Zmiany w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Celem ustawy z dnia 28 września 2022 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw jest wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008).

Porady prawne

Co przewiduje nowelizacja?

W związku z powyższym celem ustawa:

  1. określa instytucje odpowiedzialne za przekazywanie Komisji Europejskiej informacji o organach wyznaczonych do zapewnienia zgodności z przepisami rozporządzenia 2019/787 oraz nadzorowania procesu leżakowania (dojrzewania) napojów spirytusowych, o którym mowa w art. 13 ust. 6 tego rozporządzenia;
  2. wprowadza wyłączenia z obowiązku posiadania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót detaliczny, którzy wyrabiają napoje spirytusowe w sposób inny niż w procesie destylacji po fermentacji, od których zapłacono podatek akcyzowy;
  3. określa tryb prowadzenia kontroli w zakresie spełniania przez napoje spirytusowe wymagań określonych w rozporządzeniu 2019/787 oraz w przepisach wydanych na jego podstawie;
  4. przekazuje z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa kompetencję do prowadzenia rejestrów działalności regulowanej:

a)      rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych,
b)      rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego,
c)      rejestru producentów wyrobów tytoniowych;

5.      doprecyzowuje brzmienie przepisów określających dokumenty wymagane przy uzyskaniu wpisu do powyższych rejestrów działalności regulowanej;

6.      określa zasady postępowania w razie śmierci, rozwiązania albo przekształcenia przedsiębiorcy wpisanego do powyższych rejestrów działalności regulowanej lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku którego następuje następstwo prawne;

7.      określa zasady nadzoru (sprawowanego przez Krajową Administrację Skarbową) nad procesem leżakowania napoju spirytusowego, w tym wymóg zamieszczania w opisie, prezentacji lub na etykiecie napoju spirytusowego informacji o okresie jego leżakowania (dojrzewania);

8.      podwyższa zagrożenie karą pozbawienia wolności czyny polegające na nielegalnej produkcji i przetwarzaniu alkoholu etylowego albo wyrobów tytoniowych oraz w przypadku uczynienia sobie z nich stałego źródła dochodu.

Nowelizacja dokonuje zmian w ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich oraz ustawie z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze.

Zmiana w ustawie z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze polega na zmianie daty, z dnia 31 lipca 2020 r. na dzień 31 lipca 2022 r., stanowiącej podstawę do przyjęcia danych zawartych w rejestrze REGON, w celu oceny przesłanki warunkującej przyznanie jednorazowego świadczenia podmiotom prowadzącym pozarolniczą działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważającą.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia (tj. z dniem 30 października br.), z wyjątkiem przepisów:

  • art. 1 pkt 15 ustawy w zakresie dodawanych art. 12a ust. 1–3 i art. 12b oraz art. 3, które wejdą w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia;
  • art. 6 ustawy (zmiana do ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze), który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2022 r.   
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika