e-prawnik.pl Porady prawne

Kurs przyuczający do zawodu

Pytanie:

Zamierzam zamówić zorganizowanie kursu przyuczającego do zawodu. Czy jest jakiś przepis określający liczbę uczestników 1 kursu przyuczającego do zawodu np. brukarza oraz czy zamawiający zorganizowanie kursu może określić kwotę, którą Wykonawca powinien przeznaczyć na materiały szkoleniowe (kostkę, piasek itp), a jeśli może to do jakiej wartości kursu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kurs przyuczający do zawodu

18.5.2009

Podaną sytuację należy rozpatrzyć na dwóch płaszczyznach. Jeżeli zamawiający jest jest osobą prywatną ( na przykład przedsiębiorcą chcącym podnieść kwalifikacje swoich pracowników ) to znajdzie tutaj zastosowanie szeroko rozumiana zasada swobody umów. Polega ona na dowolności dobierania przez stronę swojego kontrahenta i swobodzie ustalania z nim warunków usługi ( ceny, terminu wykonania, jakości itp. ). Jeżeli natomiast w roli zamawiającego występuje podmiot publiczny w rozumieniu art. 3 ustawy prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ), to należy stosować określone tą ustawą wytyczne. Zgodnie z art. 91 tej ustawy Zamawiający jest zobligowany do wybrania najkorzystniejszą ofertę ze względu na istotne warunki zamówienia. Przez takie warunki należy rozumieć cenę lub też cenę oraz inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia takie jak jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, termin wykonania zamówienia itp. Kryteria oceny ofert nie mogą jedynie dotyczyć właściwości wykonawcy czyli cech go wyróżniających takich jak wiarygodność ekonomiczna, techniczna, finansowa, wyrobiona na rynku marka czy też wcześniejsze dobre relacje z zamawiającym.  Stanowisko takie podzielił Zespół Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 30 maja 2006 r. ( UZP/ZO/0-1513/06 ). Stwierdził on, że obowiązujące przepisy dopuszczają zastosowanie do oceny ofert także innych kryteriów oprócz ceny. Stosownie do treści art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a w szczególności jakość, funkcjonalność parametry techniczne, serwis, itd. Stąd zastosowanie przez Zamawiającego kryterium pozacenowego w przedmiotowym postępowaniu uznać należy za prawnie dopuszczalne.

W podanej sytuacji Zamawiający może zatem określić kwotę, którą zamawiający powinien przeznaczyć na materiały szkoleniowe pod warunkiem, że będzie to kryterium obiektywne, odnoszące się do wszystkich oferentów. Niedopuszczalne byłoby różnicowanie takiej kwoty ze względu na osobę przyszłego wykonawcy. Nie ma też żadnych ograniczeń określających liczbę uczestników. Pozostaje ona w gestii Zamawiającego. Powinien on jedynie podać liczbę uczestników kursu w warunkach zamówienia, tak aby osoby przystępujące do przetargu mogły się z nią zapoznać.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ