Archiwum artykułów - Strona 101

 • 25.5.2007

  Ulga odsetkowa do końca 2027 r. dla tych, którzy się "załapali"

  Od 1.01.2007 r. nie obowiązuje już ulga odsetkowa, która pozwalała na odliczenie od dochodu odsetek zapłaconych od kredytów mieszkaniowych. Z ulgi będą mogli jednak skorzystać podatnicy, którym udało się zaciągnąć kredyt w banku w latach 2002-2006 r. Z ulgi odsetkowej na zasadzie ochrony (...)

 • 25.5.2007

  Samozatrudnienie i działalność gospodarcza

  Sprawa tzw. „samozatrudnienia” zawsze budziła wiele kontrowersji, a dyskusja nad tą kwestią rozgorzała ponownie po zmianach, jakie zostały wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym z dniem 1.01.2007 r. Od tej daty za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, (...)

 • 23.5.2007

  Po co nam samorządowe kolegia odwoławcze?

  Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne (...)

 • 22.5.2007

  Gdy ktoś ogranicza twoją działalność na rynku...sprawdź, czy nie masz do czynienia z praktykami ograniczającymi konkurencję!

  Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów stoi na straży zapewnienia wolnej konkurencji wśród przedsiębiorców działających na danym rynku. Zachowania przedsiębiorców ograniczające wolną konkurencję są określone w ustawie, choć ich interpretacja nastręcza wiele wątpliwości. Począwszy (...)

 • 21.5.2007

  Wykaz prac wzbronionych młodocianym

  Od 15 grudnia 2004 r. zaczyna obowiązywać nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Jakie zatem obowiązki może w Twoim zakładzie pracy wykonywać młodociany pracownik? (...)

 • 21.5.2007

  Samochód osobowy i ciężarowy w podatku dochodowym

  Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowa definicja samochodu osobowego, która powoduje, że mniejsza niż dotychczas liczba samochodów jest uważana za samochody ciężarowe dla celów podatku dochodowego. Jest to oczywiście zmiana niekorzystna dla podatników, gdyż posiadanie i używanie w firmie (...)

 • 21.5.2007

  Moment uzyskania przychodu z działalności gospodarczej

  W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych w 2007 r. moment powstania przychodu został określony nieco inaczej (art. 12 ust. 3a-3e ustawy o CIT) niż dotychczas. Ogólna zasada w przypadku osób prawnych nie uległa jednak większym modyfikacjom. Za datę powstania przychodu z działalności (...)

 • 21.5.2007

  Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

  Nowelizacja ustaw podatkowych zmieniła ogólną definicję kosztów uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w katalogu negatywnym, określonym (...)

 • 21.5.2007

  Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w razie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w ustawie. Nie można unieważnić postępowania o zamówienie publiczne z innych przyczyn niż określone w ustawie. Zamawiający (...)

 • 20.5.2007

  Udzielasz zamówień publicznych - kto i w jaki sposób może cię kontrolować? (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

  Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma dość dużo swobody. Wiele decyzji podejmowanych przed i w trakcie postępowania zamawiający podejmuje samodzielnie, bez konieczności uzyskiwania decyzji innych organów. W związku z tym konieczne było wprowadzenie do systemu zamówień (...)

 • 16.5.2007

  Odliczenia związane z nabyciem samochodów

  Na gruncie poprzedniej ustawy VAT prawo do odliczenia podatku przysługiwało tylko podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, których dopuszczalna ładowność wynosiła co najmniej 500 kg. Dodatkowym warunkiem było posiadanie przez ten samochód homologacji producenta lub importera dla (...)

 • 6.5.2007

  Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

  W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyjaśnienia dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych. Gdzie uregulowane są środki pochodzące (...)

 • 25.4.2007

  Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

  Cudzoziemcem jest osoba która nie posiada obywatelstwa polskiego. W wielu dziedzinach, w tym również w zakresie możliwości zatrudnienia cudzoziemców, polskie prawo różnicuje sytuację cudzoziemców w zależności od kraju ich pochodzenia, gdzie zasadnicze kryterium wyróżnienia stanowi, to czy (...)

 • 23.4.2007

  Faktury i noty korygujące oraz duplikaty faktur

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” będzie decydował o konieczności wystawienia korekty przez sprzedawcę albo notę korygującą (...)

 • 11.4.2007

  Faktury VAT wystawiane przez nabywcę - nowy sposób dokumentacji

  Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o VAT, podatnicy uzyskali możliwość przerzucenia obowiązku wystawiania faktur VAT na nabywcę. Jest to czasem wygodny sposób spełnienia obowiązków związanych z dokumentacją VAT, jednak może okazać się niebezpieczny. Wymaga on więc dużego zaufania (...)

 • 11.4.2007

  Faktury dla specyficznych kontrahentów

  Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mogą nie zawierać numeru NIP nabywcy. Poza tym podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego (czyli nabywca) wystawia w dwóch (...)

 • 11.4.2007

  Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

  Faktury unijne, wystawiane przez kontrahentów zagranicznych z tytułu dostawy towaru do Polski, stanowią dla podatnika VAT dokumentację wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Częstym błędem popełnianym przez podatników jest dokonywanie księgowania na podstawie tak otrzymanej faktury. Faktura (...)

 • 11.4.2007

  Jakie faktury wystawiają mali podatnicy VAT?

  Podatnik, który posiada status małego podatnika, może rozliczać się metodą kasową, albo też dokonywać rozliczeń kwartalnych bez stosowania tej metody. Oczywiście mały podatnik może również rozliczać się miesięcznie. W przypadku nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą "FAKTURA (...)

 • 11.4.2007

  Kto może wystawiać faktury VAT, faktury elektroniczne, a kto rachunki?

  Zgodnie z ogólną zasadą, podatnicy VAT są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. (...)

 • 6.4.2007

  Jak uzyskać koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych?

  Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje: jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom, które uzyskały koncesję na taką działalność. Koncesja może być udzielona m.in. osobie fizycznej, posiadającej obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania (...)