e-prawnik.pl Porady prawne

nierespektowanie praw pracownika niepełnosprawnego

Pytanie:

Lekarz specjalista zatrudniony na podstawie umowy o pracę w samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej w niepełnym wymiarze czasu pracy posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które przedłożył pracodawcy. Od kilku tygodni w przychodni zmieniono organizację zapisów do lekarzy. Liczba aktualnie zapisywanych pacjentów na każdy dzień uniemożliwia wykorzystywanie przerwy śniadaniowej i przerwy regeneracyjnej a faktyczny czas pracy codziennie przekracza czas ustalony w angażu i nie ma możliwości jego zbilansowania w ustalonym okresie rozliczeniowym. Zapisy pacjentów prowadzi rejestracja przychodni a według stanowiska kierownika przychodni każdy zapisany pacjent musi być przyjęty danego dnia. Równocześnie dyrekcja zoz nie przekazuje informacji o ilości pacjentów zaplanowanych, w kontrakcie z NFZ, do przyjęcia przez danego specjalistę w ciągu godziny co dodatkowo może doprowadzić do zastrzeżeń NFZ, iż zbyt mało casu poświęcono indywidualnemu pacjentowi. (Znane są przypadki karania lekarzy za takie sytuacje.)Jakie działania powinien podjąć pracownik?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: nierespektowanie praw pracownika niepełnosprawnego

27.1.2012

Witamy

W naszej ocenie zachodzą tutaj co najmniej trzy nieprawidłowości w działaniu pracodawcy, na które może powołać się pracownik, i które wiążą się z konsekwencjami dla pracodawcy.

1. Naruszenie obowiązku zapewnienia 15 minutowej przerwy (uprawnienie powszechne z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, dalej k.p.) oraz dodatkowego, również 15 minutowego okresu powstrzymywania się od pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek (art. 17 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dalej ustawa rehabilitacyjna). Konsekwencją naruszenia jest popełnienie wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281 k.p.) – w związku z czym można złożyć doniesienie do organów ścigania lub Państwowej Inspekcji Pracy.

2. Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy rehabilitacyjnej, pracodawca jest obowiązany zapewnić niezbędne racjonalne usprawnienia dla osoby niepełnosprawnej pozostającej z nim w stosunku pracy, uczestniczącej w procesie rekrutacji lub odbywającej szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe albo praktyki zawodowe lub absolwenckie. Niezbędne racjonalne usprawnienia polegają na przeprowadzeniu koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności danej osoby, o ile przeprowadzenie takich zmian lub dostosowań nie skutkowałoby nałożeniem na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń. Przepisy nie precyzują  o jakie konkretnie usprawnienia chodzi, dlatego nie ma przeszkód aby zaliczyć do tej kategorii stosownych usprawnień organizacji pracy. Zgodnie z ust. 3 powyższego artykułu niedokonanie niezbędnych racjonalnych usprawnień, o których mowa w ust. 1, uważa się za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów art. 18 z ind. 3a § 2 – 5 k.p. Warto wskazać, że zgodnie z art. 18 z ind 3d k.p. osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zła organizacja czasu pracy przez pracodawcę, powodująca brak możliwości wypełnienia przez pracownika jego obowiązków w normalnym czasie pracy, wiąże się z koniecznością wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (wynagrodzenia plus dodatku). Właściwa organizacja pracy jest obowiązkiem pracodawcy (art. 94 k.p.). W wypadkach skrajnych, pracownik może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (art. 55 § 1 z ind. 1 k.p.).

 

Z poważaniem

Redakcja serwisu http://e-prawnik.pl/

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ