Zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego

9.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Sposób zabezpieczenia

Zastawnik może żądać zabezpieczenia ustanawianego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym, z wyjątkami wynikającymi z charakteru zastawu rejestrowego. Tak więc zastawca, którego roszczenia można dochodzić przed sądem powszechnym lub polubownym, a które to roszczenie jest wiarygodne, może żądać wydania przez sąd zarządzenia tymczasowego w sytuacjach, gdy nie wydanie takiego zarządzenia mogłoby pozbawić zastawnika spełnienia roszczenia.

Wniosek zastawnika o wydanie zarządzenia tymczasowego rozpatrywany jest przez jednego sędziego w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Porady prawne

Sąd, który wydaje zarządzenie tymczasowe, zobowiązany jest do wyznaczenia terminu, w którym zastawnik powinien wytoczyć powództwo przeciwko zastawcy, pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może być dłuższy niż dwa tygodnie a krótszy niż tydzień. Oznacza to, że zastawnik, po ustanowieniu zabezpieczenia ma minimum 7 dni ale nie może przekroczyć 14 dni na wytoczenie powództwa zastawcy lub dłużnikowi (jeżeli nie jest on zastawcą) o wykonanie roszczenia zabezpieczonego zastawem rejestrowym.

Jeżeli natomiast zastawca poddał się w akcie notarialnym egzekucji, zastawnik zobowiązany jest skierować wniosek do sądu do nadania temu aktowi klauzuli wykonalności. Jeżeli zastawnik nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji w ciągu tygodnia od dnia doręczenia mu tytułu wykonawczego, zabezpieczenie ustanowione zarządzeniem tymczasowym przez sąd upadnie.

Jak wynika z przedstawionych zasad, postępowanie zabezpieczające roszczenia wynikające z zastawu rejestrowego charakteryzuje się koniecznością dotrzymywania krótkich terminów, których upływ powoduje upadek zabezpieczenia ustanowionego przez sąd.

Bankowy tytuł zabezpieczenia

Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów przewiduje dodatkowy, korzystny dla banków sposób zabezpieczenia roszczenia wynikającego z zastawu rejestrowego.

Otóż w przypadkach, w których zgodnie z ustawą Prawo bankowe, bankom przysługuje prawo wydania bankowego tytułu egzekucyjnego na zabezpieczenie roszczeń wynikających z zastawu rejestrowego, banki mają prawo wydawania bankowych tytułów zabezpieczenia. W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z Prawem bankowym, bankowy tytuł egzekucyjny mogą wystawiać banki na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych.

Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Pamiętaj, że:

  • roszczenia z zastawu rejestrowego mogą być dodatkowo zabezpieczone w postępowaniu zabezpieczającym,
  • w zabezpieczeniu roszczeń z zastawu rejestrowego istotne jest przestrzeganie terminów wyznaczonych przez sąd,
  • na zabezpieczenie roszczeń z zastawu rejestrowego banki mogą wystawiać bankowe tytuły zabezpieczenia.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. 2000 r., Nr 149, poz. 703 ze zmianami)
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne