e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 2 Lipiec 2009

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Auto-handel a VAT

  Mam zamiar zacząć prowadzić działalność związaną z auto- handlem, wszystkie wymogi formalne chyba spełniam tzn. wpis do ewidencji dział gospodarczej (sprzedaż samochodów osobowych i furgonetek), regon tak samo, NIP tzw. unijny, bowiem chodzi o auta sprowadzane z krajów unii, czyli tam mogę (...)

 • Bezpłatna umowa zlecenia

  Od 2005 roku do stycznia 2009 na konto walutowe mego ojca przesłałem z Anglii 75 tys. funtów szterlingów, które zarobiłem legalnie i odprowadziłem podatek dochodowy do angielskiego US. W 2006 r. w styczniu kupiłem w Polsce mieszkanie własnościowe, za które płacił mój ojciec mymi pieniędzmi, (...)

 • Zasada gwarancyjna kapitału zakładowego spółki

  Czy można przeznaczyć kapitał zakładowy na np. zakup pieczątek, komputer, opłaty sądowe i notarialne ponoszone przy założeniu spółki? Czy obowiązkowo kapitał wniesiony przez wspólników musi być wpłacony na rachunek bankowy spółki czy może być wpłacony przez wspólników do kasy? (...)

 • wyrok łączny

  Jeden czyn ciągły podzielono na kilka spraw- jedną główna i kilka po kilka faktur. Wszystkie do tego samego odbiorcy, więc jest hipotetyczna szansa, że zapadną np. 2 wyroki. Czy w związku z tym są jakieś wytyczne Sądu Najwyższego, aby wyrok łączny był wydany z pełną absorpcją?

 • Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. w likwidacji

  Spółka z o.o. jest w okresie likwidacji ze wzgledu na straty. Umowa Spółki przewiduje możliwość sprzedaży udziałów. Wspólnicy wyrazaja zgodę na odkupienie ode mnie udziałów. Czy jest możliwe sprzedanie udziałów jednemu ze wspólników lub obu wspólnikom w okresie likwidacji spółki?

 • Sprzedaż udziałów w spólce z o.o. w likwidacji

  Spółka z o.o. znajduje się w okresie likwidacji ze wzgledu na straty. Umowa spółki przewiduje mozliwość odsprzedania udziałów, wspólnicy zgadzaja się na odkupienie moich udziałów. Czy jest możliwe, z uwagi na straty, odsprzedaż w postaci nieodpłatnego przekazania udziałów przeze mnie (...)

 • Odprawa emerytalna

  11 września 2009 roku osiągnę wiek emerytalny, ostatnio przez dwa lata byłam zatrudniona na czas określony w Kuratorium Oświaty. Obecna umowa jest na czas określony do 30 września 2009 roku. 1. Czy jeżeli umowa jest na czas określony przysługuje odprawa emerytalna? 2. Kiedy przysługuje odprawa (...)

 • licencja na transport miedzynarodowy

  Od 2 lat prowadzę działalność transportowa samochodami o masie całkowitej do 3.5 t. Zatrudniam 3 osoby. Swoje usługi wykonuję również poza terenem polski. Posiadam prawo jazdy kategorii CE. Od niedawna dostałem propozycje na wykonywanie usług samochodami ciężarowym na terenie Unii Europejskiej. (...)

 • Pracownik jako płatnik składek na FGŚP

  Osoba zatrudniona przez firmę zagraniczną przejęła funkcję płatnika składek. Zatem odprowadza składki ZUS za zagranicznego pracodawcę. Czy pracodawca zagraniczny zobowiązany jest opłacać składki na FGŚP, które oczywiście do ZUS pzrekazuje pracownik, który rozlicza za pracodawcę całość (...)

 • Nienależnie wypłacone świadczenie urlopowe

  Pracownik zatrudniony na umowę o pracę, kolejny rok, ma w 2009 r. prawo do 20 dni urlopu. Do czerwca wykorzystał 7 dni. W lipcu planował urlop dwutygodniowy, w związku z czym z pensją czerwcową, 30 czerwca, otrzymał świadczenie urlopowe w wysokości ok. 1.000 zł. W tym samym dniu, 30 czerwca, (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 879 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2009 r. sygn. akt SK 5/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 878 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2009 r. sygn. akt SK 42/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 877 z 2009

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2009 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 876 z 2009

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 875 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 874 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 873 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 871 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Poz. 870 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 869 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2009

  Wspólne działanie Rady 2009/509/WPZiB z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/406/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) (EUSEC DR Konga)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2008/20 w zakresie wielkości emisji monet euro w Austrii w 2009 r. (EBC/2009/15)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Dyrektywa Komisji 2009/77/WE z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chlorsulfuronu, cyromazyny, dimetachloru, etofenproksu, lufenuronu, penkonazolu, trialatu oraz triflusulfuronu, jako substancji czynnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5464 – Veolia Eau/Société des Eaux de Marseille/Société des Eaux d'Arles/Société Stéphanoise des Eaux) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2009

  Dyrektywa Rady 2009/7/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Wycofanie zgłoszenia koncentracji (Sprawa COMP/M.5454 – DSV/Versterhavet/DFDS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5518 – Fiat/Chrysler) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu kwasu trichloroizocyjanurowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 22 do dnia 26 czerwca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2009 r. przez Magasin- og Ukepresseforeningen przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-6/09)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2009 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-5/09)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach planu realizacji wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 576/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 570/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 575/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1 lit. j) załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i Trybunale

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające po raz 108. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,00 % na dzień 1 lipca 2009 r. – Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5509 – Credit Agricole/Caceis) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz skóry zamszowej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylenia cła w odniesieniu do przywozu od jednego producenta eksportującego w tym kraju i poddania tego przywozu wymogowi rejestracji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5536 – Bluebay HYI/Bluebay MSI/Honsel AG) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5539 – Safran/GEHP) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5487 – Voith/RWEI/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5542 – NPM/Fortis/Helvoet) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2009 z dnia 1 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5481 – Areva SA/Areva NP) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5507 – Q-Cells/Good Energies/Norsun/Sunfilm) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Ogłoszenie o otwartym konkursie: urzędnik ds. badań — statystyk — Nr referencyjny: EF/TA/09/04