Uprawnienia kuratora sądowego

Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego oraz prawne uwarunkowania wykonywania tej funkcji określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U.2001.98.1071).

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorów sądowych ustawa dzieli na: 

- kuratorów zawodowych, 

- kuratorów społecznych.

Jak zostać kuratorem zawodowym?

Kuratorem zawodowym może być mianowany ten, kto: 

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 

Porady prawne

- jest nieskazitelnego charakteru, 

- jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego, 

- ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, 

- odbył aplikację kuratorską, 

- zdał egzamin kuratorski.

Aplikacja kuratorska trwa rok. Ma na celu teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu kuratora sądowego. Aplikant pozostaje pod patronatem kuratora zawodowego wyznaczonego przez kierownika zespołu kuratorskiego.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny polega na opracowaniu analizy akt sprawy oraz przygotowaniu stosownego wniosku procesowego lub innego pisma, którego przygotowanie należy do zadań kuratora sądowego. Natomiast na egzaminie ustnym zostaje sprawdzona znajomość metodyki pracy kuratora sądowego, organizacji wymiaru sprawiedliwości, przepisów prawnych dotyczących działalności kuratorów sądowych oraz innych wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu kuratora sądowego.

Prawa i obowiązki kuratora zawodowego

Kurator zawodowy jest obowiązany:

- stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego.

- występować w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka, 

- przeprowadzać na zlecenie sądu lub sędziego wywiady środowiskowe, 

- współpracować z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym, 

- organizować i kontrolować pracę podległych kuratorów społecznych oraz innych osób, uprawnionych do wykonywania dozorów lub nadzorów, 

- sygnalizować sądowi przyczyny przewlekłości postępowania wykonawczego lub inne uchybienia w działalności pozasądowych podmiotów wykonujących orzeczone środki.

Za naruszenie obowiązków kuratora grozi odpowiedzialność porządkowa albo dyscyplinarna. Dotyczy to też aplikantów kuratorskich.

Wykonując swoje obowiązki służbowe, kurator zawodowy ma prawo do: 

- odwiedzania w godzinach od 7°° do 22°° osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych, 

- żądania okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości, 

- żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd, 

- przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem, 

- żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.

Jak zostać kuratorem społecznym?

Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołany ten, kto: 

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 

- jest nieskazitelnego charakteru, 

- jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego, 

- posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej, 

- złożył informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.

Nie ma konieczności odbycia aplikacji i zdania egzaminu kuratorskiego.

Zadania kuratora społecznego

Kurator społeczny wpisany jest na listę kuratorów przy prezesie sądu rejonowego. Pełni swoją funkcję w jednym, określonym zespole. Zadania kuratora społecznego określa kierownik zespołu w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym, pod którego kierunkiem kurator społeczny ma pracować.

Kurator społeczny przy wykonywaniu swoich zadań ma analogiczne uprawnienia jak kurator zawodowy w zakresie odwiedzania osób objętych postępowaniem, żądania okazania przez te osoby dokumentów pozwalających na stwierdzenie ich tożsamości, żądania niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych, przeglądania akt sądowych i sporządzania z nich odpisów, dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem, oraz do żądania od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?