e-prawnik.pl Porady prawne

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku

Odpowiedzi w temacie (8)

brp

27.3.2006

Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo uchwalić obowiązek noszenia kagańców przez wszystkie psy na terenie części wspólnych budynku, nawet jeśli są prowadzone na smyczy ? Zaznaczam, że chodzi o budynek mieszkalny znajdujący się w Warszawie, gdzie zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z 08.07.2005 obowiązek noszenia kagańców dla psów prowadzonych na smyczy dotyczy tylko 11 ras psów znajdujących się na liście psów agresywnych oraz innych psów jeśli zachowują się agresywnie. Gmina na terenie ktorej znajduje się budynek powołuje się na tę samą uchwałę.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

JETTA

2006-03-28 10:32:31

Właśnie też mam taki problem jakby ktos odpowiedział to prosze przesłac mi tą wiadomość.Mam boksera dobrze ułożonego,a ludzie robią horror na podwórku,a sami bardziej kąsają niż te psy.Pozdrawiam.jetta11@wp.pl

Fix

2006-03-28 11:06:09

We Wrocku sprawę reguluje dość precyzyjnie uchwała Rady Miejskiej i jak dotychczas nikomu nie przychodzi do głowy pomysł, aby prowadzić pinczera miniaturowego w kagańcu. Załącznik do uchwały nr LII/802/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 czerwca 1998 roku OBOWIĄZKI SPOCZYWAJĄCE NA OSOBACH UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA I. Postanowienia ogólne § 1. 1. Obowiązki spoczywające na osobach utrzymujących zwierzęta domowe mają na celu ustalenie obowiązków tych właścicieli, ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością zwierząt dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 2. Zasady obowiązują właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe na terenie miasta Wrocławia, a także właścicieli i zarządców nieruchomości oraz jednostki organizacyjne związane tematycznie z omawianą problematyką, a działanie których regulują odrębne przepisy. 3. Ilekroć w "Obowiązkach spoczywających na osobach utrzymujących zwierzęta domowe" jest mowa o: a) właścicielu - należy przez to rozumieć osoby fizyczne i prawne, które korzystają z prawa własności, jak i te osoby, które władają nimi jako właściciel, bądź też z mocy obowiązujących przepisów także mają nimi prawo władać. W przypadku zwierząt bezdomnych, porzuconych, dzikich, obowiązki właściciela spoczywają na zarządcy - administratorze terenu, na którym zwierzęta przebywają; b) zwierzętach - należy przez to rozumieć wszystkie zwierzęta domowe stwarzające możliwość zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz porządku i czystości; c) firmach wywozowych - należy przez to rozumieć uprawnioną jednostkę organizacyjną do zbiórki padłych zwierząt; d) budynkach użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynki przeznaczone do wykonywania funkcji administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym i wodnym, poczty i telekomunikacji oraz inne ogólnodostępne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji. 4. Niniejsze regulacje nie dotyczą zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, które zostaną określone odrębnym przepisami. II. Obowiązki właścicieli zwierząt. § 2. 1. Właściciel zobowiązany jest utrzymywać zwierzę w sposób humanitarny i taki aby było ono jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. 2. Właściciel zobowiązany jest zapewnić pełny nadzór nad zachowaniem zwierzęcia. 3. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za: 1) szkody wyrządzone przez zwierzę; 2) zgodne z przepisami sanitarnymi usunięcie zwłok padłego zwierzęcia. 4. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować dla innych osób zamieszkujących w nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odór itp. § 2a 1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne psy oraz zmniejszeniu ich bezdomności wprowadza się obowiązek rejestracji i trwałego oznakowania psów w sposób umożliwiający ich identyfikację. 2. Przez trwałe oznakowanie psów rozumie się czynności wykonane przez lekarza weterynarii, polegające na wszczepieniu zwierzęciu pod skórę elektronicznego mikroprocesora. 3. Właściciele psów zamieszkujący na terenie Wrocławia zobowiązani są w terminie do dnia 31 grudnia 2005 roku poddać zwierzę trwałemu oznakowaniu. 4. Właściciel psa, który nabył zwierzę po terminie o którym mowa w ust. 3 zobowiązany jest do dokonania trwałego oznakowania psa w terminie 30 dni od daty jego nabycia. W przypadku szczeniąt obowiązek oznakowania zwierzęcia powstaje po ukończeniu przez niego 4 miesiąca życia. 5. Trwałe oznakowanie psów wykonywane będzie nieodpłatnie w wytypowanych lecznicach weterynaryjnych, które zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem prasy lokalnej. 6. Właściciel trwale oznakowanego psa obowiązany jest do zgłaszania wszelkich zmian o stanie posiadania psa (zmiana właściciela, zaginięcie, zgon psa i in.) celem aktualizacji w bazie danych. § 3. 1. W miejscach publicznych mogą przebywać zwierzęta wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do kontroli ich zachowania. 2. Szczególne obowiązki ciążą na właścicielach psów. Osoby te zobowiązane są do: 1) zgłoszenia psa do rejestracji oraz opłacania podatku od jego posiadania; 2) corocznego poddawania psa, w wieku powyżej 2 lat, szczepieniom ochronnym przeciw wściekliźnie; 3) prowadzenia psa na smyczy oraz zaopatrzenia go w identyfikator, a w przypadku psów dużych bądź agresywnych w kaganiec; 4) usunięcia nieczystości spowodowanych przez psa; 5) poddania obserwacji weterynaryjnej psa, który skaleczył człowieka. III. Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości oraz jednostek organizacyjnych. § 4. I. Zobowiązuje się właścicieli i zarządców nieruchomości oraz jednostki organizacyjne władające nieruchomościami do: 1) powiadamiania mieszkańców zarządzanych posesji o firmach wywozowych świadczących usługi zbiórki padłych zwierząt; 2) zorganizowanie zbierania i usuwania zwłok padłych zwierząt (w przypadku nie ustalenia właściciela zwierzęcia) poprzez zlecenie firmie wywozowej; 3) usuwanie nieczystości spowodowanych przez zwierzęta - w przypadku nie wyegzekwowania tego obowiązku od właściciela zwierzęcia; 4) zgłaszanie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt faktów wałęsających się psów celem ich wyłapania; 5) zabezpieczenia modernizowanych i nowobudowanych piaskownic oraz placów zabaw przed dostępem zwierząt. 2. Posesje (zabudowa jednorodzinna), na których trzymane są psy, muszą; 1) być tak zabezpieczone aby zwierzę nie mogło się z nich wydostać; 2) przy każdym dojściu do terenu posesji lub mieszkania - być wyposażone w: a) w przypadku psów niebezpiecznych tabliczki ostrzegawcze o minimalnym formacie 15 x 20 cm, z czytelnym napisem "Uwaga - niebezpieczny pies"; b) dzwonek służący do wezwania gospodarza posesji. IV. Postanowienia końcowe § 5. l. Zwierzęta przebywające w miejscu publicznym bez opieki będą przewożone do schroniska dla zwierząt. 2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach. 3. Handel zwierzętami domowymi i gospodarczymi odbywa się wyłącznie na wyznaczonym targowisku dla zwierząt, wg regulaminu zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. 4. Zabrania się: 1) wyprowadzania zwierząt na tereny: a) placów zabaw dla dzieci, b) ośrodków szkolno - wychowawczych, c) budynków użyteczności publicznej, 2) kąpieli psów i innych zwierząt domowych w ogólnodostępnych zbiornikach wodnych.

suavec

2006-03-29 14:21:02

Mam podobny problem na swoim osiedlu. Jedyna rada to postępować zgodnie z lokalnymi przepisami gminnymi (np. uchwała RM), a agresywnych sąsiadów ripostować, krótko i na temat, a w razie jak się im nie podoba to niech wzywają Straż Miejską. Ta przyjedzie i nic nie będzie mogła zrobić, a szczególnie nałożyć żadnej kary jeśli wszystko będzie zgodne z przepisami gminnymi.

Darek M.

2006-04-04 11:07:51

Kwestie te reguluje sama wspólnota w drodze uchwały (njaczęściej jest to regulamin porządku domowego wspolnoty). Wspólnota może również podjąć uchwałę, że teren wspólnoty jest miejscem publicznym i wówczas zastosowanie na terenie wspólnoty będą miały także przepisy prawa miejscowego, a np. straż miejska prawo do inetrwencji na terenie wspólnoty. Darek M.

Stefan

2006-05-18 00:33:07

Kiedy wreszcie skończy się ta paranoja !! Kiedy wreszcie zrozumiecie - Wy żałośni miłośnicy psów, że w blokowiskach i innych miejscach zbiorowego zamieszkania nie ma miejsca na ŻADNE PSY. Chyba, że taki piesek będzie sikał i walił kupę na Wasz dywan w pokoju lub w sypialni - proszę barzdzo. Dlaczego wszyscy pozostali (ci bez psów) muszą akceptować syf. To Wasza fanaberia (chęć posiadania podporządkowanego stworzenia) powoduje, że nasze osiedla (szczególnie trawniki i alejki) wchłaniają setki ton gówien. Wieczne ujadanie, awantury, zapaskudzone piaskownice, alejki i inne. Wyatarczy. Ja osobiście bardzo lubię psy i inne zwierzęta, ale ich opiekunowie zdaje się, że są za głupi na to, aby dostrzegać problem. A kupuj se człowieku i 50 psów - tylko bierz za to PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ i stul gębę, kiedy ktoś mamrocze coś o kagańcach ... A kaganiec powinien nosić każdy pies - skąd przechodzień jakiś ma wiedzieć czy dany pies gryzie, czy nie gryzie. Te uchwały, o których piszecie, to kolejny debilizm. Każdy pies jest inny - i jeśli ma właściciela idiotę, to nawet pudelek potrafi nieźle nogawki poszarpać. A może ktoś nie życzy sobie być obszczekiwanym na terenie, który nie jest własnością posiadacza psa !? Ma do tego prawo !!!

szok

2006-10-02 13:04:06

Pytającemu nie chodziło o oplucie go jadem przez stwora bez kagańca, tylko o poradę prawną. Takie wypowiedzi to raczej pasują na innym rodzaju forum np. wściekli.pl

cento

2007-12-28 15:48:52

To że ktoś ustalił sobie jakieś tam rasy bezpieczne czy niebezpieczne nie ma żadnego znaczenia ponieważ każdy pies jest niebezpieczny nawet najmniejszy a te właśnie są najbardziej agresywne i potrafią z nienacka kąsnąć w nogę .Sam znam takie przypadki .Gmina nie ma nic absolutnie do wspólnoty ,jeżeli jest to wspólnota w stu procentach , i takie uchwały gminne nie mają żadnej mocy prawnej w takim budynku . To właściciele ustalają w stosownym regulaminie porządku domowego przyjętego uchwałą takie sprawy jak między innymi wyprowadzanie psów na smyczy i w kagańcu. I w zależności jak sobie ustalą uchwałą większościową taki porządek ma być zachowany, bo jak wspomiałem to współwłaściciele nieruchomości nie gmina ustalają swój wewnętrzny regulamin. Jeżeli mieszkasz we wspólnocie musisz zdawać sobie sprawę człowieku ,że nie mieszkasz tam sam a każde kombinowanie i szukanie dziury w całym powoduje zamieszanie i niesnaki we wspólnocie.To jest cecha narodowa poolaków nieszanowanie prawa , nieszanowanie rególaminów i postanowień większości w przypadku wspólnoty. Pozatym trzeba sobie jasno zdać sprawę z tego kto jest ważniejszy pies czy człowiek?? I kto ma większe prawa we wspólnocie??

cento

2007-12-28 15:49:53

To że ktoś ustalił sobie jakieś tam rasy bezpieczne czy niebezpieczne nie ma żadnego znaczenia ponieważ każdy pies jest niebezpieczny nawet najmniejszy a te właśnie są najbardziej agresywne i potrafią z nienacka kąsnąć w nogę .Sam znam takie przypadki .Gmina nie ma nic absolutnie do wspólnoty ,jeżeli jest to wspólnota w stu procentach , i takie uchwały gminne nie mają żadnej mocy prawnej w takim budynku . To właściciele ustalają w stosownym regulaminie porządku domowego przyjętego uchwałą takie sprawy jak między innymi wyprowadzanie psów na smyczy i w kagańcu. I w zależności jak sobie ustalą uchwałą większościową taki porządek ma być zachowany, bo jak wspomiałem to współwłaściciele nieruchomości nie gmina ustalają swój wewnętrzny regulamin. Jeżeli mieszkasz we wspólnocie musisz zdawać sobie sprawę człowieku ,że nie mieszkasz tam sam a każde kombinowanie i szukanie dziury w całym powoduje zamieszanie i niesnaki we wspólnocie.To jest cecha narodowa poolaków nieszanowanie prawa , nieszanowanie rególaminów i postanowień większości w przypadku wspólnoty. Pozatym trzeba sobie jasno zdać sprawę z tego kto jest ważniejszy pies czy człowiek?? I kto ma większe prawa we wspólnocie??

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM