Ustawa wprowadzająca automatyzację załatwiania spraw przez KAS

19.6.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ustawa z podpisem Prezydenta

10 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Ustawa umożliwi dwustronną komunikację organów KAS z klientami przez e-Urząd Skarbowy (e-US). Podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on-line. Nie będą też wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń jeśli wnioski złożą przez e-US.

- "Zmiany w przepisach pozwolą na uproszczenie załatwiania spraw oraz szybką wymianę informacji z klientami KAS. Komunikacja za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, poprzez serwis e-US lub aplikację mobilną, będzie równoważna pod względem prawnym z wykonywaniem czynności w formie tradycyjnej. W praktyce oznacza to wygodę i oszczędność czasu naszych klientów. Wejście w życie tej ustawy będzie miało również wpływ na automatyzację pracochłonnych i czasochłonnych procesów realizowanych dotychczas manualnie w urzędach skarbowych, co zwiększy komfort pracy w KAS" – mówił szef KAS Bartosz Zbaraszczuk.

- "System teleinformatyczny e-Urząd Skarbowy docelowo  zastąpi Portal Podatkowy. Od momentu uruchomienia e-US w lutym 2021 r. jego popularność cały czas rośnie. Użytkownicy logowali się już do niego około 74,5 mln razy, korzystając z różnych e-usług, które są dostępne w serwisie np. Twój e-PIT. Zmiana przepisów pozwoli na szersze niż dotychczas wykorzystanie usług online i zdalną obsługę naszych klientów np. w procesie wydania zaświadczeń" – dodał zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Porady prawne

Najważniejsze rozwiązania

e-US będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla pięciu grup klientów KAS:

 • podatników,
 • płatników,
 • pełnomocników,
 • komorników sądowych,
 • notariuszy.

e-US zapewni dostęp do informacji związanych z podatkami. Będzie też gwarantować pełną transakcyjność – umożliwi załatwienie w sposób kompleksowy spraw podatkowych online, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT.

Osoby korzystające z e-US nie będą ponosić kosztów opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń. Wprowadzimy również system teleinformatyczny „e-Koncesje”, który pozwoli na elektroniczną obsługę i usprawnienie wydawania koncesji oraz zezwoleń.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Co dokładnie przewiduje ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową? 

Celem nowelizacji jest automatyzacja załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych KAS. Ustawa wprowadza do systemu prawa definicję systemu teleinformatycznego pn. „e-Urząd Skarbowy”, który zastąpi dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej – Portal Podatkowy. E-Urząd Skarbowy będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla pięciu grup interesariuszy: podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy, za pośrednictwem którego będą mieli dostęp do informacji z obszaru podatków. E-Urząd Skarbowy ma zapewnić obywatelom i przedsiębiorcom pakiet spójnych i komplementarnych usług online do kompleksowego załatwiania spraw, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT.

Ustawa zmienia 21 ustaw, przy czym podstawowe znaczenie ma nowelizacja:

 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 2. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;
 3. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 4. ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
 5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
 6. ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy;
 7. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 8. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
 9. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. 

Zmiany wprowadzone w ww. ustawach obejmują:

 1. wskazanie w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego możliwości doręczenia pisma na konto w systemie teleinformatycznym a także możliwości złożenia pisma utrwalonego w postaci elektronicznej nie tylko na adres do doręczeń elektronicznych, ale również za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej (np. e-Urząd Skarbowy);
 2. wskazanie w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, że doręczenia pomiędzy komornikiem sądowym a organem egzekucyjnym będącym naczelnikiem urzędu skarbowego w sprawie zbiegów sądowo-administracyjnych będą się odbywały wyłącznie za pomocą e–Urzędu Skarbowego. Określono także minimum identyfikacyjne zobowiązanego, jakie powinno zawierać zawiadomienie o zajęciu wierzytelności i wniosek o udzielenie informacji - komornik sądowy będzie obowiązany podać dane niezbędne do identyfikacji tożsamości dłużnika, w tym jego numer PESEL, NIP lub REGON, jeżeli te numery zostały mu nadane. Nałożono na komorników sądowych obowiązek uchylania dokonanego zajęcia niezwłocznie po umorzeniu postępowania egzekucyjnego. W ustawie przewidziano także zniesienie rocznego okresu skuteczności zajęcia wierzytelności na rzecz obowiązywania zajęcia do momentu uchylenia zajęcia przez komornika oraz zniesienie konieczności wskazywania rodzaju nadpłaty i zwrotu podatku, które mają być przedmiotem zajęcia, na rzecz objęcia zajęciem wszystkich wierzytelności z tytułu nadpłat i zwrotów podatku powstałych w okresie obowiązywania zajęcia;
 3. wyeliminowanie, w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, obowiązku wysyłania upomnień poprzedzających wszczęcie egzekucji administracyjnej w przypadku braku dobrowolnej wpłaty opłaty dodatkowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Zmiany wprowadzone do tej ustawy nie przewidują jednak obowiązku wprowadzenia korzystania z e-Urzędu Skarbowego, jako kanału komunikacji pomiędzy naczelnikiem urzędu skarbowego a administracyjnymi organami egzekucyjnymi;
 4. doprecyzowanie, w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, obowiązków grupy VAT na etapie rejestracji teg grupy jako podatnika VAT. Grupa VAT na podstawie obecnie obowiązujących przepisów jest obowiązana w zgłoszeniu identyfikacyjnym podać dane takie jak: nazwę, formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, po wprowadzeniu zmiany będzie obowiązana podać również dane dotyczące członków grupy. Ponadto zmienione przepisy umożliwią Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnikom urzędów skarbowych aktualizowanie niektórych danych w CRP KEP na podstawie danych ujawnionych w CEIDG;
 5. w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, poza zmianami o charakterze dostosowawczym polegającymi na zmianie odesłania do portalu podatkowego, odesłaniem do e-Urzędu Skarbowego, także zmiany mające na celu doprecyzowanie zakresu podmiotowego instytucji przedłużenia terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego poprzez zastąpienie wyrazów „grupy podatników” wyrazami „grupy obowiązanych”. Przez obowiązanych należy bowiem rozumieć wszystkich adresatów przepisów podatkowych, na których przepisy te nakładają określone obowiązki (podatnicy, płatnicy, inkasenci, osoby trzecie, następcy prawni, jak również inne podmioty obowiązane do przekazywania informacji). W ustawie przewidziano także, że zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej nie podlegają wpłaty dokonane na poczet ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów.    
 6. w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, możliwość przesłania zawiadomienia tzw. czynnego żalu za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Dodano także przepis, zgodnie z którym w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez finansowe organy postępowania przygotowawczego wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma mogą być doręczane także na konto w e-Urzędzie Skarbowym a pisma kierowane do tych organów mogą być także wnoszone za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym;
 7. w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej dodano przepis, zgodnie z którym wydanie przez organ KAS zaświadczenia na wniosek złożony za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym nie podlega opłacie skarbowej;
 8. w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej uregulowanie zagadnień związanych z upoważnianiem przez organy KAS pracowników i funkcjonariuszy urzędów obsługujących te organy oraz upoważnianiem przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych innych organów KAS do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W ustawie dodawane są także przepisy regulujące najistotniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych) i e-Urzędu Skarbowego. PUESC służy załatwianiu spraw związanych z różnymi zadaniami realizowanymi przez KAS z zakresu prawa celnego, podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej i opłaty od gier hazardowych. W sprawach załatwianych przez PUESC przesyłanie wniosków, składanie zgłoszeń i deklaracji przez użytkowników do organów KAS oraz doręczanie korespondencji w tych sprawach przez organy KAS następuje poprzez PUESC. Wyjątek stanowić będę pisma składane i doręczane w sprawach dotyczących wydawania przez organy KAS interpretacji ogólnych i interpretacji indywidulanych, gdyż pisma te będą składane i doręczane za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Warunkiem dostępu do konta na PUESC będzie uwierzytelnienie się użytkownika. Sposoby uwierzytelnienia określi Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, na analogicznych zasadach jakie obowiązują dotychczas w odniesieniu do portalu podatkowego. Kolejnym systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez organy KAS do realizacji zadań KAS będzie e-Urząd Skarbowy. W e-Urzędzie Skarbowym będą mogły być załatwiane wszelkiego rodzaju sprawy, które pozostają we właściwości KAS, z wyjątkiem spraw zarezerwowanych na podstawie innych przepisów do wykonywania za pośrednictwem innych systemów teleinformatycznych KAS (tj. PUESC, KSeF czy e-TOLL);
 9. w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych nałożenie obowiązku na Krajową Radę Komorniczą zapewnienia Szefowi KAS dostępu do list oraz wykazu komorników, zastępców komorników, asesorów i aplikantów, o których mowa w art. 217–220. Listy i wykaz mają być udostępniane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
 10. w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przedłużenie terminów na złożenie informacji o cenach transferowych („informacja TPR”) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dla informacji TPR, których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., przedłużono termin do dnia 30 września 2022 r. Dla informacji TPR, których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., termin przedłużono o 3 miesiące. Ponadto w ustawie przedłużono także terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za rok 2021, które jest składane na podstawie art. 23y ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o PIT i art. 11m ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r. Podobnie jak w przypadku informacji TPR, dla oświadczeń, których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., termin przedłużono do dnia 30 września 2022 r. Natomiast dla oświadczeń, których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., przedłużono termin o 3 miesiące.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wyjątek stanowią:

 • zmiany przewidujące przedłużenie terminów z zakresu cen transferowych (art. 18), które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 grudnia 2021 r. w zakresie pkt 1 tego artykułu, oraz z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r. w zakresie pkt 2 tego artykułu,
 • zmiany art. 77b § 1 Ordynacji podatkowej, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy,
 • zmiany art. 15 pkt 5-8 oraz art. 20, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022r.,
 • zmiany w zakresie wprowadzenia e-Urzędu Skarbowego jako nowego kanału komunikacji pomiędzy organami KAS a komornikami sądowymi wejdą w życie z dniem 1 września 2022 r.,
 • zmiany dotyczące udostępniania danych z Rejestru Należności Publicznoprawnych, które wchodzą w życie z dniem 31 października 2022 r.;
 • zmiany dotyczące obowiązku grup VAT na etapie rejestracji tej grupy, jako podatnika VAT (art. 6 pkt 1 lit. b ustawy), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ustawa wprowadzająca automatyzację załatwiania spraw przez KAS coraz bliżej

Ustawa wprowadzająca automatyzację załatwiania spraw przez KAS coraz bliżej

Sejm przyjął projekt  28 kwietnia Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Projekt przygotowany przez resort finansów umożliwi dwustronną komunikację organów KAS z klientami przez e-Urząd Skarbowy (e-US). Podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego działania jest szybka identyfikacja nowo założonego podejrzanego rachunku bankowego i uniemożliwienie (...)

Jak pomoże e-Urząd Skarbowy?

Jak pomoże e-Urząd Skarbowy?

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiają internetowy e-Urząd Skarbowy (e-US) na podatki.gov.pl. W jednym miejscu będzie można szybko i wygodnie załatwić sprawy podatkowe, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, na poczcie czy w banku. Serwis budowany jest etapami do września 2022 r. Pierwszy pakiet e-usług dostępny jest od (...)

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

11 lipca br. Minister Finansów wydał objaśnienia objaśnienia podatkowe dotyczące zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line. w niniejszej poradzie przedstawiono najważniejsze ich tezy. Objaśnienia te mają za zadanie przedstawienie kwestii dotyczących możliwości dokonywania przez podatników odliczeń (zwrotów) kwoty (...)

Zabawki muszą być bezpieczne

Zabawki muszą być bezpieczne

Wspólna akcja KAS, UOKiK i IH Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Inspekcja Handlowa sprawdziły bezpieczeństwo importowanych zabawek. Blisko 1,5 mln sprawdzonych, 700 tys. zakwestionowanych i 30 tys. zniszczonych zabawek – to efekt wspólnej akcji UOKiK i Krajowej Administracji Skarbowej. Badano m.in. poziom ftalanów, (...)

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

1 marca 2017 r. ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jej utworzenie to reforma dotychczasowych 3 odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany te oznaczają połączenie tych 3 służb – umożliwią tym samym lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, (...)

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Superfiskus - czyli co zmienia Krajowa Administracja Skarbowa?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Reforma ma pozwolić lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych, celnych i skarbowych. KAS ruszyła 1 marca. Struktura KAS Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Minister (...)

Więcej dowodów w postępowaniu podatkowym

Więcej dowodów w postępowaniu podatkowym

Nowelizacja ustawy o Ordynacji podatkowej ma wzmocnić ochronę podatników przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z działalności nieuczciwych kontrahentów. Przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, czy ich kontrahenci uczciwie i terminowo składają deklaracje i płacą podatki. Dane takie udostępni Krajowa Administracja Skarbowa.  Ustawa z dnia 27 października (...)

Projekt ustawy wprowadzającej automatyzację załatwiania spraw przez KAS

Projekt ustawy wprowadzającej automatyzację załatwiania spraw przez KAS

Rada Ministrów przyjęła projekt 29 marca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Projekt przygotowany przez resort finansów umożliwi dwustronną komunikację organów KAS z klientami przez e-Urząd Skarbowy (e-US). Podatnicy będą (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). Chodzi tutaj z reguły o przepisy wyjęte niejako przed nawias, czyli wspólne dla całości (...)

Jak uzyskać odszkodowanie - zasady ogólne

Jak uzyskać odszkodowanie - zasady ogólne

Sąsiad zalał twoje mieszkanie? Złodziej ukradł Twój komputer? Odniosłeś rany w wypadku na drodze? W takich sytuacjach można zażądać od sprawcy odszkodowania w drodze powództwa cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 415 kodeksu cywilnego, kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Składając pozew o odszkodowanie, trzeba udowodnić następujące (...)

Dzieci mają być informowane o naruszeniach, które dotyczą ich danych

Dzieci mają być informowane o naruszeniach, które dotyczą ich danych

Jak skutecznie powiadomić dziecko o naruszeniu dotyczących jego danych osobowych? Jakie prawa przysługują dziecku w takiej sytuacji? Czy potrzebny jest udział rodzica w informowaniu o naruszeniach? Dzieci mają prawo być informowane o naruszeniach, które ich dotyczą Motyw 38 do preambuły ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) zawiera postulat (...)

Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

Blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

Dowiedz się, jak zablokować numer IMEI skradzionego telefonu komórkowego, jak odblokować numer IMEI odnalezionego telefonu komórkowego i jak zminimalizować ryzyko kupna kradzionego telefonu? Jak zablokować numer IMEI skradzionego telefonu komórkowego? W pierwszej kolejności abonent powinien zgłosić fakt kradzieży do najbliższej jednostki policji i poprosić o wydanie (...)

Ostrożnie z fajerwerkami!

Ostrożnie z fajerwerkami!

W trosce o bezpieczeństwo konsumentów m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił porady, których przestrzeganie umożliwi bezpieczne używanie fajerwerków. Poniżej najważniejsze informacje. Co to są fajerwerki? Fajerwerki to potoczne określenie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych służących do celów rozrywkowych i przeznaczonych dla (...)

Już można składać wniosek o dodatek elektryczny!

Już można składać wniosek o dodatek elektryczny!

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny. Komu przysługuje dodatek elektryczny? Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen. Dodatek elektryczny to jednorazowe (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania w 2019 r. podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. W artykule przedstawiono zasady rozliczeń. Nowe przepisy Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Na czym polega metoda zaliczenia? Metoda zaliczenia (czyli metoda kredytu podatkowego, tax credit method, zwana też metodą odliczenia podatku zapłaconego za granicą) jest drugą, obok metody wyłączenia, metodą unikania podwójnego opodatkowania. Metoda ta polega na zaliczeniu podatku zapłaconego za granicą (w państwie, w którym znajduje się źródło dochodów) (...)

PIT-2 - kiedy warto go złożyć?

PIT-2 - kiedy warto go złożyć?

  PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Sprawdź, co się zmienia w 2022 roku. Zmiany wprowadzone przez "Polski Ład"  "Polski Ład" to podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (jej odpowiednik to 5100 zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek). Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej (...)

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. Co to jest skala podatkowa Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - dobrowolne Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS. System ten będzie odbierał i gromadził (...)

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad przyznawania ulgi na zakup kas wirtualnych. Dzięki nim i zawartym w nich przykładom, realizacja ulgi na zakup kas wirtualnych stanie się prostsza. Podatnicy zyskają dodatkowo pewność prawa w zakresie ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem (...)

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

  Którzy podatnicy mają obowiązek stosowania kas fiskalnych? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kas (...)

Usługi dla notariuszy w e-Urzędzie Skarbowym

Usługi dla notariuszy w e-Urzędzie Skarbowym

W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) udostępniono nową usługę przeznaczoną dla notariuszy – możliwość złożenia deklaracji PCC-2 i SD-2. W okresie przejściowym PCC-2 i SD-2 będą mogły być składane zarówno przez e-Urząd Skarbowy, jak i przez dotychczasowe formularze dostępne na Portalu Podatkowym. ##baner## Najnowsza usługa  - "E-Urząd Skarbowy to nowoczesny kanał (...)

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty złożysz w e-Urzędzie Skarbowym

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty złożysz w e-Urzędzie Skarbowym

W serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) udostępniono wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Wniosek może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku. W imieniu podatnika wniosek może złożyć pełnomocnik posiadający aktywne pełnomocnictwo ogólne (PPO-1). e-Urząd Skarbowy e-Urząd Skarbowy (...)

Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

e-Urząd Skarbowy umożliwi wspólnikom spółki osobowej dostęp do danych identyfikacyjnych spółki. Dzięki nowej usłudze wspólnicy pół miliona spółek mogą bez przychodzenia do urzędu skarbowego, sprawdzić dane swojej firmy. Kolejna usługa - "Wprowadziliśmy kolejną usługę, która ułatwi naszym klientom kontakt z administracją skarbową. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jawność postępowania w Pzp

Jawność postępowania w Pzp

W jednej z jednostek Lasów Państwowych ogłoszono w maju br. zamówienie publiczne na podstawie Pzp na dostawę dwóch maszyn specjalistycznych - ciągników. 28 sierpnia 2012 roku złożyłem wniosek (...)

Termin wydania decyzji o nadaniu NIP

Termin wydania decyzji o nadaniu NIP

Jaki jest termin wydania decyzji o nadaniu NIP przez US? Zgodnie z  art. 3 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ewidencji podatników, (...)

Czas realizacji spraw w banku

Czas realizacji spraw w banku

Jakie przepisy regulują terminy postępowań w banku? Czynności urzędów reguluje prawo administracyjne. W ustawie Prawo bankowe nie ma nic na temat wywiązywania się banków ze zobowiązań wobec (...)

Termin wydania decyzji o warunkach zabudowy

Termin wydania decyzji o warunkach zabudowy

Termin rozpatrzenia spraw dotyczących ustalenia warunków zabudowy trwa ok. 2 miesięcy. Jest to spowodowane koniecznością przeprowadzenia w każdym przypadku postępowania wyjaśniającego w sprawie (...)

Brak wydania decyzji pokontrolnej przez ZUS

Brak wydania decyzji pokontrolnej przez ZUS

ZUS zakończył kontrolę mojej firmy już kilkanaście tygodni temu (typowa kontrola składek i umów, list płac, akt pracowniczych) - w dalszym ciągu nie mogę doprosić się o decyzję. Firma zatrudnia (...)

Egzekucja prowadzona przez ZUS i US

Egzekucja prowadzona przez ZUS i US

Jeśli w momencie wydania orzeczenia sądu o egzekucji z prezesa jest on pozbawiony dochodów, to jak rozumiem ZUS i urząd skarbowy stwierdzą, że osoba jest nieściągalna. Jaka jest sytuacja, jeśli (...)

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

Art. 65 par.1 K.p.a. nakłada na organ obowiązek bezzwłocznego przekazania podania do organu właściwego w sytuacji gdy ten uzna się za niewłaściwy w sprawie. Pojęcie to jest jednak nie ostre. Jak (...)

Zasada szybkości postępowania, wyrażona w Kodeksie postępowania administracyjnego

Zasada szybkości postępowania, wyrażona w Kodeksie postępowania administracyjnego

Jakie zastosowanie ma zasada szybkości postępowania, wyrażona w Kodeksie postępowania administracyjnego? Zasada szybkości postępowania jest jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego. (...)

Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie

Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie

Czy organ podatkowy (dyrektor izby celnej), wydający decyzję na skutek złożenia odwołania od decyzji organu I instancji, może dowolnie przedłużać termin wydania decyzji (czyli przekraczać termin (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają (...)

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie (...)

Zaniżenie i zawyżenie podatku VAT

Zaniżenie i zawyżenie podatku VAT

Co oznaczają pojęcia "podatek należny" i "podatek naliczony" w przypadku przepisów karnoskarbowych, mówiących, że karze podlega osoba zaniżająca podatek należny albo zawyżająca podatek naliczony. (...)

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Moja żona chce założyć w Polsce firmę. Jednocześnie pracuje w UK i tu zarabia. Czy za firmę w Polsce będzie płacić podatek tylko w Polsce? Czy będzie to zwykłe 19%, czy może angielskie dochody (...)

Faktury z innych państw UE

Faktury z innych państw UE

Firma jest płatnikiem podatku VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Nie ma nadanego numeru NIP europejskiego, choć w najbliższym czasie zamierza złożyć wniosek do US o nadanie takiego (...)

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem (...)

Kasa fiskalna a pośrednictwo kolczyków dla bydła

Kasa fiskalna a pośrednictwo kolczyków dla bydła

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi między innym, pośrednictwo w sprzedaży kolczyków dla zwierząt gospodarczych. Obowiązek kolczykowania bydła (95% rozprowadzanych kolczyków, (...)

Zwrot ulgi za kasy fiskalne

Zwrot ulgi za kasy fiskalne

Kupując kasy fiskalne właściciel sklepu uzyskał ulgę w podatku VAT. Czy jeśli sklep po 2 latach od zakupu kas trzeba zlikwidować, to ulgę będzie trzeba zwrócić? Jesli tak, to czy wprowadzenie (...)

Parkometry

Parkometry

Czy parkometry muszą byc fiskalne? Gdyż chcemy zakupic taki parkometr i nie wiemy, czy musi on posiadać kasę fiskalną!? Gmina na nieruchomości stanowiacej jej własność zamierza urządzić i udostepnić (...)

Kasy fiskalne a usługi budowlane

Kasy fiskalne a usługi budowlane

Czy przedsiębiorca świadczący usługi polegające na wykonywaniu prac budowlanych jest zobowiązany do posiadania kas fiskalnych i dokumentowania sprzedaży osobom fizycznym za ich pomocą? Jeśli tak, (...)

Zarząd pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej

Zarząd pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej

Większa część 15-osobowego składu zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej to członkowie związków zawodowych oddelegowani do prac zarządu związku. Statut PKZP nie precyzuje tego tematu. (...)

FORUM PRAWNE

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Podatek z tytułu umowę o pracę

Podatek z tytułu umowę o pracę Witam wszystkich, chciałbym dowiedzieć się jaka kara moze grozić za to, że przez dwa miesiace pracowałem dla litewskiej firmy i nie zgłosiłem tego w urzędzie (...)

jak napisać upoważnienie do załatwiania spraw w zus?

jak napisać upoważnienie do załatwiania spraw w zus? jak napisać upoważnienie do załatwiania spraw w zus?

jak napisać pełnomocnictwo do załatwiania spraw urzędowych w moim imieniu?

jak napisać pełnomocnictwo do załatwiania spraw urzędowych w moim imieniu? jak napisać pełnomocnictwo do załatwiania spraw urzędowych w moim imieniu?

Jestem czlonkiem zwiazku zawodowego Solidarnosc w firmir Gaz -System w gdansku.Jestem rowniez

Jestem czlonkiem zwiazku zawodowego Solidarnosc w firmir Gaz -System w gdansku.Jestem rowniez Jestem czlonkiem zwiazku zawodowego Solidarnosc w firmir Gaz -System w gdansku.Jestem rowniez (...)

rozwód z orzekaniem o winie

rozwód z orzekaniem o winie witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy zaczęłam robić mu (...)

Prawo cytatu a podręcznik edukacyjny

Prawo cytatu a podręcznik edukacyjny Czy w niżej wymenionych przypadkach ma zastosowanie Prawo cytatu (dotyczy to podręcznika do nauki języka obcego)? - wykorzystanie fragmentu istniejącego tekstu (...)

Nieuwzględnienie zaświadczenia od lekarza przez pracodawcę

Nieuwzględnienie zaświadczenia od lekarza przez pracodawcę Dzień dobry, dnia 09.11.2022 otrzymałam zaświadczenie o pracy wyłącznie zdalnej. Od 09 do 18.11.2022 byłam na zwolnieniu lekarskim. Od (...)

Nękanie głuchymi telefonami z numeru zastrzeżonego - gdzie mogę to zgłosić?

Nękanie głuchymi telefonami z numeru zastrzeżonego - gdzie mogę to zgłosić? Witam, Od kilku miesięcy średnio raz na kilka dni dostaję głuche telefony z numeru zastrzeżonego. Osoba dzwoniąca (...)

Syndyk i wypłata odpraw

Syndyk i wypłata odpraw Witam, w maju tego roku sąd uznał upadłość firmy w której pracuje, w październiku syndyk rozwiązał moja umowę. Do czasu wygaśnięcia umowy wynagrodzenie otrzymywałam. (...)

Sąsiadki prostytutki

Sąsiadki prostytutki Dzień dobry, Mam pewien kłopot, jak już wynika z tematu, mieszkam vis a vis w bloku z paniami lekkich obyczajów, które przyjmują dość dużo klientów. Sytuacja ta ciągnie (...)

Podatek od spadku - odziedziczona nieruchomość

Podatek od spadku - odziedziczona nieruchomość Odziedziczyłam po mamie 2/3 mieszkania własnościowego, o powiezchni 72 m2,jak mam obliczyć podatek, czy może nie muszę płacić podatku? Nie wiem (...)

progi podatkowe - wysokość, obliczanie podatku

progi podatkowe - wysokość, obliczanie podatku Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2011 roku wynosi: * Do kwoty 85.528 zł podatek wynosi 18% (minus kwota zmniejszająca podatek, tj. 556,02 zł). * (...)

Procedura sądowo-spadkowa. Podatek spadkowy od mieszkania dla II grupy spadkobierców.

Procedura sądowo-spadkowa. Podatek spadkowy od mieszkania dla II grupy spadkobierców. Proszę Szanownych Forumowiczów o informacje dotyczące spadkobrania mieszkania (należę do II grupy spadkobierców): 1. (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

nowy podatek katastralny

nowy podatek katastralny Słyszałem, że rząd chce wprowadzic nowy podatek tzw. katastralny, ma on udeżyć głównie w mieszkańców centów miast, o co dokładnie chodzi? Podatek katastralny to jeden (...)

Kasy fiskalne dla lakarzy

Kasy fiskalne dla lakarzy Witam Z diem 1 maja wchodzi w życie obowiązek rejestrowania przez lekarzy swoich dochodów przy pomocy kas fiskalnych. Obowiązek stosowania przez lekarzy kas fiskalnych wynika (...)

Atrapy kas fiskalnych ? uważajcie!!

Atrapy kas fiskalnych ? uważajcie!! Po wprowadzeniu obowiązku posiadania kas fiskalnych pojawiły się w sklepach atrapy!! Dlatego każdy powinien dokładnie sprawdzać paragon bo to on jest podstawą (...)

Obowiązkowe kasy online

Obowiązkowe kasy online Dlaczego państwo wprowadza obowiązek posiadania kas fiskalnych online - cokolwiek to znaczy? Ja nie załatwiam niczego przez internet jeśli mogę coś zrobić osobiście - a (...)

Porady prawne