Zasady testowania w kierunku koronawirusa od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia 2022 roku zmieniły się zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa. O zleceniu testu decyduje lekarz. Dla pacjentów testy pozostają bezpłatne. Od 28 marca 2022 roku przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala.

Do szpitala i do sanatorium już bez wyniku testu na koronawirusa

Według znowelizowanego rozporządzenia epidemicznego Rady Ministrów, placówka medyczna, już od 28 marca 2022 roku, nie ma prawa żądać od pacjenta negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Dotyczy to m.in. wyjazdu do sanatorium lub przyjęcia do szpitala.

Porady prawne

Negatywny wynik testu na koronawirusa nie może być warunkiem rozpoczęcia leczenia

– "Podstawowym warunkiem właściwej realizacji prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych jest zapewnienie odpowiedniej dostępności tych świadczeń, w tym ograniczanie barier, które mogłyby stać temu na przeszkodzie, a które nie są niezbędne. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie można zatem uzależniać udzielenia świadczenia zdrowotnego, w tym przyjęcia do szpitala, od przedstawienia negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2" – podkreślił Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Podstawowym prawem pacjenta jest dostępność do świadczeń medycznych.

Wymaganie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, przed przyjęciem pacjenta do szpitala lub do poradni, narusza jego prawa. Wskazują Rzecznik Praw Pacjenta i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jeśli taka sytuacja ma miejsce, pacjent może złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta lub do NFZ. 

Dostępność do świadczeń prawem pacjenta

Podstawowym warunkiem właściwej realizacji prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych jest zapewnienie odpowiedniej dostępności tych świadczeń. W tym mieści się również ograniczanie barier, które mogą utrudniać dostanie się do lekarza lub skorzystanie z leczenia, a które nie są niezbędne. 

Leczenie bez konieczności wykonania testu na koronawirusa

Dlatego nieuprawnione jest wymaganie wyniku testu lub uzależnianie udzielenia świadczenia, w tym przyjęcia pacjenta do:

  • poradni lub szpitala (w trybie planowym albo nagłym),
  • ośrodka rehabilitacji,
  • uzdrowiska czy sanatorium,

od posiadania negatywnego testu w kierunku SARS-CoV-2. 

Kiedy wykonać test? Eksperci zabierają głos

O skierowaniu pacjenta na test w kierunku koronawirusa zdecyduje lekarz, na podstawie oceny stanu zdrowia, w tym objawów, które mogą wskazywać na COVID-19. Tak mówią niezależne stanowiska wydane przez prof. Agnieszkę Mastalerz-Migas, konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, podpisane m.in. przez prof. Rafała Niżankowskiego (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia), prof. Michała Myśliwca (I Klinika Nefrologii i Transplantologii UM Białystok) oraz prof. Piotra Szymańskiego (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA).

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dr hab. n. med. Agnieszki Mastalerz-Migas w sprawie postępowania z pacjentami podejrzanymi o zakażenie i zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 w podstawowej opiece zdrowotnej zostało wydane 28 marca 2022 roku. Stanowisko wymienia zalecane, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, zasady postępowania z pacjentami podejrzanymi o zakażenie i zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 oraz omawia proces diagnostyczny i terapeutyczny w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Zob.: Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej w sprawie postępowania z pacjentami podejrzanymi o zakażenie i zakażonymi SARS-CoV-2 w Podstawowej Opiece Zdrowotnej z 28 marca 2022 roku. 

Po pierwsze test antygenowy. PCR w szpitalach

Jeśli lekarz POZ zdecyduje się wykonać test pacjentowi, będzie to szybki test antygenowy. Wynik testu jest znany po kilku lub kilkunastu minutach. Taki test lekarz zleci osobie z objawami, które mogą być wywołane zakażeniem koronawirusem. Test będzie bezpłatny dla pacjenta. W aktualnej sytuacji, znacznego spadku zachorowań na COVID-19, nie ma potrzeby masowego testowania pacjentów w kierunku koronawirusa przed wizytą w POZ, gabinecie lekarza specjalisty lub w szpitalu przed planowym zabiegiem.

Test PCR będzie mógł zlecić lekarz przed przyjęciem do szpitala, jeśli uzna to za konieczne. W praktyce test PCR będzie stosowany w przypadku ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia, czy objawy infekcji dróg oddechowych, z którymi pacjent pojawił się w szpitalu, są wywołane koronawirusem.

Od 30 marca 2022 roku, po godzinie 12.00, nie będzie możliwe samodzielne zapisanie się na test PCR przez formularz zgłoszeniowy wypełniany online lub przez konsultanta infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM).

Od 1 kwietnia 2022 roku nie będzie można zrobić bezpłatnego testu w kierunku COVID-19 w aptekach, laboratoriach oraz w mobilnych punktach wymazowych.

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie zasad hospitalizacji chorych z COVID-19 w oddziałach zakaźnych zostało wydane 17 marca 2022 roku. Stanowisko  wymienia zalecane, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, zasady hospitalizacji chorych z podejrzeniem COVID-19 w oddziałach zakaźnych oraz przekazywania takich chorych z innych oddziałów szpitalnych. 

Zob. Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z 17 marca 2022 roku 

Pozytywny wynik testu, co dalej?

W przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, lekarz zaleca samoizolację (zwolnienie lekarskie) do czasu ustąpienia objawów. Dokładnie tak jak przy każdej chorobie zakaźnej, np. grypie.

Długość zwolnienia zależy od lekarza (zalecane minimum 7 dni), w zależności od:

  • stanu pacjenta,
  • czynników ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 (np. braku szczepienia przeciw COVID-19, zaawansowanego wieku, choroby przewlekłej m.in. cukrzycy),
  • wysokiego zagrożenia wystąpienia powikłań.

Finansowanie testów na koronawirusa po nowemu. Dla pacjenta test pozostaje bezpłatny

Zmiany realizacji świadczeń u osób z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i procedury wykonania testu

Minister Zdrowia zmienił polecenie w sprawie zasad finansowania testów w kierunku koronawirusa. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 25 marca 2022 r. i rozporządzenia Rady Ministrów z 25 marca 2022 r., od 1 kwietnia 2022 r. zostało wstrzymane odrębne finansowanie procedury wykonywania testów do diagnostyki SARS-CoV-2 przez apteki ogólnodostępne, laboratoria i mobilne punkty pobrań, a także inne podmioty lecznicze włączone w system testowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Badanie pacjenta, w przypadku podejrzenia infekcji wirusem SARS-CoV-2, w zakresie wykonania testów przez ww. podmioty, może odbywać się z uwzględnieniem wykorzystania posiadanych przez te podmioty testów otrzymywanych z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, badań wykonanych we własnym laboratorium lub zleconych podwykonawcy, z którym podmiot leczniczy posiada zawartą umowę.

Możliwość przeprowadzenia diagnostyki SARS-CoV-2 pozostaje w zakresie wykonywania świadczenia opieki zdrowotnej w powiązaniu z decyzją lekarza kierującego pacjenta na badanie w kierunku COVID-19 i jest finansowane w ramach aktualnie obowiązujących umów, i nie będzie finansowane odrębnie. W załączeniu przekazuję wypracowany przez ekspertów zalecany sposób postępowania diagnostycznego u pacjentów z objawami infekcji, która może sugerować chorobę COVID-19.

Od 1 kwietnia 2022 roku testy w kierunku koronawirusa nie będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dla pacjentów testy nadal będą bezpłatne.

Nowy tryb finansowania części świadczeń covidowych

Ze względu na utrzymujący się spadek liczby zakażeń COVID-19 oraz postępujący spadek hospitalizacji, poleceniem z 28 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia zdecydował o zakończeniu specjalnego trybu finansowania części świadczeń covidowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Finansowanie części świadczeń covidowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 akończyło się 31 marca 2022 roku. Nie oznacza to zupełnego zakończenia finansowania świadczeń covidowych.

Koszty szczepień przeciwko COVID-19 oraz rehabilitacji pocovidowej nadal są pokrywane z tego funduszu, także po 31 marca 2022 roku. 

 Leczenie pacjentów z COVID-19 (po 31 marca 2022 roku) będzie realizowane już w ramach standardowych umów z NFZ.  

Budżet NFZ zamiast Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Do 31 marca 2022 roku świadczenia covidowe będą rozliczane i finansowane na dotychczasowych zasadach. Po tej dacie świadczenia związane z leczeniem pacjentów z COVID-19 będą rozliczane w ramach obowiązujących umów z NFZ, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Szczepienia i rehabilitacja z odrębnym finansowaniem

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nadal wspierane będą świadczenia, które mają kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu chorobie i w powrocie do pełnej sprawności już po COVID-19.

Chodzi m.in. o:

  • szczepienia przeciwko COVID-19
  • rehabilitację pocovidową (stacjonarną, ambulatoryjną, dzienną, domową i psychiatryczną). 

Dodatki covidowe do 31 marca

W związku z poleceniem Ministra Zdrowia dodatki covidowe obowiązywały do 31 marca 2022 roku.

Dyrektorzy szpitali II poziomu zabezpieczenia covidowego muszą dostarczyć informacje o wysokości dodatku covidowego za okresy od 1 stycznia do 31 marca br. dla uprawnionych pracowników - najpóźniej do końca maja 2022 roku.

 

Podstawa prawna:
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 25 marca 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 679);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 marca 2022 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz.U. z 2022 r., poz. 680).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne