Projekt ustawy o podatku akcyzowym

PKPP Lewiatan z uznaniem przyjmuje fakt, iż Podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego szybko i sprawnie zakończyła prace nad projektem ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1083). Jednocześnie chcielibyśmy raz jeszcze zaapelować o potraktowanie projektu priorytetowo, aby nowa ustawa weszła w życie 1 stycznia 2009 r. 

Niestety Podkomisja w sprawozdaniu z dnia 23 października 2008 r. nie przyjęła praktycznie żadnej spośród kilkudziesięciu poprawek o charakterze technicznym, które PKPP Lewiatan zgłosiła na etapie prac Podkomisji. Propozycje te poprawiały błędy projektu, zmniejszały ryzyka podatkowe i obciążenia administracyjne ciążące na podatnikach. 

Mając na uwadze ekonomikę procesu legislacyjnego na obecnym etapie przedstawiamy wyłącznie kluczowe uwagi o charakterze makroekonomicznym odnoszące się do branży tytoniowej i energetycznej mając nadzieję, na pozytywne rozpatrzenie ich przez Komisję.

Uwagi branży tytoniowej:

Ustawa o podatku akcyzowym jest kluczowym aktem prawnym dla działalności podmiotów z szeregu branż polskiej gospodarki, w tym branży tytoniowej. Konieczna jest pilna zmiana dzisiejszego stanu prawnego w zakresie opodatkowania wyrobów tytoniowych, tj. niekorzystnej dla producentów i budżetu państwa struktury podatku akcyzowego. Struktura ta, z racji wysokiego elementu procentowego stawki akcyzy (blisko 38%), przyczyniła się w ostatnich latach do wyniszczających branżę tytoniową wojen cenowych, a przez to doprowadziła do niestabilności i nieprzewidywalności wpływów budżetowych z tytułu akcyzy od wyrobów tytoniowych. Sytuacja ta utrudniła Polsce osiągnięcie minimalnego, wymaganego przez UE, poziomu opodatkowania akcyzą papierosów.

W ślad za doświadczeniami innych rynków europejskich (w tym Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Węgier) oraz rekomendacjami Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego, PKPP Lewiatan popiera strukturę akcyzy na wyroby tytoniowe z możliwie jak najniższym elementem procentowym. Taka struktura bowiem, ograniczy w istotnym stopniu niekorzystne dla dochodowości producentów wojny cenowe, jak również przyczyni się do znacznego zwiększenia stabilności i przewidywalności poziomu wpływów budżetowych, co w naszej ocenie jest kluczowe dla bezpieczeństwa finansów publicznych, szczególnie w okresie pogarszającej się sytuacji gospodarczej oraz rosnących potrzeb budżetowych wynikających z konieczności przeprowadzenia niezbędnych reform w kraju.

Porady prawnePKPP Lewiatan wielokrotnie wyrażała powyższą opinię w trakcie wielomiesięcznych prac nad projektem, akcentując wyraźnie, iż w przypadku procedowanego projektu, absolutnym priorytetem jest wejście nowych regulacji w życie 1 stycznia 2009 r.Uwagi branży energetycznej:


W obecnym stanie prawnym stawka akcyzy na energię elektryczna wynosi 20.00 zł za megawatogodzinę (MW). Na tym poziomie stawka istnieje od 2002 r. i jest jedną z najwyższych w UE. Po dostosowaniu przepisów polskiego prawa do przepisów wspólnotowych procedowanym projektem, wysokość akcyzy ma pozostać niezmieniona.

Średnia wysokość akcyzy na energię elektryczną w krajach UE wynosi: 1 €/MW dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi oraz 0.50 € dla pozostałych odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi. Taka stawka akcyzy wraz z dynamicznym wzrostem ceny energii elektrycznej powoduje, iż polska gospodarka staje się mniej konkurencyjna. Ponadto zaobserwować i prognozować można dynamiczny wzrost przychodów budżetowych z tytułu podatku VAT od wytwórców - odpowiednio ok. 27% (2008/2007) oraz ok. 42% (2009/2008). Dlatego też z punktu widzenia budżetu państwa, biorąc pod uwagę wpływ cen energii na gospodarkę, nie znajduje uzasadnienia utrzymywanie w Polsce akcyzy na wysokim poziomie 20.00 PLN/MW od stycznia 2009 r., gdyż wzrost przychodów z podatku VAT zrekompensuje „ujemne skutki" obniżenia akcyzy.

Dlatego też uważamy, iż stawka akcyzy powinna zostać obniżona. Nawet obniżenie akcyzy do średniego poziomu obowiązującego w UE nie niesie negatywnych skutków dla budżetu państwa, a ponadto może złagodzić ujemne skutki dla gospodarki spowodowane wzrostem cen energii.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na proponowany zapis art. 25 ust. 1 i 2. Zgodnie z nim, zwrot zapłaconej akcyzy za energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii następuje dopiero w momencie umorzenia przez Prezesa URE świadectwa pochodzenia. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika