Wymiana praw jazdy

Obowiązek wymiany praw jazdy

Przypominamy naszym Użytkownikom, że zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierujących pojazdami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do czasu ich wymiany dokonywanej na koszt osoby uprawnionej. Ustawowy obowiązek wymiany praw jazdy został doprecyzowany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy.

Terminy wymiany praw jazdy

Terminy wymiany praw jazdy zostały ustalone następująco:

  • dokumenty wydane przed dniem 1 stycznia 1984r. powinny były zostać wymienione do dnia 31 marca 2003r.,
  • dokumenty wydane w okresie od dnia 1 stycznia 1984r. do dnia 30 kwietnia 1993r. powinny zostać wymienione do dnia 31 grudnia 2004r.,
  • dokumenty wydane w okresie od dnia 1 maja 1993r. do dnia 30 czerwca 1999r. powinny zostać wymienione do dnia 30 czerwca 2006r.,
  • dokumenty wydane po dniu 1 lipca 1999r. również powinny zostać wymienione do dnia 30 czerwca 2006r..

Wniosek o wymianę prawa jazdy

Wymiany dokumentów dokonuje organ wydający uprawnienia do kierowania pojazdami (starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy) na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami złożony na odpowiednim druku.
Do wniosku dołącza się:

  • wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 × 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
  • kserokopię dokumentu podlegającego wymianie,
  • dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu (70 zł).

Należy zaznaczyć, że upływ terminów przewidzianych na wymianę praw jazdy powoduje, że dokumenty podlegające wymianie tracą ważność.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne