Przeciwdziałanie skutkom COVID-19

Celem ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 jest ustabilizowanie budżetu państwa oraz umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu. Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID – 19 prezydent podpisał 8 października 2020 r., a jej przepisy w większości weszły już w życie.

Porady prawne

Co przewiduje ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19? 

Podstawowym celem ustawy jest zminimalizowanie skutków pandemii poprzez umożliwienie finansowania istotnych zadań publicznych, związanych z realizacją polityki rządu, służących przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Ustawa wprowadza zmiany w:

 • ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 72, 278 i 1087),
 • ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 998 i 1086),
 • ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2020 r. poz. 122, 568 i 1086), 
 • ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2020 r. poz. 292, 400 i 462),
 • ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106),
 • ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 510, z 2019 r. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 462), 
 • ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 203),
 • ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722), 
 • ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326 i 568),
 • ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 i 650, z 2019 r. poz. 55, 1214 i 2355 oraz z 2020 r. poz. 288), 
 • ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych,
 • ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. poz. 55, 912, 1214 i 1802), 
 • ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1565), 
 • ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz.U. poz. 1924 oraz z 2020 r. poz. 284), 
 • ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (Dz.U. poz. 1820 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086), 
 • ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.), 
 • ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568, 695, 1086, 1262 i 1478), 
 • ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 567,  695 i 1493).

Zmiany w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym dotyczą wysokości stawek opłaty paliwowej. W myśl nowego przepisu, stawka ta wynosi:

 • 152,61 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, 
 • 329,12 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa,
 • 186,32 zł za 1000 kg gazów i innych wskazanych w ustawie wyrobów. 

Ustawa stanowi również, że w roku 2020 stawki opłaty paliwowej są podwyższone odpowiednio o 28,00 zł za 1000 l albo o 28,00 zł za 1000 kg.  

Zmiany w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne polegają na:

 1. upoważnieniu Banku Gospodarstwa Krajowego do finansowania z własnych środków zadań Krajowego Funduszu Gwarancyjnego,
 2. rozszerzeniu katalogu celów, na jakie mogą być przekazywane środki Krajowego Funduszu Gwarancyjnego o zwrot środków Bankowi Gospodarstwa Krajowego,
 3. rozszerzeniu zakresu treści umowy zawieranej między BGK a ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Istotą zmian wprowadzonych do ustawy o podatku od towarów i usług jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na utrzymanie podwyższonych stawek VAT, poprzez uzależnienie możliwości obniżenia rzeczonych stawek od stosowania pierwotnej formuły stabilizującej reguły wydatkowej.

Nowelizacja ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu drogowego polega na dodaniu przepisu, w myśl którego w latach 2020 i 2021 łączna wysokość wydatków związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu ustalona w ustawach budżetowych na te lata nie może być niższa niż 18% sumy planowanych na lata 2020 i 2021 wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczą stawek akcyzy od paliw silnikowych i korespondują ze zmianami stawek opłaty paliwowej.

Modyfikacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczy terminu wykorzystania dotacji z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie utworzenia lub funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów. Uchyla się przepis stanowiący, iż może to nastąpić w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia danego roku budżetowego.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw polega na przesunięciu daty wejścia w życie części przepisów tej ustawy z 1 grudnia 2020 r. na 1 lipca 2021 r.

Zmiany w ustawie o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych polegają na dodaniu rozdziału 4a „Zasady przekazywania skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego spółkom zarządzającym portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej”. W myśl przepisów zawartych w tym rozdziale w roku 2020 minister właściwy do spraw budżetu przekaże spółkom zarządzającym portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej skarbowe papiery wartościowe z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego tych spółek o łącznej wartości do 1000 000 tys. zł. Akcje w podwyższonym kapitale tych spółek obejmie Skarb Państwa. Ustawa określa ponadto zasady emisji skarbowych papierów wartościowych oraz przeznaczenie otrzymanych przez spółki środków.

Zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obejmują:

 1. stworzenie podstawy prawnej do przyjmowania przez Radę Ministrów programów rządowych skierowanych do przedsiębiorców oraz do ich finansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 2. uchylenie przepisu wyłączającego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii obowiązek przeprowadzania konkursów ofert i rokowań wskazanych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 3. wprowadzenie przepisów stanowiących, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, Prezes Rady Ministrów może, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, a także przepisów upoważaniających ministra zdrowia  do nałożenia takiego obowiązku na określone podmioty lecznicze;
 4. wprowadzenie przepisów przyznających w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz prezesowi Rady Ministrów prawo wydawania poleceń, skierowanych do wskazanych w ustawie podmiotów;
 5. wprowadzenie przepisów upoważniających kolegialne organy samorządów zawodowych inne organy wewnętrzne do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym;
 6. modyfikację zasad zwolnienia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy;
 7. upoważnienie Banku Gospodarstwa Krajowego do udzielania poręczeń i gwarancji do 90% pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania zaciągniętych przez przedsiębiorców;
 8. stworzenie podstawy prawnej do udzielenia wsparcia podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego;
 9. stworzeniu podstawy prawnej do przekazania przez ministra właściwego do spraw transportu zarządzającemu portem lotniczym środków finansowych na częściowe pokrycie straty wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym;
 10. wprowadzeniu przepisu upoważniającego wojewodów lub innych dysponentów części budżetowych do występowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o podział rezerw celowych, w wyniku którego następuje zwiększenie wydatków części budżetowych państwa, których dysponentami są wojewodowie, w terminie do dnia 5 listopada 2020 r.;
 11. określeniu zasad ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługujących pracownikom objętych tzw. przestojem ekonomicznym oraz pracownikom w stosunku do których, w związku z COVID-19, zastosowano elastyczne zasady ustalania czasu pracy, zawarto porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy lub porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia.

Istotą zmian w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jest stworzenie podstawy prawnej do finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego, ze środków własnych, zadań Funduszu Gwarancji Płynnościowych.

Odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22% i 7% ustawą dotyczącą przeciwdziałania skutkom COVID-19

Ministerstwo Finansów od początku pandemii wprowadza rozwiązania mające przeciwdziałać jej skutkom. Kolejną jego odpowiedzią jest opisywana ustawa. Dzięki niej umożliwione będzie finansowanie istotnych zadań publicznych, związanych z realizacją polityki rządu w walce ze społeczno-gospodarczymi skutkami COVID-19.

Konieczność zapewnienia środków na walkę z pandemią COVID-19 i wspieranie ożywienia gospodarczego przy równoczesnym zachowaniu stabilności fiskalnej wymaga odroczenia powrotu do obniżonych stawek VAT. Zgodnie z szacunkami zaprezentowanymi w projekcie nowelizacji Ustawy budżetowej na rok 2020 oraz w projekcie Ustawy budżetowej na rok 2021, niższe dochody podatkowe, a także wydatki na powstrzymanie epidemii, leczenie chorych, ochronę miejsc pracy i pracowników oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, doprowadzą do wzrostu deficytu i długu publicznego.

Powrót do niższych stawek VAT nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione dwa warunki:

 • jest stosowana stabilizująca reguła wydatkowa w standardowej wersji (art. 112aa ustawy o finansach publicznych),
 • osiągnięte zostaną wartości wskaźników: relacja państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto nie większa niż 43% oraz suma corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego nie mniejsza niż -6%.

Oznacza to, że obniżenie stawek VAT zostanie powiązane z trwale dobrą kondycją finansów publicznych, co jest uzasadnione tym, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa.

Wydatki niewygasające

Nowe rozwiązanie wydłuża czas do którego będzie można wydawać środki, które będą wskazane jako wydatki niewygasające. Możliwa będzie też kontynuacja zadań realizowanych z Programu Maluch+, rozpoczętych w  2020 r .maksymalnie do 30 listopada 2021 r.

Zmiany w obszarze transportu lądowego

Zmiany będą dotyczyły:

 • inwestycji kapitałowych PLK SA oraz budowy i modernizacji przystanków kolejowych w łącznej kwocie 1,85 mld zł,
 • dofinansowania przez Fundusz Dróg Samorządowych inwestycji na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3,8 mld zł,
 • przyspieszenia przekazywania środków budżetowych na inwestycje związane z infrastrukturą transportu lądowego.

Zmiana wpłynie na pobudzenie inwestycji infrastrukturalnych.

Zmiany w zasiłkach w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy - obniżony wymiar czasu pracy bez wpływu na zasiłek

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 zawiera m.in. zmianę przepisów w zakresie zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

Pierwotnie, wśród pracowników, dla których zdecydowano się, w ramach porozumienia, na obniżenie wymiaru czasu pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej znalazły się również osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłki macierzyńskie. Na mocy tych przepisów, obniżenie pracownikowi wymiaru czasu pracy odbywa się na podstawie porozumienia zawieranego pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników.

W sytuacji objęcia w porozumieniu niższym wymiarem czasu pracy np. kobiet w ciąży i w przypadku przerwy w pobieraniu zasiłku lub zmiany rodzaju pobieranego zasiłku, np. zasiłku chorobowego na zasiłek macierzyński, podstawa wymiaru zasiłku jest ustalana na nowo, a zasiłek wypłacany jest z uwzględnieniem wynagrodzenie z obniżonego wymiaru czasu pracy.

W myśl nowej ustawy, w sytuacji gdy obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe, przepis art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie będzie miał zastosowania.

- "W takich przypadkach podstawa wymiaru zasiłku nie będzie uwzględniała obniżonego wymiaru czasu pracy lub mniej korzystnych zasad wynagradzania ze względu na COVID-19" – tłumaczyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przyjęte zmiany regulują sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłków zarówno pracowników, którzy dopiero nabędą prawo do tych świadczeń jak i pracowników, którym ZUS albo pracodawcy ustalili już podstawę wymiaru świadczeń na podstawie obniżonego wynagrodzenia.  

– "Zależy nam na tym, by jak najwięcej pracowników skorzystało na zmianie tych przepisów.  Wiemy, że w dużej części dotyczą one grupy przyszłych i młodych mam" – wskazała minister Marlena Maląg i dodała: "Ponieważ to właśnie ochrona pracowników od początku była nadrzędnym celem wprowadzanych tarcz, cieszę się, że te porządkujące zapisy udało się nam sprawnie wprowadzić".

Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń już wypłaconych będzie następowało na wniosek świadczeniobiorcy.

Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, gdy zmieniono wymiar czas pracy na podstawie ustawy o COVID-19

Jak wspomniano, 9 października 2020 r. zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, gdy pracodawca zmienił wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19. 

Kiedy ZUS albo płatnik składek przeliczą podstawę wymiaru zasiłku?

Nowe przepisy dotyczą osób, którym pracodawca:

 • obniżył wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19
 • wprowadził na podstawie ustawy o COVID-19 mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę.

Gdy tym osobom ustala się podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przyjmuje się podstawę wymiaru zasiłku sprzed zmiany czasu pracy, jeżeli:

 • pracodawca obniżył wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia w okresie wcześniej pobieranego zasiłku

oraz

 • między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.

Wobec tych osób nie stosuje się bowiem art. 40 ustawy zasiłkowej [3]. Przepis ten przewiduje, że w razie zmiany wymiaru czasu pracy:

 • w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy

albo

 • w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy

podstawę wymiaru zasiłku ustala się wyłącznie na podstawie wynagrodzenia ustalonego dla nowego wymiaru czasu pracy.

To oznacza, że dla tych osób podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo. Przyjmuje się dla nich podstawę wymiaru obliczoną dla wcześniejszego zasiłku.

Te osoby mogą zatem wystąpić o przeliczenie już wypłaconych zasiłków. Mają do tego prawo, jeżeli świadczenia te obliczono na podstawie nowego wynagrodzenia, obniżonego w związku z COVID-19, i wypłacono zasiłek na podstawie dotychczasowych przepisów niższy niż zasiłek ustalony zgodnie z nowymi przepisami.

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku – na wniosek świadczeniobiorcy 

Aby można było przeliczyć podstawę wymiaru świadczeń, świadczeniobiorca musi złożyć wniosek.

Wniosek powinien złożyć do:

 • pracodawcy – jeśli jest on uprawniony do wypłaty zasiłków swoim pracownikom,
 • ZUS – jeśli zasiłek wypłacał ZUS, gdyż pracodawca nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków swoim pracownikom.

Nie ma sformalizowanego wzoru wniosku. Wystarczy, żeby świadczeniobiorca napisał, że występuje o przeliczenie wcześniej wypłaconego zasiłku, niższego w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy.

Jeżeli zasiłek wypłaca ZUS, wniosek taki może być złożony na portalu PUE ZUS przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego. Instrukcja, jak złożyć wniosek przez portal PUE ZUS (plik docx). Potrzebne będzie także potwierdzenie od pracodawcy, że obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o COVID-19.

Wniosek może być także złożony do pracodawcy, który powinien niezwłocznie przekazać ten wniosek do ZUS. W tym celu na portalu PUE ZUS może również skorzystać z formularza ZAS-58, dołączając do niego skan wniosku.

ZUS albo pracodawca przelicza podstawę wymiaru zasiłków już wypłaconych za okres:

 • po 30 marca 2020 r. dla pracowników, którym obniżono wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu lub wobec których zawarto porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż te wynikające z umowy o pracę, w zakresie i przez czas, ustalone w porozumieniu (art. 15g lub art. 15zf ustawy o COVID-19),
 • po 23 czerwca 2020 r. dla osób, którym wymiar czasu pracy został obniżony maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, zatrudnionych u pracodawcy, któremu zmniejszyły się przychody i w związku z tym istotnie wzrosły obciążenia funduszu wynagrodzeń (art. 15gb ustawy o COVID-19),
 • po 25 sierpnia 2020 r. dla osób, którym na mocy rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzono na czas określony – nie dłuższy niż do końca danego roku budżetowego – mniej korzystne warunki zatrudnienia niż te wynikające z podstawy nawiązania stosunku pracy (art. 15zzzzzo ust. 2 ustawy o COVID-19).

Ustawa weszła w życie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 została uchwalona przez Sejm RP 17 września 2020 r. Senat RP wniósł do ustawy poprawki, skąd ustawa została przekazana ponownie do Sejmu. Po głosowaniu, które odbyło się 8 października, ustawa została podpisana 8 pażdziernika przez prezydenta.

Przewidziano, iż nowe przepisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ich ogłoszenia. Natomiast moc obowiązywania przepisów w zakresie podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego jest zgodna z terminami wejścia w życie poszczególnych przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej, umożliwiających obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych zasad wynagradzania.

Jak wspomniano, ustawa stanowi, że wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:

 • zmian w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dotyczących problematyki zwalniania młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty oraz kwestii ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługujących osobom, którym obniżono wymiar czasu pracy oraz osobom, którym wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia, które wejdą w życie z mocą wsteczną;
 • przepisów dotyczących ogłaszania stawek opłaty paliwowej, stawek akcyzy oraz Funduszu Kolejowego, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
 • przepisu ustalającego stawki opłaty paliwowej, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1747);
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 870).

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne