Zawód fizjoterapeuty dostępny w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych

Co zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw?

Rządowy projekt, który jest w Sejmie, przewiduje możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych.

Co zyskają fizjoterapeuci?

Wcześniej, na mocy ustawy z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zawód fizjoterapeuty został samodzielnym zawodem medycznym. Dzięki temu fizjoterapeuci –  podobnie jak lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki oraz położne – stali się grupą zawodową podlegającą ścisłym zasadom wykonywania zawodu.

Porady prawne

Jednak zakres uprawnień i obowiązków dotyczących form wykonywania tego zawodu był węższy niż innych samodzielnych zawodów medycznych. W części dotyczącej uprawnień i obowiązków dotyczących form wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uregulowania te zawierają rozwiązania mniej korzystne w porównaniu z samodzielnymi zawodami medycznymi. Chodzi o brak możliwości wykonywania zawodu w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych. Ta forma udzielania świadczeń zdrowotnych jest przystosowana do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej osobiście oraz – zależnie od jej zakresu i rozmiaru – umożliwia ograniczenie wymogów organizacyjnych w porównaniu z pozostałymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Sytuacja ta jest szczególnie niekorzystna dla fizjoterapeutów, których znaczna część udziela świadczeń zdrowotnych osobiście, często wyłącznie w miejscu wezwania lub w jednym zakładzie leczniczym.

Ponieważ zapisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty nie zapewniały przedstawicielom tej grupy możliwości wykonywania zawodu w formie indywidualnej i grupowej praktyki zawodowej - takie uprawnienia wprowadza właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Jest to niezwykle ważna zmiana dla fizjoterapeutów, gdyż większość z nich udziela świadczeń zdrowotnych osobiście, często wyłącznie w miejscu wezwania lub w jednym zakładzie leczniczym. Nowe przepisy są przystosowane do takich potrzeb prowadzenia działalności leczniczej. Gdyby ich nie wprowadzono, w praktyce byłoby niemożliwe wykonywanie zawodu przez dużą część fizjoterapeutów, a to mogłoby niekorzystnie odbić się na potrzebach pacjentów.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Zgodnie z projektem, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem dwóch zapisów, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Do 31 października 2019 r. fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej będą mogli prowadzić tę działalność bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Pozwoli to fizjoterapeutom na dostosowanie się do nowych regulacji prawnych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne