Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

20 kwietnia skierowano do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków. Konsultacje potrwają do 11 maja.

Porady prawne

Projektowane zmiany 

W zakresie merytorycznym projektowane rozporządzenie co do zasady powiela rozwiązania przyjęte w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. poz. 1700, z późn. zm.). W stosunku do obowiązującego rozporządzenia najważniejsze zmiany dotyczą: 

  • wzorów świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wpisywanie nazw przedmiotów, które uczeń realizował, będzie częścią procesu związanego z wypełnianiem świadectw i arkuszy ocen, za który odpowiada szkoła i które już od wielu lat w zdecydowanej większości szkół odbywa się w postaci elektronicznej. Przy wpisywaniu nazw przedmiotów będzie brana pod uwagę kolejność przyjęta w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół dla danego typu szkoły. Takie rozwiązanie jest obecnie przewidziane w załączniku nr 1 do uchylanego rozporządzenia (ust. 10), zaś w projekcie rozporządzenia rozwiązanie to zostało przewidziane w § 19 ust. 6. Propozycja ujednolicenia wzorów świadectw szkolnych i arkuszy ocen jest ponadto związana ze zmianami, które zostały wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planach nauczania dla publicznych szkół, polegającymi na sukcesywnym wprowadzaniu nowych przedmiotów, tj. historii i teraźniejszości w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2022/2023, języka łacińskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024 oraz biznesu i zarządzania (zamiast podstaw przedsiębiorczości) w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024; 
  • zmian w zakresie wydawania mLegitymacji szkolnych. Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o aplikacji mObywatel szkoły będą obowiązane do wydawania uczniom legitymacji także w postaci dokumentu mobilnego. mLegitymacja szkolna będzie wydawana pełnoletniemu uczniowi, a uczniowi niepełnoletniemu – jeżeli rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu. Zmiana ta ma na celu ułatwienie uczniom uzyskania mobilnej postaci legitymacji szkolnej obsługiwanej przy użyciu aplikacji mObywatel;
  • rezygnacji z określania wzoru legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych w postaci papierowej. Projekt rozporządzenia przewiduje natomiast utrzymanie dotychczasowych e-legitymacji przedszkolnych i e-legitymacji szkolnych, które w związku z rezygnacją z wydawania legitymacji w postaci papierowej i wprowadzeniem zmian w ustawie na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o aplikacji mObywatel są w projekcie rozporządzenia i załączniku nr 4 do projektowanego rozporządzenia określane jako legitymacja przedszkolna i legitymacja szkolna.
  • usunięcia ze wzoru legitymacji szkolnej i mLegitymacji szkolnej pola przeznaczonego na wpisanie numeru PESEL. Uwzględniono w tym zakresie stanowisko przedstawione przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, z którego wynika, że umieszczenie numeru PESEL na legitymacji szkolnej nie jest niezbędne z punktu widzenia realizacji zadań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Termin konsultacji

Konsultacje publiczne projektu potrwają do 11 maja br. Opinie i ewentualne uwagi można przesyłać na adres: sekretariat.dkopp@mein.gov.pl

Projekt rozporządzenia w serwisie RCL

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika