Umowa pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkiem zarządu wieloosobowego

11.8.2020

Michał Pichór

Michał Pichór

Radca prawny

W ramach działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zdarzyć się sytuacje, w których kontrahentem spółki będzie jej członek zarządu. Jakie wymogi należy spełnić, aby tego rodzaju umowa została skutecznie zawarta?

Wystąpienie sytuacji, w której spółka zawiera umowę z członkiem zarządu powoduje możliwość zaistnienia konfliktu interesów. Dla ochrony spółki przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wystąpienia takiego konfliktu, regulacja zawarta w   art. 210 Kodeksu spółek handlowych przewiduje, że w umowie między spółką a członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Funkcjonowanie w ramach spółki rady nadzorczej nie wyklucza powołania pełnomocnika przez zgromadzenie wspólników. Należy podkreślić, że wskazany przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że w sytuacji, gdy kontrahentem spółki jest jeden z członków zarządu, spółka nie może być reprezentowana z pominięciem tej regulacji. Co istotne, powyższe ograniczenie nie obejmuje byłych członków zarządu. 

Porady prawne

Ustanowienie pełnomocnika

Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania spółki przy czynności prawnej zawieranej z członkiem zarządu wymaga podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników. Odnosząc się do kwestii formy uchwały należy wskazać, że w żadnym wypadku nie musi ona przyjąć postaci formy szczególnej, np. aktu notarialnego. Sąd Najwyższy wskazał bowiem, że do pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 §1 k.s.h. nie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o pełnomocnictwie (wyrok SN z dnia 15 czerwca 2012 roku, sygn. akt II CSK 217/11). Przedmiotem sporu pozostaje czy pełnomocnikiem spółki może zostać ustanowiony inny członek zarządu, niż ten z którym zawierana jest umowa. Z jednej strony dla pełnej ochrony spółki przed potencjalnym wystąpieniem konfliktu interesów zasadne wydaje się, aby pełnomocnik powołany był spoza grona członków zarządu. Z drugiej strony jednak art. 210 k.s.h. nie zawiera ograniczeń w odniesieniu do podmiotów mogących reprezentować spółkę jako pełnomocnik. Potwierdził to Sąd Najwyższy wskazując, że członek zarządu może być umocowany przez zgromadzenie wspólników do zawarcia umowy o pracę z innym członkiem zarządu (postanowienie SN z dnia 7 kwietnia 2010 roku, sygn. akt II UZP 5/10).

Dodatkowa zgoda zgromadzenia wspólników

Należy pamiętać, o dodatkowych wymogach jakie wynikają z przepisów Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do określonych rodzajów umów. Zgodnie z art. 15 §1 k.s.h.  zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Sąd Najwyższy wskazał, że pojęcie „inna podobna umowa” w rozumieniu art. 15 § 1 KSH obejmuje wszelkie umowy, do istoty których należy transfer środków ze spółki do majątku osób wskazanych w tym przepisie, na ich rzecz, albo udzielania im zabezpieczeń, za wyjątkiem zabezpieczeń rzeczowych (wyrok SN z dnia 7 marca 2017 roku, sygn. akt II CSK 349/16).

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne