Warunki prowadzenia kantoru

Warunki prowadzenia kantoru

W rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, za działalnością kantorową, począwszy od 21 sierpnia 2004 r., uznaje się regulowaną działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży.

Czy potrzebne jest zezwolenie?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy Prawo dewizowe, od dnia 21 sierpnia 2004 r., prowadzenie działalności kantorowej nie wymaga uzyskania zezwolenia. Stosownie do tego przepisu, działalność kantorowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność kantorowa wymaga też wpisu do specjalnego rejestru działalności kantorowej.

Porady prawne

Kto może prowadzić taką działalność?

Działalność kantorowa może być prowadzona przez:

 • osobę fizyczną, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, oraz

 • osobę prawną oraz spółkę niemającą osobowości prawnej, której żaden odpowiednio członek władz lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo.

Czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności kantorowej mogą być wykonywane tylko przez osoby, które

 • nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwa skarbowe albo za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej oraz

 • posiadają fachowe przygotowanie do wykonywania tych czynności.

Fachowe przygotowanie to:

 • ukończenie kursu obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej, udokumentowane świadectwem, lub

 • pracę w banku, w okresie co najmniej rocznym, na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą transakcji walutowych, udokumentowaną świadectwem pracy, oraz znajomość przepisów ustawy regulujących działalność kantorową, potwierdzoną złożonym oświadczeniem.

Jak uzyskać wpis do rejestru działalności kantorowej?

Organem prowadzącym rejestr działalności kantorowej jest Prezes Narodowego Banku Polskiego. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym. Istotne jest to, że zgodnie z nowymi zasadami wyrażonymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca wraz wnioskiem o wpis do rejestru jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą,

 • znane mu są i spełnia szczególne warunki wykonywania działalności kantorowej określone w rozdziale 4 ustawy Prawo dewizowe,

 • posiada aktualne zaświadczenia o niekaralności i dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane przepisami ustawy.

Obowiązki prowadzącego kantor

Przedsiębiorca, który wykonuje działalność kantorową, jest obowiązany zapewnić:

 1. prowadzenie na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencji wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej,

 2. prowadzenie, w godzinach działalności kantoru, ciągłego kupna i sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu,

 3. wydawanie, w sposób zgodny z przepisami, dowodów kupna i sprzedaży, imiennych lub na okaziciela, przy każdej umowie kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu,

 4. lokal i jego wyposażenie spełniające warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności bezpośrednio związanych z działalnością kantorową.

Ograniczenia

Art. 15. ustawy prawo dewizowe stanowi, że wartość kupna lub sprzedaży zagranicznych środków płatniczych nie może przekroczyć w ramach jednej umowy zawieranej przez przedsiębiorcę wykonującego działalność kantorową równowartości 20.000 euro. Ograniczenie to nie dotyczy umów sprzedaży zagranicznych środków płatniczych nabytych w ramach działalności kantorowej, zawieranych przez przedsiębiorcę z bankami oraz innymi przedsiębiorcami wykonującymi taką działalność.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 r., Nr 141, poz. 1178, ze zm.)

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika