e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Lipiec 2009

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ryczałt a ewidencja wyposażenia

  Prowadzę działalność gospodarczą (Ryczałt + VAT). Mam ewidencję środków trwałych o dużej wartości. Czy przy małych wartościach narzędzi i maszyn od 1500 do 3500zł mogę prowadzić ewidencję wyposażenia? Czy też ta ewidencja może być prowadzona tylko jeśli się ma PKPiR?

 • Ulga prorodzinna a studia za granicą

  W zeznaniu podatkowym złożonym w 2008r. za 2007r. została zastosowana ulga prorodzinna na dziecko (Polaka) studiujące na Ukrainie. W 2007 roku nie było jasnych wytycznych mówiących czy ulgę można zastosować na dzieci studiujące poza granicami Polski. Słyszałem, że w 2008 wytyczne zostały (...)

 • Wiek emerytalny, a rozwiązanie stosunku pracy

  Pracownik osiągnął wiek emerytalny. Czy pracodawca może zmuszać pracownika do odejścia na emeryturę czy jest to dobrowolna decyzja pracownika? Jakie przepisy to regulują?

 • Zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego

  Ojciec z córką założyli konto w banku. Są współwłaścicielami rachunku. W umowie o prowadzenie rachunku nie ma żadnych specjalnych klauzul, zgodnie z którymi operacje wykonywane na rachunku muszą być potwierdzane przez współwłaścicieli. Istnieje zupełna dowolność. Od momentu otwarcia (...)

Artykuły i poradniki

 • Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

  1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 945 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

 • Dziennik Ustaw Poz. 944 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 943 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie minimalnej zawartości alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 942 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 941 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 940 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 939 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu

 • Dziennik Ustaw Poz. 938 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyodrębniającą akcji stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 937 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Monitor Polski Poz. 673 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji

 • Monitor Polski Poz. 672 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Restrukturyzacji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie środków C 52/07 (ex NN 64/07) przyznanych przez Hiszpanię na Program pomocy na rzecz przemysłu tekstylnego i odzieżowego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2017) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz dla wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni lipca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 616/2007 na mięso drobiowe

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 626/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy cła antydumpingowego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Indii na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Pomoc państwa – Węgry – Pomoc państwa C 14/09 (ex NN 17/09) – Potencjalna pomoc dla Péti Nitrogénművek – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 2 czerwca 2004 r. odnoszącej się do procedury przewidzianej w art. 82 traktatu WE (w sprawie COMP/38.096 – Clearstream (usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe)) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1958)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/38.096/D1 – PO/Clearstream (usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe) (zgodnie z art. 15 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5513 – KMG/CNPC/MMG) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (wersja przekształcona)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 625/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych krajów trzecich (wersja ujednolicona)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Wspólne Centrum Badawcze — Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy dyrektora generalnego (grupa zaszeregowania AD 15) — Bruksela (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) — COM/2009/10204