier z Niemiec ?? witam, czy jak wynajmę tira i pojadę do Niemiec po cukier , to będę musiał zapłacić jakieś cło i podatek od tego że kupiłem taniej?? No jeśli nadal jesteśmy (...)

Ile wynosi cło na towar importowany z Chin

Ile wynosi cło na towar importowany z Chin Witam, zamówiłem z Chin części rowerowe o wadze ok 14 kg i wartości 1100 euro. Zostały zakupione na użytek własny. Z informacji od kuriera, wiem, że (...)

Podatek i cło za odzież i obuwie sportowe

Podatek i cło za odzież i obuwie sportowe Witam ! Chciałbym sprowadzać z USA odzież i buty sportowe a następnie odsprzedawać je w Polsce...jak wygląda sprawa z płaceniem podatku i cła ? czy muszę (...)

Odmowa nałożenia cła na paliwo z Rosji, Izba Celna

Odmowa nałożenia cła na paliwo z Rosji, Izba Celna Witam, Przepraszam jeśli zły dział ale kompletnie nie wiedziałem gdzie napisać owy wątek więc wsadziłem go w Orzeczeniach I interpretacjach (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

Naliczenie dodatkowego cła

Naliczenie dodatkowego cła Jak w temacie, zostalo mi naliczone dodatkowe cło za sprowadzenie towaru z Tajwanu. Przed rokiem importowalem krzem metaliczny z tajwanu wraz z pelna dokumentacja potwierdzajacą (...)

vat i cło przy sprowadzaniu elektornarzędzi z USA

vat i cło przy sprowadzaniu elektornarzędzi z USA Witam, Przebywam w chwili obecnej w USA i nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi na moje pytanie: Czy przewożąc (w bagażu lub w paczce pocztowej) (...)

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zamiast projektować leki działające na dany nowotwór, można zmienić nowotwór tak, aby stał się wrażliwy na istniejące (...)

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Naukowcy z Mayo Clinic odkryli nową przyczynę odporności na leczenie nowotworu (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Porady prawne