Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

Wzrośnie rola i pozycja farmaceutów. Będą oni mogli brać znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, przedłożony przez ministra zdrowia.

Farmaceuci będą mogli prowadzić konsultacje farmaceutyczne

Rozwiązanie to ułatwi pacjentom dostęp do rzetelnej wiedzy o farmakoterapii i ograniczy przyjmowanie przez nich produktów lub suplementów, które nie są niezbędne w procesie leczenia. 

Farmaceuci będą mogli prowadzić przeglądy lekowe

Chodzi o wykrywanie ewentualnych niepożądanych interakcji między przyjmowanymi produktami leczniczymi lub między produktami leczniczymi a innymi produktami (np. suplementami diety).

Obecnie brak jest instrumentów pozwalających na skuteczne wykrywanie tego typu problemów. 

Farmaceuci będą mogli opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej

Chodzi o usystematyzowanie i racjonalizację procesu opieki farmaceutycznej – zarówno co do przyjmowanych produktów leczniczych, jak również w zakresie rozwiązań alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia. Rozwiązania te  mają zwiększyć skuteczność farmakoterapii.

Farmaceuci będą mogli wykonywać proste badania diagnostyczne, które są związane z farmakoterapią

Rozwiązanie to zwiększy dostępność pacjentów do powszechnych badań diagnostycznych, które nie wymagają wykonywania w jednostce prowadzącej działalność leczniczą.

W zakresie merytorycznego świadczenia opieki farmaceutycznej farmaceuta będzie niezależny od właściciela apteki

Farmaceuci zatrudnieni w szpitalach będą mogli m.in. brać udział w pracach komitetu terapeutycznego, uczestniczyć w badaniach klinicznych, nadzorować gospodarkę produktami leczniczymi, czy zarządzać lekami i wyrobami medycznymi na oddziałach.  Aktywności te mają odbywać się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym terapie pacjenta.

Zaproponowano nową formę kształcenia podyplomowego, jaką będą kursy kwalifikacyjne. Pozwolą one na uzyskanie przez farmaceutę dodatkowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych.

Wprowadzono przepis umożliwiający farmaceucie – legitymującemu się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie farmacji – uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji.

Nowe przepisy realizują postulaty zamieszczone w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2022”.

Projekt ustawy nie zawiera żadnych przepisów, które regulują lub ograniczają swobodę wykonywania zawodu przez techników farmaceutycznych

Zaproponowano, aby rozwiązania zawarte w projekcie weszły w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: