Modernizacja i usprawnienie administracji publicznej dzięki technologii cyfrowej

PZIP - uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”

Rada Ministrów 24 września 2019 r. przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę ws. przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa”.

Na nowo zdefiniowano cele Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Cel główny obejmuje obecnie modernizację administracji publicznej z wykorzystaniem technologii cyfrowych, nakierowaną na podniesienie sprawności państwa i poprawienie jakości relacji administracji z obywatelami. Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych.

Porady prawne

Przewidziano trzy kierunki działań służących osiągnięciu celów programu:

 • nakierowanie administracji publicznej na usługi odpowiadające potrzebom obywatela;  
 • wspieranie działań administracji publicznej (m.in. chodzi o wdrożenie narzędzi sprzyjających wykorzystaniu cyfrowych usług publicznych, np. w obszarze  jednolitego systemu identyfikacji elektronicznej czy doręczeń elektronicznych);
 • rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne), jako konieczny element na rzecz cyfryzacji kraju.

Założono, że w efekcie przeprowadzonych działań polski sektor TIK – przy wsparciu instytucji publicznych – będzie w stanie konkurować na rynku europejskim i światowym,
a realizacja zakładanych celów przełoży się na:

 • szybszy rozwój gospodarczy kraju dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do wykorzystania potencjału technologii cyfrowych;
 • poprawę relacji państwa z obywatelem dzięki wdrożeniu personalizowanego i wielokanałowego kontaktu z urzędem;
 • zapewnienie łatwego i szerokiego dostępu do informacji publicznej, dostępu do informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania oraz
 • możliwości wykorzystania zasobów informacyjnych państwa w działalności gospodarczej i społecznej;
 • podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu informatyzacją państwa oraz usprawnieniu współpracy instytucji publicznych, a także zapewnieniu uczestnictwa partnerów biznesowych i społecznych w tym procesie;
 • podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej dzięki m.in. uporządkowaniu zasad współpracy między instytucjami publicznymi, czy standaryzacji świadczenia usług;
 • lepsze wykorzystanie danych w sektorze publicznym i prywatnym oraz rozwój technik i zdolności wykorzystywania danych w administracji publicznej i gospodarce;
 • podniesienie świadomości cyfrowej i rozwój kompetencji cyfrowych, umożliwiających bezpieczne i efektywne czerpanie korzyści z rozwoju technologii i narzędzi komunikacji.

Integralną częścią programu jest przygotowany przez ministerstwa plan działań służących jego realizacji (jako załącznik do uchwały).

Przedłużono okres realizacji programu – do 2022 r. (wcześniej planowano jego zakończenie w 2019 r.).

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Chmura rządowa zyskała nowy status!

Rada Ministrów 24 września 2019 r. przyjęła także uchwałę ws. Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”. Dokument stanowi podstawę prawną budowy, rozwoju i utrzymania chmury obliczeniowej dla administracji publicznej oraz Rządowego Klastra Bezpieczeństwa (RKB). To wielki sukces projektu WIIP.

Uchwała wychodzi naprzeciw potrzebom zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych podmiotów administracji publicznej oraz optymalizacji kosztów utrzymania tych systemów.

Wprowadzenie wysokich standardów ochrony systemów informatycznych oraz wsparcie podmiotów administracji publicznej w utrzymaniu tych systemów, jak i uzyskiwaniu usług niezbędnych do ich budowy, rozwoju i utrzymania, przyczyni się do zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług.

Przyjęty przez Radę Ministrów dokument wprowadza do powszechnego stosowania nowe pojęcia związane z wykorzystaniem chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Określa też zasady współpracy pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za wdrożenie inicjatywy. Ważnym elementem jest wypracowanie standardów cyberbezpieczeństwa dla chmur obliczeniowych.

Zachęcamy do zapoznania się z teścią uchwały.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne