Przejścia dla pieszych mają być bezpieczniejsze

29.7.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

Blisko połowa ofiar wypadków z udziałem pieszych w 2017 r. zginęła w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego. 90% wszystkich pieszych, którzy doznali obrażeń na polskich drogach, zostało rannych także w takich miejscach. Na przejściach dla pieszych odnotowano 4.091 wypadków, w których śmierć poniosło 259 osób, a 4.029 zostało rannych.

 - "Okazuje się, że przejścia dla pieszych są paradoksalnie jednymi z najmniej bezpiecznych miejsc na drodze! Powodów tego jest wiele. Wiele uwagi poświęcamy problemowi nadmiernej prędkości, jednak z badań ruchu drogowego wynika, że do zdarzeń w miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego najczęściej dochodzi w miesiącach jesienno-zimowych, w godzinach w których, z uwagi na wcześnie zapadający zmierzch, jest ograniczona widoczność" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych

Jednym z rozwiązań technicznych, mogących wpłynąć na poprawę tego stanu, jest zastosowanie prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Dlatego Minister Infrastruktury zatwierdził wytyczne prawidłowego oświetlenia tych miejsc. Wytyczne te będą rekomendowane wszystkim zarządcom dróg i ulic, zarządcom  oświetlenia, projektantom drogowym i oświetleniowym, inwestorom i wykonawcom do stosowania jako standard w zakresie przygotowania inwestycji, budowy, przebudowy, remontu oraz utrzymania dróg.

Porady prawne

Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych zostały opracowane przez działającą przy Ministerstwie Infrastruktury Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, we współpracy z Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej.

- Opracowanie wytycznych, dzięki którym piesi będą lepiej widoczni, to krok w dobrym kierunku. Przejścia są traktowane przez pieszych jako miejsca zapewniające im bezpieczeństwo. Są oznakowane, mają namalowane pasy. Jednak piesi powinni zdawać sobie sprawę, że dla kierowców mogą być niewidoczni, zwłaszcza po zmroku. Mechanizm psychologiczny: widzę, więc jestem widoczny, może być zdradliwy. Z relacji kierowców, którzy potrącili pieszego na przejściu wynika często, że zobaczyli postać w ostatniej chwili lub w ogóle jej nie widzieli. Oczywiście przyczyn zdarzeń tego typu może być wiele, jednak bardzo istotne jest to, aby kierowcy mieli szansę na odpowiednio wcześniejsze dostrzeżenie zagrożenia – podkreśliła Justyna Wacowska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego.

Obecnie stosowanych jest szereg rozwiązań umożliwiających oświetlenie obszaru przejścia dla pieszych (np. za pomocą opraw oświetlenia ulicznego) lub doświetlenia obszaru przejścia dla pieszych za pomocą opraw o specjalnych cechach oświetleniowych. Z praktyki oraz prowadzonych badań wynika, że nie zawsze realizują one założone funkcje oświetleniowe. Oświetlenie przejść dla pieszych powinno bowiem jednocześnie zapewniać kierowcy właściwe warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego, a pieszemu właściwe warunki obserwacji otoczenia, przejścia dla pieszych i zbliżających się pojazdów.

- "Na potrzebę opracowania takich wytycznych wskazywali zarządcy i projektanci dróg. Na przestrzeni lat w Polsce funkcjonowały różne normy oświetleniowe, określające zasady i warunki stosowania oświetlenia ulicznego oraz stosowanego w obszarze przejść dla pieszych. Przepisy te definiowały ogólne zasady stosowania rozwiązań oświetleniowych w obszarze konfliktowym, za jakie uważane jest przejście dla pieszych. Nie precyzowały one jednak odpowiednio wymagań oraz nie uwzględniały poziomu zagrożenia niechronionych użytkowników dróg. Ponadto w ostatnim okresie nastąpił znaczący rozwój efektywnych źródeł światła, konstrukcji opraw oświetleniowych i technologii obliczeniowych pozwalających na projektowanie opraw przeznaczonych  do wybranych zastosowań oświetleniowych. Współczesne narzędzia komputerowe wspomagające projektowanie oświetlenia ulicznego pozwalają już na etapie koncepcyjnym ustalić warunki oświetleniowe na nowoprojektowanej ulicy" – powiedział Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów prof. Leszek Rafalski.   

Zakres opracowania

Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych podzielono na dwie części:

 • wytyczne dotyczące prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych - raport z przeprowadzonych studiów i analiz,
 • wytyczne dotyczące prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka problemów związanych z oświetleniem przejść dla pieszych, przegląd i analiza rozwiązań dotyczących prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych w kraju i zagranicą oraz propozycja wytycznych oświetlania przejść dla pieszych.

W ramach raportu z przeprowadzonych studiów i analiz omówiono badania i przedstawiono wytyczne dotyczące prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych, wraz z  przeglądem stosowanych rozwiązań.

Opracowanie ma na celu stworzenie wytycznych dla projektantów, inwestorów i wykonawców oświetlenia przejść dla pieszych w celu zapewnienia wysokich standardów oświetlenia wpływających na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności bezpieczeństwa pieszych.

Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych

Podstawowe dane BRD

W 2017 roku w co czwartym wypadu  na drogach w Polsce (8 197 wypadków) brali udział piesi. W tych zdarzeniach zginęło 873 osób (30,8% ogółu), a 7.587 odniosło obrażenia (19,2%).

Najczęściej do wypadków z osobami pieszymi dochodziło w obszarze zabudowanym, jednak najtragiczniejsze w skutkach były wypadki poza obszarem niezabudowanym - w co trzecim wypadku zginął człowiek.  

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej wypadków z udziałem pieszych z najtragiczniejszym skutkiem zanotowano w miesiącach jesienno-zimowych (październik - grudzień). Najwięcej osób zginęło w listopadzie - 137 osób (15,7%) i w grudniu – 134 (15,3%), natomiast najwięcej osób rannych było w grudniu - 1.166 (15,4%). Na statystyki te największy wpływ mają warunki klimatyczne, a zwłaszcza gorsza widoczność przy wcześnie zapadającym zmierzchu.

Z analizy rozkładu godzinowego wypadków z pieszymi wynika, że ich największe nasilenie występuje w godzinach 16 – 19. W godzinach tych doszło do 2.295 wypadków (28 proc. ogółu), zginęło 236 osób (27%), a 2 143 osoby odniosły obrażenia ciała (28,2%). Wypadki w obszarze zabudowanym i poza pokrywają się z ogólnym rozkładem godzinowy, zaś jeżeli chodzi o zabitych poza obszarem zabudowanym, to najwięcej osób zginęło w godz. 16 – 23 (185 osób, tj. 62,7 %).

Pobierz plik PDF - Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych

Poza tym 120 mln zł na poprawę bezpieczeństwa na drogach w 7 województwach

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 12 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ok. 120 mln zł. Są to zadania związane z budową i rozbudową odcinków autostrad (m.in. budową węzła) i dróg ekspresowych, budową przepustu na drodze krajowej, a także poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez budowę chodników i sygnalizacji świetlnej.

Zadania te będą realizowane w województwach: dolnośląskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, łódzkim i zachodniopomorskim.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 • Rozbudowa odcinków autostrady A4 Wrocław – Krzyżowa i A18 Krzyżowa – Golnice z dostosowaniem do wymaganych parametrów techniczno-budowlanych dla autostrady, Etap I – proces przygotowawczy w woj. dolnośląskim (aneks)

Inwestycja przewiduje rozbudowę 108,1 km autostrady A4 i A18 celem dostosowania ich do wymaganych parametrów techniczno-budowlanych dla autostrady. Dobudowany zostanie trzeci pas ruchu na odcinku od Krzywej do Wrocławia, dobudowane  zostaną pasy awaryjne i przebudowane węzły autostradowe na odcinku Krzyżowa - Bielany Wrocławskie.

Celem inwestycji jest usprawnienie komunikacji tranzytowej na trasie Wrocław - zachodnia granica państwa, zwiększenie przepustowości w punktach węzłowych poprzez ich przebudowę, dostosowanie drogi do obowiązujących norm, jakim powinny odpowiadać autostrady oraz uzyskanie lepszej segregacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Aneks do programu inwestycji dotyczy prac przygotowawczych, w ramach których planowane jest dokończenie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wykonanie koncepcji programowej oraz nabycie nieruchomości.

Zakończenie prac przygotowawczych jest planowane w 2020 r.

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 46 w miejscowości Laski (aneks)

W ramach inwestycji zlokalizowanej w powiecie kłodzkim powstanie 570 m chodnika w ciągu drogi krajowej nr 46 (w km od 9+392 do km 10+141).

Realizacja: 2018 r.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Brzeg

Zadanie polega na budowie sygnalizacji świetlanej na skrzyżowaniu DK 94 z drogą powiatową nr 2022 (od km 141+185 do km 141+415).
Realizacja: 2018 r.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na drodze krajowej nr 47 i 49 w miejscowości Nowy Targ

Zadanie obejmuje budowę dwóch ciągów pieszych o łącznej długości 990 m (w km DK 47: od 14+970 do 15+148; DK 49: od 1+281 do 2+093)
Realizacja: 2018 r.

 • Budowa węzła Niepołomice w ciągu A4 (aneks)

Zakres inwestycji obejmuje:

 • rozbudowę jezdni autostrady, tj. budowę pasów włączenia i wyłączania na odc. A4 Kraków – Tarnów,

 • budowę łącznic węzła typu WB (częściowo bezkolizyjnego), wyposażonego w łącznice bezpośrednie,

 • budowę dwóch rond jednopasmowych typu średniego na skrzyżowaniu łącznic węzła z drogą wojewódzką.

Inwestycja jest współfinansowana przez stronę samorządową.

Realizacja robót: lata 2018-2020.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 • Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła), etap II (dobudowa drugiej jezdni), etap I proces przygotowawczy

Zakres prac budowlanych obejmie dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 na odcinku 15 km (do przekroju 2x2 i nośności 115 kN/oś), wraz z siecią dróg dojazdowych, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska.

Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, rozwój terenów przyległych.

Zatwierdzony program inwestycji dotyczy prac przygotowawczych, których zakres obejmuje uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu w systemie projektuj i buduj.

Zakończenie prac przygotowawczych jest planowane w 2020 r.

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 • Budowa autostrady A2 Siedlce – granica państwa, odcinek  Biała Podlaska (w. Cicibór) – gr. państwa – proces przygotowawczy

Inwestycja polegać będzie na budowie 32,1 km odcinka autostrady A2 w powiecie bialskim, w gminach Biała Podlaska, Rokitno, Zalesie i Terespol.

Celem inwestycji jest poprawa warunków jazdy oraz usunięcie ruchu tranzytowego z miejscowości przecinanych przez istniejącą drogę krajową nr 2 (międzynarodowa droga E30), co podniesie poziom bezpieczeństwa tych miejscowości, wyeliminuje spiętrzenie ruchu na drodze i zwiększy jego przepustowość oraz podniesie komfort jazdy.

Zatwierdzony program inwestycji dotyczy prac przygotowawczych, których zakres przewiduje sporządzenie wybranych elementów koncepcji programowej, koncepcji systemu zarządzania ruchem, projektu wstępnego systemu ratownictwa, projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz wykonanie powierzchniowych badań archeologicznych.

Zakończenie prac przygotowawczych jest planowane w 2020 r.

 • Budowa drogi S17 Piaski – Hrebenne, etap I proces przygotowawczy (aneks)

Zakres prac budowlanych obejmuje m.in. budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 113,3 km i przekroju 2x2 (docelowo 2x3) wraz z siecią dróg dojazdowych, budowę MOP-ów, obiektów inżynierskich, urządzeń ochrony środowiska, budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą. Droga dostosowana będzie do nośności 115 kN/oś.

Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, rozwój terenów przyległych.

Program inwestycji dotyczy prac przygotowawczych i obejmuje opracowanie koncepcji programowej w oparciu o uzyskaną decyzję środowiskową oraz przeprowadzenie badań archeologicznych.

Zakończenie prac przygotowawczych jest planowane w 2021 r.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 • Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w województwie łódzkim w ciągu drogi krajowej nr 72 w miejscowości Brzeziny

Zadanie polega na budowie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Chopina (w km 125+085).

Realizacja w 2018 r.

 • Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w województwie łódzkim w ciągu drogi krajowej nr 71 w miejscowości Zgierz

Zadanie polega na budowie wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (w km 12+324).

Realizacja w 2018 r.

 • Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 14 w m. Dobra (aneks)

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę przepustu przez ciąg bez nazwy w miejscowości Dobra.

Realizacja w 2018 r.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie zachodniopomorskim w ciągu drogi krajowej nr 10 w miejscowości Suchań

Zadanie obejmuje budowę  dwóch sygnalizacji świetlnych w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Suchań.

 

Na podst. www.gov.pl/infrastruktura

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne