Elektroniczny czynny żal

Elektroniczny czynny żal

Jeżeli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę" w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu. 

Porady prawne

Na czym polega czynny żal?

Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków.

Teraz można załatwić sprawę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego. KAS rekomenduje przy tym korzystanie ze skrzynki ePUAP i składanie czynnego żalu na wzorze pisma ogólnego, do czasu uruchomienia funkcjonalności na portalu podatkowym.

Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony (warunki skuteczności czynnego żalu nie uległy zmianie). 

Kiedy można skorzystać z czynnego żalu?

Sprawca zawiadomi o popełnieniu czynu zabronionego, poda istotne okoliczności tego czynu oraz wpłaci uszczuploną należność publicznoprawną, jeżeli czyn polega na jej uszczupleniu. 

Kto może skorzystać z czynnego żalu?

Sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 19). 

Na podst. gov.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika