Setki tysięcy złotych wyegzekwowanych przez inspektorów

15.10.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Poznań

Łącznie kwota wyegzekwowanych świadczeń w roku 2008 do dnia 30.06.2008r przez OIP Poznań wynosi 7 714 994,48 zł , w tym w wyniku wydanych decyzji nakazowych 2 218 676,57 zł.

Poznań

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu wyegzekwowali do końca maja br. w wyniku wydanych decyzji nakazowych zaległe świadczenia finansowe na rzecz pracowników w wysokości ponad 6 i pół mln zł.

Kraków

W wyniku konsekwentnych działań inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w związku z kontrolą przeprowadzoną w nowosądeckim przedsiębiorstwie budowlanym, pracodawca wypłacił pracownikom zaległe wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia na kwotę ponad 107 tys. zł.

Lublin

W wyniku realizacji nakazu płatniczego szkoła w K. wypłaciła 19 pracownikom zaległe wynagrodzenia za pracę w kwietniu 2008 r. w łącznej kwocie 20 tys. zł. Pracodawca został ukarany mandatem karnym w kwocie 1000 zł.

Lublin

W wyniku realizacji nakazu płatniczego, zakład pracy w T. wypłacił 2 pracownikom zaległe wynagrodzenia za pracę w łącznej kwocie ponad 200 tys. zł. Pracodawcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1800 zł.

Poznań

Łącznie kwota wyegzekwowanych przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu na rzecz poszkodowanych pracowników świadczeń od początku 2008 roku do końca kwietnia wynosi 6 043 838 zł , w tym w wyniku wydanych decyzji nakazowych 1 349 036 zł.

Wrocław

Po kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w fabryce w S. pracodawca wypłacił kilkuset pracownikom zaległe wynagrodzenia na kwotę blisko 450 tys. zł.

Warszawa

W ramach czynności kontrolnych podjętych w jednej z radomskich fabryk poddano kontroli m.in. czas pracy pracowników, a w szczególności sposób naliczania wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych w przyjętym przez pracodawcę czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Jak ustalono, pracownicy są zatrudniani w godzinach nadliczbowych, które wynikają z przekroczenia normy dobowej i tygodniowej. Zarówno w jednym i drugim przypadku wypłacany był 50%-owy dodatek. Także w przypadku przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej z tytułu wykonywania pracy w soboty, kiedy pracownicy powinni otrzymywać 100% dodatek. W wyniku kontroli 197 pracownikom wypłacono tytułem wyrównania wynagrodzenia za pracę zaległe wynagrodzenia w wysokości 30 tysięcy zł.

Kielce

Podczas rekontroli przeprowadzonej w marcu 2008r. stwierdzono wykonanie wszystkich decyzji płacowych wydanych w wyniku kontroli inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach prowadzonej w grudniu 2006r. oraz wykonanie obowiązków objętych upomnieniem wydanym po kontroli z grudnia 2006r. - łącznie na kwotę ponad 48 tysięcy zł netto.

Poznań

W grudniu 2007 r. została przeprowadzona kontrola przez inspektora Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w kopalni soli. Z ewidencji czasu pracy przedstawionej w trakcie kontroli wynikało, że pracownicy Oddziału Szybowego nie wykonywali pracy w soboty, niedziele i święta. Natomiast z zestawienia sporządzonego w trakcie kontroli na żądanie inspektora pracy wynikało, że pracownicy Oddziału Szybowego pracowali w soboty, niedziele i święta. Za pracę w te dni pracownicy nie otrzymywali dni wolnych od pracy, „tylko" normalne wynagrodzenie. Wynagrodzenie za godziny pracy w soboty niedziele lub święta zostało wykazane na liście wynagrodzeń w pozycji „dodatek". Za pracę w soboty, niedziele lub święta pracownicy nie otrzymali 100% dodatku. Inspektor wydał wystąpienie zobowiązujące pracodawcę do naliczenia i wypłacenia pracownikom dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z pracy w soboty, niedziele i święta, za które pracownicy nie otrzymali dni wolnych od pracy. W trakcie kontroli przeprowadzonej w marcu 2008 r. inspektor pracy stwierdził, że pracodawca wypłacił 461 pracownikom zaległe świadczenia pieniężne na łączną kwotę ponad pół miliona zł.

Spółdzielnia Mleczarska w K. powiadomiła inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu o wykonaniu wystąpienia dotyczącego przeprowadzenia ponownej analizy prawidłowości naliczenia i wypłacenia wynagrodzenia pracowników zakładu za okres 3 lat. Realizując wniosek inspektora pracy pracodawca naliczył i wypłacił 213 pracownikom zakładu zaległe wynagrodzenie na kwotę ponad 90 tys. zł.

Kraków

Kontrola przeprowadzona przez inspektora Okręgowego Inspektoratu w Krakowie w maju 2007 r. w jednym z zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej ujawniła przypadki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie ochrony wynagrodzenia za pracę.

Uregulowania prawne, wynikające z Uchwały Rady Gminy, nie zostały przez pracodawcę wprowadzone w życie, co skutkowało bezpodstawnym obniżeniem: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za staż pracy, dodatku za pracę w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę na II zmianie, a także dodatku za wykonywanie innych czynności (na przykład palenie w piecu i ręczny załadunek towarów).

Stwierdzono również, że pracodawca nie przekazał części odpisu podstawowego na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Inne z ujawnionych nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego prowadzenia akt osobowych, zatrudniania zleceniobiorcy w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, nie zachowywanie trybu obowiązującego przy wypowiadaniu warunków pracy oraz dopuszczanie pracowników do wykonywania pracy bez wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bez orzeczeń lekarskich.

W wyniku realizacji wniosków skierowanych przez inspektora pracy 22 pracownikom wypłacono kwotę w łącznej wysokości 95.532 zł.

Ponadto w trakcie trwania ostatniej kontroli pracodawca na wniosek inspektora pracy, wypłacił 13 pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej należny za 2006 r. i 2007 r. na łączną kwotę 2.670 zł.

Łącznie z wyrównaniem wynagrodzenia, uzupełnieniem brakującej części odpisu podstawowego na 2006 r. oraz z ekwiwalentem za pranie odzieży roboczej pracodawca przekazał na rzecz pracowników kwotę 106.131 zł.

Gdańsk

Po kontroli przeprowadzonej w malborskiej firmie inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku wydał nakaz zawierający 5 decyzji oraz zawierające 4 wnioski. W związku z tym pracodawca wypłacił w miesiącu styczniu i lutym 2008 r. pracownikom wynagrodzenie za pracę wynikające z treści nakazu. Łącznie 105.887 zł.

W związku ze stwierdzeniem naruszeń przepisów prawa pracy stanowiących wykroczenia przeciwko prawom pracownika nałożono mandat karny w wysokości 2000 zł.

Pracodawca wypłacił też pracownikom zaległe wynagrodzenie za pracę i ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na łączną kwotę 34.253 zł.

Poznań

Do 31 stycznia 2008r inspektorzy Okręgowego Inspektoratu w Poznaniu wydali łącznie 104 decyzji płatniczych dotyczących 930 pracowników w 34 zakładach pracy na łączną kwotę 1 627 673 zł.

I tak na przykład:

  • W jednym z przedsiębiorstw inspektor pracy wydał nakaz płatniczy zawierający 14 decyzji na łączną kwotę 351. 303 zł. Nakaz dotyczył niewypłaconych dla 65 pracowników wynagrodzeń, niewypłaconych wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych niewypłaconych lub obniżonych wynagrodzeń za czas choroby, nieprawidłowości dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, niewypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

  • W jednej z firm w Kaliszu odpowiedzialnością, ul. Fryderyka Chopina 9 w Kaliszu inspektor pracy wydał nakaz płatniczy zawierający 4 decyzje na łączną kwotę

316. 073 zł. Nakaz dotyczył niewypłaconych wynagrodzeń dla 33 pracowników.

Opole

W wyniku kontroli inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu przeprowadzonej w jednym ze szpitali stwierdzono nieprawidłowości dotyczące sposobu obliczania należności wynikających ze stosunku pracy:

  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,

  • wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz należności obliczanych według zasady "jak za urlop wypoczynkowy",

  • ekwiwalentów pieniężnych za urlop wypoczynkowy oraz świadczeń obliczanych według zasady "jak ekwiwalent pieniężny za urlop".

W wyniku wystąpienia inspektora pracy przeliczono zaległości za okres nieprawidłowości - do 3 lat wstecz i wypłacono różnice.

Pracodawca poinformował inspektora o wypłaceniu pracownikom należnego wynagrodzenia w łącznej wysokości 17.749 zł brutto.

Poznań

Po kontroli w jednej z poznańskich firm inspektor pracy wydał wystąpienie dotyczące wypłaty wynagrodzenia oraz dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych za okres nie objęty przedawnieniem. Zgodnie z informacją zakładu pracy przesłaną do OIP w Poznaniu wyliczono kwotę ponad 166 654 zł dla 230 uprawnionych pracowników. Zakład pracy zobowiązał się do spłaty należności w 6 ratach.

W wyniku kontroli jednego z instytutów naukowych, pracodawca wypłacił 79 pracownikom zaległy dodatek stażowy w kwocie w wysokości brutto: blisko 130 tysięcy zł.

W jednej z placówek naukowych w wyniku interwencji inspekcji pracy wypłacono 332 pracownikom kwotę łączną 17 373 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia przeciętnie tygodniowej i miesięcznych normy czasu pracy w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym za okres nieobjęty przedawnieniem.

W wyniku realizacji wystąpienia inspektora pracy właściciel jednej ze spółek wypłacił 11 pracownikom wyrównanie do wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych w łącznej kwocie 16 715 zł.

W wyniku realizacji wystąpienia inspektora pracy właściciel jednej z firm wypłacił 9 pracownikom należne diety w łącznej kwocie 15 545 zł.

W wyniku realizacji nakazu płatniczego po kontroli w jednej z gnieźnieńskich firm wypłacono dla 182 pracowników kwotę 17 161 zł brutto tytułem wyrównania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych należnego za okres rozliczeniowy wrzesień - grudzień 2007.

Po kontroli jednej z firm inspektor pracy wydał nakaz płatniczy zawierający 9 decyzji na łączną kwotę 137 033 zł tytułem niewypłaconego wynagrodzenie zasadniczego za pracę za październik 2007 r. 32 pracownikom, niewypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi, niewypłacenia wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy za październik 2007 r. 108 pracownikom, niewypłacenia ryczałtu na dojazdy za październik 2007 r. 36 pracownikom, niewypłacenia wynagrodzenie chorobowe za październik 2007r. 17 pracownikom, niewypłacenia dodatków wyrównawczych do minimalnego wynagrodzenia za pracę za październik 2007 r. 36 pracownikom.

W jednym z zakładów w W. inspektorzy wydali nakaz płatniczy zawierający 32 decyzje na łączną kwotę 216 949 zł tytułem niewypłaconych 75 pracownikom zatrudnionym w Niemczech za październik i 79 pracownikom zatrudnionym w Polsce zasadniczego wynagrodzenia za październik i listopad 2007 r., niewypłacenia 38 pracownikom zatrudnionym w Niemczech za październik i 47 pracownikom zatrudnionym w Polsce wynagrodzenia urlopowego za październik i listopad 2007 r., niewypłacenia 24 pracownikom zatrudnionym w Niemczech ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe w ramach naliczenia za październik 2007 r., niewypłacenia 29 pracownikom zatrudnionym w Polsce dodatków do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej za październik i listopad 2007 r.

Warszawa

Inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wyegzekwował w jednej z firm budowlanych 37938 zł netto dla jednego pracownika tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

W wyniku kontroli w jednym z warszawskich instytutów, inspekcja wyegzekwowała 19614 zł dla 216 pracowników z tytułu zaniżonego wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

Źródło: www.pip.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

RODO

26.8.2019 przez: aleaug

Delegacja a choroba

5.7.2018 przez: Czdominika

Brak funduszu socjalnego

20.5.2018 przez: bieniekt