e-prawnik.pl Porady prawne

Informacja o kupnie działki do urzędu skarbowego

Pytanie:

Zawarta została przedwstępna umowa kupna działki u notariusza i później umowa przyrzeczona. Sprzedawcą była firma, w cenie działki zawarty był VAT. Czy notariusz zgłasza takie umowy do urzędu skarbowego? Czy składa jakieś deklaracje, informacje do urzędu skarbowego, które identyfikują osobę nabywcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Informacja o kupnie działki do urzędu skarbowego

29.9.2008

Jak stanowi art. 84 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, sądy, komornicy sądowi oraz notariusze są obowiązani sporządzać i przekazywać właściwym organom podatkowym informacje wynikające ze zdarzeń prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określać ma, w drodze rozporządzenia, rodzaje informacji, ich formę, z uwzględnieniem formy wypisu aktu, zakres, terminy oraz sposób przekazywania informacji przez sądy, komorników sądowych i notariuszy.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania, notariusze przekazują organowi podatkowemu właściwemu miejscowo według ich siedziby, w terminie do dnia 7 każdego miesiąca wypisy aktów notarialnych sporządzonych w poprzednim miesiącu dokumentujących czynności prawne, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego, podlegające przepisom ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 i Nr 146, poz. 1546), o ile notariusz jako płatnik tych podatków nie przekazał organowi podatkowemu odpisów aktów notarialnych na podstawie art. 10 ust. 3b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych lub art. 18 ust. 3a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W przypadku, jeżeli sprzedaż działki podlegała opodatkowaniu VAT, a to znaczy, iż zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa taka nie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC), notariusz sporządzający umowę przedwstępną i umowę finalną sprzedaży nie miał obowiązku przekazać organowi podatkowemu wypisów tych umów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ