e-prawnik.pl Porady prawne

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Pytanie:

Z jakich instrumentów prawnym może skorzystać rodzić uprawniony do kontaktów z dzieckiem, w przypadku gdy drugi rodzić uniemożliwia wykonywanie tych kontaktów?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

27.2.2012

Trzeba zwrócić uwagę, że w sierpniu 2011 r. weszły w życie nowe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego., dotyczące bezpośrednio wykonywania kontaktów z dzieckiem. Obecnie jeśli osoba, pod której pieczą znajduje się dziecko, utrudnia kontakty z dzieckiem rodzicowi uprawnionemu, może on domagać się zasądzenia na swoją rzecz od tej osoby pewnej kwoty pieniężnej. Zgodnie z art. 59815 k.p.c. jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. W pierwszej kolejności sąd może jedynie zagrozić takimi konsekwencjami finansowymi, a dopiero jeśli osoba ta nadal nie zastosuje się do wyroku, sąd będzie mógł nakazać zapłatę, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.

Ponadto jeżeli do kontaktu z dzieckiem nie doszło w z winy osoby, która sprawuje pieczę nad dzieckiem, sąd może na wniosek uprawnionego przyznać mu uzasadnione koszty związane z przygotowaniem kontaktu, co wynika z art. 59817 k.p.c.

Należy też zwrócić uwagę na uprawnienia rodzica, wynikające z art. 5821 k.p.c. Zgodnie z§ 2 tego przepisu sąd opiekuńczy w celu zapewnienia wykonywania kontaktów może w szczególności:

1) zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu,

2) zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na rachunek depozytowy sądu odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu pokrycia wydatków uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach; nie dotyczy to rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

3) odebrać od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, przyrzeczenie określonego zachowania.

§ 3. W razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, stosownie do zasad określonych w art. 59815:

1) osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje — na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub

2) osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osobie, której tego kontaktu zakazano na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ