20.3.2023

Zespół
e-prawnik.pl

Przelew wierzytelności

Pojęcie przelewu

Wierzycielem jest osoba związana stosunkiem prawnym z określonym dłużnikiem. To powiązanie może być jednak dla wierzyciela niewygodne, z uwagi np. na pewne cechy osobiste dłużnika takie jak nieuczciwość, niekompetencja, nieterminowość w spełnianiu swego zobowiązania. Dlatego też wierzyciel może zbyć swoją wierzytelność przysługującą mu przeciwko dłużnikowi, osobie trzeciej, która do tej pory nie uczestniczyła w stosunku prawnym wierzyciel-dłużnik. Ten cel może być osiągnięty za pomocą przelewu. Zgodnie z art. 509 kodeksu cywilnego, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

W celu przeniesienia wierzytelności wierzyciel nie musi uzyskać zgody dłużnika. Wynika to z faktu, iż dłużnikowi zazwyczaj jest obojętne, wobec kogo ma spełnić swe zobowiązanie, a gdyby przysługiwały mu przeciwko wierzycielowi jakieś uprawnienia, które mogłyby np. podlegać potrąceniu, lub zarzuty, jest on odpowiednio przez instytucje przelewu chroniony. Odmiennie natomiast kształtuje się sytuacja wierzyciela w sytuacji, w której to dłużnik chciałby przenieść na osobę trzecią swój dług. W takiej sytuacji konieczne będzie uzyskanie zgody wierzyciela.

W literaturze i w orzecznictwie popularne jest określanie przelewu mianem cesji - słowa pochodzącego z prawa rzymskiego, gdzie przelew ma swe historyczne źródła. Wierzyciel, który dokonuje przelewu nazywany jest cedentem, a nabywca wierzytelności - cesjonariuszem.

Porady prawne

Jaka wierzytelność może być przedmiotem przelewu?

Przepis kodeksu nie precyzuje wierzytelności, która może być przedmiotem przelewu. W związku z tym należy przyjąć, że chodzi tu o wierzytelność oznaczoną, tj. już istniejącą albo wynikającą z jakiegoś określonego stosunku prawnego. Może być przedmiotem przelewu wierzytelność, którą wierzyciel nabędzie z określonego źródła - np. ze ściśle określonego kontraktu. Wiadomo jednak, że przelew takiej wierzytelności może nastąpić pod warunkiem jej powstania.

Oznaczona wierzytelność cechuje się tym, iż wiadomo dokładnie kto jest wierzycielem a kto dłużnikiem, kiedy wierzytelność ma być spełniona i jaka jest wartość tej wierzytelności. Jeżeli wierzytelność w momencie przelewu nie jest ściśle oznaczona, nie wpływa to na ważność przelewu, jeżeli można dokładnie określić tę wierzytelność na podstawie treści stosunku prawnego, z którego ona wynika. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 1999r. (sygn. III CKN 423/98, opubl. OSNC 2000/5/92).

Przelew wierzytelności jest zawsze dopuszczalny, chyba że sprzeciwia się temu ustawa, zastrzeżenie umowne albo właściwość zobowiązania.

Ograniczenia ustawowe

Ograniczenia możliwości dokonania przelewu wierzytelności wynikające z ustawy to m.in. zakaz dokonania przelewu wierzytelności wynikającej z umowy dozywocia. Zgodnie z at. 912 kodeksu cywilnego, prawo dozywocia jest niezbywalne. Podobna sytuacja zachodzi przy prawie pierwokupu oraz prawie odkupu (art. 595 i 602 kodeksu cywilnego). Szczególna podstawę wyłączenia spod mozliwości przelewu wierzytelności zawiera art. 449 k.c. Wyłącza on spod możliwości cesji wierzytelności wynikające z deliktu - tj. z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (art. 444), spowodowania śmierci (art. 446), spowodowania szkód prenatalnych (art. 446[1]) oraz naruszenia dobra osobistego (art. 448 k.c.). Wierzytelności wynikające z tych tytułów nie moga być zbyte ale tylko wówczas, gdy nie są jeszcze wymagalne i nie zostały uznane na pismie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Zastrzeżenie umowne

Strony stosunku zobowiązaniowego, z którego powstała wierzytelność, która ma być przedmiotem przelewu, mogą także wyłączyć możliwość przelania tej wierzytelności w odpowiednim zastrzeżeniu umownym. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1969r., skoro na podstawie art. 509 k.c. strony mogą wyłączyć możliwość przelewu wierzytelności na osobę trzecią, to uprawnione są również do ograniczenia przelewu bądź uzależnienia jego skuteczności od spełnienia określonych warunków, (sygn. III CRN 416/68, opubl. OSNC 1970/2/34). Jeżeli pomimo takiego zastrzeżenia dokonano przelewu łamiąc warunki zastrzeżenia umownego, wierzyciel będzie odpowiedzialny w stosunku do dłużnika za powstałą z tego tytułu szkodę. Natomiast ujemne skutki związane z dokonaniem przelewu wbrew postanowieniom umowy nie mogą dotyczyć nabywcy wierzytelności, jeżeli nie wiedział on o istnieniu odpowiedniego zastrzeżenia umownego. Dlatego też w art. 514 k.c. ustanowiono zasadę, zgodnie z którą, jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, zastrzeżenie umowne uzależniające dokonanie przelewu od zgody dłużnika jest skuteczne wobec nabywcy przelewu tylko wówczas, gdy pismo zawiera wzmiankę o tym zastrzeżeniu.

Właściwość zobowiązania wyłączeniem przelewu

Właściwość zobowiązania wyłącza możliwość dokonania przelewu w sytuacji, gdy wierzytelność jest ściśle powiązana z osobą wierzyciela, np. wierzytelność wynikająca z obowiązku alimentacyjnego.

Zakres przelanej wierzytelności

Dokonując przelewu wierzytelności, cedent przenosi na cesjonariusza wszelkie przysługujące mu wobec dłużnika, a wynikające z tej przelewanej wierzytelności uprawnienia. Wraz z przenoszoną wierzytelnością na cesjonariusza przechodzą także wszelkie roszczenia uboczne, a w szczególności roszczenia o odsetki.

Jednakże wraz z przelaną wierzytelnością na cesjonariusza przechodzą nie tylko wszystkie związane z nią prawa, lecz także obowiązki wynikające ze stosunków pomiędzy dłużnikiem a cedentem, a powstałe do chwili powzięcia przez dłużnika wiadomości o przelewie. Otóż dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności (cesjonariuszowi) wszelkie zarzuty, które dłużnik miał przeciwko zbywcy wierzytelności (cedentowi) w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Skutkuje to możliwością dokonania przez dłużnika potrącenia nabytej przez cesjonariusza wierzytelności z wierzytelnością, jaka przysługiwała dłużnikowi przeciwko zbywcy. Potrąceniu może ulec w takim wypadku nawet taka wierzytelność dłużnika, która stałaby się wymagalna dopiero po otrzymaniu przez niego wiadomości o przelewie. Możliwość potrącenia jest natomiast wyłączona w stosunku do wierzytelności dłużnika, która stałaby się wymagalna później niż wierzytelność będąca przedmiotem przelewu. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, by dokonać potrącenia wierzytelności, która przysługuje dłużnikowi przeciwko nabywcy, z wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu, jeżeli wszelkie warunki umożliwiające dokonanie przelewu zostały spełnione.

Obowiązek informacyjny

Ponieważ przelew może nastąpić bez zgody dłużnika, często zdarza się sytuacja, w której dłużnik jest mylnie przekonany co do osoby wierzyciela. Dlatego też w celu ochrony zarówno dłużnika jak i nabywcy wierzytelności, kodeks cywilny wprowadza istotny obowiązek informacyjny.

Dłużnik, który nie został zawiadomiony o zmianie swojego wierzyciela, a który nie wiedział o tym z innych źródeł i spełnił swój dług do rąk swojego wierzyciela, powinien być chroniony. Taką też ochronę przewiduje art. 512 k.c., który stanowi, że do chwili, w której zbywca wierzytelności (cedent) nie zawiadomi dłużnika o dokonaniu cesji, spełnienie przez dłużnika świadczenia do rąk cedenta ma skutek względem nabywcy, chyba że dłużnik w chwili spełnienia swego świadczenia wiedział o dokonanym przelewie. Taka sama zasada dotyczyć będzie wszelkich czynności prawnych dokonywanych pomiędzy cedentem a dłużnikiem.

Z obowiązkiem informacyjnym wiąże się jeszcze jedno uprawnienie przysługujące zbywcy wierzytelności w stosunku do dłużnika. Otóż może zdarzyć się sytuacja, w której umowa przelewu będzie nieważna lub w inny sposób wadliwa. Otóż takich sytuacjach, jeżeli dłużnik wiedział o wadliwości umowy przelewu, a mimo to spełnił swe świadczenie do rąk nabywcy wierzytelności, zbywca wierzytelności może powołać się wobec dłużnika na wadliwości umowy przelewu, o której dłużnik wiedział. Takie uprawnienie przysługuje zbywcy tylko wówczas, gdy to on sam na piśmie powiadomił dłużnika o przelewie, a dodatkowo gdy udowodni dłużnikowi, że ten wiedziało o wadliwości przelewu.

Odpowiedzialność zbywcy

Zbywca jest odpowiedzialny w stosunku do nabywcy wierzytelności jedynie za fakt, iż wierzytelność mu przysługuje. Dodatkowo zbywca może przyjąć na siebie odpowiedzialność za wypłacalność dłużnika w chwili dokonywania cesji, ale musi to zrobić w sposób wyraźny - w przeciwnym wypadku odpowiada tylko za istnienie wierzytelności.

Forma i kauzalność cesji

Jeżeli wierzytelność, która ma być przedmiotem przelewu została stwierdzona pismem, przelew także musi być stwierdzony pismem.

Umowa o przelew wierzytelności wywołuje skutek zobowiązująco-rozporządzający. Oznacza to, że umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa, która zobowiazuje do przeniesienia wierzytelności na nabywcę, przenosi tę wierzytelność, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo gdy strony inaczej postanowiły.

 

Pamiętaj, że:

  • przelew może być dokonany bez zgody dłużnika,
  • dopóki dłużnik nie wie nic o przelewie, spełnienie przez niego świadczenia do rąk cedenta ma skutek wzgledem cesjonariusza (art. 512 k.c.)
  • zbywca jest odpowiedzialny względem nabywcy wierzytelności tylko za fakt, iż wierzytelność mu przysługuje. Może jednak rozszerzyć swą odpowiedzialność także na wypłacalność dłużnika z chwili dokonania przelewu.
  • przepisów o cesji nie stosuje się do dokumentów na okaziciela (akcje) oraz zbywanych przez indos (weksle).

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Faktoring - istota i zastosowanie

Faktoring - istota i zastosowanie

Jaka umową jest factoring? Umowa factoringu jest rodzajem umowy nienazwanej. Oznacza to, że nie jest unormowana ustawowo. Jej treść w głównej mierze została ukształtowana w obrocie gospodarczym w państwach zachodnich, a warunki występujące w poszczególnych umowach mogą się między (...)

Czy nie odwołanie pełnomocnika może wywołać negatywne konsekwencje dla firmy – opinia prawna

Czy nie odwołanie pełnomocnika może wywołać negatywne konsekwencje dla firmy – opinia prawna

Stan faktyczny Nasza firma miała problem z odzyskaniem długu od kontrahenta. Wobec tego ustanowiliśmy pełnomocnika, który w naszym imieniu miał odzyskać dług. Niestety był on nieskuteczny. W między czasie skontaktowała się z nami inna firma, która zaoferowała nam szybkie odzyskanie długu. (...)

Jak odzyskać przynajmniej część wierzytelności?

Jak odzyskać przynajmniej część wierzytelności?

Przedsiębiorca często boryka się z problemami natury finansowej. Jest to dla niego o tyle istotne, gdyż może zaważyć na jego dalszej egzystencji. Utrata bowiem płynności finansowej z tytułu niezrealizowanych wierzytelności wobec swoich kontrahentów jest niebezpieczeństwem dość realistycznym. (...)

Sekurytyzacja wierzytelności - aspekty prawne

Sekurytyzacja wierzytelności - aspekty prawne

  Istota sekurytyzacji Istotą sekurytyzacji jako metody pozyskiwania finansowania jest zamiana niepłynnych ze swej istoty aktywów na płynne papiery wartościowe. Podmiot poszukujący finansowania (tzw. inicjator) zbywa określoną partię aktywów na rzecz podmiotu specjalnego przeznaczenia (...)

Sejm przyjął ustawę antyzatorową

Sejm przyjął ustawę antyzatorową

Doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego, zwiększenie efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, a także pozbawienie skuteczności umownych klauzul ograniczających cesję wierzytelności w relacjach (...)

Skuteczne przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Skuteczne przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego, zwiększenie efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, a także pozbawienie skuteczności umownych klauzul ograniczających cesję wierzytelności w relacjach (...)

Jak rozliczyć faktoring?- stan prawny do 31.12.2010

Jak rozliczyć faktoring?- stan prawny do 31.12.2010

  Na czym polega faktoring? Wierzytelność jako prawo majątkowe może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Faktoring należy zaś właśnie do szczególnych form obrotu wierzytelnościami. Tego typu transakcje handlowe wykształciły się w praktyce anglosaskich instytucji finansowych (...)

Czy dopuszczalna  jest zmiana wysokości wierzytelności odszkodowawczej po dokonaniu przelewu na podatnika podatku VAT

Czy dopuszczalna jest zmiana wysokości wierzytelności odszkodowawczej po dokonaniu przelewu na podatnika podatku VAT

Dnia 14 września 2006 r. Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na pytanie czy odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu mechanicznego, należącego do poszkodowanego nie będącego podatnikiem podatku VAT, obejmuje mieszczący się w cenach części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy pojazdu (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  Jak zmieniają się przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych? 13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  Wprowadzone ustawą z dnia 4 września (...)

Jak zabezpieczyć płatność ceny?

Jak zabezpieczyć płatność ceny?

  Po co nam zabezpieczenie płatnosci ceny? Często kiedy zawieramy umowę jedna ze stron zobowiązuje się do zapłaty nam ceny. Kiedy strona płaci cenę w momencie zawarcia umowy nie ma ryzyka, że nie otrzymamy umówionej zapłaty. Jednak może zdarzyć się, że strona zobowiązana będzie (...)

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa

  Cel gwarancji Gwarancja bankowa udzielana jest w celu zabezpieczenia wierzytelności beneficjenta gwarancji, jakie przysługują mu przeciwko dłużnikowi na podstawie tzw. stosunku podstawowego. Zabezpieczenie to wzmacnia pozycję beneficjenta gwarancji, gdyż czyni jego wierzytelność wykonalną (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Zmiana wierzyciela nie powoduje, że sprawa z zakresu prawa pracy traci swój charakter

Zmiana wierzyciela nie powoduje, że sprawa z zakresu prawa pracy traci swój charakter

Spółka "R." ogłosiła upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika. Syndyk masy upadłościowej spółki wniósł o zasądzenie od pozwanego (byłego pracownika spółki) kwoty pieniężnej tytułem nienależnie pobranego, (...)

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

ECOFIN (Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych UE) porozumiała się ws. projektu dyrektywy wprowadzającej obowiązek raportowania o transgranicznych uzgodnieniach, które mogą się wiązać z agresywnym planowaniem podatkowym przez pośredników i podatników. Zwiększy to (...)

Czy upadły może spłacać tylko część poszczególnych długów? - opinia prawna

Czy upadły może spłacać tylko część poszczególnych długów? - opinia prawna

Stan faktyczny   Mój dłużnik złożył wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu (jeszcze sędzia nie ogłosił upadłości). W  swoim wniosku wierzycieli podzielił na 4 grupy należności  (1. do 15 000 - których chce zaspokoić w całości, 2. do 100 000 - których (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

23 grudnia 2019 r. Minister Finanasów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. Sprawdź, co z nich wynika. ##baner## Przedmiotowe przepisy podatkowe W dniu 1 listopada 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 (...)

Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

Gdy leasingodawca w czasie umowy leasingu ogłosi upadłość... – opinia prawna (Opinia oparta na starym prawie upadłościowym)

Stan faktyczny Zawarłem z firmą umowę leasingową na maszyny na okres 48 miesięcy, jak również podpisałem aneks do umowy gwarantujący po zakończeniu umowy (spłacie) wykup maszyn na zasadzie pierwokupu oraz weksel gwarancyjny. W dwa miesiące po rozpoczęciu spłat nastąpiła cesja wierzytelności (...)

Gwarantowanie depozytów

Gwarantowanie depozytów

Zasady gwarantowania Zasady gwarantowania depozytów określone zostały w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Do dnia 8 października 2016 r. (...)

Kiedy zaakceptowana faktura przez dłużnika spełnia wymóg pisemnej umowy?

Kiedy zaakceptowana faktura przez dłużnika spełnia wymóg pisemnej umowy?

Art. 514 kodeksu cywilne stanowi, że jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, zastrzeżenie umowne, iż przelew nie może nastąpić bez zgody dłużnika, jest skuteczne względem nabywcy tylko wtedy, gdy pismo zawiera wzmiankę o tym zastrzeżeniu, chyba że nabywca w chwili przelewu o zastrzeżeniu (...)

Klauzula musi być wystawiona na nabywcę wierzytelności

Klauzula musi być wystawiona na nabywcę wierzytelności

W toku egzekucji doszło do cesji wierzytelności. Sąd Rejonowy wyraził pogląd, że art. 788 § 1 k.p.c. ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy do przejścia uprawnień (wierzyciela) lub obowiązku (dłużnika) doszło przed wszczęciem egzekucji. W tej konkretnej sprawie prowadziło to (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Na czym polega przelew wierzytelności i czym różni się od przelewu wierzytelności hipotecznej?

Na czym polega przelew wierzytelności i czym różni się od przelewu wierzytelności hipotecznej?

Na czym polega przelew wierzytelności i czym różni się od przelewu wierzytelności hipotecznej? Zasadniczo, zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu (...)

Skutki sekurytyzacji dla dłużnika banku

Skutki sekurytyzacji dla dłużnika banku

W czasie trwania związku małżeńskiego udzieliłem poręczenia wekslowego swej żonie do kredytu bankowego na potrzeby jej działalności gospodarczej oraz poręczenia kredytu kupieckiego do firmy, która dostarcza jej towar. W chwili obecnej jesteśmy po rozwodzie, żona płaci alimenty na dzieci, (...)

Przelew wierzytelności

Przelew wierzytelności

Co to jest przelew wierzytelności? Przelew wierzytelności jest instytucją prawa cywilnego zdefiniowana w art. 509 i nast.Kodeksu cywilnego. Stronami umowy cesji wierzytelności są cedent (sprzedawcawierzytelności) oraz cesjonariusz (nabywca wierzytelności. Umowa cesji wierzytelności możebyć (...)

Wypowiedzenie umowy przelewu

Wypowiedzenie umowy przelewu

1. wierzyciel przelewa wierzytelność na osobę trzecią 2. osoba trzecia zawiadamia dłużnika o przelewie wierzytelności 3. wierzyciel oświadcza dłużnikowi, że wypowiedział umowę przelewu 4. dłużnik dokonuje zapłaty na rzecz wierzyciela pierwotnego. Czy wierzyciel pierwotny może bez wiedzy (...)

Przelew wierzytelności - definicja

Przelew wierzytelności - definicja

Co to jest przelew wierzytelności? Przelew jest umową, z mocy której wierzyciel-cedent przenosi na nabywcę-cesjonariusza wierzytelność przysługującą mu wobec dłużnika. Zgoda dłużnika na jej zawarcie jest potrzebna tylko wtedy, gdy w umowie łączącej wierzyciela z dłużnikiem wyłączono (...)

Poddanie się egzekucji a przelew wierzytelności

Poddanie się egzekucji a przelew wierzytelności

Na podstawie umowy przelewu powierniczego wierzytelności nabyłem prawa do wierzytelności wynikającej z aktu notarialnego - przeniesienia własności nieruchomości. W tym dokumencie dłużnik (nabywca nieruchomości) zobowiązał się do zapłaty reszty ceny w określonym terminie (który upłynął (...)

Cesja wierzytelności o zachowek

Cesja wierzytelności o zachowek

Jakie są warunki dokonania cesji wierzytelności o zachowek? Możliwość przeniesienia wierzytelności z tytułu zachowku na inną osobę wcale nie wynika wprost z przepisów, jednoznacznie przesądził o tym jednak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 13 lutego 1975 r., III CZP 91/74, OSNCP (...)

Przelew wierzytelności

Przelew wierzytelności

Art. 509 k.c. mówi o cesji wierzytelności. Czy można przenieść na osobę trzecią roszczenie niepieniężne np. roszczenie o wydanie rzeczy ruchomej? Art. 509 k.c. reguluje przelew wierzytelności (cesje). Cesja jest umową, na mocy której wierzyciel (zbywca, zwany też cedentem) przenosi (...)

Sprzedaż spornych wierzytelności

Sprzedaż spornych wierzytelności

Firma A zleciła wykonanie usługi firmie B ( produkcję opakowań). Niestety, firma B wykonała niestarannie powierzone zadanie i firma A otrzymała produkt z wadami. Firma A zgłosiła swoje zastrzeżenia co do jakości i dostała przyrzeczenie opuszczenia ceny w postaci rabatu przy następnym zamówieniu. (...)

Cesja wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Cesja wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

30.10.2006 roku Sąd wydał postanowienie o upadłości z możliwością zawarcia układu spółce akcyjnej. Zarząd spółki pracuje nad układem. Wierzyciel upadłej spółki pismem z dnia 17.11.2006 roku (do spółki wpłynęło 23.11.2006 roku) powiadomił upadłą spółkę o dokonaniu przelewu (...)

Cesja umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu

Cesja umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu

Zawarłem z developerem umowę przyrzeczenia lokalu mieszkalnego (bez notariusza). Umowa mówi o moim prawie do rezygnacji z tej umowy (możliwość z jednoczesnym przedstawieniem następnego nabywcy), ale nie mówi, jak i na jakich warunkach zawrze nową umowę ze wskazanym nowym nabywcą. Czy i jak (...)

Spłata długu przez przelew wierzytelności

Spłata długu przez przelew wierzytelności

Poprzez cesję wierzytelności od wierzyciela pierwotnego dochodzę należności od dłużnika. Dłużnik deklaruje, że sam ma dłużnika, który mu nie płaci i dlatego on sam nie jest teraz w stanie zapłacić mi. Proponuje, abym przejął należność wobec jego dłużnika, również poprzez cesję. (...)

Cesja wierzytelności - przelew

Cesja wierzytelności - przelew

Czym jest cesja wierzytelności? Jak do niej dochodzi? Jakie wywołuje skutki? Czy istnieją wymagania co do formy? Cesja to sformułowanie potoczne, w języku prawnym dla określenia cesji wierzytelności funkcjonuje pojęcie przelewu. Jego istotą jest zmiana podmiotowa po stronie wierzyciela. Zgodnie (...)

Uprawnienia dłużnika - firma windykacyjna

Uprawnienia dłużnika - firma windykacyjna

Firma zajmująca się udzielaniem rat ogłosiła upadłość. Wszystkie zobowiązania wobec niej i w stosunku do niej kupiła firma windykacyjna. Nie zostałem przez nikogo poinformowany o tym stanie, a jedynie dowiedziałem się z informacji prasowych. Czy firma upadła lub windykacyjna powinna poinformować (...)

Przelew wierzytelności stwierdzonej wyrokiem

Przelew wierzytelności stwierdzonej wyrokiem

Czy jeżeli kupię wierzytelność stwierdzoną wyrokiem, co do której wydano już tytuł wykonawczy to czy mogę prowadzić egzekucję na podstawie tego tytułu wykonawczego dołączając do niego umowę zakupu tej wierzytelności? Przeniesienie wierzytelności może nastąpić zarówno po uzyskaniu (...)

Opodatkowanie cesji wierzytelności

Opodatkowanie cesji wierzytelności

Prowadzę działalność gospodarczą (osoba fizyczna). Mój kontrahent nie zapłacił mi za wykonaną przeze mnie usługę i z tego tytułu posiadam wobec niego wierzytelność. Dokonałem cesji tej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej (umowa cesji), wraz z wszelkimi prawami związanymi z tą wierzytelnością, (...)