11.1.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Stowarzyszenia a obowiązek rejestracji w KRS - opinia prawna

Stan faktyczny

Jakie konsekwencje wynikają dla stowarzyszenia z faktu niezarejestrowania się w KRS? Czy może to być, np. cofnięcie dofinansowania ze strony jednostek samorządu terytorialnego dla klubu lub stowarzyszenia sportowego?

Opinia prawna

Zgodnie z art. 10 ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli istniejące stowarzyszenie było zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, zgodnie z obowiązującymi w chwili rejestracji przepisami, jego wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dokonywany jest przez sąd z urzędu. Oznacza to, że stowarzyszenie nie musi podejmować żadnych czynności zmierzających do rejestracji w KRS, gdyż rejestracja ta nastąpi z inicjatywy samego sądu. Wpis do KRS takiego stowarzyszenia nie pociąga za sobą konieczności zapłaty opłaty sądowej, wpisy te nie podlegają także obowiązkowi ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd rejestrowy wzywa stowarzyszenie do uzupełnienia danych koniecznych do dokonania wpisu, jeżeli dane nie zostaną uzupełnione - stowarzyszenie nie zostanie wpisane do KRS i w przypadku ponownego wnoszenia wniosku o wpis, konieczne będzie uiszczenie opłaty sądowej. Wpisy w dotychczasowych rejestrach zachowują moc obowiązującą nawet pomimo braku wpisu w KRS, zatem stowarzyszenie nie straci osobowości prawnej tylko z tej przyczyny, że nie zostało wpisane do KRS, a co za tym idzie - fakt ten nie powinien mieć wpływu na uzyskiwanie przez stowarzyszenie dofinansowania.

Porady prawne

Trzeba zaznaczyć, że nie jest możliwe dokonanie jakiegokolwiek wpisu w dotychczasowym rejestrze, a ponieważ zmiana danych objętych wpisem do KRS rodzi konieczność zgłoszenia zmiany do rejestru w celu jej wpisania, powstaje konieczność wypełnienia wszelkich przesłanek niezbędnych do zarejestrowania stowarzyszenia w KRS, by móc wpisać zmianę danych w odpowiednim rejestrze. Niezgłoszenie danych, bądź niezłożenie dokumentów podlegających wpisowi do rejestru, może skutkować nałożeniem grzywny na stowarzyszenie.

Jeżeli jednak stowarzyszenia ma być dopiero tworzone, dobrze będzie zapoznać się z kilkoma uwagami dotyczącymi przedstawionego problemu.
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach, możliwe jest tworzenie:

  1. stowarzyszeń (min. 15 osób),
  2. stowarzyszeń zwykłych (min. 3 osoby), które są formą uproszczoną stowarzyszeń.

Tylko stowarzyszenie podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z brzmieniem art. 8 tejże ustawy. Oznacza to, że zakładając stowarzyszenie zwykłe nie trzeba liczyć się z koniecznością wpisu do KRS, jednakże różnica pomiędzy stowarzyszeniem a stowarzyszeniem zwykłym jest znaczna, zwłaszcza w płaszczyźnie możliwości otrzymywania wsparcia finansowego. Stowarzyszenie zwykłe nie może bowiem (art. 42 ustawy prawo o stowarzyszeniach) „przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej”. Ponadto stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osób prawnych oraz prowadzić działalności gospodarczej. W tej sytuacji jedyną możliwą formą uzyskiwania przez stowarzyszenie zwykłe środków na działalność są składki członkowskie.
Tym samym zasadom podlegają stowarzyszenia tworzone na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, kluby sportowe, czyli tzw. „stowarzyszenia kultury fizycznej”, które mogą uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym, czyli w różnego rodzaju zawodach sportowych. Wyraźny przepis wskazuje, że stowarzyszenia kultury fizycznej podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Z przedstawionych powyżej rozważań wynika, że wpisu do KRS nie wymaga jedynie utworzenie stowarzyszenia zwykłego, które jednak nie ma prawa ubiegania się o dotacje od gminy, czy też innych jednostek samorządu terytorialnego, a zatem gmina może (a nawet powinna, wobec brzmienia przepisu prawa o stowarzyszeniach, który wyraźnie stanowi, że takie stowarzyszenie „nie może” otrzymywać dotacji) odmówić dofinansowania takiemu stowarzyszeniu. W takiej formie można także utworzyć klub sportowy, jednakże oprócz tego, że klub nie będzie miał prawa otrzymywania wsparcia finansowego, nie będzie mógł także brać udziału w zawodach sportowych, bowiem ustawa o kulturze fizycznej wymaga, by każde „stowarzyszenie kultury fizycznej” było wpisane do KRS (art. 13 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 3 ustawy).
Ostatnią, lecz bardzo istotną kwestią jest status szczególnego rodzaju klubu sportowego - uczniowskiego klubu sportowego. Założenie tego klubu odbywa się na takich samych zasadach jak zakładanie stowarzyszenia, jednak klub taki nie musi być rejestrowany w KRS, a pomimo tego posiada osobowość prawną (nadaje mu ją szczególny przepis art. 7 ust. 5 ustawy o kulturze fizycznej). Uczniowskie kluby sportowe podlegają jednak wpisowi do ewidencji, prowadzonej przez starostów właściwych ze względu na siedzibę klubów. Jeżeli zatem uczniowski klub sportowy zostanie utworzony zgodnie z przepisami oraz wpisany do ewidencji prowadzonej przez starostę - ma status klubu sportowego i nie ma podstaw do odmowy przyznania mu dotacji przez organy samorządu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak założyć stowarzyszenie? - koszty i formalności

Jak założyć stowarzyszenie? - koszty i formalności

  Czym jest stowarzyszenie? Prawo definiuje stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Dobrowolność polega na swobodzie tworzenia stowarzyszeń, swobodzie przystąpienia do już istniejącego stowarzyszenia oraz nieograniczonej swobodzie wystąpienia. (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Kogo obejmie wymóg posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS? Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwi ono załatwianie spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie. Obowiązek (...)

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Rejestracja spółki jawnej, spółkikomandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostej spółki akcyjnej w systemie S24 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

20 grudnia 2019 r.Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z dniem 1 września 2019 r. Wykazie podatników VAT, zwanym dalej także ,,Wykazem”. Dowiedz się, co z nich wynika. ##baner## Ogólne wyjaśnienia (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązkowy profil dla płatników składek

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli płatnik do 30 grudnia 2022 r. nie założył samodzielnie konta na PUE ZUS lub nie upoważnił nikogo do dostępu do profilu płatnika, ZUS utworzy mu profil techniczny (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  W jakim celu można założyć spółkę z o.o.?Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Kodeks spółek handlowych zezwala również na założenie takiej (...)

Płatności między przedsiębiorcami

Płatności między przedsiębiorcami

Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku płatniczego Szef KAS przypomniał, że przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem (...)

Zmiany w kosztach sądowych

Zmiany w kosztach sądowych

Od 10 marca 2007 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nowelizacja ta ma pomóc przedsiębiorcom przy rozpoczynaniu przez nich działalności gospodarczej, jak również w trakcie jej prowadzenia, zmniejszając (...)

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Skorzystaj z nowego Wykazu podatników VAT

Od 1 września 2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne (...)

Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?

Jak prawo pomaga pomagać, czyli jak zostać organizacją pożytku publicznego i co to oznacza?

  Organizacja pożytku publicznego – kto może ubiegać się o status takiej organizacji? Od 1 stycznia 2004 r. organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego, co pociąga za sobą wiele przywilejów w sferze m.in. (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby (...)

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Nawet jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa, możesz prowadzić w Polsce firmę. Przeczytaj, w jakiej formie to zrobić i czego będziesz potrzebować do rejestracji działalności gospodarczej. Kto może założyć w Polsce firmę? Obywatel Ukrainy, który: przebywa w Polsce legalnie i posiada numer (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która (...)

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje? Przedsiębiorcy i konsumenci realizują płatności zarówno przy użyciu gotówki, jak i bezgotówkowo. To, czy przyjmujesz płatność lub płacisz w gotówce czy bezgotówkowo, zależy od wielkości kwoty (...)

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej

Od 1 lipca 2021 roku przedsiebiorcy mogą prowadzić działalność w nowej formie - prostej spółki akcyjnej. Kluczową cechą tej spółki jest niski kapitał akcyjny wymagany do jej założenia, wynoszący 1 zł. Przeczytaj, jak założyć prostą spółkę akcyjną i (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (...)

Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

Od 13 marca 2019 r. osoby prawne (działające poza sektorem finansowym) mogą sporządzać sprawozdania finansowe za pomocą aplikacji e-Sprawozdania Finansowe. Sprawozdania te należy podpisać bezpłatnym podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, a następnie wysłać korzystając z systemu (...)

Jak instytucje kościelne mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie prawa polskiego?

Jak instytucje kościelne mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie prawa polskiego?

Inne instytucje kościelne mogą na wniosek władzy kościelnej uzyskać osobowość prawną na podstawie prawa polskiego. Jakie instytucje obejmuje przepis Konkordatu? Zgodnie z instrukcją z dnia 15 czerwca 2000 r. dotyczącą zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

Co zawiera wykaz podatników VAT, jak sprawdzać kontrahenta i kiedy trzeba to zrobić, dlaczego niektórych rachunków nie ma na białej liście i co w takich sytuacjach można zrobić. Informacje ws. Wykazu podatników VAT W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Stowarzyszenie - klub sportowy - VAT i sponsoring

Stowarzyszenie - klub sportowy - VAT i sponsoring

Założyliśmy Stowarzyszenie - klub sportowy. Klub zarejestrowaliśmy w Urzędzie Miejskim (bez KRS). W tym roku chcemy jednak zarejestrować to Stowarzyszenie w KRS, ponieważ będziemy się starać o dotację z Ministerstwa. Stowarzyszenie nie działa dla zysku, a jego przychody zgodnie ze statutem (...)

Zmiany w spółce z o.o - formularze

Zmiany w spółce z o.o - formularze

W spółce z o.o. było 6 wspólników. W zarządzie: prezes i dwóch wiceprezesów, 3 prokurentów. Jeden ze wspólników odkupił wszystkie udziały od pozostałych 5 wspólników. Czy należy zmienić umowę spółki - na np. jednoosobowa? Czy należy zmienić sposób reprezentacji, z czlonek zarzadu (...)

Stowarzyszenie - REGON, NIP, likwidacja

Stowarzyszenie - REGON, NIP, likwidacja

W zeszłym roku założyliśmy i zarejestrowaliśmy w sądzie stowarzyszenie z działalnością gospodarczą. Z różnych przyczyn nigdy nie rozpoczęliśmy działalności stowarzyszenia, a tym bardziej nie rozpoczęliśmy działalności gospodarczej. Niedawno otrzymałem z sądu wezwanie do złożenia (...)

Rejestracja stowarzyszenia

Rejestracja stowarzyszenia

Rejestrujemy stowarzyszenie. Czy w toku rejestracji w protokole zebrania założycielskiego przewodniczącym zebrania i przewodniczącym komitetu może być ta sama osoba? Jak dokonać opłaty rejestracyjnej stowarzyszenia i ile wynosi taka opłata? W myśl postanowień Ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, (...)

Koszt rejestracji stowarzyszenia

Koszt rejestracji stowarzyszenia

Czy rejstracja każdego Stowarzyszenia jest związana z poniesieniem opłat rejstracyjnych (KRS)? Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy Prawo o stowarzyszeniach nie ma konieczności wnoszenia opłaty. Wpis w KRS nie podlega również ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 49 ust. 2 ustawy (...)

Czy osoby wchodzące w skład organów stowarzyszenia muszą ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności?

Czy osoby wchodzące w skład organów stowarzyszenia muszą ubiegać się o zaświadczenie o niekaralności?

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS nie prowadzi działalności gospodarczej, celem statutowym stowarzyszenia jest ochrona interesów mieszkańców danego regionu. Jest to stowarzyszenie mieszkańców tego terenu. Czy osoby wchodzące w skład organów stowarzyszenia muszą ubiegać się o zaświadczenie (...)

Rejestacja spółki z o.o. a ZUS

Rejestacja spółki z o.o. a ZUS

Od marca razem ze wspólnikiem zakładamy spółkę z o.o. Ostatnio miały miejsce zmiany odnośnie KRS. Czy przy rejestracji spółki z o.o. w KRS, co chcemy zrobić po podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego, jest możliwość złożenia dokumentów dotyczących ZUS, tj ZUS ZPA? Nie jest jasne, (...)

Założenie klubu sportowego

Założenie klubu sportowego

Chcemy założyć klub sportowy w małej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Jak prowadzić księgi rachunkowe dla takiego klubu? Jakie obowiązują? Co jest przychodem, a co kosztem dla takiego klubu? Zgodnie z ustawa o kulturze fizycznej podstawową jednostką organizacyjną realizującą (...)

Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

Czy w przypadku zbycia udziałów przez udziałowca w spółce z o.o. umowa zbycia tych udziałów powinna znajdować się w aktach KRS-u? Zbywający i nabywający twierdzą, że stanowi to ich tajemnicę i że nie muszą ujawniać za jaką kwotę nastąpiło faktyczne zbycie. Do akt KRS-u została złożona (...)

Zmiany danych stowarzyszenia

Zmiany danych stowarzyszenia

Stowarzyszenie X planuje zmianę adresu. Miasto - Gdynia - pozostanie to samo. Na pewno zmieni się Urząd Skarbowy, gdyż adres jest w \"zasięgu\" innego US. Sama zmiana adresu ma nastąpić w ramach uchwały zarządu. Będzie ona podjęta w dniu 22 grudnia 2011r. z datą obowiązywania nowej siedziby (...)

Przystąpienie wspólnika do spółki jawnej

Przystąpienie wspólnika do spółki jawnej

Do spółki jawnej, która dotychczas działała w 2-osobowym składzie, przystąpił nowy wspólnik. Spisano aneks do umowy w dniu 01.10.2005 r., z mocą obowiązującą od 01.11.2005 r. i złożono wniosek do KRS 03.11.2005 r. Postanowienie o dokonaniu wpisu z Sądu otrzymaliśmy w dniu 30.01.2006 (...)

Oznaczenie przedmiot działalności spółki

Oznaczenie przedmiot działalności spółki

Spółka z o.o. rozważa uzupełnienie zakresu swojej działalności o usługi księgowe. Aktualnie w umowie spółki zakres działalności podany jest jako wyszczególnienie konkretnych numerów PKD, co powoduje, że każda zmiana zakresu wymaga również zmiany umowy (wizyta u notariusza) oraz zmiany (...)

Niezgodny z rzeczywistością wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym a odpowiedzialność za nieprawdziwe dane

Niezgodny z rzeczywistością wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym a odpowiedzialność za nieprawdziwe dane

Prezes zarządu spółdzielni złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Jednakże mimo to został wpisany do KRS jako Prezes ( sąd nie otrzymał dokumentu rezygnacji ). W jaki sposób można naprawić ten niezgodny z rzeczywistością stan i czy może tego dokonać tylko były Prezes? (...)

Zmiana siedziby spółki kapitałowej a podatki

Zmiana siedziby spółki kapitałowej a podatki

Siedziba spółki kapitałowej w momencie rejestracji i pierwszych miesięcy prowadzenia działalności znajduje się w Toruniu tam też nastąpiła jej rejestracja w KRS, co należy zrobić jeśli spółka kapitałowa zmieni siedzibę na inne miasto np. Warszawę? Czy przynależność do określonego (...)

Dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu

Dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu

Jesteśmy w trakcie rejestracji sp z o.o. Do których urzędów potrzebne jest przedstawianie umowy najmu lokalu? Z tego, co wiem, to przy rejestracji w KRS nie jest ona wymagana, ale w dalszej części rejestracji któryś urząd wymaga tej umowy. Przy ubieganiu się o NIP podatnicy prowadzący działalność (...)

Zmiana umowy spółki jawnej

Zmiana umowy spółki jawnej

Spółka złożyła wniosek do KRS o zmianę umowy spółki, a dokładnie paragrafu dotyczącego zmiany wysokości wnoszonych do spółki wkładów. Przedmiotem wkładu jednego ze wspólników są maszyny i urządzenia. Otrzymaliśmy postanowienie nakazujące określenie w uchwale o zmianie umowy spółki, (...)