Archiwum artykułów - Strona 101

 • 24.5.2010

  Wadium - zabezpieczenie zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne

  Wadium jest to pewna wartość majątkowa, którą zamawiający żąda od podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w celu zabezpieczenia swoich interesów. Celem wadium jest zabezpieczenie zamawiającego przed uczestniczeniem w postępowaniu wykonawców, (...)

 • 24.5.2010

  Kiedy Inspekcja Handlowa może zakazać sprzedaży Twojego produktu? Kontrola bezpieczeństwa produktów

  Kto może kontrolować bezpieczeństwo oferowanych lub produkowanych przez Ciebie produktów? Jakie uprawnienia przysługują kontrolującemu? Jakie masz obowiązki jeśli okaże się, że Twoje produkty nie spełniają warunków bezpieczeństwa? Na te i inne pytania odpowiedzi udziela ustawa z dnia (...)

 • 24.5.2010

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - najważniejszy dokument w postępowaniu o zamówienie publiczne

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest jednym z najważniejszych dokumentów w postępowaniu o zamówienie publiczne. Jest swoistym zaproszeniem wykonawców do składania ofert. Pozwala oferentom dowiedzieć się, czego dokładnie oczekuje od nich zamawiający, czy są w stanie wykonać dane (...)

 • 17.5.2010

  Nowe zasady odliczania VAT od paliwa i nowych samochodów

  W grudniu 2008 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie polskiej spółki Magoora dotyczący prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodów i paliwa do tych samochodów. ETS uznal, że przepisy polskiej ustawy o VAT dotyczace ograniczeń w odliczeniach naruszają (...)

 • 14.5.2010

  Skarga konstytucyjna

  Każdy obywatel może skorzystać z przysługującego mu prawa do wniesienia skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli dojdzie do wniosku, że prawomocny wyrok lub ostateczna decyzja została wydana na podstawie przepisu lub aktu prawnego niezgodnego z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. (...)

 • 12.5.2010

  Karta ubezpieczenia zdrowotnego - twój dowód ubezpieczenia

  Ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia umożliwia bezpłatne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski. Powszechność tego ubezpieczenia polega na tym, iż wszyscy ci, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia (zdecydowana większość) mogą zdecydować się na dobrowolne (...)

 • 11.5.2010

  Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

  Agentem ubezpieczeniowym nie może być zgodnie z ustaleniami ustawodawcy każdy bez wyjątku, może nim być przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych spełniający dodatkowo (...)

 • 11.5.2010

  Na czym polega zabezpieczenie hipoteką kaucyjną?

  Hipoteka kaucyjna jest specjalną odmianą hipoteki w ogóle. Zabezpiecza się nią wierzytelności o nieustalonej wysokości. Hipotekę wtedy ustanawia się do oznaczonej sumy. Wysokość wierzytelności może być nie ustalona, ale sama wierzytelność musi być konkretna, tzn. bądź już istniejąca, (...)

 • 11.5.2010

  Kiedy dokonane przez Ciebie czynności prawne stają się bezskuteczne, a kiedy nieważne?

  W prawie cywilnym wielokrotnie można spotkać się z pojęciami nieważności czy bezskuteczności określonej czynności prawnej. We wszystkich tych przypadkach chodzi o określone sankcje jakie powstają w przypadku gdy dana czynność jest wadliwa. Kiedy dokonana czynność staje się bezwzględnie (...)

 • 11.5.2010

  Jak podzielić pieniądze uzyskane w egzekucji?

  Spieniężenie majątku dłużnika lub uzyskanie od niego odpowiedniej ilości środków pieniężnych nie jest końcowym etapem postępowania egzekucyjnego. Otóż kolejnym etapem jest właściwy podział tych środków, które zostały wyegzekwowane. Ustawodawca i w tym zakresie (...)

 • 10.5.2010

  Jakim prawem działa samorząd terytorialny?

  Samorząd terytorialny jest częścią administracji publicznej i jego organy działać winny na podstawie prawa administracyjnego. Administracji publicznej wolno działać tylko, gdy jest do tego upoważniona przez prawo (i przez to również zobowiązana do działania). Jeżeli nie, to jej działalność (...)

 • 7.5.2010

  Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę tę stosuje się, zgodnie z art. 27 wskazanej ustawy, także do zmiany planu miejscowego. Zmiana planu miejscowego polega (...)

 • 6.5.2010

  Niedozwolone klauzule w umowie deweloperskiej - jak się przed nimi bronić?

  Niestety znaczna część postanowień umów deweloperskich wciąż może być zakwalifikowana jako klauzule niedozwolone. Z danych UOKiK wynika, że co dziesiąta klauzula w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone dotyczy rynku nieruchomości. Nabywca, zanim zdecyduje się podpisać (...)

 • 6.5.2010

  Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

  Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Dodajmy, iż profesjonalny charakter działalności dewelopera, a po drugiej stronie konsumencki profil nabywcy, wywierają kolosalny wpływ na ukształtowanie samej (...)

 • 6.5.2010

  Kiedy jest dopuszczalne odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

  Wedle art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, (...)

 • 6.5.2010

  Samowola budowlana

  Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie właściwego organu. Istnieje również pewna (wymieniona w ustawie prawo budowlane) grupa (...)

 • 6.5.2010

  Rynek wtórny czy pierwotny - gdzie kupić mieszkanie?

  Niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl poświęcony tematyce zakupu mieszkania i wszystkim problemom i formalnościom z tym związanym, a przede wszystkim z uzyskaniem kredytu mieszkaniowego. Zakup mieszkania to wydatek niecodzienny, pochłaniający nie tylko duże środki finansowe, ale i mnóstwo (...)

 • 6.5.2010

  Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?

  Wielu ludzi nurtuje ten problem, a to ze względu na występujące od czasu do czasu \"afery\". Przykładem mogą tu służyć chociażby sprzedaże kamienic przez \"cudownie odnalezionych\" właścicieli, a którzy - jak się później okazało - nie żyją od kilkudziesięciu lat. Czym (...)

 • 15.4.2010

  Tryb postępowania dotyczącego rozbiórek obiektów budowlanych

  Jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich (...)

 • 15.4.2010

  Jak sprawdzić dewelopera - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

  Szykując się do zakupu mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera często obawiamy się, by nie dać mu się przysłowiowo \"nabić w butelkę\". Z uwagi na fakt, że takie przypadki niestety się zdarzają, warto zebrać więcej informacji na jego temat - jeszcze przed podpisaniem umowy. Działalność (...)