Prawo wglądu w akta sprawy administracyjnej obejmuje też pobieranie kopii

27.2.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W świetle przepisu art. 73 § 1 k.p.a. prawo udostępnienia akt sprawy, będące wyrazem zasady jawności, obejmuje nie tylko wgląd do akt sprawy, ale także możliwość sporządzania z nich notatek odpisów i kopii.

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Dnia 8 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 1/18):

W ramach udostępnienia akt stronie na podstawie art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) mieści się sporządzenie przez organ, w sposób wynikający z jego możliwości technicznych i organizacyjnych, na wniosek strony, kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy. 

Porady prawne

Czego dotyczył problem?

Uchwała powyższa zapadła po rozpoznaniu w dniu 8 października 2018 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 14 marca 2018 r., nr IV. 7006.2016.ZA o podjęcie przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1302 ze zm.), uchwały mającej na celu wyjaśnienie: "Czy w ramach udostępniania akt stronie, na podstawie art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) mieści się sporządzenie przez organ, w sposób wynikający z posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych, na wniosek strony, kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy?" 

Trudności interpretacyjne art. 73 § 1 k.p.a. wynikają bowiem z tego, że ustawodawca wymieniając w tym przepisie uprawnienia strony postępowania administracyjnego, związane z udostępnieniem akt, pominął możliwość żądania od organu sporządzenia ich kopii(kserokopii).

W kontekście omawianej regulacji problematyczna stała się sytuacja procesowa, w której strona wnosi o sporządzenie przez organ kopii (kserokopii), bez uwierzytelnienia, a więc poza trybem przewidzianym w art. 73 § 2 k.p.a. 

Wyjaśnienia NSA

NSA wyjaśnił m.in., że analiza zmian treści przedmiotowych regulacji prowadzi do wniosku, że polski ustawodawca stopniowo wzmacniał uprawnienia strony zainteresowanej dostępem do akt. Dostępność akt dla strony stała się regułą. Kolejne zmiany ustawodawstwa rozszerzały granice jawności.

Aktualnie omawiane uprawnienie ma również podstawy prawne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., dalej określana jako Konstytucja RP). Już tylko z tego faktu wyprowadzić można jego doniosłość. Przepis art. 51 ust. 3 Konstytucji RP przyznaje bowiem każdemu prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić jedynie ustawa. Poza wskazaniem dopuszczalnego źródła ograniczenia Konstytucja nie precyzuje postaci ograniczeń. Mogą mieć one zarówno wymiar podmiotowy, jak i przedmiotowy. W tym ostatnim zakresie ograniczenia mogą polegać na wskazaniu kategorii wyłączonych z dostępu urzędowych dokumentów lub zbiorów danych, ale także nakreśleniu ustawowych form udostępniania, rodzajach dopuszczalnych uprawnień w zakresie dostępu do urzędowych dokumentów i zbiorów danych. W postępowaniu administracyjnym taką funkcję spełniają obecnie przepisy art. 73 i art. 74 k.p.a. Regulacja ustawy zasadniczej (Konstytucji RP), uszczegółowiona elementami konstrukcyjnymi, określonymi w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego (art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12 k.p.a.) pozwala sformułować prawo strony dostępu do akt sprawy – ujmowane jako fundamentalna gwarancja procesowa. Nie może w związku z tym budzić wątpliwości, że dostęp stron do akt sprawy to jeden ze standardów sprawiedliwego postępowania administracyjnego, który z kolei stanowi istotny element zasady państwa prawnego, wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP. W tym zakresie zresztą dochodzi do zbiegu ochrony wynikającej z art. 2 i art. 51 ust. 3 Konstytucji RP. Oba przepisy należy odczytywać łącznie.

Prawo wglądu w akta sprawy stanowi istotny przejaw zasady jawności postępowania, zapewnia stronom czynny udział w postępowaniu administracyjnym, a przez to prawo do obrony. Znajomość akt zapewnia realną możliwość składania wniosków dowodowych, co w konsekwencji pozwala wyjaśnić stan faktyczny spraw zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej. To, że prawo dostępu do akt postępowania, przewidziane w art. 73 § 1 k.p.a., stanowi istotny przejaw zasady jawności postępowania wobec stron nie budzi wątpliwości ani w piśmiennictwie, ani w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. Stanowisko judykatury w tym względzie zostało szeroko zacytowane w pytaniu Rzecznika Praw Obywatelskich, stąd zaniechano w tym miejscu ponownego przytaczania wyrażanej w nim argumentacji. Odnosząc się zaś do piśmiennictwa, warto przytoczyć niektóre z poglądów tam zawartych. I tak, na prawo wglądu do akt jako przejaw zasady jawności wskazywał m.in. Z. R. Kmiecik w artykule zatytułowanym "Zakres udostępniania akt sprawy w postępowaniu administracyjnym" (Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXX-zeszyt 2-2008). Podkreślił w nim, że bez znajomości zawartości akt obywatel nie może bronić swoich praw. Dostęp do akt sprawy, zdaniem tego autora, urzeczywistnia prawo strony do wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji. Jednocześnie zaznaczył, że ścisły związek pomiędzy prawem wglądu w akta postępowania a prawem do wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji polega na tym, że to ostatnie często tylko przy znajomości akt może być skutecznie wykorzystane. Zdaniem Z.R. Kmiecika, wgląd w akta sprawy umożliwia stronom efektywne współdziałanie z organem prowadzącym postępowanie w dochodzeniu prawdy obiektywnej. Identycznie wypowiedziała się B. Adamiak w glosie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 29 marca 2012 r. (sygn. akt II SA/Bk 122/12), wskazując na jawność postępowania jako podstawową wartość prawa do procesu. Także J. Chlebny w artykule "Udostępnianie akt sprawy administracyjnej, a prawo do sądu", opublikowanym w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego 2008, nr 3(18) stwierdził, że możliwość zapoznania się z zebranym w aktach materiałem dowodowym jest istotnym uprawnieniem procesowym, które gwarantuje stronom czynny udział w postępowaniu (art. 10 k.p.a.), pogłębia zaufanie do organów Państwa (art. 8 k.p.a.), stanowiąc jednocześnie obowiązek organu informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy (art. 9 k.p.a.).

W zacytowanych wypowiedziach ich autorzy nie zakwestionowali zatem, że w świetle przepisu art. 73 § 1 k.p.a. prawo udostępnienia akt sprawy, będące wyrazem zasady jawności, obejmuje nie tylko wgląd do akt sprawy, ale także możliwość sporządzania z nich notatek odpisów i kopii. W powołanej glosie podkreślono, że dostęp do akt bez możliwości utrwalenia ich treści nie tworzy gwarancji podjęcia obrony. W glosie zwrócono również uwagę, że przepis art. 73 § 1 k.p.a. nie określił technik sporządzania notatek, kopii, odpisów. W takiej sytuacji nie powinno budzić wątpliwości, zdaniem komentatora, że przy ich wykonaniu możliwe będzie korzystanie ze współczesnych osiągnięć technicznych. Zaaprobowano fotografowanie, kserowanie jako sposoby sporządzenia kopii z akt. Na istniejące współcześnie techniczne możliwości realizacji uprawnień strony z przepisu art. 73 § 1 k.p.a. wskazał także P.M. Przybysz w Komentarzu aktualizowanym do art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2018, zauważając jednocześnie, że w orzecznictwie coraz częściej prezentowana jest rozszerzająca wykładnia tego przepisu, mająca na uwadze cel tego przepisu oraz istniejące techniczne możliwości realizacji takich uprawnień. Także w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej Kodeks postępowania administracyjnego z 2010 r. znalazł się fragment, który zwracał uwagę na konieczność uwzględnienia postępu technicznego, unowocześniania działań podmiotów realizujących zadania publiczne.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w pełni zaaprobował argumentację, że dostęp do akt bez możliwości utrwalenia ich treści nie tworzy gwarancji obrony zgodnej z art. 51 ust. 3 Konstytucji RP ani uszczegóławiającymi ją elementami, wynikającymi z zasad prawa administracyjnego. Za słuszne NSA uznał także stanowisko dopuszczające wykorzystanie współczesnych technicznych możliwości, nieznanych w dacie uchwalania Kodeksu postępowania administracyjnego, do sporządzania notatek, odpisów i kopii z akt administracyjnych w ramach przepisu art. 73 § 1 k.p.a. Rozwój technologiczny sprzyja w niniejszym przypadku obywatelowi, pozwala bowiem na bardziej sprawne i efektywne kontakty z administracją. Jest to szczególnie ważne przy tak szybkim tempie rozwoju otaczającego świata. W tym celu mogą być użyte zatem wszelkie urządzenia służące do zapisywania materiałów, w tym skanery, cyfrowe aparaty fotograficzne, kopiarki, pod warunkiem, że nie zniszczą struktury utrwalanych dokumentów.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów zauważył, że odczytując przepis art. 73 § 1 k.p.a. mieć należy jednak na względzie, na co słusznie zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, że nie każda ze stron ma możliwość samodzielnego zapisania zawartości akt za pomocą najnowocześniejszych urządzeń technicznych, czy to ze względu na to, że ich nie posiada, czy to z uwagi na nieumiejętność posługiwania się nimi. W takiej sytuacji, odmowa wykonania kopii za pomocą dostępnych w biurze organu urządzeń prowadziłaby w istocie do nierówności pomiędzy stronami ze względu na dostępność nowych technologii, co nie może znaleźć akceptacji w demokratycznym państwie prawym. Powszechna dostępność np. kserokopiarek w urzędach i łatwość z jaką można w ten sposób uzyskać choćby kserokopię żądanego materiału z akt, powinna pozwolić rozwiązać tę sytuację w zgodzie z gwarancjami z art. 51 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP. Oznaczać to może jedynie odczytanie przepisu art. 73 § 1 k.p.a. jako dopuszczającego sporządzenie na wniosek strony kopii z akt, przy użyciu dostępnych w organie urządzeń, tak aby w dobie postępu technicznego możliwość utrwalenia treści akt przez stronę nie ograniczała się do notatek odręcznych, z istoty swej niegwarantujących w stosunkowo krótkim czasie takiego odwzorowania treści, jak np. kserokopia, czy fotokopia. W konsekwencji zaaprobować należy stanowisko, że przepis art. 73 § 1 k.p.a. powinien być odczytywany w sposób, który odpowiadał będzie postępowi technologicznemu.

Nie budzi wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów, że uprawnienie do otrzymania uwierzytelnionych odpisów z art. 73 § 2 k.p.a. nie zabezpiecza prawa strony do utrwalenia na własne potrzeby zawartości z akt.

W istocie bowiem ustawodawca istotnie zawęża możliwość skorzystania ze sporządzonych przez organ na żądanie strony uwierzytelnionych odpisów z akt poprzez użycie kwantyfikatora "ważny interes", który nie daje gwarancji stronie, że uzyska odpis uwierzytelnionych dokumentów z akt sprawy w każdej sytuacji, gdy samodzielne sporządzenie będzie dla niej niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.

NSA zwrócił również uwagę, że w odniesieniu do czynności udostępnienia akt sprawy rozróżnianie pojęć "odpis" - "kopia" nie jest celowe, gdy zważy się, że w dobie stanowienia przepisu art. 73 k.p.a. nie znano pojęcia np. kserokopii, a poziom ówczesnej technologii nie pozwalał na takie odwzorowanie treści dokumentu, jakie dostępne jest obecnie. (por. G. Łaszczyca "Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym", Wydawnictwo LEX a Wolter Kluwer business, Warszawa 2014).

Przy wykładni przepisu art. 73 § 1 k.p.a. nie można również pominąć porównań do unormowań, jakie przyjęto w ramach innych procedur prawnych, obowiązujących na obszarze państwa polskiego w zakresie urzeczywistnienia prawa dostępu do akt, gwarantowanego w art. 51 ust. 3 Konstytucji RP. Wskazać w tym miejscu należy na unormowania proceduralne przed organami podatkowymi oraz obowiązujące w postępowaniu sądowoadministracyjnym, cywilnym i karnym. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów zauważył, że każda z tych procedur gwarantuje stronom, na ich wniosek, prawo uzyskania kopii z akt.

W opinii NSA, dokonując interpretacji przepisu art. 73 § 1 k.p.a., mieć należy również na względzie, że odmowa udostępnienia stronom urządzeń pozostających na wyposażeniu organu stawia w gorszym położeniu osoby o niższym statusie materialnym, których na takie urządzenia nie stać bądź też osoby, które z racji wieku lub ułomności np. fizycznych, nie mogą samodzielnie z nich skorzystać.

Także z tego względu omawiane ograniczenie w dostępie do akt pozostawałoby więc w sprzeczności z art. 32 Konstytucji RP, naruszając również zasady sprawiedliwości społecznej, których gwarantem jest art. 2 Konstytucji RP.

Jak wyjaśnił NSA, rekonstruując wzór zachowania organu administracji w przedmiocie udostępniania akt na podstawie art. 73 § 1 i § 2 k.p.a. należało wyjść poza jego literalne brzmienie i zgodnie z systemowymi regułami wykładni rozszerzyć zakres uprawnień strony, tak aby w razie uzasadnionej potrzeby mogła żądać od organu sporządzenia kopii dokumentów z akt sprawy. Za takim rozwiązaniem przemawia bowiem konieczność zharmonizowania art. 73 k.p.a. z zasadami ogólnymi postępowania administracyjnego, uregulowaniami innych procedur, dotyczącymi udostępniania akt, a także konieczność dokonywania interpretacji z uwzględnieniem gwarancji konstytucyjnych. Z tego względu, dokonując wykładni art. 73 § 1 k.p.a. trzeba mieć również na uwadze, że możliwość rzetelnego zapoznania się z materiałem zebranym w aktach sprawy jest istotnym uprawnieniem procesowym gwarantującym stronie czynny udział w postępowaniu (art. 10 § 1 k.p.a.), a w efekcie podejmowanie inicjatywy dowodowej, co ma istotne znaczenie w dochodzeniu do prawdy obiektywnej (art. 7 k.p.a.) Interpretacja powinna uwzględniać także wymogi standardów określonych zasadą pogłębiania zaufania obywatela do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.) oraz zasady szybkości i prostoty postępowania (art. 12 k.p.a.).

Nie można pominąć również wymogów rzetelnej i sprawiedliwiej procedury wynikających z zasady państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP), w tym także stanowiska przedstawicieli doktryny, w myśl którego prawo jednostki do obrony stanowi podstawowy element standardów przyjętych w prawie unijnym, a co za tym idzie, że wszelkiego rodzaju ograniczenia czy utrudnienia dla stron postępowania w dostępie do akt stanowią zagrożenie dla zasad rzetelnej procedury (por. T. Lewandowski, glosa do wyroku WSA w Szczecinie z dnia 29 maja 2014 r., sygn. akt II SAB/Sz 27/14, publ. LEX/el. 2015; J. Chlebny, "Udostępnianie stronie akt sprawy administracyjnej a prawo do sądu").

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, trudno znaleźć przekonujące argumenty, aby rozwiązania zagadnienia postawionego we wniosku Rzecznika poszukiwać wyłącznie w literalnej wykładni art. 73 § 1 k.p.a., wskazującym formalistycznie, że czynność sporządzenia kserokopii (odpisów) musi być w każdym przypadku wykonywana samodzielnie przez stronę, przy użyciu własnych urządzeń przydatnych do utrwalenia i powielania materiałów zgromadzonych w aktach sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że na gruncie tej samej gałęzi prawa, mianowicie prawa administracyjnego, instytucja udostępniania akt stronie powinna być jednolicie stosowana, zgodnie z zasadą równości wobec prawa. Okoliczność, że ustawodawca w Ordynacji podatkowej (art. 178 § 3) wyraźnie uregulował uprawnienie stron do otrzymywania kopii z akt oznacza tylko, że w tym postępowaniu usunięte zostało źródło wątpliwości interpretacyjnych.

Natomiast brak zmiany w tym kierunku unormowania art. 73 § 1 k.p.a. nie musi być automatycznie odczytywany jako wola ustawodawcy do różnicowania omawianej instytucji we wskazanych procedurach, z konsekwencją ograniczenia uprawnień strony ogólnego postępowania administracyjnego.

Podobny zabieg interpretacyjny został zastosowany w uchwale NSA z dnia 15 czerwca 2011 r. (sygn. I OPS 1/11), dotyczącej przepisu art. 57 § 4 k.p.a., w uzasadnieniu której odwołano się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego wskazujących, że "ukształtowany w procesie stosowania prawa określony sposób rozumienia przepisu odbiegać może dalece od literalnego brzmienia, jakie nadał mu prawodawca. Organy stosujące prawo, w tym przede wszystkim sądy, mogą w drodze wykładni prawa wydobywać z aktów normatywnych treści, które są do pogodzenia z normami, zasadami lub wartościami, których poszanowania wymaga Konstytucja."

Określając relacje podmiotu uprawnionego do korzystania z akt oraz organu administracji, akcentować należy konieczność ich współdziałania celem zapewnienia efektywnego prowadzenia postępowania, zgodnie z obowiązującymi współcześnie standardami dobrej administracji. To na organie ciąży obowiązek stworzenia warunków gwarantujących stronie realną możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w aktach administracyjnych i jego wykorzystania w ramach uprawnień procesowych. Z tego też względu nie może w sposób dowolny ograniczać możliwości sporządzania kserokopii dokumentów przy użyciu sprzętu będącego w posiadaniu organu. Jak słusznie zaznaczono w postanowieniu NSA z dnia 19 stycznia 2010 r., sygn. akt II OSK 2043/09: "kwestie techniki sporządzania kserokopii i jego kosztów wprawdzie wymagają organizacyjnego rozwiązania przez organ, lecz nie należą do istoty obowiązku organu wyrażonego w art. 73 § 1 k.p.a., a tym bardziej nie mogą organu z tego obowiązku zwolnić". Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, przepis art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a. stanowi podstawę do obciążenia strony kosztami sporządzenia kopii dokumentacji, gdyż mieszczą się one w kosztach postępowania administracyjnego poniesionych na jej żądanie. Koszty te nie pozostają bowiem w bezpośrednim związku z rozstrzygnięciem sprawy, a tylko przez ten pryzmat odczytywać należy ustawowe obowiązki organu, o których mowa w tym przepisie, co w konsekwencji wyklucza obciążenie nimi organu.

Odmowa uwzględnienia wniosku strony o sporządzenie kserokopii z akt mogłaby nastąpić jedynie, gdyby organ wykazał konkretne utrudnienia wynikające z braku potrzebnego sprzętu lub dużej liczby dokumentów przewidzianych do kopiowania. Tylko więc w sytuacjach wymagających większego organizacyjnego zaangażowania ze strony pracowników organu dopuszczalne byłoby wyznaczenie stronie określonych warunków realizacji wniosku w przedmiocie sporządzenia kserokopii dokumentów. Oczywiście odmowa wydania kopii z akt sprawy może być też usprawiedliwiona w sytuacji, gdy strona w sposób oczywisty i świadomy nadużywa prawa wynikającego z art. 73 § 1 k.p.a.

Takie rozumienie art. 73 § 1 k.p.a. nie oznacza zatem bezwzględnego związania organu żądaniem strony o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy, lecz wprowadza ograniczenia mające wykluczyć nieuzasadnioną odmowę załatwienia wniosku w tym przedmiocie.

Jak wskazano w doktrynie: "Współczesne wymogi państwa praworządnego wzmacniają rolę tzw. aksjologii proceduralnej (stanowiącej aspekt formuły sprawiedliwości proceduralnej) zarówno w odniesieniu do ogólnych reguł działania organów, jak i do określenia treści poszczególnych działań w procesie decyzyjnym." (L. Leszczyński w: "System Prawa Administracyjnego", "Wykładnia w prawie administracyjnym", Tom 4, C.H. BECK INP, Warszawa 2012 r., str. 257).

Na akceptację zasługuje zatem - zdaniem NSA - stanowisko ukształtowane orzeczeniami sądów, w których przyjęto prokonstytucyjną, systemową i celowościową wykładnię art. 73 § 1 k.p.a. z konkluzją, że w ramach udostępniania akt stronie mieści się sporządzanie przez organ, w sposób wynikający z posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych, kopii dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy.

Mając na względzie powyższe Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 oraz art. 264 § 1 i 2 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji uchwały.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

Co jest informacją publiczną? Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP. Zasada dostępu do informacji publicznej Ogólną zasadą, która wynika z ww. przepisu, jest bowiem dostęp do informacji. Wszelkie wyjątki (...)

Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

  Kto może żądać udostępnienia akt sprawy w postępowaniu administracyjnym? Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Stroną jest natomiast każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu z uwagi na swój interes prawny (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą (...)

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Jak uzyskać informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania?

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. "Ponownym wykorzystywaniem" jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  (tzw. "użytkownicy") informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (...)

Jakie prawa ma pacjent?

Jakie prawa ma pacjent?

Jako pacjent masz swoje prawa. Naucz się z nich korzystać. Masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej Masz prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sposób udzielania Ci pomocy medycznej i procedury z tym związane muszą odpowiadać wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Jeśli istnieją ograniczenia (...)

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

    25 maja 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawa ta określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Wdraża ona minimalne standardy w tym zakresie przewidziane w Dyrektywie 2002/14/WE, ustanawiającej ogólne (...)

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Określa ona zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych czy dostawców tych produktów, (...)

Akta sprawy a dostęp do informacji publicznej

Akta sprawy a dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach publicznych jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. W orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiały się rozbieżności co (...)

Sądy nie zignorują już naszych e-maili

Sądy nie zignorują już naszych e-maili

Informację o wyroku podadzą przez telefon, ujednolicą swoje strony www oraz pozwolą fotografować akta sprawy. Pomysły resortu sprawiedliwości mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Zmiany ma wprowadzić znowelizowany regulamin urzędowania sądów powszechnych. Dodano do niego przepis zobowiązujący sądy do niezwłocznej odpowiedzi na pytania kierowane do nich w formie elektronicznej. (...)

Prawo łaski Prezydenta RP

Prawo łaski Prezydenta RP

Głównym celem postępowania ułaskawieniowego jest korekta prawomocnego wyroku w części dotyczącej kary. Ułaskawienie bowiem polega na całkowitym lub częściowym darowaniu albo złagodzeniu kary wymierzonej skazanemu na mocy prawomocnego wyroku sądu. W Polsce tylko Prezydent RP może skorzystać z prawa łaski. Niestety prawo łaski musi być środkiem o charakterze wyjątkowym, oznacza (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof (...)

Kiedy można a kiedy należy zawiesić postępowanie administracyjne?

Kiedy można a kiedy należy zawiesić postępowanie administracyjne?

  Obligatoryjne zawieszenie postępowania Organ administracji publicznej z urzędu zawiesi postępowanie administracyjne: w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie występuje w ich imieniu kurator masy spadkowej, wyznaczony przez sąd, a postępowanie nie zostało umorzone jako bezprzedmiotowe, Postępowanie (...)

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Sprawy o wywłaszczenie nie da się tak łatwo umorzyć...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2007 r. umorzył postępowanie sądowe wszczęte skargą W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji. W uzasadnieniu wskazał, że w dniu 6 listopada 2003 r. pełnomocnik W. K. złożył wniosek o zawieszenie toczącego się postępowania (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). Chodzi tutaj z reguły o przepisy wyjęte niejako przed nawias, czyli wspólne dla całości (...)

Pismo do urzędu można nadać także w UE

Pismo do urzędu można nadać także w UE

Brak możliwości złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwach członkowskich UE jest niezgodny z prawem - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wyrok TK 30 października 2019 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty sądowe a opłaty sądowe Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich spraw lepiej jest poczekać, a z jakimi przyśpieszyć. Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z (...)

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605), a także w związku z dyrektywami 2004/18/WE i 2004/17/WE wskazującymi kryteria i zasady (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienie od kosztów z mocy ustawy Zwolnienie ustawowe uzależnione jest zarówno od rodzaju sprawy jak i od podmiotu, który występuje przed sądem. Z mocy ustawy od obowiązku uiszczania kosztów sądowych zwolnieni są: strona dochodząca ustalenia ojcostwa,( za wyjątkiem oczywistej bezzasadności powództwa, sąd wówczas może obciążyć kosztami ) lub (...)

Nakładanie kar administracyjnych

Nakładanie kar administracyjnych

Kary administracyjne mają być adekwatne do naruszenia prawa Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła wiele istotnych zmian w procedurze administracyjnej. Do podstawowych celów tej nowelizacji należało zapewnienie adekwatności kar administracyjnych do naruszenia prawa. Nowelizacja (...)

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Zmiany dotyczące decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (tzw. decyzji kasatoryjnych) Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw mają na celu m.in. usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Szybkie załatwianie spraw to jedno z podstawowych oczekiwań wobec (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces inwestycyjno-budowlany zostanie uproszczony i przyspieszony. Chodzi o uproszczenie zbyt rygorystycznych (...)

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Czemu ma służyć nowelizacja? Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czasowe oferowanie lub świadczenie usług na terytorium (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy (...)

Prawo przeglądania akt w sprawie cywilnej

Prawo przeglądania akt w sprawie cywilnej

Chodzi o dowody w sprawie, które znajdują się w aktach sprawy, ale których ja nie otrzymałem gdyż posiedzenie odbyło się niejawnie, a ja nie zostałem powiadomiony o terminie. Czy mam prawo zażądać (...)

Ochrona danych a dostęp do akt

Ochrona danych a dostęp do akt

W związku z moim przypuszczeniem, że wydana decyzja budowlana jest niezgodna w znacznym stopniu ze stanem faktycznym, poprosiłam o dostęp do archiwum dokumentacji budynku sąsiadującego z moją działką. (...)

Uzyskanie odpisu uzasadnienia wyroku Sądu

Uzyskanie odpisu uzasadnienia wyroku Sądu

Chciałbym się dowiedzieć czy teksty uzasadnień wyroków sądów cywilnych są dostępne dla osób postronnych i jaka jest procedura uzyskania kopii takiego dokumentu? Jedną z podstawowych zasad procesu (...)

Fotografowanie dokumentów z akt sądowych

Fotografowanie dokumentów z akt sądowych

Czternastego stycznia br. prosiłam pisemnie sąd o przysłanie ksero niektórych dokumentów. Dokumenty posiadają przeprawianą numerację, inne zaginęły. Do dziś ich nie otrzymałam. To na nich sąd (...)

Udostępnianie akt w sądzie administracyjnym

Udostępnianie akt w sądzie administracyjnym

Czy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obowiązuje zasada, że akta sprawy są dostępne dla uczestników postępowania, którzy mogą sporządzać i otrzymywać odpisy i wyciągi z akt? Jeśli (...)

Fotografowanie akt sprawy cywilnej w sądzie

Fotografowanie akt sprawy cywilnej w sądzie

Zezwolono mi bez żadnych problemów na fotografowanie akt mojej sprawy w czytelni sądu, ale akta zastępcze (kilka kartek które nadeszły po zszyciu głównych akt) są w sekretariacie wydziału. 10 (...)

Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej a ochrona danych

Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej a ochrona danych

Chciałbym na swojej stronie internetowej umieścić dane niekompetentnego pracownika, tak aby przyszli pracodawcy/ klienci mogli uniknąć niepotrzebnych nerwów. Czy będzie to zgodne z ustawą o ochronie (...)

Udostępnianie akt w toku egzekucji

Udostępnianie akt w toku egzekucji

Żona prowadzi działalność gospodarczą, jak się okazało ma wiele długów, od pewnego czasu jesteśmy po rozwodzie mieszkamy oddzielnie. W trakcie małżeństwa podpisałem jej wiele weksli zabezpieczających (...)

Prawo wglądu do dokumentów spółki z o.o.

Prawo wglądu do dokumentów spółki z o.o.

Nie mam wglądu w papiery naszej spółki. Przypuszczam, że gdybym sprawę postawiła "na ostrzu noża", prezes być może udostępniłby mi je. Jednakże niewiele bym z nich zrozumiała (wspominałam (...)

Prawo wglądu do akt szkodowych

Prawo wglądu do akt szkodowych

Miałem szkody komunikacyjne w 3 pojazdach ubezpieczonych u tego samego ubezpieczyciela, ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowań od prawie roku, ponadto akta w tych sprawach zostały skierowane (...)

Wgląd do akt przez pełnomocnika procesowego

Wgląd do akt przez pełnomocnika procesowego

Czy adwokat strony w trakcie rozwodu ma prawo wglądu w dokumentację medyczną strony przeciwnej. Czy psychiatra wydając opinię na żądanie Sądu ma prawo nie informować pacjenta, że Sąd o taką (...)

Kto ma prawo wglądu do akt sądowych

Kto ma prawo wglądu do akt sądowych

Złożono wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Czy mamy prawo wglądu do załączników które przedłożyła strona w sądzie? Zakładamy, że wglądu żądają pozostali spadkobiercy, wymienieni (...)

Przeglądanie akt przez oskarżyciela posiłkowego

Przeglądanie akt przez oskarżyciela posiłkowego

Czy oskarżyciel posiłkowy w sprawie karnej ściganej z urzędu przez prokuraturę ma prawo zapoznać się w sądzie z dokumentami (przed rozprawą) zgromadzonymi w czasie dochodzenia? Sprawa tyczy znęcania (...)

Dostęp do akt sprawy karnej

Dostęp do akt sprawy karnej

Czy mam możliwość i prawo do wglądu do moich akt sprawy w momencie, kiedy sąd już wydał wyrok w sprawie karnej? Jeśli tak, to jak to zrobić? Zgodnie z treścią art. 156 § 1 Kodeksu postępowania (...)

Wgląd do akt w postępowaniu cywilnym

Wgląd do akt w postępowaniu cywilnym

Chciałbym przeglądnąć akta sprawy o ustanowienie kuratora spadku w Sądzie, czy muszę składać pismo o udostępnienie akt? Jaki jest sposób postępowania w takich sprawach? Zgodnie z art. 525 (...)

Umorzenie postępowania administracyjnego

Umorzenie postępowania administracyjnego

Organ nadzoru budowlanego wszczął postępowanie administracyjne na żądanie strony w sprawie samowolnie dokonanej przebudowy budynku. W trakcie postępowania organ ustalił, iż wnioskodawca nie jest (...)

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

Art. 65 par.1 K.p.a. nakłada na organ obowiązek bezzwłocznego przekazania podania do organu właściwego w sytuacji gdy ten uzna się za niewłaściwy w sprawie. Pojęcie to jest jednak nie ostre. Jak (...)

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

Dwa miesiące temu skierowałem skargę do rady powiatu na bezczynność starosty w sprawie nie wydania przez niego zaświadczenia o dacie wybudowania i fakcie istnienia od czasów przed wojennych mojego (...)

Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995r.

Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995r.

Mam wątpliwości jak należy rozumieć sformułowanie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Czy sformułowanie cyt. "przed dniem (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

W moim posiadaniu jest kilka budynków. Część z nich to budynki przedwojenne gospodarskie. Budynek mieszkalny pochodzi z 1979r. a inne budynki gospodarskie z 1974 i 1981r. Powiatowy Inspektor Nadzoru (...)

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

Wniesienie skargi kasacyjnej do NSA

Skarżący złożył skargę kasacyjną sporządzoną przez adwokata od wyroku NSA (poprzednika Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) w trybie art. 101 ustawy wprowadzającej ustawy o sądownictwie administracyjnym. (...)

Przesłanki odpowiedzialności za fałszywe zeznania

Przesłanki odpowiedzialności za fałszywe zeznania

Matka w imieniu swoich dzieci występuje o alimenty. Jako osoba dorosła sprawująca opiekę nad dziećmi składa zeznania dotyczące sytuacji rodzinnej, materialnej itp. W trakcie przesłuchania w trybie (...)

Przywrócenie terminu a wniosek o uzasadnienie

Przywrócenie terminu a wniosek o uzasadnienie

2 miesiące po ogłoszeniu wyroku strona przeciwna dowiedziała się o tym fakcie. Wniosła o doręczenie odpisu wyroku, a następnie złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji wraz (...)

Odpowiedź na apelację strony przeciwnej

Odpowiedź na apelację strony przeciwnej

Apelacja w sprawie podziału majątku została złożona przez obie strony postępowania. Czy istnieją jakieś przepisy prawa, zwyczaje czy też procedura że na apelację strony przeciwnej druga strona (...)

Odpisy pism procesowych i termin ich składania

Odpisy pism procesowych i termin ich składania

Na ostatnim posiedzeniu sąd wyznaczył 7-dniowy termin ostateczny na składanie pism, wniosków dowodowych. Zobowiązał również jedną ze stron do dostarczenia odpisu pisma które złożyła na rozprawie (...)

Odmowa stwierdzenia nieważności-odwołanie

Odmowa stwierdzenia nieważności-odwołanie

Kilka lat temu powiatowy organ nadzoru budowlanego wydał pozwolenie na samowolnie dokonaną zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego. W roku ubiegłym, po przeprowadzeniu postępowania z wniosku (...)

Definicja organu podatkowego

Definicja organu podatkowego

Czy przepis art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej oznacza, że organ kontroli skarbowej jest organem podatkowym mimo, że nie jest wymieniony w art. 13 ordynacji podatkowej? Organem podatkowym (...)

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Strona nieznana z miejsca zamieszkania

Chciałabym uzyskać poradę w następującej sprawie. Otóż 15 września b.r. złożyliśmy z mężem w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Dokumentacja (...)

Definicja organu wyższego stopnia

Definicja organu wyższego stopnia

W postępowaniu odwoławczym organ wojewódzki uchylił decyzję organu I instancji i orzekł co do istoty sprawy (art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa) i w związku z tym decyzja stała się ostateczna. Strona postępowania (...)

FORUM PRAWNE

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie?

Czy Bielsko-Biała posiada jeszcze resztki sprawiedliwości w Sadzie? Witam, chciał bym prosić Państwa o zainteresowanie niezwykłą i szokującą sprawą która toczy się przed sądem w Bielsku- Białej. (...)

prawa ojca a obowiazki ojca po rozwodzie

prawa ojca a obowiazki ojca po rozwodzie bardzo duzo mowi sie o prawach ojca (glownie przez samych ojcow), natomiast nigdzie nie wspomina sie o obowiazkach ojcowskich po rozwodzie, dlaczego ojcowie sami (...)

POMOCY nęka mnie firma raport. Błagam Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

POMOCY nęka mnie firma raport. Błagam Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Potrzebuje pomocy. Miałem dwa telefony w Plusie na abonament. Rozwiązałem z nimi umowę 2005r.w styczniu za to że zminili cennik (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Obywatelstwo niemieckie

Obywatelstwo niemieckie Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie wyszła za mąż za Polaka (...)

Udostępnianie tekstów piosenek na stronie ?

Udostępnianie tekstów piosenek na stronie ? Witam Chciałbym zrobić stronę internetową z tekstami piosenek i tymi polskimi i zagranicznymi, boję się tylko, że takie teksty mogą być chronione (...)

Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora

Jak spowodować zmianę treści postanowienia prokuratora Prokurator umorzył postępowanie z uwagi na śmierć sprawcy wypadku, w którym zginęły dwie osoby: kierowca i pasażer. Zgodnie z pouczeniem (...)

Problem ze szpitalem

Problem ze szpitalem Witam ,Pewnego Dnia mój ojciec uległ wypadkowi spadając z drabiny, Po czym zawieźliśmy go na izbę przyjeć gdzie lekarz po rentgenie stwierdził ze potrzebna będzie operacja (...)

Prawo wglądu do raportu!

Prawo wglądu do raportu! Witam. Chciał bym się dowiedzieć czy osoba prywatna spisana bądź też ukarana mandatem karnym za jakieś wykroczenie ma prawo do wglądu raportu stworzonego przez funkcjonariusza (...)

kto ma prawo wglądu w finanse gminy?

kto ma prawo wglądu w finanse gminy? kto ma prawo wglądu w finanse gminy?

czy rodzic płacący alimenty ma prawo wglądu do wydatków?

czy rodzic płacący alimenty ma prawo wglądu do wydatków? czy rodzic płacący alimenty ma prawo wglądu do wydatków?

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa Czy zarządca nieruchomości może zabronic dostępu do dokumentów członkom wspólnoty?chodzi mi szczególnie o protokół przeglądu technicznego budynku (Zoi) absolutnie nie (...)

Rozwod apelacja

Rozwod apelacja Poszukuje odpowiedzi na pytanie: ile można się odwoływać w sprawie rozwodu gdy nie godzę się z wyrokiem sądu? (Agaga) od dnia ogłoszenia wyroku masz 7 dni na wystąpienie o uzasadnienie (...)

Akta sprawy a adwokat

Akta sprawy a adwokat Jak długo prokurator może nie dopuszczać adwokata do akt sprawy? Czy w momencie kiedy wyznaczę adwokata, to musi to zrobić od razu? Bardzo proszę o odpowiedź

Zmiana statusu z świadka na stronę w takiej sprawie jak tutaj:

Zmiana statusu z świadka na stronę w takiej sprawie jak tutaj: Niespełna 2 m-ce temu zostałem oskarżony przez pewną znajomą mi osobę lecz nie lubianą o kradzież, na miejsce od razu wezwano (...)

Akta sprawy rozwodowej po 20 latach

Akta sprawy rozwodowej po 20 latach Witam, czy ja jako córka mogę mieć dostęp do akt sprawy rozwodowej moich rodziców? Rozwiedli się oni ok 20 lat temu, w jaki sposób uzyskac wgląd do akt? Zgodnie (...)

Postępowanie administracyjne - kazusy..

Postępowanie administracyjne - kazusy.. Witam. Dostałem do rozwiązania z Postępowania Administracyjnego kazusy... Siedziałem nad nimi w weekend. Fakt Wczoraj nie ponieważ nie miałem kiedy i dzisiaj (...)

Badania lekarskie- postępowanie administracyjne.

Badania lekarskie- postępowanie administracyjne. Witam serdecznie. W styczniu tego roku zostało mi zabrane prawo jazdy na okres jednego roku (za jazdę na kacu). W maju tego roku otrzymałem decyzję (...)

Porady prawne