Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

Porady prawne

Cel nowych przepisów

Celem nowych przepisów jest wzmocnienie nadzoru wojewodów nad gospodarowaniem nieruchomościami przez organy reprezentujące w tym zakresie Skarb Państwa, jak również uproszczenie związanych z tym procedur.

W nowelizacji przewidziano m.in. wyposażenie wojewodów w instrumenty umożliwiające sprawowanie rzetelnej i efektywnej kontroli nad czynnościami podejmowanymi w stosunku do nieruchomości należących do państwowego zasobu, jak również wprowadzenie szeregu rozwiązań upraszczających proces gospodarowania tym mieniem.

Projektowane regulacje zwiększą udział wojewodów w procesie gospodarowania mieniem państwowym. Pozwolą także sprawniej kontrolować stan zasobu Skarbu Państwa i wzmocnią ochronę interesów SP w zakresie gospodarowania nieruchomościami - stwierdziła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy:

  • przywrócenie sprawdzonej w dotychczasowej praktyce formuły planów wykorzystania zasobu zatwierdzanych przez wojewodów. Pozwolą one uwzględnić w perspektywie zagospodarowania nieruchomości specyficzne dla danego regionu uwarunkowania oraz potrzeby społeczności lokalnej. Rozwiązanie to zastąpi instrument planowania na szczeblu centralnym - Politykę gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
  • możliwość zobowiązania starosty przez wojewodę do podjęcia określonych w ustawie czynności względem nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa, a także do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego;
  • obowiązek przekazania nieruchomości przez starostę na cel określony we wniosku wojewody lub ministra;
  • przyznanie wojewodom kompetencji do pozyskiwania od starostów oraz innych organów informacji dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa;
  • prawo do dokonania przez wojewodę określonych czynności względem nieruchomości Skarbu Państwa, w przypadku, gdy pomimo takiego obowiązku nie realizuje ich właściwy organ;
  • doprecyzowanie rodzaju zobowiązań, które obciążają jednostkę organizacyjną sprawującą trwały zarząd.

Tym samym zakończony został etap rządowych prac nad projektem i trafi on teraz do rozpatrzenia przez Sejm RP.

Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika