e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Lipiec 2009

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Renta planistyczna

  Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego, w urzędzie gminy poinformowano mnie, że w przypadku zbycia takiej działki, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostanie wszczęta procedura naliczenia (...)

Artykuły i poradniki

 • Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

  Postępowanie związane z ogłoszeniem upadłości jest to pierwsze stadium postępowania upadłościowego. Sąd winien rozpatrzyć wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego w ciągu 2 miesięcy od jego złożenia. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym. Może jednak wyznaczyć rozprawę, (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 974 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2009 r. sygn. akt SK 46/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 973 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu

 • Dziennik Ustaw Poz. 972 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

 • Dziennik Ustaw Poz. 971 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika

 • Dziennik Ustaw Poz. 970 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatur na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 969 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji o dokonaniu wypłaty z indywidualnego konta emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 968 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania

 • Dziennik Ustaw Poz. 967 z 2009

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 966 z 2009

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 965 z 2009

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

 • Dziennik Ustaw Poz. 964 z 2009

  Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę

 • Dziennik Ustaw Poz. 963 z 2009

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

 • Dziennik Ustaw Poz. 962 z 2009

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 961 z 2009

  Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 960 z 2009

  Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 959 z 2009

  Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Policji

 • Dziennik Ustaw Poz. 958 z 2009

  Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1215/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. dotyczącego otwarcia i zarządzania wspólnotowym kontyngentem taryfowym na jęczmień do produkcji słodu z krajów trzecich i wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (  Dz.U. L 328 z 6.12.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE – Wniosek państwa członkowskiego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5588 – GM/Delphi Steering II) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stanowiskiem członka zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Streszczenie Decyzji Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 81 Traktatu WE oraz w art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa COMP/39.406 – węże do zastosowań morskich) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. porozumień ograniczających konkurencję i pozycji dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2009 r. dotycząca projektu decyzji dotyczącej sprawy COMP/39.406 – węże do zastosowań morskich (2) – Sprawozdawca: Luksemburg

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 49/06 (ex NN 65/06), którą Włochy przyznały na rzecz wynagrodzenia wypłacanego przedsiębiorstwu Poste Italiane z tytułu dystrybucji pocztowych bonów oszczędnościowych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5585) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawa COMP/39.406 – węże do zastosowań morskich (na podstawie artykułu 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji –   Dz.U. L 162 z 19.6.2001, s. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Opinia Komitetu Doradczego ds. porozumień ograniczających konkurencję i pozycji dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2009 r. otycząca projektu decyzji dotyczącej sprawy COMP/39.406 – węże do zastosowań morskich (1) – Sprawozdawca: Luksemburg

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 632/2009 z dnia 20 lipca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Komunikat Komisji na podstawie art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów dotyczący właściwych organów i jednolitych urzędów łącznikowych (1)