18.1.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Zmiana zagospodarowania przestrzennego a decyzja o rencie planistycznej - opinia prawna

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe (PPU) od 1993 roku posiadało dwie działki na prawach wieczystego użytkowania. Uchwałą z dnia listopada 2001 roku radni na wniosek PPH dokonali zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z funkcji usług podstawowych na funkcję mieszkalną, usługową, handlową, administracyjną. Jedna z działek została sprzedana w lipcu 2002 roku, a więc przed upływem pięciu lat od dnia, w którym zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stała się obowiązująca. Ówczesny Prezydent Miasta nie wydał żadnej decyzji odnośnie renty planistycznej. Nie informował zatem również na sesjach Rady Miejskiej o wydanej w tej sprawie decyzji ani o żądaniach w stosunku do sprzedającego. Wydaje się, iż brak takiej decyzji, mimo istniejącego zapisu o rencie planistycznej w uchwale radnych o zmianie planu miejscowego, wynikał z uznania przez Prezydenta Miasta, że w tym przypadku nie nastąpił wzrost wartości nieruchomości. A tylko w przypadku wzrostu wartości naliczana jest renta planistyczna. Sprzedana działka była wykorzystywana w celach przemysłowo-usługowych (zarówno przez PPH jak i przez poprzedniego właściciela). Tak też określił jej funkcję wojewoda, przekazując ten teren w wieczyste użytkowanie w 1991 roku. Następnie radni, wbrew faktycznie istniejącej sytuacji w planie zagospodarowania, umieścili zapis o przeznaczeniu terenu pod budowę przedszkola. Dopiero w 2001 roku na wniosek PPH zostało to zmienione tak jak wyżej opisano. W listopadzie 2002 roku zmienił się Prezydent Miasta. W międzyczasie na sprzedanej w lipcu 2002 roku działce, nowy już właściciel, wybudował duży sklep spożywczy, co wyraźnie nie spodobało się nowemu Prezydentowi i w listopadzie 2003 roku wydał decyzję w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Należy zaznaczyć, że ekspertyza rzeczoznawcy majątkowego zlecona przez nowego Prezydenta Miasta została wykonana w październiku 2003 roku a więc piętnaście miesięcy po sprzedaży działki a także po wybudowaniu na niej dużego obiektu handlowego funkcjonującego od marca 2003 roku. W przypadku drugiej działki, jej sprzedaż nastąpiła w maju 2003 roku, a więc już po objęciu funkcji przez nowego Prezydenta. I tu podobnie decyzja o naliczeniu renty planistycznej nie nastąpiła bezzwłocznie, ale dopiero w listopadzie 2003 roku. Architekt Miejski na nasze pytanie dlaczego sporządzenie wyceny i decyzja dotycząca obu działek została wydana w tak odległym czasie od chwili ich sprzedaży - stwierdziła, że Urząd Miasta ma na to pięć lat.

Porady prawne

Kto ma rację? Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 roku w art. 36 ust. 4 przewiduje możliwość naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania, jeśli sprzedaż tej nieruchomości nastąpi przed upływem pięciu lat od dnia, w którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana stały się obowiązujące (tzw. renta planistyczna). W tej samej ustawie w art. 37 ust. 5 istnieje zapis, że notariusz jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia umowy zbycia nieruchomości, w formie aktu notarialnego, przesłać Prezydentowi Miasta wypis z tego aktu. Natomiast art. 37 ust. 6 nakazuje Prezydentowi Miasta (w przypadku wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości) ustalić opłatę w drodze decyzji, o której mowa w art. 36 ust. 4, bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego, o którym mowa w art. 37 ust. 5. Dodatkowo art. 37 ust. 8 określa, iż Prezydent Miasta przedstawia na sesji Rady Gminy informację o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach dotyczących tzw. renty planistycznej. Czy rzeczywiście Prezydent Miasta ma pięć lat na sporządzenie wyceny i wydanie decyzji od chwili sprzedaży nieruchomości? Czy decyzja nie powinna być wydana bezzwłocznie? Czy obecny Prezydent Miasta piastujący stanowisko od listopada 2002 roku ma prawo zmieniać decyzje poprzedniego Prezydenta (w tym przypadku brak decyzji). Przecież sprzedaż pierwszej działki nastąpiła w lipcu 2002 roku. Zakładając, że ustawa nakazuje ustalić opłatę w drodze decyzji bezzwłocznie, powinno to nastąpić (w przypadku uznania, że nastąpił wzrost wartości nieruchomości) jeszcze za kadencji poprzedniego Prezydenta Miasta. Należy zaznaczyć, że po zmianie władzy w listopadzie 2002 roku nowy Prezydent podjął decyzję dopiero w listopadzie 2003 roku, co naszym zdaniem jest wynikiem niezadowolenia obecnej władzy i obciążania nas winą za powstanie nowego dużego obiektu handlowego na sprzedanym terenie. Czy w świetle przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta ma prawo wydać decyzję o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany planu miejscowego działek po ponad roku od dnia sprzedaży nieruchomości? Czy w przypadku drugiej działki, która została sprzedana w maju 2003 roku Prezydent Miasta nie złamał art. 37 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ma prawo żądać tzw. renty planistycznej?

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: ustawa). Procedurę tę stosuje się, zgodnie z art. 27 wskazanej ustawy, także do zmiany planu miejscowego. Zmiana (...)

Jak wybudować dom na działce rolnej?

Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogim. Problem może się zacząć już w momencie zakupu działki. Aby uniknąć przykrej niespodzianki warto jeszcze przed zakupem sprawdzić przeznaczenie naszej wymarzonej działki w miejscowym (...)

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – co wtedy?

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – co wtedy?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy określa między innymi przeznaczenie terenu oraz zasady kształtowania zabudowy na objętych nim obszarach. Nie wszystkie tereny są jednak objęte zakresem obowiązywania planów miejscowych. Jakie kroki powinien wówczas podjąć potencjalny (...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – o co chodzi?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – o co chodzi?

Nieodłącznym elementem związanym z zamiarem zakupu nieruchomości jest analiza jej stanu prawnego. W szczególności istotne jest ustalenie czy obszar nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w związku z tym z jakimi ograniczeniami w zagospodarowaniu (...)

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: ustawa). Procedurę tę stosuje się, zgodnie z art. 27 wskazanej ustawy, także do zmiany planu miejscowego. Zmiana (...)

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – co wtedy?

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – co wtedy?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy określa między innymi przeznaczenie terenu oraz zasady kształtowania zabudowy na objętych nim obszarach. Nie wszystkie tereny są jednak objęte zakresem obowiązywania planów miejscowych. Jakie kroki powinien wówczas podjąć potencjalny (...)

Jak wybudować dom na działce rolnej?

Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogim. Problem może się zacząć już w momencie zakupu działki. Aby uniknąć przykrej niespodzianki warto jeszcze przed zakupem sprawdzić przeznaczenie naszej wymarzonej działki w miejscowym (...)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – o co chodzi?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – o co chodzi?

Nieodłącznym elementem związanym z zamiarem zakupu nieruchomości jest analiza jej stanu prawnego. W szczególności istotne jest ustalenie czy obszar nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w związku z tym z jakimi ograniczeniami w zagospodarowaniu (...)

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: ustawa). Procedurę tę stosuje się, zgodnie z art. 27 wskazanej ustawy, także do zmiany planu miejscowego. Zmiana (...)

Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

      Wielu ludzi nurtuje ten problem, a to ze względu na występujące od czasu do czasu „afery”. Przykładem mogą tu służyć chociażby sprzedaże kamienic przez „cudownie odnalezionych” właścicieli, a którzy - jak się później okazało - (...)

Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

      Wielu ludzi nurtuje ten problem, a to ze względu na występujące od czasu do czasu „afery”. Przykładem mogą tu służyć chociażby sprzedaże kamienic przez „cudownie odnalezionych” właścicieli, a którzy - jak się później okazało - (...)

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Aby móc przystąpić do licytacji nieruchomości, należy spełnić pewne wymogi zwane warunkami licytacyjnymi. Bez ich realizacji, nie będziemy mogli uczestniczyć w przetargu i ostatecznie kupić po okazyjnej cenie np. mieszkania. Jakie są warunki licytacyjne? Podstawo warunki, licytacja, (...)

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

  Zasadą postępowania egzekucyjnego jest, iż wszczyna się je na wniosek wierzyciela, który jest kierowany do komornika. Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony zarówno w formie pisemnej jak i ustnej (do protokołu). We wniosku o wszczęcie egzekucji powinno być (...)

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Droga konieczna jako zarzewie konfliktu właścicieli nieruchomości

Służebność gruntowa drogi koniecznej  Służebność gruntowa drogi koniecznej została uregulowana w art. 145 Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z § 1, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, (...)

Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości po zmarłym współmałżonku

Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości po zmarłym współmałżonku

Sprzedaż udziału we własności nieruchomości odziedziczonego po zmarłym współmałżonku nie stanowi źródła przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu, jeżeli nieruchomość stanowiła składnik majątku (...)

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości do długi, sformalizowany i kosztowny sposób egzekucji. Aby możliwie przyspieszyć egzekucję z nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia uproszczonej egzekucji z nieruchomości. Jednak ten sposób egzekucji nie dotyczy wszystkich (...)

Kiedy lokal może stanowić odrębną własność i jakie prawa są związane z odrębną własnością lokalu?

Kiedy lokal może stanowić odrębną własność i jakie prawa są związane z odrębną własnością lokalu?

  Co to jest nieruchomość i jakie są jej rodzaje? Według przepisów Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli (...)

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym - licytacja

  Zasadą postępowania komorniczego jest, aby wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie egzekucji w celu uzyskania zaspokojenia. Reguły te odnoszą się zarówno do egzekucji z ruchomości jak i nieruchomości. Następnie komornik zajmuje nieruchomość będącą w posiadaniu dłużnika (...)

Czy może Ci zostać odebrana Twoja nieruchomość, czyli kiedy jest dopuszczalne wywłaszczenie nieruchomości?

Czy może Ci zostać odebrana Twoja nieruchomość, czyli kiedy jest dopuszczalne wywłaszczenie nieruchomości?

  Wywłaszczenie nieruchomości jest najdalej idącą ingerencją władzy wykonawczej w k gospodarka nieruchomościami, nieruchomości, wywłaszczenie, gmina, wojewoda, starosta, odszkodowanie

Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego i służebności gruntowej

Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego i służebności gruntowej

Nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego Przedmiotem zasiedzenia jako sposobu nabycia może być prawo własności lub nabycie przez zasiedzenie, użytkowanie wieczystego, służebność gruntowa, zasiedzenie, służebność przechodu, służebność przejazdu, służebność okna, nieruchomość, (...)

Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na niektórych prawach. Jaki jest cel ustanowienia hipoteki? Celem ustanowien hipoteka, ograniczone (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzedaż działki a opłata planistyczna

Sprzedaż działki a opłata planistyczna

Spisana została umowa przedwstępna sprzedaży działki budowlanej wraz z wybudowanym na niej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym i częściowym wykończeniem wnętrza. Dopiero wówczas pośrednik prowadzący transakcję wystąpił do miejscowego Urzędu Gminnego o zaświadczenie o przeznaczeniu (...)

Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

Przedmiotem mojego zapytania jest zmiana przeznaczenia gruntu, z rolnego na budowlane. Posiadam kilka działek rolnych w gminie, w której nie podjęto jeszcze prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego dokumentem wiążącym w zakresie zagospodarowania jest gminne studium (...)

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Miasto x uchwaliło plan zagospodarowania przestrzennego, którego treść jest dla mnie niekorzystna, gdyż warunki dla budowy, którą planowałem są tak wygórowane, że aż niemożliwe do spełnienia. Decyzja została wydana w 2006 r. Bardzo zależy mi na zmianie planu zagospodarowania przestrzennego. (...)

Zmiana klasyfikacji gruntów z budowlanych na rolne

Zmiana klasyfikacji gruntów z budowlanych na rolne

W Projekcie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy znalazł się zapis, który chcę usunąć, że zgodnie z ewidencją gruntów działka inwestora jest sklasyfikowana jako budowlana. Aktualnie Biuro Geodezji i Katastru wprowadza zmiany klasyfikacji gruntów na terenie dzielnic. W przypadku zmiany klasyfikacji (...)

Działka budowlana

Działka budowlana

Mam działkę leżącą w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Działka ma nieregularny kształt. Obecnie by poprawić warunki do zabudowy dokupiłam działkę o pow kilkuset metrów - dokupiona działka ma status rolnej . Wokół mej posiadłości otaczające wszystkie działki mają status (...)

Budowa na działce rolnej

Budowa na działce rolnej

Dostałem od pośrednika ofertę zakupu działki rolnej dla której zostały wydane warunki zabudowy na budynek mieszkaniowy. Działka nie jest objęta planem. Z tego co się orientuję sam fakt wydania decyzji o warunkach zabudowy działki rolnej nie oznacza, że można tam budować - działkę jeszcze (...)