Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Czym są uprzednie porozumienia cenowe?

Podmioty powiązane w transakcjach między sobą są zobowiązane, co do zasady, stosować ceny rynkowe. Ustalona cena powinna więc odpowiadać cenie, jaką zapłaciłby kontrahent zewnętrzny, niebędący podmiotem powiązanym. Wszystkie podmioty powiązane maja obowiązek stosowania cen transferowych, przy czym podatnik musi stale liczyć się z ryzykiem ich zakwestionowania przez organy podatkowe. I tu z pomocą może przyść instytucja uprzedniego porozumienia cenowego. Może ona służyć zabezpieczeniu transakcji wewnątrzgrupowych przed ryzykiem ich zakwestionowania przez organy kontroli podatkowej. 

APA (advance pricing arrangements) to inaczej formalne porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych między podatnikiem a organem podatkowym. Jest to rodzaj umowy zawieranej między podatnikiem a organem podatkowym, w której organ akceptuje wybór i sposób stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej stosowanej w relacjach podatnika i podmiotów z nim powiązanych. Porozumienie takie przybiera formę decyzji administracyjnej, organem właściwym do jego zawarcia jest minister finansów.

Z perspektywy przedsiębiorców APA mogą być efektywnym narzędziem ograniczenia ryzyka nieprawidłowego ustalania cen transakcyjnych oraz zakwestionowania sposobu ich ustalania przez organy podatkowe. Jeśli bowiem podatnik przestrzega ustaleń uzgodnionych z ministrem finansów, to stosowane ceny nie będą potem kwestionowane w trakcie ewentualnych kontroli podatkowych.

Cena transakcyjna jest to cena przedmiotu transakcji, którą zawierają między sobą podmioty powiązane w rozumieniu przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Uprzednie porozumienie cenowe polega na uzgodnieniu sposobu kształtowania cen transferowych, który akceptowany będzie zarówno przez podatnika, jak też władze podatkowe. APA, wydawane na wniosek podatnika przez organ podatkowy w formie decyzji oznacza potwierdzenie prawidłowego wybrania i stosowania metody kalkulacji, a także stanowi potwierdzenie rynkowego charakteru ceny oraz dochodu określonego w transakcji między podmiotami powiązanymi ze sobą. 

Co ważne, APA to porozumienie zawierane na przyszłość. Może ono obowiązywać do 5 lat, a po upływie tego okresu porozumienie może zostać odnowione (w uproszczonej procedurze), jeżeli kluczowe jego elementy nie uległy zasadniczej zmianie.

Z perspektywy przedsiębiorcy istotna jest ochrona danych, jakie udostępnia on organowi w trakcie postępowania. Procedura APA zapewnia odpowiednie zabezpieczenie danych wrażliwych - dostęp do informacji przekazanych przez przedsiębiorców ma pracownik załatwiający sprawę, jego przełożony oraz minister finansów. Żadne dane (łącznie z nazwami) dotyczące pomiotów, z którymi zawarto porozumienie oraz wnioskujących o APA nie są upubliczniane. Wyjątkiem są dane statystyczne, które można znaleźć w zakładce "Statystyki APA".

Uprzednie porozumienia cenowe dzielą się na jedno-, dwu- i wielostronne. Cechą charakterystyczną porozumień jednostronnych jest to, że procedura toczy się między podatnikiem a organem podatkowym.

Porozumienia dwu- i wielostronne zawierane są przez ministra finansów z organem podatkowym właściwym dla drugiej strony transakcji (podmiotu powiązanego z podatnikiem). Po zawarciu tego porozumienia wydawana jest decyzja administracyjna dla podatnika.


Charakterystyka poszczególnych rodzajów porozumień

Porozumienie jednostronne:

 • ograniczają ryzyko w odniesieniu do transakcji między podmiotami krajowymi,
 • brak gwarancji uniknięcia podwójnego opodatkowana w transakcjach z podmiotem zagranicznym,
 • postępowanie relatywnie krótkie w porównaniu do innych rodzajów APA,
 • podstawa prawna: Ordynacja Podatkowa,
 • opłata dot. podmiotów krajowych: 5 000 PLN -50 000 PLN,
 • opłata dot. podmiotu zagranicznego: 20 000 PLN – 100 000 PLN.

Porozumienie dwustronne:

 • ograniczają ryzyko w odniesieniu do transakcji między podmiotem krajowym oraz zagranicznym,
 • eliminacja ryzyka podwójnego opodatkowania,
 • postępowanie trwa dłużej - konieczność porozumienia się między dwoma państwami,
 • podstawa prawna: Ordynacja Podatkowa oraz umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie procedury wzajemnego porozumiewania się,
 • opłata: 50 000 PLN – 200 000 PLN.

Porozumienie wielostronne:

 • ograniczają ryzyko w odniesieniu do transakcji między podmiotami powiązanymi z 3 lub więcej państw,
 • zabezpieczenie przeznaczone dla transakcji najbardziej skomplikowanych,
 • gwarantuje bezpieczeństwo każdej ze stron,
 • relatywnie najdłuższy czas trwania postępowania,
 • podstawa prawna: Ordynacja Podatkowa oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie procedury wzajemnego porozumiewania się,
 • opłata: 50 000 PLN – 200 000 PLN.

Gdzie zapłacisz za wniosek o wydanie porozumienia cenowego APA?

Opłatę wnosi się w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek Ministerstwa Finansów w Narodowym Banku Polskim:

Nazwa posiadacza rachunku:

Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa banku: Narodowy Bank Polski O/O Warszawa

Nr rachunku bankowego: 10 1010 1010 0038 2522 3100 0000

Podstawa prawna:

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: