18.8.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Przestępstwo oszustwa popełnione przez funkcjonariusza publicznego - opinia prawna

Stan faktyczny

Zostałem wprowadzony w błąd, a raczej oszukano mnie, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Chcę złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. To, że zostałem oszukany nie ulega wątpliwości, obawiam się jednak konsekwencji prawnych, które mogę ponieść w razie uznania, że przestępstwo nie miało miejsca. W kwietniu 2003 r. sąd gospodarczy, prawomocnym wyrokiem, nakazał mi opuszczenie lokalu użytkowego i oddanie go wynajmującemu, którym był Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (MZBM). Pisemnie zwróciłem się do MZBM zgłaszając gotowość oddania tego lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym oraz zgłosiłem gotowość do podpisania nowej umowy najmu o ile MZBM jest tym zainteresowany. Zaproponowałem też podjęcie rozmów mających na celu doprowadzenie do kompromisu w innych spornych kwestiach dotyczących wzajemnych rozliczeń. MZBM pisemnie zaproponował spotkanie i wyznaczył termin. Spotykaliśmy się trzykrotnie omawiając nasze sprawy efektem czego było podpisanie ugody, która miała uregulować wszystkie sporne kwestie i która została przedłożona w sądzie gospodarczym. Sąd wydał postanowienie, którym uznał, że postanowienia zawarte w ugodzie są zgodne z zasadami współżycia społecznego i nie zmierzają do obejścia prawa. Zgłaszając gotowość do zawarcia nowej umowy najmu lokalu użytkowego postawiłem warunek, od którego zależało podpisanie tej ugody jak i nowej umowy najmu lokalu. Warunkiem tym było wydanie zgody przez MZBM (jako zarządcy budynku wielorodzinnego), na prowadzenie w nim sprzedaży napojów alkoholowych. Zgoda taka jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zezwolenie w postaci decyzji administracyjnej wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W paragrafie trzecim wspomnianej ugody MZBM zagwarantował mi, iż po zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego MZBM wyda pozytywną opinię dotyczącą sprzedaży alkoholu w przedmiotowym lokalu i wyrazi na to zgodę. Paragraf 5 pkt. 2 tej ugody stanowił, że ugodę sporządzona została w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla sądu rejonowego właściwego miejscowo. Ugoda została podpisana w sierpniu 2003 r. , zaś umowa najmu lokalu użytkowego we wrześniu 2003 r. Gdyby nie obiecano mi wydania wspomnianej zgody wówczas nie podpisałbym umowy najmu tego lokalu, gdyż przyjęta przeze mnie strategia i profil działalności gospodarczej opiera się w znacznej mierze na sprzedaży alkoholu.

Porady prawne

Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem obiecanej mi przez MZBM zgody na sprzedaż alkoholu. Co miesiąc, zgodnie z umową najmu, płacę czynsz za lokal, w którym nie mogę prowadzić działalności gospodarczej w pełnym zakresie zgodnie z moimi oczekiwaniami. Co miesiąc tracę zyski, które mógłbym osiągnąć gdyby MZBM wywiązał się z obietnicy. Chodzi mi o pociągnięcie winnych do odpowiedzialności karnej. Czy w opisanej wyżej sytuacji doszło do popełnienia przestępstwa? Jeżeli tak, to jak będzie kwalifikacja prawna tego czynu?

Opinia prawna

Kodeks karny i inne ustawy przewidujące odpowiedzialność karną za przestępstwo dotyczą jedynie osób fizycznych. Wynika to z założenia, że odpowiedzialności karnej mogą odpowiadać jedynie osoby fizyczne, nie zaś jednostki organizacyjne stworzone przez człowieka. W chwili obecnej ustawodawca przewidział odstępstwo od tej zasady, przewidując odpowiedzialność karną podmiotów zbiorowych w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002r., nr 197, poz. 1661). Ustawa ta nie znajduje jednak zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym, gdyż zgodnie z art. 2 ust. 1 niniejszej ustawy podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz organów państwowych i samorządu terytorialnego. Wykładnia celowościowa przemawia za tym, by uznać, że jednostka budżetowa gminy nie jest objęta zakresem podmiotowym ustawy. Należy zatem skupić się na możliwości zakwalifikowania tego zachowania jako przestępstwa popełnionego przez osobę fizyczną, czyli np. dyrektora jednostki lub pracownika odpowiedzialnego bezpośrednio za realizację zawartej z Panem ugody.

Zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu karnego „funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”

Funkcjonariusz publiczny

Zgodnie z art. 115 § 13 pkt 4 kodeksu karnego, funkcjonariuszem publicznym jest m.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Wykluczenie i wyłączenie z zamówienia publicznego

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia (...)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Wykluczenia i wyłączenia w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jedną z naczelnych zasad zamówień publicznych jest zasada równości obligująca zamawiającego do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne. Jednym z wyjątków od niniejszej zasady jest obowiązek wykluczenia wykonawców (...)

Kiedy ma być karane znieważenie funkcjonariusza publicznego?

Kiedy ma być karane znieważenie funkcjonariusza publicznego?

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie.Jakie przepisy Kodeksu karnego zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją?Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...)

Wykluczenie i wyłączenie z postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Wykluczenie i wyłączenie z postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

W jakich przypadkach następuje wykluczenie dostawców (wykonawców)? Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:  Dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując (...)

Gruntowne zmiany w Straży Granicznej

Gruntowne zmiany w Straży Granicznej

Wchodząca w zasadzie w życie z dniem 11 czerwca 2007 r. ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw dotyczy m.in.: rozszerzenia zadań Straży Granicznej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczaniem korupcji (...)

Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  Czego mogą dotyczyć warunki stawiane dostawcom lub wykonawcom? Warunki uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinny być obiektywne, uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia publicznego, stopniem jego skomplikowania, czy związanego z nim ryzyka. (...)

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu (...)

Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?

Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?

  Organizacja pożytku publicznego – kto może ubiegać się o status takiej organizacji? Od 1 stycznia 2004 r. organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego, co pociąga za sobą wiele przywilejów w sferze m.in. (...)

Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

Od 29 marca 2008 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Określa ona uprawnienia osoby, której przyznano Kartę Polaka (tzw. posiadacza Karty Polaka), zasady przyznawania, utraty ważności i unieważniania Karty Polaka oraz właściwość i tryb postępowania organów (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie (...)

Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców w zamówieniach publicznych? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Jakich oświadczeń i dokumentów może żądać zamawiający od wykonawców w zamówieniach publicznych? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Kto może ubiegać się o udzielenie zamówienia? W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego. Podkreślić wszak należy, iż w szczególności w postępowaniu (...)

Rusza rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym

Rusza rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym

Rusza rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym Z odrażającą seksualną przestępczością nie wystarczy walczyć, trzeba jej także zapobiegać. Nie było dotąd w Polsce metod, aby – jak w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Francji – skutecznie kontrolować (...)

Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Finansowe wsparcie rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

26 października 2006 r. wchodzi w życie oczekiwana ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Ustawa ta określa zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup (...)

Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

Kiedy prowadzi się śledztwo, a kiedy dochodzenie w sprawie karnej?

  W jakich sprawach prowadzi się dochodzenie? Dochodzenie jest uproszczoną formą prowadzenia postępowania przygotowawczego (przedsądowego) w sprawie karnej. Generalnie można powiedzieć, iż jest ono prowadzone w drobniejszych sprawach. Zgodnie z art. 325b § 1 K.p.k., dochodzenie prowadzi (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Dłuższe kary dla przestępców?

Dłuższe kary dla przestępców?

Przełomowe zmiany w Kodeksie karnym Groźni dla społeczeństwa bandyci, którzy popełniają przestępstwo za przestępstwem, nie będą już korzystać na tym, że dzięki stosowanej obecnie przez sądy karze łącznej i wyrokowi łącznemu, idą do więzienia na diametralnie mniej lat niż (...)

Europejski nakaz aresztowania i ekstradycja

Europejski nakaz aresztowania i ekstradycja

26 grudnia 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Jakie zmiany dotyczą przesłanek ekstradycji? Wskazano, iż wydanie (ekstradycja) jest niedopuszczalne, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że w państwie żądającym (...)

Przeciwko przemocy w rodzinie

Przeciwko przemocy w rodzinie

21 listopada br. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z preambułą, ma ona na celu zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań polegających na podnoszeniu (...)

W czym pomoże Karta Polaka?

W czym pomoże Karta Polaka?

29 marca 2008 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Określa ona uprawnienia osoby, której przyznano Kartę Polaka (tzw. posiadacza Karty Polaka), zasady przyznawania, utraty ważności i unieważniania Karty Polaka oraz właściwość i tryb postępowania organów (...)

Projekt o mandatach wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Projekt o mandatach wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Z końcem marca do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który miałby uporządkować sytuacje problematyczne dla władz samorządowych. Jakie jest cel proponowanych zmian? Celem jest zaradzenie sytuacji, która jest coraz częstsza, mianowicie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast rządzą swymi gminami (...)

Kontrola administracji

Kontrola administracji

  Kontrola administracji publicznej Administracja publiczna, będąc władzą, winna całym swym bytem i działalnością opierać się na obowiązującym prawie. Problematyka kontroli administracji publicznej (w tym samorządu terytorialnego) mieści się w nauce prawa administracyjnego. Kontrola (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

Niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza

Starosta nie udzielił mi kilkakrotnie informacji publicznej. WSA nakazał mu(prawomocnie) udzielenie informacji po moich skargach. W jednym wypadku dopiero po wyroku WSA starosta doznał olśnienia i stwierdził, że informacji nie posiada (chociaż wcześniej temu nie zaprzeczał, również przed WSA, (...)

Oszustwo - ściganie z urzędu

Oszustwo - ściganie z urzędu

Podobno przestępstwo oszustwa ścigane jest z urzędu. Kilka dni temu zostałem jednakże pouczony przez prokuratora, że wcale nie. Poszło o to, że wyraziłem swe poirytowanie tym, iż pomimo moich informacji, jakie dostarczyłem pisemnie (innej) prokuraturze, przy okazji składania doniesienia w (...)

Przedawnienie karalności przestępstwa

Przedawnienie karalności przestępstwa

Czy w myśl art. 105 k.k. popełnienie przestępstwa określonego w art. 231 k.k. może zostać przedawnione tzn. czy karalność za czyn z art. 231 k.k. może być przedawniona? Karalność przestępstwa z art. 231 par. 1 i par. 3 ustawy Kodeks karny (nadużycie funkcji przez funkcjonariusza publicznego) (...)

Status pokrzywdzonego przestępstwem z art. 231 kk

Status pokrzywdzonego przestępstwem z art. 231 kk

Zawiadomiłem prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez wójta z art. 231 par. 1 kk - niedopełnienia obowiązków i nieudostępnienia obowiązkowej informacji w BIP. Wójt publikuje informacje wybiórczo. Nie publikuje w szczególności informacji o stanie majątku gminy, pożytkach z tego majątku (...)

Przedmiot ochrony przestępstwa urzędniczego z art. 231 Kodeksu karnego

Przedmiot ochrony przestępstwa urzędniczego z art. 231 Kodeksu karnego

Co jest przedmiotem ochrony przestępstwa urzędniczego, penalizowanego przez art. 231 Kodeksu karnego? Przestępstwo opisane w art. 231 k.k. określa tzw. przestępstwo urzędnicze, polegające na nadużyciu uprawnień lub przekroczeniu obowiązków (...)

Zawiadomienie przez bank o podrobieniu dokumentu

Zawiadomienie przez bank o podrobieniu dokumentu

Załóżmy, że w celu uzyskania kredytu kredytobiorca przedstawił fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu, jednak kredyt otrzymany w ten sposób spłaca terminowo. Czy bank w takim przypadku ma obowiązek powiadomić o tym prokuraturę? Nie chodzi mi o społeczny obowiązek, ale o obowiązek prawny, (...)

Dokument od firm w przetargu publicznym

Dokument od firm w przetargu publicznym

Jakich dokumentów żądać od firm zagranicznych startujących w postępowaniu z wolnej ręki. Czy firmy te mogą uczestniczyć w postępowaniu przez swoich przedstawicieli w Polsce ? Zgodnie z art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. 1998nr 119 poz. 773), przystępując do udziału (...)

Nieuczciwy adwokat

Nieuczciwy adwokat

Jestem obcokrajowcem i nie znam polskich przepisów prawnych. Trafiłem na bardzo nieuczciwego adwokata w Warszawie. Pracował dla firmy, w której ja byłem prezesem, a moja siostra była większościowym udziałowcem. Firma posiadała spory majątek. Poprzez swoje gangsterskie zachowanie oraz swoją (...)

Działanie w celu osiągnięcia korzyści

Działanie w celu osiągnięcia korzyści

Czy niemożność racjonalnego i wiarygodnego wytłumaczenia przez dłużnika jego niewypłacalności wobec mnóstwa wierzycieli może dać wystarczającą podstawę do skutecznego oskarżenia o oszustwo? Myślę, że pewnie tak, proszę ewentualnie, jeśli to możliwe, o przytoczenie odpowiedniego art. (...)

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju przestępstwa.\" Jakie są to \"pewne czynności\" wykonywane przez kuratora za pracodawcę? Czy (...)

Oszustwo a tryby ścigania przestępstw

Oszustwo a tryby ścigania przestępstw

Czy przestępstwo oszustwa (art. 286 par. 1 kodeksu karnego) ścigane jest z urzędu czy wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego? Mam na myśli zwłaszcza sytuację, gdy wiem, że wobec dłużnika (spółki z o.o.) wielokrotnie umarzano egzekucje komornicze jako bezskuteczne prowadzone na wniosek coraz (...)

Zawyżanie rachunków za usługi-oszustwo

Zawyżanie rachunków za usługi-oszustwo

Firma "x" wykonywała dla naszej firmy usługi, za które miała otrzymywać wynagrodzenie (w/g umowy ustnej) w wysokości ok. 80-120 zł/godz. w zależności od stopnia trudności naprawy. Po wykonaniu naprawy wystawiła rachunek, w którym koszty robocizny są znacznie wyższe (ok.300zł/1godz.). Nie (...)

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 233 kk. Współwłaściciele naszej nieruchomości wspólnej celem uzyskania postanowienia jak i decyzji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego złożyli niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie do dysponowania nieruchomością (...)

Zniewaga funkcjonariusza publicznego

Zniewaga funkcjonariusza publicznego

Osoba X będąca funkcjonariuszem publicznym, w związku z wykonywaniem swoich służbowych obowiązków, została znieważona przez osobę Y. Czy osoba X może wnieść prywatny akt oskarżenia z art. 216 par. 1 k.k., czy też w grę wchodzi tylko i wyłącznie odpowiedzialność osoby Y z art. 226 (...)

Posiadanie narkotyków przez 17-latkę

Posiadanie narkotyków przez 17-latkę

Mam 17 lat w prokuraturze toczy się moja sprawa w związku z popełnieniem przeze mnie przestępstwa (posiadanie małej ilości marihuany) - po otrzymaniu odpowiednich ekspertyz prokuratura zadecyduje czy ukarze mnie grzywną, czy ewentualnie umorzy sprawę czy skieruje ją do sądu. Nie chciałabym, (...)

Poświadczenie nieprawdy w pismach procesowych

Poświadczenie nieprawdy w pismach procesowych

czy wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumentach obejmujących wnioski i oświadczenia procesowe (pismach procesowych) poprzez wprowadzenie w błąd swojego adwokata który składał niniejsze dokumenty w Sądzie jest przestępstwem z art. 272 KK:   Treść art. 272 ustawy Kodeks karny brzmi: Art. (...)